Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr VI/2015 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 16.00

Protokół nr VI/2015

z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 25 luty 2015 r. o godz. 16.00

 

Sesja zwołana została przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej p. Pawła Wojciechowskiego na dzień 25 luty 2015 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich  zaproszonych gości przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 14 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych - Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego              P. Wojciechowskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II.            Porządek obrad:

 

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z III i V sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Pytania do Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Kierowników: jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i Sołtysów.

6.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.       Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

8.       Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno.

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

b)       wystąpienie przedstawiciela Powiatu Obornickiego,

c)       wystąpienie zaproszonych gości,

d)       dyskusja.

9.       Stan sanitarny w naszej gminie.

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

b)       wystąpienie przedstawiciela Powiatu Obornickiego

c)       wystąpienie zaproszonych gości,

d)       dyskusja.

 

10.    Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno.

11.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)         wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźno, działki 941,

b)        wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 1416/1 i 1416/2, położonych w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego na mienie Gminy Rogoźno,

c)         wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 815/4, położonej w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej,

d)        wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr: 2408/6, 2408/12, 2409/17, 2409/30 i 2409/35, położonych w Rogoźnie przy u. Skrajnej i Łamanej w drodze przetargu,

e)         scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej,

f)         pozostawienia środków obrotowych za rok 2014 samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie,

g)         trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

h)        ustalenia kryteriów wraz z liczbą w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno,

i)          przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017,

j)          utworzenia Rady Seniorów Gminy Rogoźno oraz nadaniu jej statutu,

k)        planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2015 rok. 

12.    Interpelacje i zapytania Radnych.

13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.    Wolne głosy i wnioski.

15.    Zakończenie.

 

 

Przewodniczący  Rady H. Janus  wniósł ze swej strony 3 autopoprawki do zaproponowanego porządku obrad:

 -  z pkt. 11 ppkt d) zostaje wycofany, natomiast w to miejsce została wprowadzona uchwała w sprawie zmiany pracy Komisji Rewizyjnej na miesiąc marzec,

- w pkt 11 l) wprowadzenie uchwały w sprawie ,,Planu Odnowy Miejscowości Budziszewko na lata 2015 -2020”,

- w pkt 3 wykreślenie z porządku obrad.

Radny K. Nikodem zapytał o powód wykreślenia z pkt 11 ppk d)?

Burmistrz odpowiedział, że wielu radnych zgłaszało uwagi do tego projektu więc stwierdził, że jeszcze raz projekt będzie omówiony na komisjach w celu szczegółowego mówienia.

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

3.       Przyjęcie protokołu z V sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Protokół z V został przyjęty 14 głosów za jednogłośnie w obecności 14 radnych.

 

4.        Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

 

Wiceprzewodniczący Radny P. Wojciechowski zapytał Starostę odnośnie złożonego wniosku dot: zwiększenia pomocy finansowej dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie urządzeń o kwotę 7 tys. czyli z 15 tys. na 22 tys zł. Podobny wniosek komisja przekazała do Burmistrza Rogoźna, który został pozytywnie rozpatrzony. Równocześnie członkowie co roku ustalają składkę członkowską tj. 1zł od 1ha wyższą w celu ubiegania się na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Na dzień dzisiejszy składa wynosi 24 zł o ile zostanie przyjęta.

Komisja nie otrzymała jeszcze odpowiedzi czy takie środki znajdą się w budżecie powiatu.

Starosta potwierdził, że takie pismo wpłynęło do Zarządu Powiatu. Zarząd na posiedzenie i rozpatrzeniu postanowił zostawić kwotę zaplanowaną w prowizorium budżetowym i obecnie w przyjętym już budżecie o niezmienionym poziomie. Z uwagi na to, że jest tam przewidziana dotacja dla spółek w wysokości 15 tys. zł i ze względu na ograniczone środki kwota została nie zmieniona . Gdyż jeżeliby skorzystać z takiego wsparcia trzeba spełnić określone warunki, które były wspominanie. Pierwszym jest wysokość składki wpłaconej przez spółkę, a drugim ściągalność składek. Wówczas spółka może partycypować ubiegać się o dofinansowanie do władz wojewódzkich. Dodał, że ta terenie Powiatu Obornickiego nie istnieje jedna spółka, tylko znajduje się  kilka spółek. Istnieją z tym określone problemy, gdyż spółka w Rogoźnie rozumie te sprawy i podnosi składki, ściągalność jest również wysoka i jako jedyna korzysta z tych dopłat i pomocy finansowej nie tylko powiatu ale także od Wojewody. Natomiast nasze uczestnictwo jest aktywne w zebraniach spółek i apelujemy, żeby spółki na terenie Ryczywołu i Obornik także zaczęły działać dlatego, że też chcemy im pomóc. Więc nie możemy tylko te środki kumulować dla jednej spółki, tylko ma się rozkładać na wszystkie gminy powiatu. Aczkolwiek sprawa nie jest przesądzona co może nastąpić w ciągu roku, ale chcemy tym zachęcić inne spółki, na terenie powiatu obornickiego aby przystąpiły do realizacji zleconych im prac.

Radny P. Wojciechowski dodał, że szkoda, ponieważ prawdopodobnie jest to ostatni rok dofinasowań do spółek wodnych.

Przewodniczący Rady H. Janus dopowiedział, że im większa dotacja samorządu, tym większa dotacja zewnętrzna.

Dalej dopowiedział, że Spóła Ryczywolska i Obornicka, są ta takim poziomie, że nigdy nie osiągną kwoty 24 zł.

Radny A. Nadolny zapytał starostę czy coś wiadomo odnośnie projektu remontu drogi do Józefinowa.

Starosta odpowiedział, że w projekcie budżetu są środki na tą drogę. Ale zaistniała pewna sytuacja gdyż jest tam przewidziana kanalizacja. Więc jeżeli ma być robiona tam drogę, a kanalizacja, która jest przewidziana ma zostać położona w pasie drogowym, to środki nie będą 2 razy przerobione tylko raz, a droga będzie zrobiona porządnie. Droga ma zostać poszerzona nawet są już zlecone prace na opracowanie dokumentacji. Jest tylko kwestia podjęcia decyzji czy będzie kanalizacja czy nie.

Burmistrz dopowiedział, że pod koniec marca będzie podjęta decyzja.

                                  

5. Pytania do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i sołtysów.

Radny Z. Chudzicki zapytał o pismo, które wpłynęło odnośnie likwidacji kursów.

Czy prowadzone są rozmowy z podmiotami w sprawie rozwiązania problemu komunikacyjnego i czy Burmistrz posiada swoją koncepcję na temat komunikacji publicznej do Poznania oraz czy jest w stanie naszego budżetu partycypować w utrzymaniu tych połączeń i trasy?

Burmistrz odpowiedział, że rozmów odbyło się już kilka. Są rozważania odnośnie zmiany połączeń do Wągrowca z tym, że propozycje PKS były dosyć niekorzystne dla budżetu, gdyż była to dopłata do km/2 zł. Ostania propozycja jest propozycją prywatnego przewoźnika byłyby to 3 dodatkowego kursy oprócz istniejących kursów o 5.55 wyjeżdżałby autobus z Rogoźna z przystanku przy ul. Kościuszki, następnie II kurs o 14.30 i III kurs o 16.05. Jest to podyktowane godzinami likwidacji autobusów. Następnie z kierunku Murowanej Gośliny 7.18 i 16.35 są to trasy w kierunku Rogoźna. Prawdopodobnie niebawem dojdzie do spotkania z Burmistrzem Murowanej Gośliny. Wstępna propozycja jest taka, żeby Burmistrz Murowanej Gośliny pokrywał koszty do granicy z Gminą Rogoźno, natomiast my byśmy dopłacali do tych kursów od granicy Gminy Rogoźno do przystanku końcowego czyli do ronda na ul. Kościuszki. Wstępna kalkulacja oczywiście mogą zajść zmiany to około 4.500 brutto miesięcznie.

           

6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie miedzy sesyjnym.

Informacje o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej  w okresie międzysesyjnym, od 22 stycznia do 25 lutego 2015 roku.

 

 

1.       24.01. – uczestniczyłem w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

OSP Owieczki

2.       27.01. – uczestniczyłem w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rogoźnie

3.       29.01. – uczestniczyłem w Sesji Rady Powiatu Obornickiego

4.       2.02 – uczestniczyłem w Forum Rolniczym w Obornikach

5.       3.02 – uczestniczyłem w IX Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” w Poznaniu

- uczestniczyłem w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

  Sołectwa Kaziopole 

6.       4.02 – uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami ZDW Gniezno w 

          sprawie aktualizacji dokumentacji budowy ulicy Fabrycznej

7.       5.02 – uczestniczyłem  w Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

                Sołectwa Pruśce

8.       7.02.  – brałem udział w XVI Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów,

            Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w tenisie stołowym

9.       21.02 – uczestniczyłem w Zebraniu Sprawozdawczym OSP Rogoźno

10.    23.02 – uczestniczyłem w posiedzeniu KGFiR

11.    24.02 – uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Sołeckiej w Gościejewie

 

Jako pierwsza sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej       K. Erec Szpek.

 

Dnia 26 stycznia 2015 odbyła się Komisja Rewizyjna w sprawie ustalenia przyczyn

i winnych nałożenia kary na Gminę Rogoźno podczas realizacji zadania II Etapu budowy kanalizacji miejskiej z wykorzystaniem środków unijnych oraz  w sprawie kontroli realizacji  przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie: przewodnicząca Katarzyna Erenc-Szpek, wiceprzewodniczący Bartosz Perlicjan, członkowie:

Longina Kolanowska i Ewa Wysocka.

Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczyli także:

Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona. Sip- Michalska oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Tadeusz Zygmunt.

 

Proponowany porządek:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Ustalenie przyczyn i winnych nałożenia kary na Gminę Rogoźno podczas realizacji zadania II Etapu budowy kanalizacji miejskiej z wykorzystaniem środków unijnych.

5.       Kontrola realizacji przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

6.       Sprawy bieżące.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zakończenie posiedzenia.

Do porządku obrad uwag nie było.

 

TEMAT PIERWSZY: Ustalenie przyczyn i winnych nałożenia kary na Gminę Rogoźno podczas realizacji zadania II Etapu budowy kanalizacji miejskiej z wykorzystaniem środków unijnych.

 

Po przeanalizowaniu  materiałów  oraz wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez kierownika wydziału inwestycji, Tadeusza Zygmunta, komisja stwierdziła co następuje w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Wymienione korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych

 

Korekta pierwsza dotyczyła naruszenia artykułu 144 ust.1 PZP (Prawo zamówień publicznych) poprzez zmianę umownego terminu zamówienia bez spełnienia warunków tej zmiany określonych w SIWZ , tab.4. lp.17 taryfikatora – wskaźnik korekty 10% (kwota środków UE: 21.932,38 PLN)

Wykonawca wystąpił z propozycją aneksowania zawartej umowy, gdyż Zamawiający nie otrzymał decyzji środowiskowej, co nie umożliwiło dalszych działań na zadaniu i stworzyło zagrożenie dla dochowania umownego terminu. Aneksowanie nie było ujęte w SIWZ gdyż zamawiający nie przewidywał zmian terminu ukończenia budowy. Wniosek o decyzję środowiskową został złożony przez Burmistrza Rogoźna w dniu 10 grudnia 2009 roku,

 a kompletną decyzję otrzymano dopiero 10 marca 2010 roku

 

 

Korekta druga dotyczyła naruszenia artykułu 67 ust.1 PZP (Prawo zamówień Publicznych) poprzez udzielanie zamówienia z wolnej ręki bez spełnienia ustawowych przesłanek wyboru trybu postępowania, tab.4 lp.5 taryfikatora – wskaźnik korekty 25% (kwota środków UE: 54.901,17 PLN)

Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe POZPROJEKT z Poznania, jako Wykonawca wybrany w przeprowadzonym postępowaniu o udziale zamówienia publicznego opracował w 1999 roku dla Gminy Rogoźno dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na zasięg i całkowity koszt realizację przedsięwzięcia podzielono na etapy:

·         etap Ia i I został zrealizowany  w latach 2004- 2006, gdzie na realizację Gmina uzyskała pomoc finansową z Unii Europejskiej w ramach ZPORR.

·         etap II - mając gotową dokumentację projektową liczono, że uda się przystąpić do realizacji zadania przy jednoczesnym wykorzystaniu środków unijnych jeszcze przed terminem wygaśnięcia jej ważności. Niestety nastąpiło przesunięcie terminów ogłoszenia naboru wniosku o udzielenie dofinansowania środków z Unii Europejskiej – dokumentacja uległa zdezaktualizowaniu. Kiedy ogłoszono nabór wniosków preselekcyjnych ustalono, że podmioty będą miały roczny okres na opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych i złożenie wniosku ostatecznego. Okazało się jednak, że został wyznaczony okres 10-cio miesięczny. Ponieważ składając wniosek preselekcyjny Gmina korzystała z posiadanej dokumentacji projektowej, dlatego uznano, że tylko poprzez przeprowadzenie aktualizacji posiadanej dokumentacji, można spełnić wymóg czasowy oraz zmieścić się wyznaczonych limitach różnic dotyczących zakresu rzeczowego i całkowitego kosztu projektu. Opracowanie nowej dokumentacji projektowej na nowych podkładach geodezyjnych przekraczałby jeden rok, co z góry przekreślało możliwość dochowania wyznaczonego terminu, a tym samym złożenia przez Gminę wniosku ostatecznego.

 

 

Korekta trzecia dotyczyła naruszenia w zakresie niedopełnienia obowiązku porównania ofert tab.2 poz.1- wskaźnik korekty 15% (kwota środków UE: 5.533,08 PLN)

Postępowanie na opracowanie Studium Wykonalności, dotyczy zamówienia którego wartość nie przekracza 14 tys Euro. Ponieważ zamówienie zostało udzielone , przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu, zostało przeprowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy PZP, które w przypadku małych zamówień pozwalały na udzielenie bez zachowania procedury pisemności i konkurencyjności. W czasie udzielania tego zamówienia, Gmina nie posiadała własnych uregulowań prawnych. Ocena tego postępowania nie powinna odbywać się w oparciu o „Wytyczne”

 

Korekta czwarta dotyczyła naruszenia artykułu 7 ust.1 w związku z art.22 ust.4 PZP poprzez żądanie od Wykonawcy doświadczenia przy wykonywaniu projektów współfinansowanych ze źródeł pochodzących z Unii Europejskiej, tabela 1 lp.16 taryfikatora – wskaźnik korekty 5% (kwota środków UE: 14.679,60 PLN)

Podczas postępowania na wybór inżyniera kontraktu, w momencie odrzucenia  jednej z firm, nie została zapisana podstawa prawna ani faktyczna. Sekretarz Komisji Przetargowej nie zamieścił wyżej wymienionych informacji dla publicznej wiadomości

 

Korekta piąta dotyczyła naruszenia w zakresie niedopełnienia obowiązku porównania ofert

tabela 2 lp.1 taryfikatora – wskaźnik korekty 15% (kwota środków UE: 563,47 PLN)

Z uwagi, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała  14 tys. Euro,  rozesłano ,,zapytanie ofertowe” do 9 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie podmiotu zamówienia. Jednak, że złożona została tylko jedna oferta, która spełniała wszystkie postawione w zaproszeniu wymogi, z danym wykonawcą została podpisana umowa która nie spełniała warunku w punkcie 2 „…wysłanie do co najmniej trzech wykonawców”

 

Podsumowując Komisja Rewizyjna stwierdza, że nałożenie korekty nie były celowym działaniem ze strony Urzędu Gminy, a wynikały z ponaglających terminów czasowych potrzebnych do uzyskania finansowania ze środków unijnych do budowy kanalizacji II etapu.

W naszej ocenie zaniedbanie dotyczy postępowania na wybór inżyniera kontraktu oraz można było umieścić w SIWIZ możliwość aneksowana umowy.

 

 

TEMAT DRUGI: Kontrola realizacji przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

 

Do końca roku 2014 korzystać z kanalizacji powinno 3519 osób, a na dzień 22 stycznia  2015 roku zostało podłączonych 2259 osób.

Od stycznia 2014 roku do listopada 2014 roku zostało podłączonych 1622 osoby.

W wymienionym okresie podjęte zostały następujące działania:

·         wydrukowana została ulotka, która rozwożona była przez Straż Miejską,

·         został wydany apel Burmistrza Rogoźna o najszybsze podłączenie się do kanalizacji,

·         zamieszczona została informacja w prasie

W wyniku podjętych działań od grudnia 2014 roku podłączonych zostało 637 osób. W tym okresie mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z rozłożenia kwot przyłączenia na dogodne raty oraz zostały rozwiezione przez Straż Miejską ponagleń o podłączeniu się do kanalizy.

 

Uwag do przestawionych informacji nie wniesiono.

 

 

Jako drugi informację przedstawił Przewodniczący KSSOiK.

 

Przewodniczący KSSOiK Ł. Zaranek poinformował, że  posiedzenie Komisji odbyło się dnia 19 lutego 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Owczegłowach.

Gospodarzem spotkania była Pani Sołtys K. Gomanowska. Również uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujący się seniorami oraz z osobami zajmującymi się osobami niepełnoprawnymi z Gminy Rogoźno a także sołtysi. Tematami  były zagadnienia związane ze świetlicami wiejskimi oraz działania gminy skierowane do seniorów i osób niepełnosprawnych. Pierwszym z tematów zostały omówione inwestycje Gminy Rogoźno związane z remontami świetlic w lata 2010 – 2014 sprawozdanie z złożyła P. Skarbnik M. Kachlicka.

W dalszej części informacje o funkcjonowaniu świetlic opiekuńczo – wychowawczych zwłaszcza tych działających przy świetlicach wiejskich przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani M. Stachowiak. Głos zabrali również następujący sołtysi:

- Sołtys Owczegłów, która omówiła działalność świetlic Owczegłów i Garbatce,

- Sołtys Studzieńca,

- Sołtys Jaracza,

- Sołtys Owieczek.

Drugim tematem posiedzenia było ,,Omówienie działań w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz seniorów w Gminie Rogoźno”. Informację przedstawili Kierownik GOPS E Kowalska oraz przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani M. Stachowiak. Następnie  głos zabrali przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych: Prezes Organizacji ,,Dar Rogoźna” A.B. Jeran, który omówił działania fundacji skierowane do osób niepełnosprawnych, Pani Cz. Sołtysiak Przewodnicząca PZERiI oraz Pan M. Sokołowski Z-ca Przewodniczącego Oddziałowej Sekcji EiRZNP, którzy przedstawili działania swoich organizacji. Następnie o planach i przedsięwzięciach o swoich działaniach utworzenia w Rogoźnie Uniwersytetu III Wieku poinformowała Z-ca Burmistrza R. Tomaszewska. W dalszej kolejności zostały omówione projekty uchwał na sesję. Podczas posiedzenia zostały przyjęte 2 wnioski, które zgłosił radny Z. Chudzicki dot: zakupu 3 toreb ratowniczych typu R1 dla WOP oraz wymalowanie na przełomie maja i kwietnia pasów przy Przedszkolu ,,PRZEMYSAŁW”.        

    

Uwag do przestawionych informacji nie wniesiono.

 

 

 

Ostatni informację przedstawił Przewodniczący KGFiR.

 

Radny A. Nadolny poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 lutego 2015 r. Tematami były:

1.       Aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

2.       Informacja o realizacji Programu Ochrony nad Zwierzętami.

3.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Uchwały referowali:

- pracownicy urzędu miejskiego,

- Kierownik GOPS,

- Dyrektor ZEAPO,

Ponadto złożono kilka wniosków do Burmistrza. 

 

Uwag do przestawionych informacji nie wniesiono.

 

7. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie między sesyjnym oraz z realizacji uchwał.

Informację przedstawioną przez Burmistrza stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, informację z realizacji uchwał stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

02.02.2015 r. - spotkanie z przedstawicielem Związku Sybiraków;

04.02.2015 r. - szkolenie z realizacji zadań administracji rządowej w województwie;

05.02.2015 r. – spotkanie z projektantami w sprawie przebudowy ulicy ul. Fabrycznej oraz prowadzenie zebrania wiejskiego Sołectwa Pruśce;

06.02.2015 r – spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz udział w szkoleniu wójtów i burmistrzów w Chodzieży;

07.02.2015 r. - udział z grupą radnych w turnieju tenisa stołowego w Witkowie;

09 – 10.02.2015 r. – udział w szkoleniu zorganizowanego przez RIO w Poznaniu;

10.02.2015r. -  spotkanie z radnymi rady powiatu obornickiego;

11.02.2015 r. – udział w kontroli województwa wielkopolskiego przeprowadzonego na ,,PROMENADZIE”; spotkanie w sprawie otworzenia akademii REISSA oraz przeprowadzenie zebrania wiejskiego sołectwa w Owczegłowach;

12.02.2015 r. – udział w naradzie rocznej zorganizowanej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej; w Obornikach oraz podpisanie aktu notarialnego; spotkanie z przedstawicielami 7 Ryb;

13.02.2015 r. – udział w spotkaniu z dyrektorami szkól o raz udział w zebraniu chóru ,,ECHO”;

17.02.2015 r. – udział w zebraniu sołectwa Budziszewko;

19.02.2015 r. – udział w posiedzeniu KSSOiK w Owczegłowach; spotkanie z przedstawicielami PKS Piła;

20.02.2015 r. – udział w spotkaniu Burmistrzów i Wójtów, który są przedstawicielami Doliny Wełny w Mieścisku; udział w posiedzeniu KR;

21.02.2015 r. - udział w zebraniu sprawozdawczym OSP w Rogoźnie;

23.02.2015 r. – udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa oraz posiedzenie KGFiR.      

 

8. Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno.

 

8 a) Informację przedstawiła  J. Dolatowski.

 

Przytoczył informację dot: zmiany jaka nastąpiła od zeszłego roku czyli wydano więcej decyzji świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, którzy nie mają ubezpieczenia. Decyzje takie potrzebne aby korzystać z opieki zdrowotnej.

Badania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania chorobom nowotworowym przed wszystkim mammografia. W zeszłym roku gmina przystąpiła do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn. Były to badani finansowego z województwa wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się w RCK.

Burmistrz dopowiedział, że został ogłoszony konkurs na poradnię okulistyczną.

 

Informację stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

     

 

Przystąpienie do punku 8 b) wystąpienie przedstawiciela Powiatu Obornickiego.

Informację przedstawił Naczelnik U. Bak.

Poinformowała, że co do ubiegłego roku to nie zaszła zamian.

Dodała, że przestała działać poradnia specjalistyczna przy Szpitalu Rehabilitacyjno – kardiologicznym w Kowanówku.

Poinformowała, że dyżury aptek Rogozińskich to obowiązuje je uchwała Rady Powiatu Obornickiego.

Apteki powinny pełnić dyżury codziennie do godz. 22.00., a po godz. 22.00 do 8.00 rana pełnione są dyżury nocne pod telefonem i na wezwanie na cito tylko dla leków ratujących życie.

RadyJ. Łatka poprosił o szczegółowy wykaz dyżurujących aptek Rogozińskich wykaz numerów do tych aptek dyżurujących.

Radny Z. Chudzicki wyraz wyraził pochwałę do placówki ,,Obst”, za bardzo profesjonalne podejście dla pacjentów.

Zapytał jakie są szanse na chirurga w Rogoźnie?

Przyznała, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie ponieważ nie zna warunków jakie będą o kontraktowanie o świadczenie usług medycznych , jakie będą wymogi formalne.     

Informację stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpienie do punku 8 c) występnie gości.

Wystąpił Doktor J. E. Teska. Poinformował, że przychodnia funkcjonuje od 15 lat. Kadrowo nie zmieniła się.

W przychodni pracuje 8 lekarzy, 6 pielęgniarek praktyki oraz personale pomocniczy i administracyjny.

W przychodni udziela się miesięcznie 6,5 tys. porad lekarskich.

Informację stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Następnie przystąpiono do pkt 9 - Stan sanitarny w naszej gminie.

 

9 a) wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno – informację przedstawił Prezes Aquabellis W. Dulko.

Woda, która jest podawana do sieci z 3 stacji uzdatniania wody spełnia normy określone przez Ministra Zdrowia natomiast ścieki odprowadzane z dwóch oczyszczalni ścieków spełniają normy przez Ministra Środowiska.

Brak pytań.  

Informację stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Burmistrz dodał, że jeżeli chodzi o odpady komunalne, że  w połowie roku kończy się umowa.

9        b) informacja Powiatu Obornickiego – stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu – Przewodniczący w imieniu przedstawiciela usprawiedliwił bak obecności.

9        c) wystąpienie zaproszonych gości – informacje przedstawiła E. Grzesiak Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach.

Poinformowała, że inspekcja weterynaryjna pełni swoją funkcję w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Poinformowała, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywności to na terenie gminy Rogoźno była przeprowadzona część programu dot: higieny mleka. Na 8 pobranych prób na terenie Gminy Rogoźno stwierdzono aż w 7 przypadkach niezgodność. Był to program pilotażowy, który miała za pewność nadzór jakie pełnia mleczarnie nad swoimi dostawcami z tym co faktycznie jest stwierdzane w tym mleku. Niestety nie zawsze wychodzą wyniki z tym co mleczarnie przedstawiają.

Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia zwierząt to w tym,  zakresie liczba prób pobieranych od zwierząt z Gminy Rogoźno jest pobierana w kierunku różnych chorób. W ty zakresie nie było żadnych wyników dodatnich.

Brak pytań.  

Informację stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

      

10.    Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

 

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno.

 

Informację przedstawił T. Zygmunt.

Dotychczasowy sezon zimowy 2015/2015 przebiega bardzo łagodnie, dominują temperatury dodatnie, temperatury minusowe do kilku stopni poniżej zera w porach nocnych i wczesnoporonnych, opady śniegu do kilku centymetrów. W miesiącach grudniu 2014 r. i styczniu 2015 roku prowadzono akcję zimowego utrzymania na ulicach i drogach gminnych w zaledwie 4 dniach tj. 31.12.2014 roku oraz 05.01.i 07.01 oraz 22.01.2015 roku. Za zimowe utrzymanie chodników w miesiącach grudniu 2014 roku i styczniu 2015 roku w zakresie pełnienia dyżurów i prowadzenie akcji (odśnieżanie i posypywanie mieszanką piasku z solą ) wyniosło łączną kwotę 6.393,60 zł brutto. Dotychczas w miesiącach lutym prowadzono akcję zimowego utrzymania w sześciu dniach. Aktualne prognozy pogody nie wskazują na wystąpienie zjawisk zimowych.

 

  1. Następnie przystąpiono do podjęcia uhwał w następujacych sprawach:

 

Projekt przedsatwiła M. Olęderek.

a)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźno, działki 941 – brak uwag

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 radnych ,,za” w obecności 13 radnych -  załącznik nr 12 do protokołu.

 

Projekt przedsatwiła M. Olęderek.

     b) wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 1416/1 i 1416/2, położonych w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego na mienie Gminy Rogoźno – bark uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 radnych ,,za” w obecności 13 radnych – załącznik nr 13 do protokołu.

 

 

Projekt przedsatwiła M. Olęderek.

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 815/4, położonej w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej – brak uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych – załącznik nr 14 do protokołu.

 

 

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej K. Erec – Szpek.

     d) zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej – brak uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych – załącznik nr 15 do protokołu

 

Projekt przedsatwiła M. Olęderek.

e) scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej – brak uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych – załącznik nr 16 do protokołu.

 

Projekt przedsatwił Dyrektor ZAMK M. Mysłek.

f) pozostawienia środków obrotowych za rok 2014 samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie – brak uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych – załącznik nr 17 do protokołu.

 

 

 

 

Projekt przedsatwił Dyrektor ZEAPO W. Jaworskiego.

 

g) trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Dyrektor przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych.

Autopoprawkę zgłosiła Radna L. Kolanowska wyraz z wyłączenia na wykorzystano -  Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych – załącznik nr 18 do protokołu.

 

Projekt przedsatwił Dyrektor ZEAPO W. Jaworskiego.

h) ustalenia kryteriów wraz z liczbą w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych – załącznik nr 19 do protokołu.

 

 

Projekt przedsatwiła Kierownik GOPS E. Kowalska.

i) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych – załącznik nr 20 do protokołu.

 

Projekt przedsatwił radny Z. Chudzicki.

     j) utworzenia Rady Seniorów Gminy Rogoźno oraz nadaniu jej statutu.

Radny Z. Chudzicki dodał, że takie gremia zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym funkcjonują w wielu gminach min. Oborniki, Chodzież, Wągrowiec. Jego zdaniem Rada Seniorów są potrzebne w celu integrowania środowiska przede wszystkim osób starszych ściśle współpracujących z władzami gminy. Składają postulaty w formie uchwał, w istotnych sprawach i potrzebach seniorów oraz pełnią funkcję doradczą Burmistrza i Rady Miejskiej. Głównym cele przygotowania i złożenia tego projektu uchwały jest przede wszystkim pobudzenie aktywności obywatelskiej tych osób starszych. Podkreślił, że nie jest to żadna sprawa polityczna.

Radny H. Janus dodał, że nikt nie mówił, że w następnej kadencji nowa rada powoła Radę Seniorów tylko, że tym regulaminem powinna zająć się nowa rada.

Głos zabrał radny A. Nadolny, który powiedział, że emeryci maja różnego rodzaju związki, różnego rodzaju organizacje, w których emeryci się udzielają, więc byłoby to powielanie kolejnej organizacji. Aczkolwiek przecież organizacje mają możliwość składania wniosków.

Przewodniczący Rady dodał, że wszyscy mają wstęp na sesję mimo wszystko, aż tak dużo nie widać uczestniczących w obradach seniorów. Są to pojedyncze osoby czyli wychodzi na to, że z ich strony dużego zainteresowania nie ma. Sprawdził wnioski do budżetu z ostatnich trzech lat i po przenalizowaniu, nie ma ani jednego wniosku złożonego przez organizację złożonego do budżetu. Do końca nie wie czemu ma służyć Rada Seniorów skoro w swoich organizacjach i gormach działają bardzo dobrze, nie wystawili swoich kandydatów do wyborów, a teraz chcą tworzyć Radę Seniorów i wspomagać Radę Miejską. Przewodniczący Rady przytoczył słowa Pana Z. Hiza z sesji wrześniowej: ,, Rada Gminy może powołać przedstawicielstwo osób starszych, które będą miały możliwość wywierać wpływ na działalność władz lokalnych”. Poprosił o wyjaśnienie Radnego Z. Chudzickiego o te słowa, ponieważ jego zdaniem jest to narzucanie co radni mają robić, radni którzy zostali wybrani przez całe społeczeństwo?

Radny Z. Chudzicki odpowiedział, że to nie są jego słowa gdyż o wywieraniu żadnego wpływu nie wspominał. W dalszym ciągu uważa, że Rada Seniorów jest potrzebna, funkcjonują one w innych gminach i bardzo dobrze współpracą z burmistrzem i radą, a jedyną rzeczą, którą mogą przesyłać zgodne z prawem to są uchwały w formie postulatów seniorów, które trafiają na ręce radnych rady miejskiej czy burmistrza i tylko wtedy burmistrz rozstrzyga czy taką rzecz wprowadzać czy nie. Jeżeli są ludzie, którzy chcieliby utworzyć Radę Seniorów to dlaczego im tego nie umożliwić. Dodał jeszcze raz, że to nie jest żadna sprawa polityczna i nikogo nie forsuje.

Przewodniczący Rady zadał pytanie czy jest zabronione żeby organizacje seniorskie nie mogły składać wniosków do budżetu, do burmistrz w obecnym czasie?

Rady Z. Chudzicki odpowiedział, że nie potrafi odpowiedzieć ponieważ trzeba by zapytać o to przedstawicieli tych organizacji.

 

Radny J. Łatka złożył formalny wniosek aby tym tematem po raz kolejny zająć się na komisjach, zaprosić seniorów, aby wypowiedzieli się w tym temacie. Również dopracować punkt odnośnie wyborów, kto miałby być, z jakich organizacji i jakie informacje maiłyby być na stronie Urzędu Miejskiego.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku złożonego parez radnego J. Łatkę.

- 5 głosów ,,za” , 8 głosów ,,przeciw”, 1 głos ,,wstrzymujący” – wniosek został odrzucony.,

 

Przystąpiono do glosowania na całością uchwały.

            -  4 radnych ,,za”, 9 radnych ,,przeciw”, 1 radny ,,wstrzymujący”.– załącznik nr 21 do protokołu.

 

 

Projekt przedsatwił Wiceprzewodniczący Rady M. Kutka.

          k) planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2015 rok – uwag brak.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych – załącznik nr 22 do protokołu.

 

Projekt przedsatwił P. Andrzejczak.

l)          zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Budziszewko na lata 2015 – 2020.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych ,,za” w obecności 14 radnych – załącznik nr 23 do protokołu.

 

 

 

 

Przystąpiono do punktu 12 Interpelacje i zapytania Radnych – brak interpelacji.

 

Przystąpiono do punktu 13 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

1)       Odpowiedź na interpelację z dnia 21.01.2015 – Radnego K. Nikodema.

W odpowiedzi na pismo BR. 0003.7.2015.ŚD dot; interpelacji nr 1/2015 radnego Rady Miejskiej w Rogożnie Pana Krzysztofa Nikodema zgłoszonej podczas obrad V sesji Rady Miejskiej informuję, że wyrwa na zjeździe z drogi powiatowej na drogę gminną w m. Garbatka została zlikwidowana.

 

2)        Odpowiedź na interpelację z dnia 21.01.2015 – Radnego K. Nikodema.

W odpowiedz na pismo BR.0003.8.2015.ŚD dot: interpelacji nr 2/2015 radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Krzysztofa Nikodema zgłoszonej podczas obrad V sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie informuję, że utwardzenie dwóch miejsc na drodze do Nowego Młyna zostanie wykonane w ramach pra remontowych na drogach gminnych wiosną br.

 

3)       Odpowiedź na interpelację z dnia 21.01.2015 – Radnego K. Nikodema.

W odpowiedzi na pismo BR.0003.9.2015.ŚD dot: interpelacji nr 3/2015 radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Krzysztofa Nikodema zgłoszonej podczas obrad V sesji Rady Miejskiej informuje, że utwardzenie odcinka drogi gminnej ul .Południowej od końca ul. Konieczyńskich do drogi dz nr 308 nie znajduje się w wykazie zadań z zakresu utwardzania dróg z budżetu na 2015 rok. Po przeprowadzeniu przetargu na bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku będzie można określić, czy wnioskowane zadanie możliwe będzie do realizacji w br.

 

4)       Odpowiedź na interpelację z dnia 17.01.2015 – Radnego Ł. Zaranka.

W odpowiedzi na interpelację 1/1/2015 r. dot: wniosku nr 1/1/2015 radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Ł. Zaranka zgłoszonego podczas obrad V sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie informuję, że wiata przystankowa w m. Marlewo ustawiona jest w odległości 1,6 m od krawędzi jezdni. Przepisy ustawy o drogach nie precyzują odległości wiat od krawędzi jezdni. Według opinii fachowców wiaty przystankowe są ustawione ze względu bezpieczeństwa w pewnej odległości od jezdni ( 1,5 m od krawędzi jezdni ). Przestawienie wiaty za rów naszym zadaniem nie poprawi bezpieczeństwa oczekujących na autobus, jedynie narazi Gminę na niepotrzebne koszty ( zakup i montaż rury oraz wyczyszczenia zarośniętego rowu ). W celu poprawy bezpieczeństwa proponujemy przestawienia wiaty o około 14 metr do karpy rowu w odległości 2,5 metra od krawędzi jezdni.

Przystąpiono do punktu 14 wolne głosy i wnioski.

 

Pan J. Runowski z okazji 10 rocznicy śmierci J. Pawła II zaprosił radnych na spływ kajakowy tzw. ,,Spływem Przyjaźni” w dniu 12 kwietnia.

 

Radny R. Kinach poinformował, że mieszkańcy tam spacerujący skarżącą się na pędzące rowery. Prosił o zmianę znaku, żeby informowały o tym, że większe pierwszeństwo mają piesi.

Odpowiedzi udzielił Komendant SM, ze straż codziennie robi obchód ale zwróci jeszcze większą uwagę.

Z- ca Burmistrza R. Tomaszewska dopowiedziała, że w Rogoźnie ścieżka rowerowa jest pierwsza i mieszkańcy jeszcze nie do końca rozpoznają co jest dla rowerów, a co jest dla pieszych. Wszyscy się uczą jak z tego korzystać, więc może dobrym rozwiązaniem byłoby więcej wymalowanych poziomych znaków rowerowych. Ponieważ spacerując mimo woli zapomina się, która ścieżka jest dla rowerów, a która dla pieszych.

 

Radna K. Erec – Szpek zapytała Burmistrza czy jest możliwość założenia lampy na przesmyku między os. Przemysława, a ul. Polną?

Burmistrz poprosił kierownika T. Zygmunta o zorientowanie się co do zapytania i przedstawienie propozycji rozwiązania do Burmistrza.

 

Radny R. Kinach zapytał co dalej z ul. Smolary dot: zamontowania płyt w celu podniesienia terenu przy posesji Pana Michalskiego.

Odpowiedzi udzieli T. Zygmunt informując, że osobiście był na miejscu ale ciągle są temperatury ujemne jak tylko będzie trochę temperatury dodatniej to jeszcze raz podejdzie do tematu żeby sprawę załatwić docelowo.

 

Radny M. Kuta zapytał jak daleko wygląda sprawa poprawy studzienek na ul. II Armii Wojska Polskiego.

Odpowiedzi udzieli T. Zygmunt informując, że zostało skierowane oficjalne pismo do wykonawcy o istniejącej sytuacji i do końca tygodnia najprawdopodobniej będzie odpowiedź.

 

Radny A. Nadolny zgłosił uszkodzenie wiaty przystankowej w Parkowie, jadąc z Parkowa w kierunku Słomowa , na razie jest tylko poderwany daszek więc jest to tylko mała kosmetyka.

Burmistrz przekaże sprawę odpowiednim osobom.

 

Radny  J. Łatka prosił o posprzątanie chodnika dojścia do kościoła od ul. Wąskiej i zamontowanie kosza na śmieci, który został zniszczony.

Burmistrz odpowiedział, że zajmie się tą interwencją. Natomiast dodał, że ilość koszy zniszczonych jest bardzo duża, natomiast  dostał wiadomość z komisariatu, że osoba, która niszczyła kosze systemicznie została ujęta więc ma nadzieję, że ilość zniszczonych koszy zmniejszy się.

 

Radny R. Kinach poruszył temat mostku na rzece Rutce, gdyż znajdujący się tam mostek jest w stanie tragicznym, i w niedalekiej przyszłości trzeba będzie pomyśleć o remoncie.

Burmistrz poinformował, że w budżecie są pieniądze na wykonanie projektu, więc sprawa będzie realizowana.

 

 

15. Zakończenie.

Po wyczerpani porządku obrad Przewodniczący Rady trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego zamknął obrad VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19:30

Protokół sporządziła D.  Ślachciak

Rogoźno, dnia 12 luty 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf