Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 16/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 16 kwietnia 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 16/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 kwietnia 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Temat posiedzenia:

1.       Analiza sprawozdań finansowych: ZAMK, ZEAPO, RCK, GOPS.

2.       Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny A. Jóźwiak. Radna E. Wysocka obecna od godz. 12.25.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz RogoźnaB. Janus, Sekretarz GminyI. Sip-Michalska, Skarbnik GminyM. Kachlicka, Dyrektor ZAMKM. Mysłek, Główna Księgowa ZAMKK. Adamska, Dyrektor RCKP. Szturmiński, Główna Księgowa RCKU. Jessa, Kierownik GOPSE. Kowalska, A. MazurczakGłówna Księgowa GOPS, Dyrektor ZEAPOW. Jaworski, Dyrektor ZS w GościejewieL. Pijanowska.

 

Proponowany porządek:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3.       Analiza sprawozdań finansowych: ZAMK, ZEAPO, RCK, GOPS.

4.       Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

5.       Sprawy bieżące.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zakończenie.

Przewodniczący R. Dworzański  zaproponował, aby protokół z ostatniego posiedzenia przyjąć po przeprowadzeniu analiz sprawozdań finansowych.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 3analiza sprawozdań finansowych: ZAMK, ZEAPO, RCK, GOPS. 

Analiza sprawozdania finansowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego.

Komisja Rewizyjna zapoznała się:

1.       Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r.

2.       Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r.

3.       Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r.

4.       Zestawieniem stanu kont syntetycznych za grudzień 2011 r.

5.       Zestawieniem zaległości w płatnościach za najem lokali użytkowych na dzień 31.12.2011 r.

6.       Zestawieniem zaległości w płatnościach za najem lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2011 r.

7.       Sprawozdaniem Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

8.       Wyciągiem bankowym nr 253 z dnia 31.12.2011 r. opiewającym na kwotę 3.522,05 z rachunku o nr 48 3951 0009 3900 2567 2000 0030.

9.       Wyciągiem bankowym nr 253 z dnia 31.12.2011 r. opiewającym na kwotę 1.274,23 z rachunku o nr 69 8951 0009 3900 2567 2000 0040.

10.    Wyciągiem bankowym nr 253 z dnia 31.12.2011 r. opiewającym na kwotę 1.416,02 z rachunku o nr 14 3951 0009 3900 2567 2000 0060.

11.    Wyciągiem bankowym nr 80 z dnia 31.12.2011 r. opiewającym na kwotę 9.634,15 z rachunku o nr 35 3951 0009 3900 2567 2000 0070.

12.    Wyciągiem bankowym nr 253 z dnia 31.12.2011 r. opiewającym na kwotę 4.081,18 z rachunku o nr 06 3951 0009 3900 2567 2000 0010.

13.    Wyciągiem bankowym nr 253 z dnia 31.12.2011 r. opiewającym na kwotę 83.312,55 z rachunku o nr 27 3951 0009 3900 2567 2000 0020.

 

Przewodniczący R. Dworzański poprosił o wyjaśnienie przyczyn spadku o ok. 10% w porównaniu do roku poprzedniego przychodów netto ze sprzedaży wykazanych w rachunku zysków i strat?

Główna księgowa ZAMK powiedziała, że jest to spowodowane wykupem mieszkań, gdyż zasoby ZAMK się zmniejszają ze względu na wykup mieszkań. 

Dyrektor ZAMK dodał, że zmiany zachodzą również w lokalach użytkowych. 

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że spadek na działalności operacyjnej wyniósł ok. 1%.

Dyrektor ZAMK powiedział, że obecnie panuje pewna stabilizacja, ponieważ wykup mieszkań się zmniejszył. W przeszłości sprzedawano do 10 mieszkań rocznie, a obecnie sprzedaje się 1-2 mieszkań. Dodał, że ciągłe rotacje następują w lokalach użytkowych.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał jaki środek trwały został zakupiony, ponieważ wzrosła amortyzacja?

Główna księgowa ZAMK wyjaśniła, że wyższa amortyzacja spowodowana jest zakupem w roku ubiegłym windy oraz zakupem i montażem pieca w Parkowie.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że wynagrodzenia wzrosły o 5,7%, natomiast ubezpieczenia społeczne wzrosły o 0,6%. Zapytał czy różnice wynikają z zawierania większej liczby umów o dzieło lub zlecenia?

Główna księgowa ZAMK odpowiedziała, że różnica wynika z zawierania większej ilości umów o dzieło i umów zlecenia. Dodała, że w roku ubiegłym wypłacona została nagroda jubileuszowa, od której nie pobiera się składek.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił o wyjaśnienie z czego wynika wzrost pozostałych kosztów rodzajowych.

Główna księgowa ZAMK odpowiedziała, że szczegółowych wyjaśnień udzieli odrębnym pismem.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika wzrost innych przychodów operacyjnych?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na inne przychody operacyjne składa się m.in. odpis aktualizacyjny należności.

Radny M. Kutka zapytał czym spowodowany jest wzrost wartości inwestycji, wykazanych w rachunku zysków i strat?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że jest to związane z zakupem i montażem nowego pieca dla przychodni zdrowia w Parkowie.

Radny R. Dworzański zapytał z czego wynika nie zapłacenie podatku dochodowego?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że koszty działalności opodatkowanej były wyższe niż przychody, a wówczas podatku dochodowego się nie płaci. Dodała, że podatek dotyczy wyłącznie lokali użytkowych.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił o podanie kilku pozycji, które składają się na  pozostałe koszty operacyjne.

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że największą część pozostałych kosztów operacyjnych stanowi aktualizacja należności. 

Radny M. Kutka zapytał co zawiera pozycja inne zwiększenia, wykazane w zestawieniu zmian w funduszu jednostki?

Głowna księgowa ZAMK wyjaśniła, że za 2010 r. amortyzacja była księgowana po stronie przychodów, od 2011 r. amortyzacja nie jest w ten sposób księgowana i z tego wynika ta różnica.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał co zawiera pozycja wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych?

Główna księgowa ZAMK odpowiedziała, że w tej pozycji ujmowana jest sprzedaż nieruchomości.

Przewodniczący R. Dworzański zauważył, że zobowiązania wobec budżetów spadły o 5 tys. zł.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to normalna sytuacja.

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1.       suma bilansowa aktywów wyniosła 2.970.199,38 zł,

2.       suma bilansowa pasywów wyniosła 2.970.199,38 zł.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie 3 głosamizaw obecności 3 członków Komisji.

 

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że niepokojącym jest kwota zaległości powyżej roku za lokale mieszkalne wynosi ok. 1,5 mln zł. W roku ubiegłym zaległość ta wynosiła ok. 1,20 mln zł.

Dyrektor ZAMK wyjaśnił, że nie należy się spodziewać lokatorzy stale niepłacący swoich należności je spłacą. Rozwiązaniem jest przeniesienie lokatorów posiadających zadłużenie do lokali socjalnych. Wyroki eksmisyjne są, ale brakuje lokali socjalnych. Dodał, że jeżeli odcięto by ogrzewanie, to lokal trzeba byłoby dostosować do podłączenia pieca, a to kolejne koszty. Co jakiś czas zdarzają się sytuacje, że najemcy lokali spłacają swoje zadłużenie. Jeżeli ktoś znajduje się w ubóstwie to otrzymuje dodatek mieszkaniowy. Sprawy kierowane do komornika, jednak on przesyła informację o tym dłużnik jest nieściągalny.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że sytuacja finansowa mieszkańców zmusza ich do dokonania wyboru między zapłaceniem rachunków, a pójściem do sklepu po podstawowe artykuły spożywcze. Dodał, że należałoby wyeliminować te osoby, które mają środki finansowe na płacenie należności, jednak tego nie czynią.

Dyrektor ZAMK powiedział, że jest grupa dłużników która ma środki finansowe, a nie spłaca swoich zobowiązań wobec ZAMK. Czynnikiem mobilizującym dłużników do spłaty zadłużenia jest skierowanie do sądu wniosku o eksmisję.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy liczba dłużników w danej grupie zmniejsza się, czy też klasyfikowani oni w innych grupach?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że część osób spłaca swoje zaległości, a część wraz z upływem czasu klasyfikowana jest w grupach dłużników uzależnionych od okresu zalegania z zapłaceniem należności do ZAMK. Dodał, że jako dyrektor ma możliwość umorzenia naliczonych odsetek, jednak kwota główna należności musi zostać spłacona.

Radny M. Kutka zapytał jakiej wysokości dług ma osoba z największym zadłużeniem?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że zadłużenie tej osoby wynosi obecnie ponad 50 tys. zł. Dodał, że osoba ta ma już wyrok eksmisyjny, jednak brakuje lokalu socjalnego do którego można byłoby przenieść.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy osoba chcąca kupić zadłużony lokal musi spłacić dług?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że jeśli lokal chciałaby nabyć inna osoba niż lokator go zajmujący, to wówczas nie musi spłacić dotychczasowego długu.

Skarbnik Gminy dodała, że dług ciąży na dłużniku, a nie na lokalu. Jeżeli dłużnik chce wykupić lokal, to wówczas musi spłacić dotychczasowy dług.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika zadłużenie lokali użytkowych?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że zadłużenie lokali socjalnych wynika z tego, że osoby wynajmujące lokale nie spłaciły swoich zobowiązań. Po skierowaniu sprawy do komornika okazało się, że nie można odzyskać tych środków gdyż dłużnik jest nieściągalny. Dodał, że dług dotyczy osób, które w przeszłości wynajmowały lokale.

 

Analiza sprawozdania finansowego Rogozińskiego Centrum Kultury.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1.       Bilansem instytucji kultury na dzień 31.12.2011 r.

2.       Zestawieniem obrotów i sald na 31.12.2011 r.

3.       Sprawozdaniem finansowym za 2011 r.

4.       Wyciągiem bankowym nr 253 z dnia 31.12.2011 r. opiewającym na kwotę 111.606,53 z rachunku o nr 76 8951 0009 3900 2088 2000 0010.

5.       Wyciągiem bankowym nr 253 z dnia 31.12.2011 r. opiewającym na kwotę 6.928,55 z rachunku o nr 97 8951 0009 3900 2088 2000 0020.

6.       Wyciągiem bankowym nr 52 z dnia 16.03.2011 r. z rachunku o nr 21 8951 0009 3900 2088 2000 0030 potwierdzającym założenie lokaty opiewającej na kwotę 896,59 zł.

7.       Protokołem zamknięcia kasy RCK na dzień 31.12.2011 r. zgodnie z którym stan środków w kasie wyniósł 1.488,43.

 

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że wpływy do muzeum z tytułu sprzedaży biletów wyniosły 5.500 zł, a wystawy obejrzało ogółem ponad  4 tys. osób.

Dyrektor RCK powiedział, że tak duża liczba zwiedzających wynika z odwiedzania muzeum przez grupy zorganizowane, zwłaszcza ze szkół.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy zobowiązania z tytułu dostaw i usług powstały w grudniu?

Główna księgowa RCK odpowiedziała, że są to zobowiązania powstałe w grudniu, a które zostały zostały zapłacone w styczniu br.

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1.       suma bilansowa aktywów wyniosła 335.952,86 zł,

2.       suma bilansowa pasywów wyniosła 335.952,86 zł,

3.       wynik finansowy jednostki wyniósł 51.418,26 zł,

4.       stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 119.431,67 i jest zgodny ze stanem środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykazanym w bilansie.

Bilans instytucji kultury na dzień 31.12.2011 r. został przyjęty jednogłośnie 3 głosamizaw obecności 3 członków Komisji.

 

Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1.       Informacją z wykonania dochodów i wydatków jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie za 2011 r.

2.       Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r.

3.       Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

4.       Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r.

5.       Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2011 r.

6.       Rb-27 ZZ kwartalne sprawozdanie w wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2011.

7.       Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconychsprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.

8.       Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

9.       Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

10.    RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.

11.    Rb-WSa roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2011.

12.    Zestawieniem obrotów i sald Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie na dzień 31.12.2011 r.

13.    Zestawieniem obrotów i sald Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie na dzień 31.12.2011 r. (syntetycznie).

14.    Wyciągiem bankowym nr 252 z dnia 30.12.2011 r. opiewającym na kwotę 0 z rachunku o nr 34 8951 0009 3900 0707 2000 0010.

15.    Wyciągiem bankowym nr 247 z dnia 30.12.2011 r. opiewającym na kwotę 0 z rachunku o nr 76 8951 0009 3900 0707 2000 0030.

16.    Wyciągiem bankowym nr 253 z dnia 31.12.2011 r. opiewającym na kwotę 6.223,00 z rachunku o nr 55 8951 0009 3900 0707 2000 0020.

17.    Wyciągiem bankowym nr 17 z dnia 28.12.2011 r. 4 opiewającym na kwotę 0 z rachunku o nr 97 8951 0009 3900 0707 2000 0040.

 

Radny M. Kutka zapytał czy nastąpiła redukcja etatów, ponieważ wynagrodzenia w 2010 r. wyniosły ponad 904 tys. zł, a w 2011 r. blisko 836 tys. zł?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że na emerytury odeszły opiekunki środowiskowe i stąd różnica.

Skarbnik Gminy dodała, że w roku ubiegłym było więcej środków na realizację programu unijnego.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił o przybliżenie pozycji kosztów: zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. W kosztach zużycie materiałów i energii odnotowano wzrost o ok. 35 tys. zł, a w usługach obcych o ok. 70 tys. zł.

Główna księgowa GOPS wyjaśniła, że kwota kosztów zużycia materiałów i energii ujmuje również europejski fundusz społeczny. W usługach obcych jest tak samo.

Skarbnik Gminy dodała, że w usługach obcych ujmowane również odpłatności za osoby przebywające w DPS.

Główna księgowa GOPS poinformowała, że odpłatność za przebywanie 8 osób w DPS w 2011 r. wyniosła 203.748 zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota kosztów zużycia materiałów i energii uzależniona jest od wypłacanych przez GOPS świadczeń. Jeżeli kwota wypłacanych świadczeń wzrosła, to odpowiednio zwiększyło się zużycie materiałów i energii.

Główna księgowa GOPS wyjaśniła, że wydatki rzeczowe wynoszą 3% wysokości wypłaconych zasiłków.

Radny M. Kutka zapytał z czego wynika zmniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych, które w 2010 r. wyniosły 70.182,00 zł, a w 2011 r. 698,33 zł?

Główna księgowa GOPS odpowiedziała, że jest to spowodowane nie zrobieniem odpisu aktualizacyjnego.

Skarbnik Gminy dodała, że od ubiegłego roku zmieniły się również przepisy w tym zakresie. Do roku 2011 jeżeli domniemano, że dłużnik alimentacyjny nie spłaci zadłużenia to było można dokonać odpisu alimentacyjnego. Obecnie trzeba udokumentować, że dłużnik nie spłaci zadłużenia. Nie naliczenie odpisu aktualizacyjnego nie oznacza, że dług został darowany.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy wykazane w bilansie pozostałe zobowiązania wynikają z otrzymania faktur w grudniu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że to zobowiązania z tytułu zaliczek z funduszu alimentacyjnego.

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1.       suma bilansowa aktywów wyniosła 2.908.098,06 zł,

2.       suma bilansowa pasywów wyniosła 2.908.098,06 zł,

3.       kwoty wykazane w zestawieniu obrotów i sald zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu jednostki,

4.       stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 6.223,00 i jest zgodny ze stanem środków na rachunkach bankowych wykazanym w bilansie.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie 3 głosamizaw obecności 3 członków Komisji.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Analiza sprawozdania finansowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie.

Komisja Rewizyjna zapoznała się, z:

1.       Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r.

2.       Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r.

3.       Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r.

4.       Zestawieniem obrotów i sald za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

5.       Potwierdzeniem salda konta na koniec dnia 31.12.2011 r., które wyniosło 0 z rachunku o nr 12 8951 0009 3900 0635 2000 0030.

6.       Potwierdzeniem salda konta na koniec dnia 31.12.2011 r., które wyniosło 0 z rachunku o nr 67 8951 0009 3900 0635 2000 0010.

7.       Potwierdzeniem salda konta na koniec dnia 31.12.2011 r., które wyniosło 12,84 z rachunku o nr 96 8951 0009 3900 0635 2000 0070.

8.       Potwierdzeniem salda konta na koniec dnia 31.12.2011 r., które wyniosło 16.781,95 z rachunku o nr 35 8951 0009 3900 0635 4000 0240.

9.       Potwierdzeniem salda konta na koniec dnia 31.12.2011 r., które wyniosło 33.655,01 z rachunku o nr 13 8951 0009 3900 0938 2000 0010.

 

Przewodniczący R. Dworzański poprosił o wyjaśnienie czym spowodowany jest wzrost o ok. 18 tys. pozostałych zobowiązań.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na pozostałe zobowiązania w kwocie 33.078,36 składają się dwie kwoty wykazane w zestawieniu obrotów i sald: 16.781,95 depozyt należytego wykonania umowy przez przewoźników oraz 16.283,57 zobowiązanie wobec przedsiębiorców za doskonalenie uczniów.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika wzrost pozostałych należności o kwotę ok. 22 tys. zł?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na pozostałe należności w kwocie 104.178,57 składają się następujące kwoty wykazane w zestawieniu obrotów i sald: 87.895,00 rozrachunki z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek oraz kwota 16.283,57 należność od Funduszu Pracy.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że w rachunku zysków i strat zauważył znaczny spadek kosztów zużycia materiałów i energii.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że spadek ten wynika z zmniejszenia wydatków na remonty.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika wzrost kosztów usług obcych?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wzrost kosztów usług obcych wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów przewozów uczniów do szkół.

Przewodniczący R. Dworzański zauważył, że wykazane w rachunku zysków i strat koszty z tyt. wynagrodzeń wykazane w rachunku zysków i strat  z kwoty 446.148,44 na koniec 2010 r. spadły do kwoty 418.150,50 na koniec 2011 r.  Koszty z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników, z kwoty 84.460,66 na koniec 2010 r. wzrosły do kwoty 98.721,76 na koniec 2011 r. Poprosił o szczegółowe wyjaśnienie.

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że szczegółowych wyjaśnień udzieli odrębnym pismem, gdyż w tej chwili nie dysponuje odpowiednią wiedzą w tym zakresie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że do 31.12.2011 r. składka rentowa była na poziomie 4,5%, a od 1.01.2012 r. wzrosła do 6,5%. W momencie sporządzania sprawozdań wiadomo było, że „trzynastki” nie zostaną wypłacone w styczniu tylko w lutym i marcu, to musiała ona zostać naliczona z wyższą stawką o 2%. Dodała, że ma to częściowy wpływ na wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników.

Skarbnik Gminy powiedziała, że wzrost wykazanych w rachunku zysków i strat, inne świadczenia finansowe z budżetu wynikają ze wzrostu wypłacanych uczniom stypendiów.

Radny m. Kutka zapytał z czego wynikają kwoty pieniężne przeznaczane na dokształcanie nauczycieli?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że kwota pieniędzy przekazywana na dokształcanie nauczycieli wynika z karty nauczyciela. Na dokształcanie przeznacza się 1% od planowanych wypłat wynagrodzeń nauczycielom.

Radny M. Kutka zapytał w jaki sposób następuje podział środków na dokształcanie nauczycieli?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty wyjaśniła, że w planie finansowym każdej placówki 1% płac nauczycieli przeznacza się na ich dokształcanie. Co roku każdy dyrektor szkoły opracowuje plan doskonalenia zawodowego w szkole, który może przeznaczyć na dofinansowanie czesnego nauczycieli studiujących, może przeznaczyć na szkolenie rad pedagogicznych lub skierować nauczycieli na szkolenia zewnętrzne, jeśli uzna że one potrzebne w jego jednostce. Wewnętrzne szkolenia dyrektor ustala wspólnie z radą pedagogiczną. W Gminie Rogoźno został powołana komisja, która proponuje stawki dofinansowania czesnego. Przyjęto zasadę, że każdy studiujący nauczyciel, który uzyskał zgodę dyrektora na dokształcanie w zakresie kwalifikacji, które potrzebne w placówce. Przez kilka lat w 80% dofinansowywano nauczycieli, którzy zdobywali kwalifikacje do języków obcych. Jeżeli nauczyciel podnosi kwalifikacje z licencjata na magistra otrzymuje dofinansowanie w wysokości 60%. Komisja analizuje dostarczoną dokumentację i stwierdza czy podwyższanie kwalifikacji jest wskazane, a ostateczna decyzja i tak pozostaje w gestii dyrektora placówki.

Radny M. Kutka zapytał kto decyduje, że dana osoba ma podwyższać kwalifikacje?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty wyjaśniła, że każdy dyrektor szkoły posiada w swojej placówce wieloletni i roczny plan doskonalenia zawodowego. Jeżeli nauczyciel rozpocznie studia z dziedziny, która nie będzie uwzględniona w jego planach, to wówczas nie otrzymuje dofinansowania.  

Dyrektor ZEAPO powiedział, że jeśli nauczyciel otrzyma dofinansowanie studiów i zrezygnuje z pracy w szkole, to wówczas proporcjonalnie musi zwrócić otrzymane dofinansowanie.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty poinformowała, że przyjęto zasadę nauczyciel który otrzyma dofinansowanie w 60 lub 80% musi pracować minimum 3 lata w placówce. Jeżeli porzuci daną placówkę to wówczas musi oddać za każdy rok 1/3 otrzymanego dofinansowania. Jeżeli o dofinansowanie ubiegałby się nauczyciel zatrudniony na zastępstwo na okres 1 roku, to wówczas otrzymuje dofinansowanie w wysokości 1/3, gdyż tylko rok pracuje w placówce. Gdyby w jakiejś placówce brakowało środków na szkolenia, a w innych byłoby ich za dużo wówczas zawierane jest pomiędzy dyrektorami porozumienie o przekazaniu środków na szkolenia nauczycieli.

Dyrektor ZEAPO zwrócił uwagę, że środki na doskonalenie nauczycieli mogą zostać wykorzystane wyłącznie na ten cel.

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1.       suma bilansowa aktywów wyniosła 165.714,55 zł,

2.       suma bilansowa pasywów wyniosła 165.714,55 zł,

3.       kwoty wykazane w zestawieniu obrotów i sald zgodne z  kwotami wykazanymi w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu jednostki,

4.       stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 50.449,80 i jest zgodny ze stanem środków na rachunkach bankowych wykazanym w bilansie.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie 3 głosamizaw obecności 3 członków Komisji.

 

Analiza sprawozdania finansowego Zespołu Szkół w Gościejewie.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1.       Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r.

2.       Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r. - Zespół Szkół w Gościejewie.

3.       Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r. - Zespół Szkół w Gościejewie.

4.       Zestawieniem obrotów i sald za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. - Zespół Szkół w Gościejewie.

5.       Potwierdzeniem salda konta na koniec dnia 31.12.2011 r., które wyniosło 0 z rachunku o nr 10 8951 0009 3900 0680 2000 0010.

6.       Potwierdzeniem salda konta na koniec dnia 31.12.2011 r., które wyniosło 0 z rachunku o nr 31 8951 0009 3900 0680 2000 0020.

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1.       suma bilansowa aktywów wyniosła 259.277,01 zł,

2.       suma bilansowa pasywów wyniosła 259.277,01 zł,

3.       stan środków  pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 0 i jest zgodny ze stanem środków na rachunkach bankowych wykazanym w bilansie,

4.       kwoty wykazane w zestawieniu obrotów i sald,  zgodne z  kwotami wykazanymi w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu jednostki.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie 3 głosamizaw obecności 3 członków Komisji.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 - analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Omówienia bilansu z wykonania budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2011 r., dokonała Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Komisja Rewizyjna skontrolowała:

1.       potwierdzenie salda konta na koniec dnia 31.12.2011 r., które wyniosło 19,27 z rachunku o nr 17 8951 0009 3900 0114 2000 0140,

2.       potwierdzenie salda konta na koniec dnia 31.12.2011 r., które wyniosło 1.302.558,17 z rachunku o nr 30 8951 0009 3900 0114 2000 0010,

3.       potwierdzenie salda konta na koniec dnia 31.12.2011 r., które wyniosło 119,68  z rachunku o nr 72 8951 0009 3900 0114 2000 0120,

4.       potwierdzenie salda konta na koniec dnia 31.12.2011 r., które wyniosło 231,09  z rachunku o nr 93 8951 0009 3900 0114 2000 0130.

 

Przewodniczący R. Dworzański zauważył, że zobowiązania spadły z kwoty ok. 8 mln do kwoty 6,7 mln zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że różnica ta wynika ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Dodała, że w 2011 r. spłacono zadłużenie w kwocie 1.396.912 zł, a zaciągnięto nowe tylko w kwocie 155 tys. zł.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał o stan środków pieniężnych?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że stan środków pieniężnych na koniec 2011 r. wyniósł 1.302.928,21 zł.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy na koniec roku nie było żadnych niewygasających wydatków, ponieważ nie została utworzona rezerwa na niewygasające wydatki?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że rezerwa nie została utworzona, ponieważ Rada nie podejmowała w tej sprawie stosownej uchwały, ponieważ na koncie gminy nie było środków na jej utworzenie i nie było żadnych wydatków, które nie miałyby wygasać z upływem roku. Dodała, że jeżeli rezerwa miałaby zostać utworzona, to musiałaby zostać podpisana umowa z wykonawcą, która z jakiś przyczyn nie została wykonana.

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że: 

1.       stan środków  pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 1.302.928,21  i jest zgodny ze stanem środków pieniężnych budżetu wykazanym w bilansie,

2.       suma bilansowa aktywów wyniosła 1.510.815,09 zł,

3.       suma bilansowa pasywów wyniosła 1.510.815,09 zł.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Rogoźno sporządzony na dzień 31.12.2011 r. został przyjęty jednogłośnie 3 głosamizaw obecności 3 członków Komisji.

 

Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie 3 głosamizaw obecności 3 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5sprawy bieżące.

Członkowie Komisji omówili dalsze działania Komisji w zakresie procedury udzielenia Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z wykonania budżetu.

 

W punkcie 6wolne głosy i wnioski, członkowie Komisji poruszyli:

-         sprawę stanu technicznego dróg gminnych,

-         sprawę budowy targowiska,

-         sprawę budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 15.20

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 8 maja 2012 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ............................................

Wiceprzewodniczący KR ...................................

Członek KR ..........................................................

Członek KR ..........................................................

 

 

drukuj pobierz pdf