Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 38/2009 z XXXVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 kwietnia 2009r. o godz.16.00.

Protokół Nr 38/2009
z XXXVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 kwietnia 2009r. o godz.16.00.

 

 

Tematy Sesji:

 

 1. Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2008 rok

XXXVIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 29 kwietnia 2009 roku , na godz. 16.00  w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych. Radny Z. Hinz nie uczestniczył w obradach od godz. 19.30.  Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Henryka Janusa.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że przed Sesją zgłosił się do niego p. J. Ptaszyński – Kierownik sekcji Aikido przy klubie RKS Wełna, z prośbą o udzielenie głosu. Dodał, że 3 zawodnicy tego klubu brali udział w Mistrzostwach Europy, a Rada Miejska przekazała środki na  dofinansowanie tego wyjazdu.

J. Ptaszyński podziękował Radzie Miejskiej za wrażliwość i udzieloną pomoc w zorganizowaniu wyjazdu, który odbył się na początku kwietnia w Davos w Szwajcarii. Nadmienił, że nie spodziewał się iż jego zawodnicy będą uczestniczyli w Mistrzostwach ze względu na ograniczone możliwości finansowe oraz zawodnika z predyspozycjami. Dodał, że miał szczęście, bo udało się dzięki życzliwości radnych zorganizować wyjazd. Skutkiem czego było zdobycie Mistrzostwa Europy w Taekwondo przez zawodnika RKS „Wełna” Damiana Skarzyńskiego. Stoczył on 5 ciężkich walk i wszystkie wygrał w kategorii +90kg. J. Ptaszyński powiedział, że Rogoźno jako nazwa miasta pojawiła się w rozmowach na poziomie Europy. Drugi zawodnik  Bartłomiej Turczyński, zajął 4 miejsce w innej kategorii.

Nadmienił, że przekazane im pieniądze, zostały dobrze spożytkowane i przyniosły wymierny efekt.

 

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

 

Zaproponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach  podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania  uchwał Rady.
 8. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.
 9. Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

a/   wystąpienia kierowników jednostek organizacyjnych lub ich przedstawicieli,

b/  dyskusja.

       10. Analiza wykonania budżetu za 2008 rok.

a/   sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2008 rok,

b/  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy Rogoźno za    2008 rok,

c/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2008 rok,

      d/ opinia Regionalnej izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w   

      Rogoźnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za  

       2008r.,

e/ dyskusja nad sprawozdaniem i wnioskiem,

f/ podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

11.  Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Tarnowo,

b/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Garbatka,

c/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo,

d/ zmiany Uchwały Nr XXXIII/228/2008 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 29 grudnia   2008 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok,

e/ ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” i powołania Kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu,

f/ wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa  będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno,

g/  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa  będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno (stanowiących drogi publiczne).

12.   Wolne wnioski i informacje.

13.   Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski zgłosił 2 autopoprawki dotyczące wprowadzenia w pkt.11 h) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie  bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego oraz pkt. 11 i) projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości przy ul. Wielkiej Poznańskiej 89.

Przewodniczący wyjaśnił, że sprawa budynku była omawiana na Sesji nadzwyczajnej, na wniosek Burmistrza Rogoźna.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że jest jeszcze jeden projekt uchwały, który Pan Burmistrz wnosi do porządku obrad jako pkt. 11 j) i jest to uchwała  zmieniającą Uchwałę Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie:  Przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu.

Wniosek został przyjęty 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

Innych uwag nie zgłoszono, porządek obrad został przyjęty.

 

 

III.   Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 16 kwietnia został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

 

IV.    Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

 

V.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

 

VI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Ryszard Dworzański poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie 21 kwietnia. Członkowie Komisji omawiali analizę wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2008 rok ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych gminy, czyli GOPS, RCK oraz ZEAPO. Dodał, że jak przebiegało posiedzenie Komisji w tym temacie, omówi podczas pkt. 10 – analiza wykonania budżetu za 2008r.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Zbigniew Nowak wyjaśnił, że uchwalając plan pracy Komisji padały pod jego adresem słowa krytyki totalnej, że to nawet nie jest plan pracy. Okazało się jednak, że plan pracy jest znakomity i ze względu na potrzebę społeczną, na ostatniej Komisji zajmowano się organizacją ruchu drogowego na terenie gminy, a konkretnie najważniejszym i największym skrzyżowaniem, wyjazd DW-241 na DK-11. Dodał, że czujność radnego H. Janusa pozwoliła wskazać członkom Komisji i osobom odpowiedzialnym za stan oznakowania na tym skrzyżowaniu, że jest ono błędne i niezgodne ze sztuką prowadzenia ruchu drogowego. Na Komisji goszczono przedstawiciela dróg krajowych, przedstawiciela dróg wojewódzkich i p. S. Lewandowskiego – Kierownika Referatu Ruchu Drogowego KPP w Obornikach. Przewodniczący poinformował, że wszyscy uderzyli się w pierś, że jednak radni z Komisja GFiR mają rację w tej materii. Efektem działania są wnioski, które skierowano GDDKiA o treści: „Z uwagi na bezpieczeństwo wnioskuje  się o ustawienie 2 znaków „Stop” B – 20, na rozwidleniu drogi, na skrzyżowaniu DW nr 241 z DK nr 11 w miejscowości Ruda oraz poziomym jej oznaczeniu liniami bezwzględnego zatrzymania P - 12. Ponadto wnosi się o zainstalowanie znaku „Koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu” D – 2 przed skrzyżowaniem  oraz o zamontowanie 2 drogowskazów w kształcie strzały do miejscowości wskazujących numer drogi (Poznań i Piła) E – 3, na skrzyżowaniu DW nr 241 z DK nr 11. Dodatkowo Komisja prosi o wycięcie krzewów oraz systematyczne wykaszanie trawy  wokół przedmiotowego skrzyżowania.

Następnym wnioskiem z Komisji, był wniosek aby przyspieszyć budowę ronda w m. Ruda Wiceprzewodniczącego A. Olenderskiego. Ponadto Komisja wniosła o usunięcie znaku B – 1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” - wjazd do „ośrodka zdrowia” oraz narysowanie 2 znaków poziomych P – 20 „koperta” (miejsce dla niepełnosprawnych i dla karetek pogotowia).

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że wraz z zaproszeniami sołtysi otrzymali deklaracje udziału w konkursie „Moja piękna zagroda”, poprosił o czynny udział w tej materii.

Dodał, że w miesiącu maju ma zostać podjęta uchwała odnośnie funduszy sołeckich. Stwierdził, że z jego analizy wynika iż sołtysi będą musieli oddać fundusz do dyspozycji radnym, tracąc tym samym pewną niezależność finansową. Nie będzie czegoś takiego jak wynajem autokarów, czy podobnych wydatków. Przewodniczący dodał, że na następnej Komisji będzie omawiany ten temat i dlatego już dzisiaj zaprasza wszystkich sołtysów na posiedzenie.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał Przewodniczącego Komisji Z. Nowaka czy podpisał wniosek KGFiR do GDDKiA w Poznaniu odnośnie przyspieszenia budowy ronda, gdyż sprawa jest pilna i ważna, bo kolejna osoba straciła tam życie. Dodał, że przedstawiciel GDDKiA wypowiedział się , że być może pieniądze na budowę ronda na Rudzie, będą przesunięte jeszcze o rok. Korzystając z sytuacji, chociaż nie jest to powodem i momentem który należałoby wykorzystywać, ale nie należy siedzieć bezczynnie i czekać aż sprawa sama się rozwiąże. Rondo zapewne spowolni ruch samochodów, a co za tym idzie, wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców.

Przewodniczący Komisji GFiR odpowiedział, że wniosek został podpisany i jutro będzie wysłany. Dodał, że w posiedzeniu poprzedniej komisji uczestniczył przedstawiciel dróg krajowych i w ogóle nie był przygotowany do tematu, nawet nie wiedział co się na drodze krajowej nr 11 dzieje i był zdziwiony działaniami radnych. Na kwietniowej już Komisji p. A. Baranowski przyjechał przygotowany, nawet dostarczył pismo odnośnie zamiarów GDDKiA na DK nr 11. w pkt.4 tego pisma zawarta jest informacja: „ W trakcie procedury przetargowej jest wykonanie projektu budowy ronda w m. Ruda, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 241 do m. Wągrowiec. Termin wykonania projektu – 31.07.2009r. Wartość 4.000.000,00zł. Przebudowa znajduje się na liście zadań z akceptacją warunkową, czyli w pierwszej kolejności po pozyskaniu dodatkowych środków finansowych. Planowany termin realizacji w latach 2010/2011.” Przewodniczący poinformował, że do Burmistrza Rogoźna również został skierowany wniosek o przyspieszenie wykupu działek wokół planowanej budowy ronda w miejscowości Ruda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 241.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się na posiedzeniu w dn. 20 kwietnia. Zapoznano się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie  udzielenia absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2008r.

 

 

VII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 5 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 6 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 25.03.2009r.do 29.04.2009r. - załącznik nr 7 do protokołu.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zapytał o:

 1. przebieg spotkania z inwestorem zainteresowanym terenami pod budowę marketów,
 2. przebieg spotkania z projektantem – budynek za Urzędem Miejskim w Rogoźnie,
 3. przebieg spotkania z Dyrektorem firmy DENDRO POLAND Ltd Sp. z o.o. - zmiana warunków zabudowy.

Burmistrz wyjaśnił, odnośnie pyt.1, że było 2 zainteresowanych kupnem terenu pod budowę marketu. Temat był już poruszany w IV Kadencji. Chcieli zrobić nowy plan zagospodarowania przestrzennego na ul. Długiej. Dodał, że żaden wniosek w tej sprawie nie wpłynął i co dalej nie wiadomo.

Odnośnie pyt.2 to jest projektant z Wągrowca, którego zadaniem będzie zaprojektowanie, bądź przeprojektowanie budynku za Urzędem. Na projekt przeznaczone jest 50.000,00zł. Założeniem jest parter pod siedzibę GOPS, piętro ewentualnie będzie przeznaczone na biura, sale do posiedzeń Rady, Biuro Rady itd. Było to pierwsze spotkanie, które miało głównie za zadanie rozeznanie oczekiwań gminy w stosunku do tego budynku.

Odnośnie pyt.3 Burmistrz wyjaśnił, że Dyrektor DENDRO wystąpił do Starosty Obornickiego o zmianę pozwolenia na budowę. W związku z tym, że pozwolenie na budowę mają na drogę dojazdową gdzie był zbożowiec, który miał zostać zburzony i położony na jego miejsce parking. Nastąpiły zmiany w produkcji i częściowo nie wykonali tego, na co mieli pozwolenie. Starosta kazał im pewne rzeczy uzupełni. Głównie odnośnie warunków zabudowy, warunków środowiskowych.

Radny H. Janus zapytał jaki temat miało spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego?

Burmistrz wyjaśnił, że na ostatniej Sesji Nadzwyczajnej już była mowa o tym, czego dotyczyło spotkanie. Tematem było przejęcie budynku przy ul. W. Poznańskiej 89, byłego ośrodka zdrowia. Ponieważ „Pro – Vita” w tej chwili to dzierżawi i prawdopodobnie w najbliższych miesiącach przestanie. Marszałek sam nie wie co ma z budynkiem zrobić, różne stowarzyszenia się się już tam zgłaszają, aby to przejąć. Burmistrz poinformował, że na ostatniej sesji zaproponował uchwałę intencyjną odnośnie przejęcia tego budynku. Dodał, że chodziło głównie o to, aby Rada wyraziła wstępną wolę na podjęcie działań, aby można było wystąpić do Marszałka i zapoczątkować dalsze prowadzenie rozmów. Burmistrz powiedział, że uchwała wzbudziła i nadal wzbudza wątpliwości radnych. Nadmienił, że część z nich była oglądać budynek. Stwierdził, że na temat tej uchwały w ogóle nie powinno być dyskusji, ale każdy ma prawo mieć swoje zdanie.

Radny H. Janus zapytał kogo propozycją było przekazanie budynku, Burmistrza czy Marszałka?

Burmistrz odpowiedział, że jego. Dodał, że po raz kolejny informuje że rozmowa była to wstępna, co Marszałek ma zamiar z tym zrobić i okazało się, że wraz z Zarządem zastanawiają się co dalej. Jest to na terenie Rogoźna, kiedyś należało do gminy później do Starosty, następnie do Marszałka. Podczas rozmowy nie poruszano kwestii ceny, formy przejęcia. Chodzi tylko o rozpoczęcie rozmów . Dodał, że dziwi go podejście części radnych do zaproponowanej uchwały, która musiała zostać ponownie wprowadzona na sesję.

Burmistrz stwierdził, że przygotował uchwałę gdyż zdawał sobie sprawę, że gdyby rozpoczął rozmowy z Marszałkiem od początku sam i pisał pisma, to radni by stwierdzili że było to złe.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że w dniu wczorajszym podczas Sesji Rady Powiatu radnemu Sejmiku Wojewódzkiego T. Szramie zadano pytanie w tej sprawie i odpowiedział, że brał udział w dyskusji na temat budynku i rzeczywiście Zarząd się zastanawia co z budynkiem po byłym ośrodku zdrowia zrobić, ale nie ma możliwości przekazania go, bądź sprzedania komukolwiek. Przewodniczący dodał, że to czego się dowiedział od T. Szramy i to co mówi Burmistrz jest rozbieżne. Być może koncepcje Marszałków są inne.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że dzisiaj rozmawiała z T. Szramą , który był również dzisiaj był na Sesji Sejmiku Wojewódzkiego i po jej zakończeniu dzwonił do radnej, aby przekazać informację, że rozmawiał z Marszałkiem, który poinformował go, że nie przewiduje ani odpłatnego, ani nieodpłatnego przekazania  budynku.

Burmistrz wyjaśnił, że rozmawiał z Marszałkiem Woźniakiem. Być może po złożeniu wspólnie z Radą pisma, za 2, 3 miesiące przyszła by odpowiedź odmowna, ale trzeba spróbować. Bez podjęcia uchwały nie będzie nawet prób podjęcia rozmowy.

 

Sołtys J. Szmania zapytał co mają zrobić sołtysi w związku z ogłoszeniem konkursu „Moja piękna zagroda?Jak mają dotrzeć do mieszkańców? W jego wsi znajduje się ponad 200 domów. Dodał, że uchwałę powiesił na tablicy ogłoszeń, ale jest ona mało widoczna. Zapytał czy nie można zadziałać marketingowo, aby zachęcić mieszkańców? Zwykły czarno – biały papier nie przyciąga uwagi. Stwierdził, że nie chciałby, żeby mu ktoś później zarzucił, że zgłosiłby się do konkursu, ale o nim nie wiedział. Dodał, że nie chciałby być osobą, która by odpowiadała informowanie mieszkańców. Zaproponował, aby przygotować jakiś kolorowy plakat, bądź ogłoszenie.

Radny Z. Nowak poinformował, że dopóki nie zmieni się Burmistrz, co roku konkurs będzie w kolorze czarno – białym. Dodał, że Burmistrz zabronił pracownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, udać się na spotkanie na które dostał pisemne zaproszenie. Powód był taki, że radny nie przyszedł osobiście poprosić Burmistrza o to, aby pracownik mógł wziąć udział w spotkaniu. Był za to na nim p. M. Galczewski, Przewodniczący Rady R. Szuberski, poinformowani o spotkaniu byli również sołtysi. Radny stwierdził, że Burmistrz powiedział, że przez najbliższe 2 lata pracownik Wydziału RGiP nie będzie brał udziału w konkursie.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że to co radny Nowak mówi, jest śmieszne. Poprosił, aby sołtys J. Szmania nie wierzył w to co radny mówi. Potwierdził, że nie kazał iść pracownikowi na spotkanie, bo wysyła się jego pracownikowi zaproszenie, nie informując o tym jego pracodawcy, czyli Burmistrza. Nie jest to kolejność prawidłowa. Burmistrz powiedział, że nie wie co wspólnego ma nieobecność pracownika z tym, że pisma nie są kolorowe. Zapytał czy to jego wina, że uchwały są czarno – białe? Dodał, że Sołtysowi J. Szmani chodziło o to i poprosił radnego Nowaka, aby uważniej słuchał.

Radny Z. Nowak przypomniał, że w §5 uchwały jest zapis: „Wykonanie uchwały powierza się Kapitule Konkursowej oraz  Burmistrzowi Rogoźna.

Sołtys J. Szmania poprosił o zakończenie dyskusji na ten temat, gdyż nie spodziewał się takiej reakcji i gdyby wiedział, że tak się dyskusja potoczy na pewno nie zabrał by głosu. Dodał, że jego intencją było to, aby dotrzeć do całej społeczności poprzez barwne przedstawienie tematu.

 

VIII. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

 

Pytań nie było.

 

 

IX.  Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

 

 

GOPS – informację przedstawiła Kierownik jednostki Ewelina Kowalska, materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Poinformowała, że funkcję Kierownika GOPS pełnie dopiero od 1 kwietnia br., a materiał na sesję został przygotowany jeszcze przez p.o. Kierownika Annę Mazurczak.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że wcześniej uzgodnił z mówcami, aby ich wypowiedzi były krótsze, gdyż materiał był już wcześniej przygotowany i omawiany na komisjach oraz na poprzedniej sesji.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zapytał czym spowodowane jest 93,9% wykonanie wydatków w rozdz. 85212 – świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna? Poprosił także o wyjaśnienie co  z sumą ponad 230.000,00zł zaliczki alimentacyjnej, której nie zwrócono przez dłużników?

Główna Księgowa GOPS Anna Mazurczak wyjaśniła odnośnie pierwszego pytania, że na świadczenia rodzinne w 2008r. zgłosiło się mniej osób, dlatego cała kwota nie została wydatkowana.

Odnośnie pyt. 2 to w 2008r. dłużnicy zwrócili ponad 52.000,00zł zaliczki alimentacyjnej, czyli połowa z tego wpłynęła do budżetu jako dochód gminy. Dodał, że zaliczka alimentacyjna była wypłacana do miesiąca września, bo później wszedł fundusz alimentacyjny i kwota 230.000,00zł była za 2008r.

 

ZAMK  - informację przedstawił Dyrektor jednostki Marek Mysłek, materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski powiedział, że w przychodach ZAMK zaplanowano kwotę 1.405.499zł, a wykonano w w1.370.985,70zł, – czyli 97,5%. Wydatki zaplanowano na 1.405.499zł a wykonano 1.309.023,76zł. Różnica wynosi ok 70.000, 00zł. Jak wygląda sprawa przychodów? Czy jest możliwość,aby przychody wzrastały? Być może gdyby wydatki były większe udało się zwiększyć, więcej też można by przeznaczyć na remonty.

Drugie pytanie dotyczy zaległości, które wzrosły z 862.368,09zł w końcu 2007r. do 985.750,38 na dzień 31.12.2008r, tj., kwota 123.382,28zł. Zapytał czy Dyrektor ZAMK ma jakiś pomysł, co tym zrobić? Czy to powinno w jakimś momencie przejść na utracone dochody, czy starać się odzyskiwać pieniądze stopniowo?

M. Mysłek wyjaśnił, że jeśli chodzi o zwiększenie przychodów to oczywiście, że można je zwiększyć podnosząc chociażby kwotę czynszu w największej grupie, czyli w lokalach użytkowych bądź mieszkalnych. Zwiększenie czynszu o pewien % wpłynie na wzrost osób, które nie płacą czynszu. Dodał, że sprawozdanie z egzekucji zostało radnym przedstawione. Powoli udaje się ściągnąć należności.

 

ZEAPO – informację przedstawił Dyrektor Wiktor Jaworski, materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  Dodał, że materiały zostały przygotowane już 2 miesiące temu i omawiane były na komisjach oraz poprzedniej sesji.

Radny Z. Nowak powiedział, że po sporach, niezadowoleniu ze strony kierownictwa szkół podczas uchwalania podczas poprzednich budżetów w końcu doszło do równowagi. Dyrektorzy są zadowoleni, a dzisiaj radni również są zadowoleni z jego wykonania. Po kilku sprzeczkach wreszcie wzajemnie zaczęto się rozumieć. Dodał, że w imieniu Komisji GFiR informuje, że analizowano wykonanie budżetu, bardzo dogłębnie i chciałby pochwalić p.Jaworskigo i wszystkich dyrektorów, którzy pod niego podlegają.

 

RCK- informację przedstawił Dyrektor jednostki Marek Galczewski, materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pytań nie było.

 

Następnie Przewodniczący Rady R. Szuberski otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.

Radny R. Dworzański poinformował, że na posiedzeniu, które odbyło się 21 kwietnia szczegółowo analizowano wykonanie budżetu przez poszczególne jednostki i warto podkreślić, że wykonały one prawie w 100% swoje budżety, zarówno po stronie wydatków jak i przychodów. Dodał, że należą się gratulacje. W końcu wspólnie osiągnięto konsensus, że uchwalone budżety w zasadzie starczą. Jest to niewątpliwie duża zasługa osób, które kierują daną jednostką. Jeżeli chodzi o GOPS, to cieszyć może sprawa, która miała ewidentny wpływ na koszty. Nastąpił prawie 5% spadek opłat za rozmowy telefoniczne, świadczy to o wewnętrznej kontroli. Dodał, że  trudno przewidzieć jaką kwotę zaplanować  na świadczenia, gdyż nie wiadomo do końca ile osób zmieści się w określonym przedziale.

Radny R. Dworzański poinformował, że komisja również zainteresowała się działaniem RCK. Przez ośrodek kultury przewinęło się w 2008r. 24.000 ludzi, co jest wykładnikiem poziomu zainteresowania. Na plan przyznanej dotacji 460.000,00 zł, a w sumie gospodarował środkami na ok. 517.000,00zł .

Co do biblioteki, to obecnie w przeliczeniu na 1 mieszkaniec gminy czyta 2,5 książki rocznie, a w Rogoźnie 3,2. Czytelników zarejestrowanych jest 1762. w 2008r. Biblioteka Rogozińskia wraz z filiami ma 996 woluminów.

Co do Muzeum to, obchodziło ono w 2008r. 25 – lecie działalności i gościło 4.650 osób.

Radny stwierdził, że ZEAPO pochłania prawie 50% budżetu. Szczególnie w paragrafach 4020 – usługi pozostałe wykonania są prawie 100%, wpływa to na coraz lepszy wygląd i standard pomieszczeń.

Dodał, że chciałby pogratulować wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli, dyrektorom jednostek organizacyjnych, za dotrzymanie dyscypliny finansowej i właściwe gospodarowanie mieniem publicznym.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski powiedział, że również dokładnie analizował wykonanie budżetu za 2008r.i również pozytywnie go ocenia, gdyż starczyło pieniędzy po stronie wydatków jak  i dochodów.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że należy pozytywnie ocenić działalność finansową poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. Dodał, że takie opinie wyrazili przewodniczący obu komisji.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

X.      Analiza wykonania budżetu za 2008 rok.

 

a/ krótkie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2008 rok złożyła Pani Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, informując iż budżet gminy na 2008 rok został uchwalony 19 grudnia 2007 roku. Zaplanowano w nim dochody w wysokości 33.846.062 zł a wydatki w wysokości 34.503.040 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 656.978 zł.

Ponadto, pierwotnie uchwalony budżet zmieniany był trzynaście razy, więc nieco rzadziej niż w 2007 roku (17).

W ciągu roku planowane dochody zwiększono o kwotę 4.096.103 zł, wydatki o 3.998.553 zł.

W związku z tym ostatecznie planowane dochody na 2008 rok ukształtowane zostały w wysokości 37.942.165 zł  a planowane wydatki 38.501.593 zł i planowany deficyt wyniósł 559.428 zł. W 2008 roku w miesiącu maju 2008 roku wprowadzono przychody w wysokości 1.382.450 zł w tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w wysokości 834.100 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 548.350 zł oraz zaplanowano kredyt w wysokości 620.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek  w wysokości 1.443.022 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w 2008 roku budżet gminy został zrealizowany następująco:

Dochody wykonano w kwocie 38.747.845,53 zł tj. 102,12 %.

Wydatki wykonano w kwocie 37.160.174,09 zł tj. 96,52 %.

Czyli wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.587.671,44 zł.

Na dobre wykonanie dochodów ogółem miały wpływ następujące pozycje:

Podatki lokalne zrealizowano na poziomie 106,80%

Wskaźnik powyżej stu % zdarza się rzadko i świadczy o lepszej ściągalności podatków niż w latach poprzednich oraz uzyskaniem ostatecznej kwoty 367.756,33 zł z podziału masy upadłościowej FMR „Agromet - Rofama”.

Należności wymagalne w porównaniu do roku 2007 zmalały o 5,38%.

Wzrost wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości 111,46%.

Taki wskaźnik również zdarza się bardzo rzadko a wynika on z dobrej koniunktury gospodarczej kraju w roku ubiegłym.

Podstawowe relacje budżetu 2008 roku zachodzące między dochodami (102,12%) a wydatkami (96,52%) ukształtowały się prawidłowo.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 98,02 %.

Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetu Gminy, które w 2008 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 492.760 zł w tym wydatki majątkowe 387.270 zł, wydatki bieżące 105.490 zł.

W 2008 roku Gmina realizowała bądź uczestniczyła w współfinansowaniu następujących inwestycji:

1) Udzielono dofinansowania w wysokości 450.000 zł do dróg wojewódzkich na:

Ø  budowę chodnika w miejscowości Ruda – Rogoźno – 250.000 zł

Ø  budowę chodnika od ul. Seminarialnej do skrzyżowania z ul. W.P. – 200.000 zł

2) Udzielono dofinansowania w wysokości 259.000 zł do dróg powiatowych na:

Ø  budowę chodnika w m. Rogoźno na ul. W.P w wysokości 82.000 zł,

Ø  poszerzenie drogi powiatowej w m. Parkowo – 47.000 zł,

Ø  budowę chodnika przy drodze powiatowej od ul. Chabrowej w Rogoźnie do przejazdu kolejowego w m. Garbatka – 130.000 zł.

3) Udzielono dofinansowania do zakupów inwestycyjnych Powiatu w  wysokości 155.000 zł na:

Ø  zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 60.000 zł,

Ø  zakup ultrasonografu z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w Obornikach 95.000 zl (ostatnia rata z porozumienia z 2006 roku)

4)       Własne zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.461.337 zł, do których otrzymano dofinansowanie w wysokości 287.500 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonanie wyniosło 4.355.546,56 zł co stanowi 97,63% w tym wydatki niewygasające roku 2008 – 387.270 zł.

 

Ø  Zakończono budowę wodociągu w m. Boguniewo – 372.803,64 zł,

Ø  Na inwestycje na drogach gminnych wydatkowano kwotę 2.957.634,17 zł z tego na:

o   Budowę drogi osiedlowej wraz z chodnikami i parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki łączny koszt wyniósł 796.792,06 zł ( wydatek roku 2008 740.355,45 zł)

o   Budowę drogi Boguniewo – Parkowo o długości 2750 mb z udziałem środków FOGR- koszt budowy wyniósł 1.091.352,51 zł,

o   Budowę ulicy Wójtostwo za kwotę 382.578,19 zł (wydatek 2008 roku 358.665,05 zł),

o   Budowę odcinka drogi wraz z chodnikiem łączącej ul. Paderewskiego z ul. Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego w 2008 roku opracowano mapy do celów projektowych pozostała kwota w wysokości 50.350 zł została ujęta w wydatkach niewygasających roku 2008.

o   Budowę zatoczki przystankowej wraz z chodnikami przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie – 65.024,26 zł.

o   Opracowano projekty techniczne na budowę dróg za kwotę 24.040 zł w tym:

- projekt w m. Ruda w kierunku nowobudowanego zakładu 8.540 zł,

- projekt ul. M. Poznańskiej od sali gimnastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia 20.000 zł (w tym wyd.niewygasające 2008 roku 14.500 zł)

- projekt na budowę drogi w Parkowie w kierunku przepompowni ścieków – 10.000 zł.

Ø  Na budowę oświetlenia na terenie gminy wydatkowano kwotę 374.022,43 zł na:

o    Budowę oświetlenia przy ul. Kościuszki w kierunku ul. Paderewskiego – 29.825,25 zł,

o    Budowę oświetlenia przy ul. Leśnej – 49.836,37 zł,

o    Budowę oświetlenia przy ul. Łąkowej – 26.860,81 zł,

o    Budowę oświetlenia przy ul. Sądowej – 25.000 zł

o    Budowę oświetlenia przy ulicy Krótkiej i Seminarialnej  - 60.000 zł,

o    Budowę oświetlenia w miejscowościach (182.500):

- Jaracz                                                 10.000,- (opracowanie projektu)

- Stare                                                   55.000,-

- Budziszewko                     36.000,-

- Gościejewo                        31.700,-

- Słomowo                           25.500,-

- Tarnowo                            24.300,-.

 

Ø  Zakończono w 2008 roku budowę II etapu gazociągu w m. Tarnowo wydatek 2008 roku wyniósł 369.836,43 zł, całkowity koszt 428.355,8/5 zł.

Ø  Ujęto w wydatkach niewygasających 2008 roku wykonanie dokumentacji technicznej :

- budowy kolektora sanitarnego z przyłączami na ulicy Polnej (14.350)

        - targowiska miejskiego w Rogoźnie  (10.000,-)

- przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji odcinającej  dopływ ścieków do J. Rogozińskiego i rzeki Wełny ( 12.680,-).

Ø  Oraz zakup zadaszonej sceny plenerowej w m. Pruśce – 49.350 zł.

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w 2008 roku również zostały zrealizowane remonty:

o     Chodników przy drogach gminnych tj. ul. K. Wyszyńskiego – 176.683,76 zł i Czarnkowskiej – 133.115,61 zł koszt remontu wraz z materiałami ogółem wyniósł 309.799,37 zł,

o    Remont chodnika w m. Owieczki wyniósł 130.557,73 zł (łącznie z materiałami),

o    Remont chodnika przy ul. Nowej 59.905,50 zł,

o    Remont mostu w m. Gościejewie 255.252,62 zł,

o    Remont w budynku RCK ( CO i WC) 87.429,40 zł,

o    Remont zegara na budynku Muzeum                  19.703,00 zł,

o    Remont w budynku Urzędu                                    43.627,82 zł.

Udział w ogólnej kwocie wykonania wydatków 14,06 % stanowią wydatki majątkowe natomiast  85,94 % stanowią wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 31.935.627,53 zł tj.96,28% planowanych wydatków z tego przeznaczono na:

 

Ø  Oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą      16.221.918,84 zł,

Ø  Opiekę społeczną                                                        7.735.417,40 zł,

Ø  Pozostałe zadania własne                       7.978.291,29 zł

        - Rolnictwo                                           565.787,14

        - Rybołówstwo                                       14.352,13          

        - Drogi gminne                                      957.285,42

        - Gospodarkę mieszkaniową                 227.940,52

        - Działalność usługowa                            86.476,36

        - Administrację publiczną                   2.712.866,75

        - Bezpieczeństwo publiczne                   458.432,01

        - Obsługa długu                                    104.777,98

        - Gospodarka Komunalna                 1.112.584,02

        - Kulturę                                                 1.113.863,64

        - Kulturę fizyczną i sport                      168.436,63

        - Pozostałe zadania z zakresu

          polityki społecznej                                98.134,19

        - ochronę zdrowia                                201.997,65

        - wydatki związane z poborem

          Podatków                                          152.964,85

        - prowadzenie rejestru wyborców             2.392,00

Na niższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu wpłynęła także świadoma polityka blokowania wydatkowania pieniędzy „na oślep”, zwłaszcza w miesiącu grudniu.

Pani Skarbnik zauważyła, że  nieracjonalne wydawanie pieniędzy to po porostu niegospodarność. Te pieniądze nie przepadły, pozostały na koncie gminy i zostaną wprowadzone do budżetu 2009 roku na zadania uzgodnione z wysoką Radą.

Nadmieniła, że w dalszym ciągu minusem realizacji budżetu jest nadmierne rozproszenie zadań inwestycyjnych nie zakończonych. Takich zadań jest siedemnaście, czternaście zadań majątkowych i trzy zadania bieżące. W najbliższym czasie zostaną podjęte starania aby je zakończyć. Na dzień dzisiejszy 6 zdań zostało zakończonych:

- oświetlenia na ulicy Sadowej, Krótkiej i Seminarialnej, w miejscowości Stare

   i Budziszewku,

- scena plenerowa w miejscowości Pruśce,

- remont sanitariatów w budynku RCK.

Ponadto w 2008 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2008 roku wyniósł 3.636.210,06zł co stanowi 9,58% planowanych dochodów na dzień 31.12.2008r. 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 3.226.409,80 zł.

Nadwyżka budżetu za rok 2008 wyniosła 1.587.671,44 zł

Nadwyżka środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku bieżącego i lat ubiegłych 595.156,36 zł.

Razem wolne środki do rozdysponowania w roku 2009 wynoszą 2.182.827,80 zł.

Pani Skarbnik dodała, iż  pod względem wielkości pozyskanych środków finansowych był to rok bardzo dobry, który będzie trudno powtórzyć. Poważnym zagrożeniem dla realizacji budżetu br jest osłabienie tempa wzrostu gospodarczego z powodu kryzysu finansowego. Również nadmieniała, że  Radni mieli okazję do szczegółowego zapoznania się z wykonaniem budżetu na podstawie przedstawionych materiałów jak i na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

 

b/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2008 rok –   uchwałę Składu Orzekającego Nr SO – 0954/12/14/Pi/2009 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, przedstawiła Pani Skarbnik. Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu.

 

Następnie ogłoszono 25 minut przerwy.

 

c/  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2008 rok przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2008 rok – uchwałę Składu Orzekającego Nr SO – 0955/5/14/Pi/2009 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2008 rok przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

e/ dyskusja nad sprawozdaniem i wnioskiem.

Jako pierwsza głos zabrała radna Renata Tomaszewska. Przypomniała, iż ma zaszczyt być Przewodniczącą Klubu „Rogoźno – Nasza Gmina”, który jest żywo zainteresowany zarówno  pracami nad budżetem jak i  wdrażaniem wszystkich projektów zmian do budżetu, które grupa przygotowuje, aby budżet był możliwie jak najlepszy. Radna poinformowała, że jako Przewodnicząca Klubu jest bardzo zadowolona ze zmian w budżecie jakich dokonali członkowie klubu. Dodała, że zaowocowały one widoczną, również przez mieszkańców, poprawą. Radna powiedziała, że zdaje sobie sprawę iż wszystko ma swoich zwolenników i przeciwników, ale z czystym sumieniem może stwierdzić, że wszystko co klub czynił, odbywało się po konsultacji ze społeczeństwem. R. Tomaszewska nadmieniła, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji starano się przeprowadzić liczne analizy, dotrzeć do sedna potrzeb i dopiero w ich oparciu wprowadzać ewentualne zmiany i poprawki do budżetu. Radna przypomniała iż zmiany i wnioski których klub  dokonał, były owocem wielogodzinnych prac, często również nocnych:

 1. na XIX Sesji 19 grudnia 2007r. dokonano zmian na kwotę 983.000,00zł

-          budowa chodnika Ruda – Rogoźno,

-         dokumentacja drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej, do byłego ośrodka zdrowia,

-         remont bloku żywienia w Gimnazjum Nr 2,

-         poszerzenie drogi powiatowej nr 2038P w m. Parkowo,

-         zakup nowego, lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gościejewo – zostało to zmienione w WPI na samochód średni 4x4 w 2009r.

-         utwardzenie dróg gminnych w sołectwach Budziszewko, Boguniewo i Studzieniec,

-         budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 241 od ul. Seminarialnej do ul. W. Poznańskiej,

-         montaż oświetlenia na ul. Sądowej w Rogoźnie, w m. Budziszewko, Tarnowo, Gościejewo, Nowy Młyn,

-         remont chodnika w Owieczkach,

-         remont budynku OSP  w Pruścach,

-         zakup sprzętu audio do rejestracji przebiegu posiedzeń Rady Miejskiej,

-         budowa zadaszonej sceny plenerowej w m. Pruśce -zmieniona na zakup namiotu przenośnego,

-         wykaszanie poboczy dróg gminnych.

      2. na XXV Sesji 28 maja 2008r. Klub wniósł zmiany na 163.000,00zł:

-         budowę chodnika na ul. Rolnej,

-         remont drogi nr 26-29 oraz 34-36 w Gościejewie,

-         remont drogi w Grudnie,

-         remont drogi koło kaplicy w Gościejewie,

-         przygotowanie dokumentacji dot. oświetlenia przy drodze nr 2037 P w m. Jaracz,

-         wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na ul. Polnej,

-         remont chodnika na ul. Polnej,

-         modernizacja budynku komunalnego przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4, zajmowanego przez służbę zdrowia.

3. na XXVII Sesji 28 sierpnia 2008r. Klub dokonał zmian na 432.000,00zł;

-         remont chodnika w Owieczkach,

-         budowa chodnika na ul. W. Poznańskiej, od budynku nr 59, do sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego,

-         budowa chodnika  w m. Rogoźno, przy drodze powiatowej nr 2027 P od ul. Chabrowej, do przejazdu kolejowego w m. Garbatka, na odcinku ok. 400 mb,

-         budowa odcinka drogi  wraz z chodnikiem na długości ok. 80 mb łączącą ul. Paderewskiego od budynków nr 22 i 23 z ul. Kościuszki,

-         budowa oświetlenia przy ul. Seminarialnej na wysokości przedszkola do skrzyżowania z ul. Długą,

-         budowa chodnika w Rogoźnie obustronnie na ul. Nowej od skrzyżowania z ul ul Kotlarską i Kościuszki w kierunku ul. Długiej.

4. na XXX Sesji 29 października 2008r. Klub wprowadził zmiany w budżecie na kwotę 83.000,00zł:

-         przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji na ul. Polnej,

-         zakup jednolitych strojów dla Rogozińskiej Orkiestry Dętej,

-         zakup strojów dla chóru „Echo”,

-         zakup zakup krzeseł i  stołów dla OSP Owieczki,

Radna R. Tomaszewska podsumowała, że razem zmiany wprowadzone przez Klub w budżecie Gminy Rogoźno w 2008r. wyniosły 1.610.000,00zł. Dodała, że z przykrością musi stwierdzić, iż nie wszystkie założenia w budżecie zostały przez Pana Burmistrza dokonane, jest to m.in.:

-         remont budynku OSP Pruśce, przeniesiono to zadanie na 2009r.,

-         zakup sprzętu do audio rejestracji ,

-         chodnik na ul. Rolnej,

-         wykonanie przyłączamy kanalizacyjnych na ul. Polnej ( pomimo wizji lokalnej i rozmów z Prezesem „Aquabellis”,

-         remont chodnika na ul. Polnej,

-         na kwotę 50.000,00zł – budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem na długości ok. 80 mb łączącą ul. Paderewskiego od budynków nr 22 i 23 z ul. Kościuszki,

-         dokumentacja kanalizacji na ul. Polnej.

Radna nadmieniała, że zadania te albo nie zostały wykonane, albo przeniesione na 2009 rok, bądź jeszcze późniejsze terminy.

R. Tomaszewska wyjaśniała, że chciałaby się ustosunkować do corocznej bolączki jaką są zastrzeżenia jej i klubu radnych do wykazu umorzeń podatków. Przypomniała, że Pani Skarbnik wymieniła kwotę deficytu na 597.000,00zł. Natomiast według wykazu umorzenia za rok 2008 wynoszą 410.796,00zł, czyli ta kwota prawie w całości się zbilansuje. Radną i klub niepokoi  fakt, iż na liście umorzeń co roku, od początku V Kadencji, pojawiają się te same podmioty. Największym obdarowanym przez Pana Burmistrza jest Ośrodek Za Jeziorem, na kwotę 41.251,00zł. Radna poinformowała, że Pan Burmistrz odmówił na posiedzeniu Komisji, złożenia wyjaśnień dlaczego akurat ten podmiot co roku jest tak hojnie traktowany.

Kolejnym umorzeniem, który budzi niepokój jest to, które zostało dokonane „Aquabellis” Sp. z o.o. i powtarzające się każdego roku. W 2008r. wyniosło  ono 350.000,00zł. Jest to kwota na tyle duża, że pozwoliłaby rozwiązać wiele problemów. Niepokojący jest fakt, że spółka co roku ma ujemny wynik finansowy i gmina ponosi z tego tytułu ogromne straty, ponieważ nie wpływa podatek od nieruchomości. Radna przypomniała, że mieszkańcy ponoszą duże koszty za wodę i odpływ ścieków, natomiast nie widać działań Pana Burmistrza, które zmierzałyby do uzdrowienia tej sytuacji.

R. Tomaszewska powiedziała, że z całym szacunkiem dla Prezesa „Aquabellis”, gdyż być może stara się, ale mu nie wychodzi. W związku z tym, jeśli ktoś ma dobre intencje, ale mimo to mu nie wychodzi, to powinien zająć się czymś innym. Bo być może w innej branży Pan Prezes wykazałby się znacznie lepiej. Radna nadmieniała, że pozostawianie sytuacji bez rozwiązania popycha gminę w dalsze długi i powiększa deficyt, a nadal nie widać działań które rozwiązałyby istniejącą sytuację. R. Tomaszewska stwierdziła, że Prezes „Aquabellis” ma całkiem dobre uposażenie i nie jeden dyrektor, pracownik gminy Rogoźno  może mu go zazdrościć.

Są również inne podmioty na liście umorzeń np. spółka SEPTA, która również co roku się tam pojawia.

Radna wyjaśniła, że w tym roku Pan Burmistrz kwot odroczeń nie wykazał i prawdopodobnie spowodowane jest to obawą przed  reakcją radnych oraz chęcią uniknięcia komentarzy ze strony klubu.

R. Tomaszewska nadmieniła, że zarówno klub jak i ona sama doceniają to, że budżet w dużym stopniu został wykonany i z tego powodu należą się podziękowania Panu Burmistrzowi. Natomiast istnieje kilka zastrzeżeń, które zostały wymienione. Radna poinformowała, że nie będzie przeciwko udzieleniu absolutorium, bo byłoby to niezgodne z jej sumieniem, ale trudno będzie jej go poprzeć.

Radny Z. Hinz zapytał radnego Zb. Nowaka, czy  Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa, której jest Przewodniczącym dokonała analizy i oceny wykonania budżetu?

Radny Zb. Nowak odpowiedział, że na posiedzeniach Komisji dyskutowano na temat wykonania budżetu, ale nie zredagowano wniosku odnośnie udzielenia absolutorium, gdyż nie ma takiego obowiązku.

Prezes „Aquabellis” Sp. z o.o. Wojciech Dulko powiedział, że stanowczo protestuje przeciwko podawaniu informacji niepełnych i fałszywych, przez Panią radną R. Tomaszewską.

Radny H. Janus wyjaśnił, że radna Tomaszewska zrobiła błąd, gdyż na chodnik na ul. Rolną na sesji 28 maja 2008r. grupa radnych wniosła 150.000,00zł, z czego później 35.000,00zł przeszło na wykonanie koncepcji organizacji ruchu na Rudzie. Radny stwierdził, że pozostała kwota 115.000,00zł została w środkach niewygasających przeniesiona na sesji w 2007r. na 2008r. O ile wiadomo środki niewygasające mogą być wykorzystane tylko w roku następnym, natomiast termin w uchwale był do 15 grudnia. Chodnika w 2008r. nie wykonano, w związku z tym czy jest to zgodne z ustawą o finansach publicznych? Co się stało z tą sumą pieniędzy? Czy została ona wniesiona do budżetu, czy znajduje się na jakimś koncie?

Burmistrz Rogoźna odniósł się do wypowiedzi radnej R. Tomaszewskiej. Stwierdził, że odnosi wrażenie iż to radna i jej klub, tylko mogą coś zmienić w budżecie. Burmistrz wyjaśnił, że wydatki gminy w ubiegłym roku wynosiły ok. 37.000.000,00zł , a radna szczyci się zmianami jakie klub dokonał na 1.600.000,00zł, stanowi to tylko 4,3%. w związku z tym Burmistrza zasługą jest wykonanie w ponad 95% budżetu.

Burmistrz wyjaśnił, że:

 - odnośnie remontu OSP w Pruścach, to już został wcześniej radnej wyjaśniona sytuacja. Dotacja została przekazana do OSP, umowa podpisana na 100.000,00zł. Przyczyny były inne i radna o tym wie, a nawet głosowała aby były to środki nie wygasające,

 -  odnośnie sprzętu audio nagłaśniającego na salę, to zdaniem radnej jest on najbardziej potrzebny , a wcale tak nie jest. Pani Sekretarz rozeznała się w temacie i pojawiła się firma, która byłaby skłonna zademonstrować działanie sprzętu, pod jednym warunkiem, że ich system audio na pewno zostanie zakupiony. Na jednym z posiedzeń komisji radny H. Janus również informował, że rozmawiał z tą firmą i nie przekazano mu informacji, że warunkiem demonstracji jest zobligowanie do zakupu sprzętu,

- odnośnie budowy chodnika na ul. Rolnej to już na komisjach wyjaśniano sprawy własnościowe gruntu, działki prywatne w drodze, mnóstwo gruntu do wykupienia i przeniesiono to do wydatków niewygasających z 2007 na 2008r do budżetu gminy, a nie na żadne konto. Nie zginęły, a nadal są w budżecie jako nadwyżka w wolnych środkach,

- odnośnie umorzeń to są one w kompetencji Burmistrza i każdy może mieć do wykazu swoje uwagi i pretensje dlaczego tak, a nie inaczej. Burmistrz poinformował, że radna na komisji pytała dlaczego p. Czernecki miał umorzony podatek, mimo iż wykaz umorzeń przekazany radnym, został przedstawiony wraz z informacją za co podatek został umorzony. Więc dziwią go pytania radnej, ale może przedstawić wykaz umorzeń wraz z informacją jeszcze raz w tej chwili, gdyż nie jest to tajemnicą – wykaz umorzeń przedstawiony przez Burmistrza stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Burmistrz wyjaśnił, że na łączną kwotę 410.796,00zł umorzeń to „Aquabellis” ma 350.000,00zł, ale jest to spółka gminna i słuszną decyzją było umorzenie im podatku. Kwota wynika  nie z nieudolności Burmistrza i  Prezesa „Aquabellis”, czy jego pracowników. W przypadku nie dokonania umorzeń podatku, ceny za wodę na pewno byłby inne.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniała, że nie będzie wchodziła w polemikę z Panem Burmistrzem, ale chciałaby dodać, że z szacunkiem odniosła się do Burmistrza za wykonany budżet i użyła słowa „dziękuje”. W swoim wystąpieniu wykazała tylko te punkty, które nie zostały wykonane i jako radna ma prawo do tego. Nie uważa ich za straszny zarzut, natomiast jako Przewodnicząca Klubu Radnych jest wręcz zobowiązana do wykazania tego co Klub Radnych robił przez ostatni rok i jaki miał wpływ na budżet. Nie zależnie czy są to pozytywne, czy negatywne zmiany. Radna dodała, że zapewne wyborcy ich z tego rozliczą. Każdy indywidualnie swoją opinię sobie wyrobi.

R. Tomaszewska poinformowała, że 11 podmiotów ma umorzenia na kwotę 1.200 – 1.300zł i nikt tego nie neguje, natomiast jeśli umarza się podatek jednemu podmiotowi na kwotę 350.000,00zł i innemu na 41.000,00zł to budzi to zastrzeżenia. Radna dodała, że nie zgadza się z Panem Burmistrzem co do zasadności umorzeń.

Radna powiedziała, że Prezes W. Dulko oskarżył ją o szerzenie nieprawdy, w związku z tym iż jest to bardzo poważny zarzut zwróciła się do Prezesa o ustosunkowanie do swojego zarzutu. Gdzie w swojej wypowiedzi przekazała nieprawdę, ponieważ oparła się o dokument otrzymany z Urzędu Miejskiego podpisany przez Pana Burmistrza. Radna R. Tomaszewska powiedziała, że również tajemnicą nie jest uposażenie Prezesa za swoja pracę i jest ono do publicznej wiadomości, dlatego poprosiła o podanie kwoty.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że do 2002r. w uchwale było zapisane iż spółki gminne w ogóle były zwolnione z podatków od nieruchomości. Dodał, że był przeciwnikiem tego i od 2003r. Spółki płacą podatek. W tym roku sytuacja finansowa „Aquabellis” była taka, że trzeba było umorzyć podatek. Budowano wodociągi na działkach Owczegłowach, na ul. Szerokiej z własnych środków, czego wcześniej spółka nie robiła. Podatki odnośnie suszy, jest to procent  jaki wynikał z protokołu suszowego.

Burmistrz poinformował, że odnośnie Ośrodka Za Jeziorem to umorzenie z tytułu gruntu dotyczy 7ha gruntu ogólnodostępnego  i jest ono dokonywane co roku. W każdej chwili można tam iść skorzystać z terenu, pospacerować po plaży, pohuśtać się, jest tam hangar WOPR itd. od betonowych dróg również podatek jest zwolniony, gdyż są one ogólnodostępne. Pan Czarnecki nie jest zwolniony z płacenia podatku za budynki w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Burmistrz nadmienił, że ośrodek służy wszystkim mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rzeczy, które na jego terenie wyremontowano należą do gminy i nikt tego ze sobą nie zabierze. Burmistrz dodał, że jego zdaniem decyzja o umorzeniu była słuszna, ale każdy ma prawo do innego zdania.

Prezes „Aquabellis” W. Dulko wyjaśnił, że zaprotestował nie przeciwko całej wypowiedzi radnej R. Tomaszewskiej, a przeciwko informacją błędnym. Otóż radna stwierdziła, że spółka przez wszystkie lata miała wynik ujemny, co jest niegodne z prawdą. Bywały straty, podobnie jak i zysk.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że chodziło jej tylko o kadencję obecnie trwającą.

W. Dulko stwierdził, że należało dokładnie zaznaczyć o jaki okres chodziło. Co do zwolnień z podatku, to spółka występowała o nie przez pół roku, a od momentu wprowadzenia taryfy w sierpniu 2008r, spółka o zwolnienia nie występuje. Przypomniał, że do 2002r. Spółki gminne w ogóle były zwolnione z podatku od nieruchomości, a w tej chwili łączna kwota podatku „Aquabellis” to 500.000,00zł. Natomiast ceny wody od roku 2003 do 2007 zmieniły się o 4%, 5%, 7%. W dniu 1 sierpnia 2008r. nastąpiła większa podwyżka cen wody, po to aby spółkę było stać na zapłacenie podatku. W. Dulko stwierdził, że jego uposażenie jest publicznie wiadome, ale to nie znaczy, że o tym publicznie musi mówić. Chodzi o to, aby Pan Burmistrz mógł kontrolować czy Prezes nie kupił sobie zamku z roku na rok, albo nie miał dochodów z innych źródeł.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że żałuje iż Prezes Dulko nie chciał powiedzieć kwoty swojego uposażenia. Dodała, że być może W. Dulko ma się czego wstydzić. Radna wyraziła zadowolenie z troski Pana Burmistrza o mienie gminy i zapytała dlaczego Burmistrz traktuje nierówno pewne podmioty. Nie tak dawno próbowano doprowadzić do stanu spełniającego wymogi SANEPID-u ośrodek zdrowia, który jest własnością gminy i o 40.000,00zł na remont łazienek oraz korytarzy z Burmistrzem „szarpano się”. Burmistrz tłumaczył się, że z jakiej okazji taka kwota ma być wyłożona z kasy gminnej, skoro są tam podmioty, które zarabiają na tym i niech same  inwestują za własne pieniądze. Radna zapytała jak to się ma do Ośrodka Za Jeziorem, który również jest mieniem gminnym i dzierżawca czerpie z tego tytułu korzyści działając jako prywatny podmiot?

Radny Zb. Nowak zaznaczył, że zabiera głos jako radny, a nie jako Przewodniczący Komisji. Poinformował, że w sumie do sprawozdania z wykonania budżetu nie można się „przyczepić”, najczęściej 100%, 99%, 96% wykonanie paragrafów, tylko gdzieniegdzie można znaleźć niższe i wszytko wydawałoby się być w porządku. Ale na kilkaset tysięcy złotych w środkach niewygasających, głównie składają się zmiany wprowadzone przez Klub „Rogoźno – Nasza Gmina”. Radny dodał, że jest jeden § w którym wykonanie to 27,3%. Pan Burmistrz w uzasadnieniu wyjaśnił, że nie może porozumieć się z właścicielami działek. Zb. Nowak stwierdził, że system, który istniał przed rokiem 1989, gdzie nie  szanowano własności prywatnej, który został z mozołem przewrócony, nadal istnieje w Rogoźnie. Nieprawdą jest, że właściciele dróg prywatnych, które są użytkowane, nie chcą ich sprzedać. Tylko Pan Burmistrz proponuje takie niskie stawki, które są nie do przyjęcia przez właściciela. W wykazie umorzeń są 2 osoby, które są właścicielami takich dróg. Radny nadmieniał, że zastanawia go fakt odroczenia podatku firmie „Rol -  Mech”. Nie wie czy wynika to z „kolesiostwa”, ale pewnie jakieś uzasadnienie jest.

Zb. Nowak poinformował, że wspólnie z członkami Komisji GFiR pomogli Panu Burmistrzowi wykonać budowę drogi w Jaraczu, występując z wnioskiem i „rzutem na taśmę” droga została wykonana.

Radny Z. Hinz powiedział, że Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa powinna wyrazić swoją opinię o wykonanym budżecie. Doświadczenia z poprzednich kadencji skłaniają radnego Hinza, nawet do stwierdzenia, że powinny taką opinię wyrazić. Radny dodał, że nie przypomina sobie tak dobrej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, jaką wydano za 2008 rok. W poprzednich kadencjach również były pozytywne, ale z kilkoma zastrzeżeniami. Tym razem opinia jest pozytywna i bez żadnych zastrzeżeń, co świadczy o wysokiej ocenie RIO o wykonaniu budżetu. Z. Hinz pogratulował Pani Skarbnik M. Kachlickiej  za przygotowanie bardzo zwięzłego i perfekcyjnego sprawozdania, którego nigdy wcześniej nie miał okazji wysłuchać. Radny dodał, że za chwilę odbędzie się głosowanie nad absolutorium, a liczby w sprawozdaniu za wykonanie budżetu mówią same, za siebie i oceniany jest budżet.

Radny A. Olenderski powiedział, że każdy budżet ma swoje dobre i złe strony, nie ma takiego, który by był całkiem zły, bądź idealny. To co zostało zrobione, jest odczuwalne przez mieszkańców. Zgodził się z wypowiedzią Pani Skarbnik, że dochody zostały zrealizowane na bardzo wysokim pułapie. Związane jest to z ogólnie dobrym rokiem jaki miał miejsce pod względem ekonomicznym. Rolnicy mieli wspaniałą cenę za swoje ziemiopłody, które sprzedawali i mogli  uiścić w niemalże całości podatek rolny, mimo wcześniejszych problemów. Radny przypomniał, że nadwyżka, czyli to co wpłynęło po stronie dochodów jest o wiele większą liczbą, aniżeli wydatki. A. Olenderski powiedział, że nie jest zasługą jednej osoby taki budżet, ale wszystkich. Pana Burmistrza, radnych, Pani Skarbnik itd. Radny dodał, że patrząc z czysto ekonomicznego punktu widzenia na liczby, to budżet został dobrze wykonany.

Radny Zb. Nowak przypomniał, że została przedłożona radnym opinia RIO, wniosek Komisji Rewizyjnej itd. w związku z tym nie jest konieczna dodatkowa opinia Komisji GFiR o budżecie. Zaproponował, aby radny Z. Hinz wniósł poprawkę do planu pracy Komisji, aby taką opinię wydawać. Dodał, że zbiory zbóż były niższe, a ich cena drastycznie spadła w dół.

Sołtys J. Szmania powiedział, że nie zgadza ze słowami, które padły, że ceny zbóż były dobre. Przypomniał, że radny H. Janus walczył o obniżenie podatku rolnego

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że również uważa iż ośrodek zdrowia powinien być wyremontowany. Nie należy jednak porównywać wspomnianych przez radną R. Tomaszewską 2 placówek, jedna ze spółek ma płacone za każdego pacjenta za cały rok, niezależnie czy przyjdzie do lekarza, czy nie. Burmistrz dodał, że odbyło się spotkanie z władzami spółki, z Przewodniczącym Rady i dyskutowano na temat remontu. Padła propozycja, aby podzielić się na pół kosztami, ale spółka nie wyraziła chęci. Burmistrz nadmienił, że wszystko w ośrodku jest gminne. Zapytał radną R. Tomaszewską czy złym pomysłem był zaproponowany podział kosztów?

Burmistrz poinformował, że niedawno wpłynęło pismo od p. T. Kaszkowiak - Szamkuć, z prośbą o przygotowanie pomieszczenia na odpady niebezpieczne, bo są świadczone usługi których zakres wymaga, takiego miejsca. Poinformował, że Dyrektor ZAMK M. Mysłek próbował zmienić umowę spółki. Burmistrz wyjaśnił, że nie godzi się na to, aby za każdym razem dawać pieniądze tej spółce, a już na pewno nie w sposób jaki oni obrali. Należy usiąść i spokojnie porozmawiać, aby dojść do porozumienia.

Burmistrz wyjaśnił, że padają zarzuty, iż z premedytacją nie podejmowane są zadania zgłoszone przez Klub, a tak nie jest. Powodem nie wykonania wydatków jest wprowadzenie zmian w miesiącach sierpień i wrzesień. Wówczas trzeba przenieść je do środków niewygasających , przygotowanie zadania wymaga wykonania podkładów geodezyjnych, wybrania projektanta, dokonania uzgodnień itp. Burmistrz przypomniał, że na drogę w Jaraczu w budżecie było przeznaczone 300.000,00zł i w pierwszych założeniach wydawało się, że ta kwota starczy. Projektanci zaprojektowali drogę na wyższą kwotę - 660.000,00zł. Nadmieniał, że były kłótnie, aby położyć jeden dywanik na drodze, aby zaoszczędzić itd. Projektanci poinformowali, że absolutnie nie należy kłaść jednej warstwy. Projekt był i  pozwolenie na budowę również i to Burmistrz zaproponował zmianę do budżetu na kwotę 381.000,00zł na wykonanie tej drogi, w miesiącu sierpniu, aby wszystko zostało zrobione zgodnie z założeniami.

Następnie Burmistrz zwrócił się do radnego Nowaka przypominając, że to on jako Przewodniczący Komisji wspólnie z radnymi zdjął tą kwotę na sesji, tłumacząc się iż owa droga w Jaraczu jest nie potrzebna itd. Dlatego zamiast 681.000,00zł, zostało tylko 300.000,00zł. Burmistrz dodał, że na kolejnej październikowej Komisji GFiR radny Nowak, zapytał go „co z drogą w Jaraczu Panie Burmistrzu?”. W związku z tym śmieszny wydaje się, że miesiąc później  został skierowany wniosek z Komisji, aby znaleźć pieniądze na wykonanie drogi w Jaraczu, co chciał zrobić Burmistrz wcześniej. Ostatecznie z Panią Skarbnik udało się znaleźć pieniądze na wykonanie drogi. To, że droga była kończona w grudniu, jest zasługą głównie radnego Nowaka.

Burmistrz poprosił radnego Nowaka, aby najpierw przemyślał swoje działania zanim zacznie krytykować kogoś innego. Również dodał, że po to są radni, aby mogli sugerować zmiany, zgłaszać pomysły. To co jest zaproponowane do budżetu nie jest rzeczą ostateczną i zawsze są możliwe zmiany, ale nie w sposób w jaki w tej chwili to się odbywa. Nawiązał do słów radnej R. Tomaszewskiej, że odbywają się spotkania po nocach, po domach, w szkołach itd. Burmistrz zapytał po co takie zachowanie? Dodał, że od tego są posiedzenia Komisji, aby wspólnie móc podejmować decyzję. Burmistrz zapytał czy poza zmianami jakie wprowadził Klub, inne są niedobre? Czy tylko „Rogoźno – Nasza Gmina” podejmuje wszelkie działania?

Dodał, że nie powiedział iż wprowadzone zmiany Klubu są złe, ale bulwersujący jest sposób w jaki są one omawiane, czyli po kryjomu.

Burmistrz podziękował Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Kierownikom Wydziałów i ich współpracownikom, dyrektorom szkół i wszystkim którzy przyczynili się do wykonania budżetu.

Nadmienił, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest w pełni zasłużona i jest z niej dumny. Dodał, że wszyscy na nią ciężko pracowali i każda najmniejsza uwaga z RIO boli, gdyż nie jest działaniem celowym i każdy się może pomylić.

Radny H. Janus wyjaśnił, że o drodze w Jaraczu mówiono o 2 warstwach, a nie o 1. chodziło tylko oto, aby to było tańsze poprzez cieńsze warstwy.  Po zdjęciu tej sumy, przy kolejnym przetargu okazało się , że gmina zaoszczędziła ok. 100.000,00zł. Bo był tańszy przetarg..Radny nadmienił, że są osoby na sali które tworzyły fundusz sołecki, a  powstał on już w 1995r., jest to m.in. J. Szmania, J. Janka, B. Jarzyniewski oraz radny H. Janus i do dzisiaj istnieje.  Radny dodał, że inne grupy też się spotykają prywatnie w jednej wiosce.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił Panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi na pytanie radnego H. Janusa czy środki niewygasające mogą być wykorzystane tylko w roku następnym? Termin w uchwale był do 15 grudnia, a chodnika w 2008r. nie wykonano, w związku z tym czy jest to zgodne z ustawą o finansach publicznych?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na z str. 11 i 81 sprawozdania opisowego jest zapisane iż kwota 112.670,00zł została zwrócona do budżetu 15 grudnia 2008r. Wykonano mapę do celów projektowych za 2.330,00zł . Przy dzieleniu wolnych środków będzie można  zwiększyć wydatki na ten cel, wprowadzając do budżetu 2009r. Nie można było w 2008r. wprowadzić ich do środków niewygasających 2008 roku.

 

f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2008r. - projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Roman Szuberski. - projekt uchwały stanowi – załącznik nr 16 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wyjaśniła, że w uchwale w 3 miejscach powinno być „za rok 2008”, a nie „na rok 2008”.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”  w obecności 15 radnych.

 

Uchwała w spawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2008r. nie została  podjęta.

„Za” udzieleniem absolutorium głosowało 6 radnych, głosów „wstrzymujących” oddano 9 w obecności 15 radnych.

-         W związku z tym udzielenie absolutorium jest nierozstrzygnięte.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

XI. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 

a/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Tarnowo – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału GN,RiOŚ Sławomir Pawlicki.

Radny K. Lis zapytał jakie jest obecne przeznaczenie gruntów dla których ma być sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego?

Kierownik S. Pawlicki wyjaśnił, że tereny są własnością prywatną.

Radny K. Lis zapytał czy są wykorzystywane rolniczo, bądź leśnie?

Kierownik S. Pawlicki odpowiedział, że rolniczo.

Radny K. Lis zapytał czy cały obszar wyrysowany na załączniku do projektu uchwały, stanowi fragment obszaru, który w studium oznaczony jest literami jak w uzasadnieniu?

S. Pawlicki odpowiedział, że tak.

Radny K. Lis powiedział, że w związku z tym chciałby wzbudzić wątpliwości i przytoczyć fragment ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po aktualizacjach. Dodał, że na tą podstawę prawną powołuje się autor uchwały i jest to art.14, który brzmi: „Art.14 ust.1. W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej "planem miejscowym", z zastrzeżeniem ust. 6.. Najważniejszy zapis jest w pkt.3 tego samego art. na który powołuje się w uchwale, tj.”Plan miejscowy, w wyniku którego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego w studium.”W związku z tym uchwała nie może zostać podjęta, bo zakłada przygotowanie planu miejscowego dla fragmentu obszaru, a nie całości i z tego co Kierownik powiedział to chodzi o przekształcenie gruntów rolnych i leśnych na inny cel niż obecny, czyli budownictwo.

Burmistrz powiedział, że uważa iż uchwała została dobrze przygotowana, o czym również świadczy podpis prawnika. Dodał, że nie jest to pierwsza uchwała, która została w ten sposób przygotowana i była podejmowana oraz zaakceptowana przez Wojewodę. Stwierdził, że jest to szukanie dziury w całym.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jest to duża wątpliwość prawna radnego K. Lisa, a nie szukanie dziury w całym.

Radny K. Lis przytoczył pkt.5 tego samego artykułu: „Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych”.

Radny zapytał czy przygotowana została analiza zasadności?

S. Pawlicki wyjaśnił, że wszystko jest w uzasadnieniu.

Radny K. Lis powiedział, że w uzasadnieniu jest sformułowanie - „nie budzi wątpliwości” i nie jest to jednoznaczne.

Burmistrz dodał, że zapisane jest: „nie budzi wątpliwości co do zgodności ze studium.

Radny K. Lis zapytał czy został przygotowany materiał geodezyjny?

Burmistrz odpowiedział, że dopiero będą.

Radny K. Lis wyjaśnił, że zapis jest jednoznaczny i przed podjęciem uchwały powinny być gotowe wszystkie elementy.

Burmistrz poinformował, że jest przygotowana mapka.

S. Pawlicki zapytał co radny rozumie pod pojęciem materiał geodezyjny? Dodał, że materiałem geodezyjnym jest mapka.

Burmistrz dodał, że gdyby plan był niezgodny ze studium to by nie było uchwały.

Radny K .Lis powiedział, że przedmiotem uchwały są obszary rolne i leśne, które mają być przekształcone na obszary nie będące w momencie przygotowania planu obszarami rolnymi i leśnymi.

S. Pawlicki wyjaśnił, że tak przewiduje studium, na podstawie którego została opracowana analiza. Załącznikiem geodezyjnym jest mapka wykonana w skali 1:5000, która uwidacznia to oraz wyrysy kątów. Natomiast dalsze materiały geodezyjne, które umożliwią projekt podziału itd. będą opracowane na nowych podkładach geodezyjnych.

Radny K. Lis powiedział, że zna procedurę, ale zwraca uwagę na to iż opracowanie planu  dla danego tylko fragmentu jest niezgodnie z zapisem art.3 tej ustawy. Powinno się dla całego obszaru wyznaczonego w studium przygotować plan. Dodał, że Kierownik sam twierdzi iż następuje zmiana charakteru użytkowana tych gruntów, z rolniczych na zabudowane. W związku z tym plan powinien być przygotowany dla całego obszaru ujętego w studium.

Sołtys E. Świtniewska zapytała co to dokładnie znaczy?

S. Pawlicki odpowiedział, że planem należy objąć praktycznie całą wieś.

E. Świtniewska powiedziała, że rozumie iż jedna osoba która wnioskuje o zmianę, ma mieć wpływ na właścicieli innych działek, którzy w ogóle nie są zainteresowani takim podziałem.

Radny K. Lis powiedział, że tak jest zapisane w ustawie.

E. Świtniewska powiedziała, że nie rozumie jak można ingerować i narzucać komuś wolę, gdzie ta osoba będąca właścicielem w ogóle nie chce tego robić.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że powstała wątpliwość prawna i prosiłby o wyjaśnienia.

Burmistrz powiedział, że uważa iż projekt uchwały został dobrze przygotowany.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że 2 różne strony mają inne zdania. Zaproponował, aby przełożyć tą i 2 kolejne uchwały na następną sesję, celem wyjaśnienia wątpliwości.

Burmistrz powiedział, że żałuje iż radny K. Lis nie zainteresował się tym wcześniej i nie podjął tematu na komisji, gdzie był na to czas i są prawnicy w urzędzie. Dodał, że radny działa chyba na złość.

S. Pawlicki nadmienił, że sama nazwa - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mówi o tym, że dotyczą określonego obszaru. Natomiast studium dotyczy całości i wytycza kierunki, natomiast skonkretyzowaniem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Radny K. Lis wniósł o przesuniecie 3 projektów uchwał  do prac Komisji i przygotowanie uzasadnienia dla nowego podejścia do terenów. Dodał, że wie iż wcześniej były podejmowane podobne uchwały, ale dotyczyły terenów w którym ma nie ma nastąpić zmiana charakteru użytkowania. Nadmienił, że poziom budzenia wątpliwości jest inny u różnych osób. Ponadto stwierdził, że to iż człowiek uczy się przez całe życie  jest dobre.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że został złożony wniosek formalny i chciałby poddać 3 podobne do siebie projekty uchwał pod głosowanie, aby je przenieść na przyszły miesiąc.

S. Pawlicki zauważył, że w projekcie uchwały dotyczącej wsi Garbatka wyraźnie jest napisane, e chodzi o grunty orne kl. V i w związku z tym  wątpliwości prawnych nie powinno być, że przekształcenie jest niezgodne z prawem.

Radny K. Lis wyjaśnił, że zaczął swoje przekonywania radnych, wzbudzenia wątpliwości  co do niezgodności  projektu uchwały, od prostych pytań. Czy te tereny o których dzisiaj mówimy, były użytkowane rolniczo? Odpowiedź jaką uzyskał, była twierdząca. Kolejne zadane pytanie brzmiało: czy tereny dla którym ma być opracowany plan są całym obszarem ujętym w studium, czy fragmentem? Odpowiedź była, że części obszaru. W związku z tym skoro w ustawie jest zapis, że jeśli następuje zmiana użytkowania terenów rolnych i leśnych to sporządza się plan dla całego obszaru wyznaczonego w studium. Dodał ,że podtrzymuje swój wniosek o odsunięcie uchwał do ponownego rozpatrzenia na komisję i opinię prawną na ten temat.

Przewodniczący R. Szuberski zapytał czy wniosek dotyczy wszystkich 3 uchwał?

Radny K. Lis odpowiedział, że tak.

S. Pawlicki powiedział, że w podpkt.b) jest inna klasa terenu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że podda pod głosowanie osobno 3 uchwały. Zapytał kto jest za przeniesieniem do ponownego rozpatrzenia do prac komisji projektu uchwały w sprawie

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Tarnowo.

„Za” przeniesieniem było 8 radnych, „przeciw” 3, a głosów „wstrzymujących” 3  w obecności 14 radnych – projekt uchwały został przesunięty.

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Garbatka.

S. Pawlicki dodał, że procedura dotycząca terenów leśnych i rolnych w ty momencie nie obowiązuje w takim zakresie, dotyczy to V i gorszej klasy.

„Za” przeniesieniem było 6 radnych, „przeciw” 5, a głosów „wstrzymujących” 2  – projekt uchwały został przesunięty.

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo.

„Za” przeniesieniem było 9 radnych, „przeciw” 3, a głosów „wstrzymujących” 2  w obecności 14 radnych – projekt uchwały został przesunięty.

 

W dalszej kolejności głosowano nad projektami uchwał w sprawie:

d/ zmiany Uchwały Nr XXXIII/228/2008 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 29 grudnia   2008 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok - projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady H. Janus. Uwag nie było.

 

 

                Uchwała Nr XXXVIII/256/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXIII/228/2008 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 29 grudnia   2008 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok - podjęta została  13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

 

e/ ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” i powołania Kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu -  projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski. Uwag nie było.

 

 

               Uchwała Nr XXXVIII/257/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” i powołania jego Kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu – podjęta została 11 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących w obecności 14 radnych.

 

 

f/ wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa  będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału GN,RiOŚ S. Pawlicki. Uwag nie było.

 

                Uchwała nr XXXVIII/258/2009 Rady Miejskiej w Rogoźna  z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

 

g/ wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa  będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno (stanowiących drogi publiczne) – projekt uchwały przedstawił S. Pawlicki. Uwag nie było.

 

 

                Uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009r.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno (stanowiących drogi publiczne) została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

 

h/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie  bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – projekt uchwały przedstawił S. Pawlicki. Uwag nie było.

 

 

                Uchwała nr XXXVIII/260/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie  bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

 

i/  wyrażenia woli przejęcia nieruchomości przy ul. Wielkiej Poznańskiej 89 – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski.

 

Radny Z. Nowak poinformował, że do projektu uchwały chciałby wnieść poprawkę, aby w §1 brzmiał: „ Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do prowadzenia negocjacji w sprawie przejęcia nieruchomości położonej w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańska 89, nr KW 27864, która stanowi własność Województwa Wielkopolskiego”.

Burmistrz Rogoźna zapytał radnego dlaczego nie wyrazi stanowiska rady w tej sprawie? Czego się boi? Teraz upoważnia Burmistrza do rozmów, a po miesiącu po rozmowach wstępnych będzie obracane to w drugą stronę. Jest to najpiękniejszy budynek w Rogoźnie, a radni zastanawiają się czy to przejąć. Nie powinno w ogóle być dyskusji na ten temat. Zaproponował, aby nie podejmować uchwały, skoro się go upoważnia. Później Burmistrzowi będzie się zarzucać, że korytarze za wąskie itp. Dodał, że dziękuje radnemu Nowakowi za upoważnienie do jakichkolwiek rozmów.

 

Poprawka została przyjęta 9 głosami „za” przy 4 głosach przeciwnych i 1”wstrzymującym.

 

                Uchwała Nr XXXVIII / 261 / 2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości przy ul. Wielkiej Poznańskiej 89 została podjęta 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 3  „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

 

j/ zmiany Uchwały Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie:  Przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu – projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna.

 

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że wnosi o przesunięcie uchwały do ponownego rozpatrzenia, gdyż pismo od Pana Marszałka zawiera aż 45 uwag potwierdziło wszelkie obawy radnych, które były podczas podejmowania uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz wybraniu reprezentanta gminy Rogoźno. Potwierdziło się to, że wszystko było niedopracowane. Radnych zdziwił zapis na stronie internetowej, że zmieniły się władze Stowarzyszenia. Również potwierdziło to, że wcześniejsze władze, które były podczas rozmów nie do końca właściwie reprezentowali Stowarzyszenie. Dodała, że Rada upoważniła  radnego Z. Nowaka do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu. Natomiast  na walnym zgromadzeniu okazało się, że Z. Nowak nie został powołany do Rady Stowarzyszenia, a nawet nie mógł w żaden sposób reprezentować gminy, bo p. Lauk powiedział, że radny nie jest nawet członkiem i w zasadzie jest tam prawie że  „persona non grata”. Przekonywano radnych, że to Burmistrz reprezentuje gminę Rogoźno pomimo że takiego upoważnienia nie dostał. W zapisie uchybień Pan Marszałek pkt.15 brzmi: Zał.11 – dot. p. B. Janusa brak dokumentu potwierdzającego jaki sektor ta osoba reprezentuje”. Radna poinformowała, że nie może być takiego dokumentu,  ponieważ Pan Burmistrz nie reprezentuje Gminy Rogoźno, bo takiego upoważnienia nie dostał. Wynika z tego, że Pan Burmistrz reprezentuje sam, siebie. Ponadto wymogiem jest, aby każdy kto zasiada w Radzie Stowarzyszenia reprezentował jakiś sektor. To samo tłumaczył Pan Harasimowicz i Pan Lauk, że muszą być przedstawiciele, którzy reprezentują poszczególne sektory. Ostatecznie przedstawiciel Rady Miejskiej  nie zasiadł w Radzie Stowarzyszenia, tylko Pan Burmistrz.  W związku z tym, że wątpliwości jest dużo, a  radni dopiero dzisiaj otrzymali materiał, to chcieliby dokładnie zapoznać się z uwagami i je przeanalizować.

Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą delegatem Rady Miejskiej do Stowarzyszenia był radny Z. Nowak , ale nie delegatem do Rady Stowarzyszenia. Dodał, że odnośnie jego osoby nie może się wypowiedzieć bo tego dokumentu nie przygotowywał. Wniosek przygotowywał Pan Harasimowicz i on jest za to odpowiedzialny. Poinformował, że przedstawiciela Rady Miejskiej nie było na walnym zebraniu i nie wie dlaczego tak się stało. Dodał, że na tym spotkaniu wybierano nowy Zarząd. Burmistrz zwrócił uwagę na to, że jest tylko 14 dni na uzupełnienie tych nieścisłości, a kwota która ma być przeznaczona na Rogoźno w programie to ok. 2.000.000,00zł i nie podejmują uchwały trzeba liczyć się z konsekwencjami.

Radna R. Tomaszewska przypomniała, że była przerażona tym co mówił Pan Harasimowicz i w momencie, kiedy zgłaszała swoje wątpliwości do treści i sposobu wypowiedzi oraz nie zapomni słów kiedy pan Harasimowicz powiedział: „Z Panem Burmistrzem bardzo dobrze mu się współpracuje i wspaniale się z nim rozumie” na co Pan Burmistrz odpowiedział: „To boli Pani radna”, a teraz Burmistrz krytykuje Pana Harasimowicza. W momencie kiedy usuwa się grunt pod nogami, nie podpisuje się pod swoimi słowami. Nadmieniła, że ją to nie boli i nie ma problemu, aby zwołać sesję w trybie nadzwyczajnym, jeżeli taka potrzeba będzie a  w uchwale powinien być jeszcze zapis, podobny do zapisu w uchwale Rady Miejskiej w Obornikach:  „ Upoważnia się  Pana x do reprezentowania Gminy Oborniki  w Walnym Zebraniu Członków i Radzie Stowarzyszenia LGD”. Takie zapis będzie jednoznaczny z tym, że reprezentant Rady Miejskiej w Rogoźnie będzie i w radzie Stowarzyszenia i będzie reprezentował Gminę. Pan Lauk i Harasimowicz tłumaczyli nieobecność radnego Nowaka tym, że nie miał on nawet po co jechać.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że rozmawiał z p. Laukiem i dowiedział się, że radny Nowak będzie członkiem jak podpisze stosowną deklarację. Dodał, że uchwała Rady Miejskiej była dokumentem, który to deklarował.

Radny Z. Nowak powiedział, ż ze strony Pana Burmistrza pada zarzut, że nie był obecny na ostatnim walnym zebraniu. Dodał, że nie było go nie dlatego, że był chory, albo że mu się nie chciało, ale było to konsultowane z Panem Przewodniczącym, a Rada nie dostała jeszcze potwierdzenia, że jest członkiem i właściwie nim nie jest. Radny stwierdził, że burmistrz nie wykonał uchwały Rady Miejskiej, nie zgłaszają radnego jako kandydata do rady Stowarzyszenia. Pan Harasimowicz podczas spotkania  zachowywał się jak sąsiad ze wschodniej granicy i był członkiem jedynej słusznej partii.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poddał pod głosowanie wniosek radnej R. Tomaszewskiej w sprawie przesunięcia projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

Wniosek został przyjęty 9 głosami „za” przy 4 głosach wstrzymujących w obecności 13 radnych.

 

 

XII.            Wolne wnioski i informacje.

Nie było.

 

XIII.XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XXXVIII Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21.00.

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

 

Rogoźno, dnia 21 maja 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf