Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLI/384/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego

Uchwała Nr XLI/384/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Petycję Mieszkańców budynków przy ul. Boguniewskiej w Rogoźnie i Międzylesia w sprawie pobudowania chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerów przekazuje się Zarządowi Powiatu Obornickiego jako organowi właściwemu do rozpatrzenia ww. petycji, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie do powiadomienia zainteresowanych o sposobie rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji Zarządowi Powiatu Obornickiego.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

Do Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęła petycja Mieszkańców budynków przy ul. Boguniewskiej w Rogoźnie i Międzylesia w sprawie pobudowania chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerów (pismo z dnia 22 października 2020 r.).

W petycji zawarta została prośba o wybudowanie chodnika przy ul. Boguniewskiej od nr 8 posesji, to jest km 0+130 str. P do Międzylesia do km 1+109 str. P. Przy czym wnoszący petycję wskazali na konieczność wybudowania chodnika z uwagi na istniejącą zabudowę na tym terenie oraz na to, że obecnie ruch pieszych odbywa się po jezdni, co powoduje duże zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych. Przy czym na odcinku od km 0+000 do 0+130 str. P ww. drogi powiatowej nr 2028P jest istniejący chodnik.

Zgodnie ze Statutem Gminy Rogoźno, petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozparzenia oraz przedstawienia Radzie Miejskiej w Rogoźnie stanowiska Komisji w tej sprawie.

Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, co następuje:

Petycja dotyczy budowy chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerów w drodze powiatowej nr 2028P. Jest to zadanie powiatowe, które może być realizowane przez Powiat Obornicki, zgodnie z właściwością. Jednocześnie należy wskazać, że zadanie określone w petycji należy do sfery wykonawczej.

Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. dróg publicznych.

Z kolei w myśl art. 26 ust. 1 tej ustawy, zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

Z tego względu Rada Miejska w Rogoźnie nie jest właściwa w przedmiocie rozpatrzenia petycji Mieszkańców.

Zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Biorąc pod uwagę powyższe, petycję Mieszkańców w sprawie pobudowania chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerów w drodze powiatowej należy przekazać Zarządowi Powiatu Obornickiego celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że Rada Miejska w Rogoźnie, z uwagi na istotność m.in. poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2028P, wyraziła gotowość współfinansowania tego zadania przez Gminę Rogoźno. To jest na wniosek Burmistrza Rogoźna, Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę nr XXXIX/351/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: wyboru drogi powiatowej do złożenia przez Starostwo Powiatowe w Obornikach wniosku o dofinansowanie w ramach funduszu dróg samorządowych.

W ww. uchwale Rada Miejska w Rogoźnie:

1)        wskazała drogę powiatową nr 2028P na odcinku Rogoźno-Boguniewo-Słomowo do możliwości wnioskowania przez Starostwo Powiatowe w Obornikach o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru ogłaszanego przez Wojewodę Wielkopolskiego,

2)        zobowiązała się do podjęcia uchwały budżetowej zapewniającej dofinansowanie wkładu własnego Powiatu Obornickiego w wysokości do jego 50% w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania przez Powiat Obornicki wsparcia finansowego.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf