Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 14 ze Wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 16 marca 2010r. o godzinie 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego

Protokół nr 14

ze Wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytego w dniu 16 marca 2010r.

o godzinie 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego

 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie Henryk Janus. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności – radny Z. Hinz został oddelegowany na Zjazd Programowy przedstawicieli członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności- załącznik do protokołu.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej z 22 października 2009r.

4.       Prezentacja projektu Statutu, propozycje zmian oraz dyskusja.

5.       Wolne wnioski i głosy.

6.       Zakończenie.

 

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Protokół z posiedzenia z dnia 22 października 2009r. z przyjęto 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

 

Następnie przystąpiono do omówienia punktu związanego z prezentacją projektu Statutu – projekt przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip – Michalska.

Radny K. Lis zapytał, czy radni będą pracowali nad nowym tekstem Statutu, czy tekstem jednolitym?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że projekt Statutu, przed naniesionymi zmianami, był opracowywany w oparciu o projekt przedstawiony przez WOKiSS. Dodała, że jej zdaniem Statut taki jaki jest powinien być zachowany i nie dokonywać specjalnych zmian w samej jego treści. Należy uwzględnić ewentualne zmiany w całości Statutu zmiany i ogłosić tekst jednolity.

Radny H. Janus powiedział, że jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie nowego Statutu po wszystkich zmianach. Na mocy nowej uchwały utraciłby moc stary Statut z 2001r. Niecelowe jest nanoszenie kolejnych zmian do obecnie obowiązującego Statutu. Dodał, że nie można ich umieszczać na stronie internetowej, a ten z 2001r. nie pasuje do dzisiejszych realiów.

Sekretarz Gminy stwierdziła, że bardzo duże zmiany nastąpiły w 2002r., kiedy to przestał istnieć Zarząd. Dodała, że zaletą jest jeżeli Statut jest jak najstarszy i dotyczy tylko pewnych zmian.

Radny H. Janus powiedział, że nie zgadza się z Panią Sekretarz. Zapytał, dlaczego nie można utworzyć nowego Statutu? Paragrafów oznaczonych na kolorowo w projekcie Statutu praktycznie już nie ma, bo zostały uchylone uchwałami z 2002, 2003, 2005 i 2007r.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w tekście jednolitym ich nie będzie.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego nie zrobić nowego Statutu z 2010r. zamiast posługiwać się starym z 2001r.

Sekretarz Gminy stwierdziła, że jej zdaniem powinien obowiązywać Statut z 1990r. kiedy to nastąpiły radykalne zmiany i powstał samorząd.

Radny H. Janus stwierdził, że Statut z 1990r. ma niewiele wspólnego ze Statutem z 2010r. Dodał, że nowy projekt powinien powstawać na bazie Statutu po zmianach w 2007r. Radni na nim nanosiliby zmiany, później uchylili Statut z 2001r. i przyjęli nowy.

Sekretarz Gminy zauważyła, że w 2007r. Radni nanieśli zmiany odnośnie np. dwóch wiceprzewodniczących w Radzie, wykreślono zapis, który dotyczył ustalenia ilości wiceprzewodniczących na początku kadencji i w niektórych momentach Statut nie jest spójny. Być może przyszła Rada zdecyduje o tym, że będzie 1 wiceprzewodniczący.

Burmistrz Rogoźna poparł stanowisko radnego H. Janusa.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wyraziła tylko swoje zdanie. Powiedziała, że do Statutu są załączniki m.in. w postacie herbu, hejnału. Zapytała, czy w momencie uchwalania nowego Statutu, trzeba będzie zasięgnąć opinii w tej sprawie?

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby po kolei przeanalizować wszystkie zapisy Statutu.

Radny K. Lis powiedział, że słowa Pani Sekretarz są jak najbardziej na miejscu, przykładem tego jest ustawa o samorządzie gminnym z 1990r., która była zmieniana wielokrotnie, a nadal pozostaje materiałem wyjściowym. Dodał, że jego zdaniem lepiej jest opracować tekst jednolity na podstawie zmian, które już są i zachować pewną historyczną tradycję.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Statut z 2010r. również będzie publikowany przez Wojewodę.

Radny H. Janus powiedział, że z tego co wie to tekst jednolity nie może ogłaszany w Dz. U. Woj. Wlkp.

Sekretarz Gminy powiedziała, że tekst jednolity również musi być ogłoszony.

Radny H. Janus dodał, że jako nowa uchwała.

Sekretarz Gminy potwierdziła.

Radny H. Janus powiedział, że w 2007r. Pani Sekretarz mówiła, że nie można zrobić tekstu nowego Statutu oda rzu, tylko najpierw trzeba wprowadzić do niego zmiany. Bo jeśli radni nie wprowadziliby zmian, to Wojewoda mógłby go odrzucić i w tym czasie nie byłoby w ogóle Statutu. Stwierdził, że była to nieprawda. Jeśli Wojewoda nawet znalazłby jakieś błędy i nie przyjął Statutu, to wówczas obowiązuje stary Statut.

Radny M. Kuszak zapytał, czy w tekście jednolitym Statutu z 2001r. nadal byłyby skreślenia zapisów?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w tekście jednolitym tak.

Radny M. Kuszak zapytał, czy w nowo powstałym Statucie również?

Radny H. Janus odpowiedział, że nie.

Burmistrz Rogoźna zapytał o tytuł uchwały.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ws. uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.

Radny K. Lis zaproponował, aby tytuł brzmiał ws. zmian w Statucie i uchwalenie tekstu jednolitego.

Radny H. Janus zaproponował, aby była to uchwała ws. uchwalenia Statutu Gminy Rogoźna z kwietnia 2010r., a ostatni paragraf mówiłby o utracie mocy uchwały ws. uchwalenia Statutu z 2001r. Dodał, że na takiej samej zasadzie podjęto uchwałę ws. zasad gospodarowania nieruchomościami.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że na wstępie należałoby podjąć decyzję, czy będzie opracowywany nowy tekst Statutu, czy tekst jednolity.

Sekretarz Gminy powiedziała, że jeśli ma powstać nowy Statut, to niepotrzebna jest uchwała odnośnie zmian, tylko uchwala się nowy tekst. Jeśli radni zadecydują nad uchwaleniem tekstu jednolitego to trzeba najpierw zmiany wprowadzić do tego tekstu.

Radny K. Lis przyznał Sekretarz Gminy rację. Jeśli ma być projekt uchwały ws. przyjęcia tekstu jednolitego, to najpierw trzeba wprowadzić zmiany.

Radny H. Janus zaproponował, aby uchwalić nowy Statut.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał Referenta Prawnego, czy z prawnego punktu widzenia uchwalony powinien być nowy Statutu, czy tekst jednolity?

Referent Prawny odpowiedział, że z prawnego punktu widzenia jest to problem techniki legislacyjnej. Efektem będzie przyjęcie tekstu Statutu, który będzie obowiązywał od dnia wejścia w życie. Będzie to tekst jednolity ze zmianami przyjętymi odrębną uchwałą. Problem dotyczy uchwalenia zmian i opublikowania ich.

Radny H. Janus zapytał, czy w takim przypadku muszą być podjęte 2 uchwały?

Referent Prawny odpowiedział, że jeżeli miałby obowiązywać Statut z 2001r., to pierwszą uchwałą musiałaby być uchwała ws. zmian w Statucie z 2001r. Natomiast jeśli miałby być uchwalony nowy Statut to należałoby opracować projekt nowego Statutu i byłby przyjęty nową uchwałą ws. uchwalenia Statutu Gminy Rogoźno z np. kwietnia 2010r.

Radny H. Janus stwierdził, że druga opcja jest najprostsza.

Radny K. Lis zaproponował, aby pracować nad projektem, który radni otrzymali i na koniec posiedzenia będzie można stwierdzić, że radni przebrnęli przez etap przygotowywania nowego projektu Statutu. Następnie przygotować projekt uchwały już przepracowany i podejść do niego w kwietniu na sesji.

Radny R. Dworzański stwierdził, że nie rozumie dlaczego w 2001r. uchwalono nowy Statut i dlaczego teraz ma powstać nowy Statut, pomimo że zapisy będą te same. Zapytał, czy co kadencję będzie uchwalany nowy Statut? Nadmienił, że dokumentem podstawowym jest Statut, który powinien zawierać zmiany od początku istnienia samorządu i pokazywać ich historię. Stwierdził, że nie wie czy jest jakaś gmina, która w przeciągu 20 lat, 3 razy zmieniała swój Statut. Oznacza to brak zaufania do poprzedników. Należałoby wprowadzić tylko te zmiany, które wynikają z dzisiejszej rzeczywistości.

Radny H. Janus stwierdził, że Statut nie ma służyć wyłącznie radnym, ale również mieszkańcom. Ma być ogłoszony m.in. na stronie internetowej, więc po co umieszczać informacje o uchylonych kilkunastu paragrafach. Lepiej stworzyć całkowicie nowy Statut.

Radny R. Dworzański powiedział, że ustawy również odwołują się do pierwszego dokumentu ze zmianami.

Radny H. Janus stwierdził, że później też są tworzone nowe ustawy.

Radny R. Dworzański odpowiedział, że bardzo rzadko tak się dzieje. Poprosił o wskazanie samorządu, który 3 razy dokonywał zmian Statutu w ciągu 20 lat.

Radny K. Lis stwierdził, że wszystko się zgadza co mówi radny R. Dworzański, jednak „szary” obywatel Gminy otwierając stronę www.rogozno.pl i widziąc Statut z 2001r. i listę uchwał ws. zmian, będzie zagubiony. Zapytał, kto będzie dochodził co 20 lat temu było w zapisie.

Radny H. Janus powiedział, że mieszkańców interesuje to, co jest teraz.

Sekretarz Gminy powiedziała, że są pewne sprawy, które ciągną się latami i trzeba wracać do pewnych zapisów.

Radny K. Lis powiedział, że powinno się prowadzić historię wszystkich zmian, aby można było do tego wrócić. Dodał, że obywatelom nie jest to potrzebne.

Radny H. Janus powiedział, że zgadza się z propozycją radnego K. Lisa, aby przeanalizować po kolei wszystkie zapisy projektu i ustosunkować się do propozycji zmian oraz nanieść ewentualnie inne poprawki. Na tej podstawie zostanie sporządzony brudnopis lub projekt uchwały, który będzie na sesji podejmowany.

Propozycja radnego K. Lisa została przyjęta 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Radny K. Lis zaproponował, aby w miejsce wykreślonego pkt. 3 w §2 wprowadzić następujący zapis: „Radny – Radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie”. Wyjaśnił, że w dalszej części Statutu są użyte sformułowania „radny” i chodzi o to, aby było jednoznaczne wskazanie o jakich radnych chodzi.

Propozycja radnego K. Lisa została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

Radny K. Lis zapytał, czy zapis w §4.1 „...srebrny (biały) klucz....”radni chcą pozostawić, czy może lepiej pozostać przy jednym kolorze? Jak pozostanie kolor srebrny to będzie znowu problem z jego pozyskaniem w niektórych sytuacjach.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że skoro jest zapis o kolorze srebrnym (białym), to może również należałoby dodać kolor złoty (żółty). Powinno się być konsekwentnym.

Radna L. Kolanowska stwierdziła, że powinien być kolor złoty albo żółty. Nie powinno być tak, że jedna szkoła poszuka złoty materiał, a druga nie i będzie korzystała z koloru żółtego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może się zdarzyć, że pomimo zapisów o złotym kolorze może być problem z jego dostępem.

Radny M. Kuszak stwierdził, że historycznie powinien pozostać kolor złoty i srebrny, a zwyczajowo biały i żółty. Zapisy w nawiasie byłyby dopuszczalne.

Radna W. Wiśniewska zauważyła, że w ust. 2 §4 również należałoby dopisać kolor srebrny.

Radny K. Lis wyjaśnił, że ust. 2 §4,  mówi o kolorach flagi, a ta powinna być koloru białego, a nie srebrnego, tylko za złotym dopisać kolor żółty w tym punkcie. W §4.1. gdzie jest mowa o herbie można by stosować wymiennie kolor złoty z żółtym i srebrny z białym.

Propozycja dopisania w nawiasie koloru żółtego w §4.1 oraz koloru złotego w §4.2 została przyjęta większością głosów.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego na stronie internetowej Rogoźna mowa jest o złotej koronie z pięcioma sterczynami? Zapytał, skąd to się wzięło i dlaczego jest to niezgodne ze Statutem?

Radny K. Lis powiedział, że po uchwaleniu Statutu powinien być zrobiony porządek z zapisami na stronie internetowej.

Referent Prawny wyjaśnił, że stronie internetowej jest tylko notatka opisująca herb i nie odnosi się to bezpośrednio do Statutu.

Radny K. Lis złożył wniosek, aby do momentu pracy na sesji mieć oficjalne stanowisko nt. herbu i mieć wzór, który będzie ostatecznie załączony do uchwały.

Radny H. Janus stwierdził, że w Statucie również jest opis herbu.

Wniosek radnego K. Lisa został przyjęty większością głosów.

Radny K. Lis poprosił, aby w momencie uchwalania Statutu na sesji pokazać radnym jak wygląda odcisk pieczęci urzędowej Gminy. Zaproponował, aby w §4.4. zmienić nr załącznika, jakim jest partytura Hejnału Gminy z 2a na 3.

Do propozycji radnego K. Lisa nie było uwag i została ona przyjęta.

Radny K. Lis poprosił, aby w momencie uchwalania Statutu mieć ze sobą również treść uchwały, która określa zasady używania insygniów, pieczęci urzędowej.

Radny R. Dworzański zauważył, że w §4.5. niepotrzebnie zapisano Rada Miejska, ponieważ wystarczyłoby sformułowanie Rada.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zmiany naniesione w §7.1 w podpkt. 9 i 17 wynikają ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy ustawa o gospodarce komunalnej, o której mowa w §8.3. nadal obowiązuje?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak.

Radny K. Lis powiedział, że należałoby być konsekwentnym i w §11.1) powinna być mowa o Radzie, a nie o Radzie Miejskiej.

Radny H. Janus zaproponował, aby w §12 skreślić liczbę 1.

Radny K. Lis wskazał, że w §13 i §15 również jest mowa o Radzie Miejskiej. Zapytał, czy są przepisy, które jednoznacznie precyzują, co to jest interes prawny i w jakich sytuacjach radny nie może brać udziału w głosowaniu?

Referent prawny powiedział, że co do interesu prawnego zawsze jest określona interpretacja. Nie można sformułować zamkniętej definicji. Interesem prawnym może być również przepis ustawy szczególnej, na którą można się powoływać. Może to się również zmieniać w czasie.

Radny K. Lis poprosił, aby do momentu sesji jeszcze rozważyć tą kwestię i przygotować analizę.

Referent prawny powiedział, że wiele ustaw przytacza takie sformułowanie i nie ma wyjaśnienia ustawowego, co ono oznacza.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w §17.1. 3) wykreślno słowa „oraz Sekretarz Gminy” ponieważ od 1 stycznia 2009r. na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych sekretarz pełni funkcję nie z powołania, tylko na podstawie umowy o pracę. W 5) dodano następujący zapis: „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, ponieważ nastąpiła zmiana art. 72 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym.

Radny K. Lis zapytał, czy zapis w §17.1.2) odnośnie stanowienia kierunków działania Burmistrza, dotyczy budżetu, czy jest jakiś inny dokument, który określa kierunki działania Burmistrza?

Sekretarz Gminy powiedziała, że poza budżetem inne uchwały również wskazująkierunki działania Burmistrza.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby w §17.1.2) po słowie „sprawozdań z” dopisać „jego”. Dodał, że art.18 ustawy o samorządzie gminnym precyzuje w punktach, co należy do wyłącznej właściwości rady.

Propozycja radnego R. Dworzańskiego została przyjęta większością głosów.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zmiana §17.1.9)a) wynika z art. 2 ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i zmianie niektórych innych ustaw, stary zapis musi być wykreślony i w jego miejsce wstawiony nowy. Dodała, że na końcu tego zapisu powinno być napisane tylko Rada, a nie Rada Gminy.

Radny R. Dworzański zapytał, czy jest to powielenie zapisów ustawy?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie dokładnie, bo nie jest mowa o Gminie tylko Radzie.

Radny Z. Nowak zapytał, czy celowe jest utrzymywanie  §17.1.19) skoro nie istnieje takie coś jak honorowe obywatelstwo gminy? Zapytał Przewodniczącą Kapituły Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” czy nie należałoby tego zmienić?

Radny K. Lis powiedział, że Tytuł „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” nie jest tym samym, co honorowe obywatelstwo gminy. Rada w formie uchwały może nadać komuś tytuł honorowego obywatela gminy.

Radny Z. Nowak stwierdził, że należałoby w takim razie wnieść kolejny punkt związany z Kapitułą Tytułu.

Radny H. Janus powiedział, że w załączniku jest uregulowana kwestia nadawania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”.

Referent prawny powiedział, że rozdział XI Statutu mówi, iż „Ustanawia się tytuł honorowy Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej z wpisem do Księgi Zasłużonych przyznawany zgodnie z odrębną uchwałą Rady”.

Radny K. Lis powiedział, że ust. 2 mówi o tym, że rada nie może przenieść kompetencji nadawania tytułu honorowego obywatelstwa na jakieś inne ciało, np. w postaci Kapituły, w której skład nie wchodzą tylko radni.

Radny Z. Nowak zapytał o zapis §18.2, który brzmi: „Przewodniczący Rady wyłącznie organizuje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady”.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminny mówi, że zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie prac rady oraz prowadzenie obrad rady.

Radna R. Tomaszewska zwróciła uwagę, że zapis w uchwale nie jest jednoznaczny z ustawą. Zapis §18 ust. 2 powinien rozpoczynać się od słów: wyłącznie.

Propozycja radnego K. Lisa została przyjęta większością głosów.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że w §18 ust. 5 należy wykreślić słowo „Miejska”.

Radny R. Dworzański powiedział, że w §21 jest mowa, kiedy o pierwszym wyborze, kiedy przewodniczący rezygnuje i konsekwencją powinno być, kiedy następuje odwołanie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że art.19 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że  odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy w trybie określonym w ust. 1.

Radny R. Dworzański powiedział, że w uchwale jest mowa, kiedy i jak wybiera się przewodniczącego, co się dzieje w przypadku rezygnacji przewodniczącego i dalej powinno być zawarte zapisy, co się dzieje w momencie odwołania.

Radny K. Lis zaproponował, aby w §18 wprowadzić pkt. 6 zapis taki, jaki jest w ustawie, czyli: że  odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego składu rady w trybie określonym w ust. 1.

Radny R. Dworzański powiedział, że w §18 w ust. 7 można by określić rezygnacje przewodniczącego rady.

Radny K. Lis stwierdził, że cały §21 o tym mówi, więc można by ten paragraf przenieść po

§18.

Radny R. Dworzański zgodził się z radnym K. Lisem.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zwrócił uwagę na powielanie zapisów ustawy.

Propozycja radnego K. Lisa została przyjęta większością głosów.

Radny K. Lis zapytał, czy zapis w §22 ust. 2 „Radny może być członkiem najwyżej 1 komisji stałej i Komisji” wynika z ustawy?

Radny H. Janus stwierdził, że w innych gminach radni mogą być członkami kilku komisji.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że i tak każdy radny może przyjść na każdą komisję.

Radny Z. Nowak powiedział, że radni mają wolny mandat.

Radny K. Lis powiedział, że radni mogli by być członkiem kilku komisji, ale brać udział w głosowaniu mogli by tylko raz. Zapytał o brzmienie skreślonego ust.2 w art.21 ustawy o samorządzie gminnym.

Referent prawny odpowiedział, że art.21 ust.2 brzmiał  „W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza rady gminy w liczbie nieprzekraczającej połowy składu komisji."

Radna W. Wiśniewska zaproponowała, aby w §22 ust. 2 uchwały napisać, że radny może być członkiem co najmniej jednej komisji stałej. Jak ktoś ma ochotę, to może być w dwóch komisjach.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny nie musi być członkiem stałej komisji.

Radny R. Dworzański stwierdził, że radnych można by zdopingować zapisem, że bierze udział w przynajmniej jednej komisji.

Radny H. Janus powiedział, że przy każdej nieobecności radnego, który jest członkiem więcej niż 1 komisji potrącane są diety.

Radny K. Lis poparł propozycję radnej W. Wiśniewskiej, która zaproponowała zapis: „Radny powinien być członkiem przynajmniej jednej komisji stałej”. Dodał, że wykreślić należałoby słowa „Komisji Rewizyjnej”, która jak wiadomo rządzi się swoimi prawami.

Referent prawny powiedział, że ma wątpliwości co do sformułowania „powinien być”, ponieważ nie zależy to od radnego. Skład Komisji ustala Rada poprzez głosowanie. Zapis, że radny powinien może dotyczyć sytuacji, które zależą od woli radnego. Natomiast to czy radny będzie w jednej, czy w dwóch komisjach nie zależy od jego woli, tylko od decyzji Rady.

Radny K. Lis złożył wniosek, aby rozstrzygnąć ten problem do momentu przygotowania projektu uchwały, który radni mają podjąć . Dodał, że wola większości radnych jest taka, żeby był zapis, który jednoznacznie sprecyzuje, w której radny powinien być przynajmniej w jednej komisji.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował, aby wykreślić z projektu uchwały cały zapis §22 ust.2 i pozostawić ust.1, który wynika z art.21 ustawy.

Radny K. Lis powiedział, że podtrzymuje swój wniosek, aby w uchwale był zapis, który zobowiązuje radnego do prac w jednej komisji, ale ma szanse pracować w kilku komisjach z prawem głosu, a nie tylko z możliwością słuchania i bycia na komisjach.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby w Regulaminie Rady zawrzeć takie zapisy, a nie w §22.

Radny K. Lis powiedział, że wszystko jedno czy będzie to w Statucie, czy Regulaminie , ale wolą radnych jest to, aby to uregulować.

Wniosek radnego K. Lisa został przyjęty większością głosów.

Radny Z. Nowak zapytał o powód wykreślenia ust. 6 w §27.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004r. O zmianie ustawy – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw, uchylony został ust.4 dotyczący zrzeczenia się mandatu w przypadku odmowy złożenia ślubowania.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę na zapis ust. 5 w §27, który brzmi: „Z chwilą złożenia ślubowania radny nabywa swoje ustawowe uprawnienia”.

Radny H. Janus powiedział, że ust. 5 i 6 przeczą sobie.

Radny Z. Nowak zapytał, od kiedy w takim razie jest się radnym?

Radny R. Dworzański zapytał, co mówił uchylony art. 23a ust.4 ustawy o samorządzie gminnym?

Referent prawny odpowiedział, że: Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się z mandatu.

Radny R. Dworzański powiedział, że również przeredagowaniu musiałby ulec ust. 5 §27 uchwały.

Radny K. Lis powiedział, że art. 23a.1. mówi iż, „Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie...”. W związku z tym, jeżeli nigdy nie dojdzie do momentu złożenia ślubowania, radny tak naprawdę nigdy nie będzie radnym. Dodał, że ust.5 w §27 jest niepotrzebny, ponieważ ust.1 mówi o ślubowaniu, a poza tym ust. 5 nie ma odzwierciedlenia w ustawie.

Referent prawny wyjaśnił, że ust. 4 art.23a ustawy o samorządzie gminnym został skreślony ponieważ jeżeli ktoś nie złoży ślubowania, to nie obejmuje mandatu, a jeżeli nie objął mandatu, to nie może się go zrzec. Dodał, że ust. 4 był nielogiczny i dlatego został skreślony.

Radny H. Janus zapytał, czy Rada może odmówić rozwiązania stosunku pracy z radnym, jeśli podstawą zdarzenia nie byłyby zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu?

Rady R. Dworzański zauważył, że w §30 ust. 2 należałoby dopisać: „o ile ustawy nie stanowią inaczej”.

Radny K. Lis zaproponował wykreślenie z ust.2 §30 słów: „... której jest członkiem...”, ponieważ wiadomo, o którą Radę chodzi.

Sekretarz Gminy zwróciła uwagę na błędne zapisy w §31 ust.1 projektu uchwały, które nie są zgodne z tekstem Statutu po zmianach 2007r.

Radny K. Lis zapytał, czy ustawa zabrania radnemu być kierownikiem  lub jego zastępcą w jednostce organizacyjnej gminy?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że art. 24b. ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że: „Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy”.

Radny K. Lis zapytał, czy przywołany w §33 art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim Wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, uległ od tego czasu zmianie?

Referent prawny odpowiedział, że to sprawdzi.

Radny R. Lis poprosił, aby w momencie uchwalania Statutu mieć również Regulamin Organizacyjny Urzędu.

Sekretarz Gminy zaproponowała, aby w projekcie uchwały w §37.2. zamiast słowa „wójt” wpisać „burmistrz”.

Radny H. Janus zapytał o zmianę w §39 ust.1.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że powołanie jako forma nawiązania stosunku pracy jest stosowana wobec Zastępcy Burmistrza i Skarbnika Gminy i wynika to z ustawy o pracownikach samorządowych. Dodała, że Zastępcę powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia, a Skarbnika na wniosek Burmistrza Rada. Poprosiła, aby w §42 projektu uchwały  zapisać „...przepisy §42..”, a nie §52.

Radny K. Lis zaproponował następujący zapis w §41.ust. 1 „W Gminie tworzy się jednostki pomocnicze – sołectwa. Gmina może tworzyć inne jednostki pomocnicze stosownie do potrzeb lub tradycji”.

Radny H. Janus stwierdził, że Rada tworzy sołectwa, a nie Gmina.

Sekretarz Gminy powiedziała, że przed utworzeniem sołectwa muszą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami itd. lepiej zostawić zapis „Gmina” jako osoba prawna.

Radny H. Janus zaproponował, aby zmienić treść obecnego zapisu na: „W Gminie mogą być tworzone inne jednostki pomocnicze...”.

Sekretarz Gminy zwróciła uwagę na treść art 35 ustawy: „Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami”. Dodała, że bezpieczniej byłoby jako Gmina.

Radny H. Janus zauważył, że jeśli np. Rada nie podejmie uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, to zapis § 45 projektu Statutu będzie niezgodny. Zaproponował, aby wykreślić ten zapis i zastąpić go zdaniem: „Jednostki pomocnicze mogą posiadać środki finansowe.”

Radna W. Wiśniewska zaproponowała, aby pozostawić słowa: „.. w ramach budżetu gminy...”.

Radny K. Lis złożył wniosek formalny, aby §45 pozostawić do rozstrzygnięcia i opracowania autorom tekstu projektu Statutu.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że w §46 zarówno w ust. 1 i 3 jest mowa o Przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej, a w ust. 2 tylko o Przewodniczącym.

Radny K. Lis zaproponował, aby ust. 1 §45 przeredagować do postaci: „Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady, zabierać głos na sesjach, bez prawa udziału w głosowaniu” albo „ Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady, bez prawa udziału w głosowaniu”. Druga propozycja będzie odnosiła się do sesji i komisji.

Większość radnych opowiedziała się „za” drugą propozycją radnego K. Lisa.

Radny R. Dworzański zapytał o treść §49 ust.1 „Dla realizacji zdań Gminy, Rada może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami”.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że tworzenie jednostek organizacyjnych następuje w drodze uchwały Rady.

Radny R. Dworzański poprosił o wyjaśnienie o jakie umowy chodzi w §49. 1.

Sekretarz Gminy stwierdziła, że to Burmistrz reprezentuje Gminę na zewnątrz i jest upoważniony do podpisywania umów, ale nie Rada. Nadmieniła, że zostanie to zagadnienie musi zostać wyjaśnione.

Radny H. Janus powiedział, że Rada jest władna do tworzenia jednostek oraz ich likwidowania, a nie ma to odzwierciedlenia w uchwale.

Referent prawny powiedział, że wynika to z art. 9 ustawy o samorządzie gminnym.

Radna W. Wiśniewska zauważyła, że w §49 ust. 3 również jest mowa o tworzeniu i likwidacji danej jednostki.

Radny K. Lis powiedział, że w ustawie jest zapis, który mówi, że to Gmina może tworzyć jednostki, a nie Rada.

Radny R. Dworzański zauważył, że §17. 1. 9)h) mówi, iż „do wyłącznej właściwości Rady należy podejmowanie uchwał ws. majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych”. Dodał, że ten zapis pokrywa się z ustawą.

Radny K. Lis stwierdził, że w art. 9 ustawy jest również mowa, że „w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi”.

Sekretarz Gminy powiedziała, że poprzez Radę, Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

Radny K. Lis powiedział, że Rada nie jest władna do podpisywania umów.

Sekretarz Gminy powiedziała, że ten zapis również wydaje jej się być błędny. Wynika to z tego, że Burmistrz podpisuje umowy w imieniu Gminy. Natomiast co do tworzenie jednostek organizacyjnych to tylko Rada może podjąć uchwałę o utworzeniu danej jednostki.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby z §49 ust.1 wykreślić słowa „zawierać umowy z innymi podmiotami”.

Radny H. Janus powiedział, że po zmianach ust. 1  §49 powinien brzmieć: „Dla realizacji zadań Gminy, Rada może tworzyć lub likwidować jednostki organizacyjne”.

Radny K. Lis poprosił o przeredagowanie §49 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że w §50 ust. 5 należy wykreślić słowa „z zastrzeżeniem ust.3”. Dodał, że we wcześniejszej wersji Statutu odnosiło się ono do Zarządu, który już nie istnieje.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby w §49 połączyć w jeden ustęp, ust. 2 i 3.

Sekretarz Gminy zwróciła uwagę na błędne wpisanie Zarządu, zamiast Burmistrza w §52 ust.4.

Radny H. Janus zaproponował, aby w §60 wykreślić cały ust. 2 tj. „Wyróżnienie przewidziane w ust. 1 oraz tryb jego przyznawania i wręczania określiła Rada uchwałą Nr  XVI/115/91 z dnia 11 listopada 1991r. W sprawie opisu i ustanowienia medalu „Zasłużony dla Rogoźna”.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zwrócił uwagę na zapis §1 Załącznika Nr 3 do Statutu, który mówi, że protokoły z posiedzeń Rady i Komisji Rady podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem. Dodał, że w jednym z artykułów prasowych  było napisane, że nie musi być formalnego przyjęcia protokołu, aby go udostępniać. Poprosił, aby przemyśleć tą kwestię.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie jako pierwszy głos zabrał radny K. Lis. Zapytał, czy w Regulaminie Rady Miejskiej w §2.1 konieczne są słowa: „oraz przez Burmistrza wykonującego jej uchwały”.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Rada działa na sesjach, na której są podejmowane uchwały, poprzez komisje oraz przez Burmistrza, który jest organem wykonawczym.

Radny Z. Nowak powiedział, że Burmistrz nie podlega Radzie.

Sekretarz Gminy powiedziała, że Burmistrz wykonuje uchwały Rady. Dodała, że organami gminy jest rada i burmistrz, dlatego jakaś współpraca pomiędzy nimi powinna być jeśli chodzi o wykonywanie uchwał.

Radny K. Lis zaproponował, aby pozostawić tą kwestię do zredagowania osobom tworzącym Statut. Zapytał, czy nie należałoby w planie pracy Rady wprowadzić zmiany, polegającej na dopisaniu w miesiącu kwietniu tematu, związanego z pracą nad Statutem?

Radny H. Janus powiedział, że na sesji marcowej można podjąć uchwałę zmieniającą plan pracy Rady na 2010r.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że Statut znajdzie się w punkcie dotyczącym podjęcia uchwał.

Radny K. Lis powiedział, że chcąc postępować zgodnie z §3.1 Regulaminu Rady, który mówi, że Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy, to nie można się wyrywać i robić czegoś, co nie jest ujęte w planie.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę na zapis §3.2 tj. „Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy”.

Radny K. Lis powiedział, że dlatego właśnie na sesji marcowej powinna być wprowadzona zmiana do planu pracy Rady.

Radny M. Kuszak zauważył, że podjęcie uchwał nie wchodzi do planu pracy Rady, a Statut będzie przyjmowany właśnie uchwałą.

Radny K. Lis powiedział, że podtrzymuje swój wniosek, aby w miesiącu marcu podjąć uchwałę ws. zmiany planu pracy Rady.

„Za” wnioskiem radnego opowiedziało się  8 radnych.

Radny K. Lis zwrócił uwagę, że zapis §4 mówi, iż Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie jej działania. Stwierdził, że zdarzały się niejednokrotnie wątpliwości, czy Radzie coś wolno. Zaproponował, aby §5 Regulaminu zakończyć na słowie: „Przewodniczący” i pominąć dalszy zapis. Następnie w §6 wykreślić słowa: „lub Wiceprzewodniczący”, ponieważ wynika to z wcześniejszych zapisów w Statucie.

Radny H. Janus powiedział, że wątpliwości budzi u niego konieczność zapisu §8 ust. 2 tj. „Przewodniczący Rady zawiadamia każdorazowo przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminie sesji na takich samych zasadach jak radnych”. Ponieważ przewodniczącymi są sołtysi, więc z tego zapisu wynika, że powinni otrzymać wraz z zaproszeniem na sesje materiały, uchwały itd. Zaproponował, aby wykreślić słowa: „na takich samych zasadach jak radni”.

Radny K. Lis powiedział, że w tym §8 ust. 2 chodzi o zachowanie terminu zawiadomienia o sesji, tak jak radni.

Radny H. Janus zwrócił uwagę na zapis §6 ust.2 „Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał”. Czyli sołtysi powinni być tak samo zawiadamiani jak radni, poprzez dołączanie porządku obrad i projektów uchwał.

Radny K. Lis zaproponował, aby §8 ust. 2 brzmiał: „Przewodniczący Rady zawiadamia każdorazowo przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminie sesji według zasad podanych w §6 ust.1” lub „ Przewodniczący Rady zawiadamia każdorazowo przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminie sesji, podając porządek obrad, miejsce i godzinę sesji”.

Radni opowiedzieli się „za” drugą propozycją.

Radny H. Janus zaproponował wykreślenie z §8 ust. 3 słowa „Ponadto”.

Radny Z. Nowak powiedział, że w §9 ust. 1, 2 i 3 powinno być „zaproszenie na sesję”, a nie „zawiadomienie o sesji”.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że w §6 ust. 2 również jest mowa o zawiadomieniu o zwołaniu sesji.

Zastępca Burmistrza zwróciła uwagę na zapis w §10 ust. 2 tj. „Rada może zadecydować o kontynuowaniu obrad lub o rozpatrzeniu zakwestionowanego punktu”.

Radny H. Janus powiedział, że w dalszej części Statutu jest zapis, który mówi, że sesja może się odbywać nawet, jeśli nie ma quorum, ale bez prawa głosowania.

Referent prawny wyjaśnił, że co do uwagi odnośnie §10, to jednoznaczne rozstrzygnięcie znajduje się w art.14 ustawy, który mówi, że: „Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym chyba, że ustawa stanowi inaczej”.

Radny K. Lis zapytał, czy wnioskiem formalnym jest tylko lista 12 przypadków wymienionych w §19. ust.1?

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że może być ich więcej, a uchwała wymienia, które w „szczególności” są wnioskami formalnymi.

Referent prawny powiedział, że może ich być więcej.

Radny K. Lis powiedział, że może nie należałoby w ogóle wypisywać, co jest wnioskiem formalnym i przewodniczący decydowałby, czy jest to wniosek formalny, czy nie.

Radny R. Dworzański powiedział, że katalog wniosków formalnych jest, a w nieokreślonych w uchwale przypadkach decydowałby Przewodniczący.

Referent prawny wyjaśnił, że wnioski formalne, są to przede wszystkim wnioski, które nie dotyczą treści projektu, który jest poddany pod obrady.

Radny H. Janus zwrócił uwagę na realizowanie zapisów §26 ust.3 odnośnie informowania o zgłoszonych przypadkach poprawek i uzupełnień do protokołu.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w §26 ust. 2 jest zapis: „O uwzględnieniu poprawek decyduje Przewodniczący obrad”. Przywołała treść artykułu prasowego, który wskazywał, że taki zapis jest rozszerzeniem uprawnień Przewodniczącego, ponad to co jest określone w ustawie. Zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. W myśl ustawy czynności te ograniczają się, o czym świadczy użycie słowa „wyłącznie”. Poza tym przywołany art. Nie przyznaje Przewodniczącemu Rady żadnych władczych kompetencji, poza tymi, które są związane z organizacją prac Rad i prowadzeniem jej obrad. Przyznanie Przewodniczącemu prawa do rozstrzygania o zasadności poprawek do protokołu jest rozszerzeniem uprawnień tego podmiotu, ponad to co jest określone w ustawie. Propozycje poprawek do protokołu powinny być przegłosowane przez Radę.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że sesje i komisje są nagrywane i w razie jakiś wątpliwości na bieżąco zgłoszone uwagi są rejestrowane.

Radny K. Lis powiedział, że pierwszy protokół, który został złożony do wglądu, jest tym protokołem przygotowanym przez protokolanta. Natomiast, o tym czy poprawki mają wejść do protokołu, czy nie decyduje przewodniczący obrad. Czyli w momencie obrad dokonuje się czynność zatwierdzenia protokołu poprawek do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że niektóre zmiany są oczywiste i wynikają z błędów literowych, a pozostałe są zaznaczane kolorem i jeśli odzwierciedlają nagranie, to są zmieniane i nie podlega to dyskusji.

Radny K. Lis powiedział, że Przewodniczący powinien zapoznać radnych z poprawkami jakie były i je przyjąć, jeśli były zasadne. Gdyby powiedział, że nie przyjmuje danej poprawki, wówczas wnoszący może się odwołać o jej przyjęcie do Rady.

Sekretarz Gminy powiedziała, że powinno być tak, że Przewodniczący przedstawia wniesione poprawki i uwagi, a o ich przyjęciu decyduje Rada.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jeśli ktoś chciałby wnieść poprawkę, a nie zostałaby ona uwzględniona, to wtedy jest to powód do przeprowadzenia głosowania.

Radny R. Dworzański powiedział, że należałoby inaczej zapisać §26 ust.2. poprosił, aby zostało to jeszcze raz rozpatrzone. Dodał, że najczęściej jest tak, że radny po przeczytaniu protokołu prosi protokolanta o sprawdzenie jego wypowiedzi i zapisów w protokole. Jeśli okaże się, że uwaga była słuszna, to zostaje to uwzględnione. Jeśli zdarzyłoby się, że poprawka nie została naniesiona, to wtedy radny zgłasza tą poprawkę i o jej przyjęciu decyduje Rada. Zaproponował wykreślenie drugiego zdania w §26 ust.2.

Radny K. Lis powiedział, że ust.3 §26 mógłby brzmieć: „Przewodniczący obrad informuje na najbliższym posiedzeniu o przypadkach zgłoszonych poprawek, ich treści i uzupełnień do protokołu. Rada decyduje o przyjęciu poprawek do protokołu”. Zapytał, czy w Regulaminie jest zapis, o tym Przewodniczący może zarządzić przerwę w sesji na np. 2, 3 dni?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jest to w dalszej części Regulaminu.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby w §28 Regulaminu Rady dopisać ust. 4 „kluby radnych”.

Radny K. Lis powiedział, że ustawa o samorządzie gminnym nie nadaje takich uprawnień.

Radny H. Janus stwierdził, że jeśli na wniosek jednego radnego podejmowane są uchwały na jego wniosek, to tym bardziej klub, który składa się z kilku radnych też powinien mieć taką możliwość. Zaproponował, aby rozważyć tę kwestię.

Radny K. Lis zaproponował, aby w §29 ust.3 dopisać zdanie: „Opinia ta powinna być załączona do projektu uchwały”.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował następującą treść pierwszego zdania w §29 ust.3 „Przed skierowaniem projektu uchwały na sesję, Przewodniczący przedstawia projekt radnym i Burmistrzowi”.

Sekretarz Gminy powiedziała, że w pewnych sytuacjach jest wymóg, że musi być opinia komisji np. w sprawie uchwały budżetowej i wynika to z ustawy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że ustawa jest aktem innej rangi i wskazuje, która uchwała musi być zaopiniowana. Z zapisów w uchwale wynika, że wszystkie uchwały muszą być zaopiniowane.

Referent prawny powiedział, że propozycja radnego wyczerpuje się w §6 ust. 2 tj. „Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał”, czyli wszyscy radni otrzymują te projekty. Poprawka w §29 ust.3 byłaby powtórzeniem tego zapisu.

Radny K. Lis zwrócił uwagę, że jeśli wnioskodawcą uchwały są radni lub komisje, to projekt powinien trafić również do Burmistrza.

Radny H. Janus powiedział, że Burmistrz również dostaje zaproszenia na sesji, a razem z nim projekty uchwał.

Referent prawny powiedział, że chodzi o to, aby projekty uchwał przed sesją były skierowane na komisje do zaopiniowania. Jeśli nie będą projekty do zaopiniowania na komisje, to do sesji ma gdzieś krążyć i komisje będą się czuły zwolnione z obowiązku wypowiedzenia się w formie np. wniosków konstruktywnych przed sesją.

Radny H. Janus zapytał, czy drugie zdanie w §29 ust.3 mogłoby brzmieć: „Przewodniczący przedstawia projekt komisjom i Burmistrzowi”? Dodał, że komisje i tak nie zawsze opiniują projekty.

Sekretarz Gminy powiedziała, że komisje wnoszą czasami uwagi do projektów uchwał

Radny Z. Nowak zwrócił uwagę na zapis §29 ust. 5 tj. „Rada w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od wymogów określonych w ust. 1-3”.  Można wpisać w ust. 3 obojętnie co, ponieważ ust. 5 pozwala projekty uchwał przyjąć z marszu. Zaproponował, aby wykreślić z §29 ust. 5 słowa „w uzasadnionych przypadkach”.

Radny R. Dworzański zauważył, że większość rad na komisjach szczegółowo omawia projekty uchwał, a na sesji tylko podejmuje uchwałę lub nie.

Radny K. Lis powiedział, że zapis odnośnie zaopiniowana projektów przez komisje, będzie dodawał Przewodniczącemu kompetencji, ponieważ będzie musiał ustalić, która z komisji ma dany projekt uchwały zaopiniować.

Sekretarz Gminy powiedziała, że w niektórych przypadkach wyraźnie wskazuje się, która komisja powinna zaopiniować projekt.

Radny K. Lis zaproponował, aby §29 ust. 3 brzmiał: „ Przed skierowaniem projektu uchwały na sesję, Przewodniczący przedstawia projekt komisjom Rady i Burmistrzowi”.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że propozycja radnego Z. Nowaka jest zgodna z art.20. Ust. 1a „Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.”

Radny Z. Nowak stwierdził, że trudno jest stwierdzić kiedy jest uzasadniony przypadek, czy nie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował, aby w ust. 5 była mowa o ust.1-4, a nie 1-3.

Radny K. Lis powiedział, że w ust. 6 §29 powinien być zapis: „Wymogi określone w ust. 1, 2 i 4 nie obowiązują w przypadku zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym”.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że przed zwołaniem sesji nadzwyczajnej nie odbywają się posiedzenia komisji.

Radny K. Lis zaproponował, aby  §29 ust. 3 brzmiał: „Przed skierowaniem projektu uchwały na sesję, Przewodniczący przedstawia projekt radnym i Burmistrzowi”.

Większość radnych opowiedziała się „za” ww. propozycją radnego K. Lisa.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że obowiązkiem komisji budżetowej jest wydanie opinii o projekcie budżetu.

Radny K. Lis powiedział, że §46 Regulaminu Rady mówi, że Komisje Rady rozpatrują i opiniują projekty uchwał i ich założenia.

Radny H. Janus przypomniał, że obowiązuje uchwała o procedurze uchwalania budżet i jest zapis, że komisja budżetowa opiniuje budżet.

Radny K. Lis zapytał, czy ust. 4  §29 może brzmieć: „ Projekt uchwały podlega opinii prawnej”? Dodał, że również można by umieścić ust. 4 przed ust. 3. Powiedział, że jeśli Rada może zmienić porządek obrad i może obradować nad uchwałami wniesionymi w trakcie sesji, to wymóg zaopiniowania przez radcę prawnego obliguje do zapewnienia Radzie na każdej sesji obecności radcy prawny, albo jeśli radni wniosą na sesji projekt uchwały, to będzie ogłaszana przerwa na czas przygotowania opinii radcy prawnego i sesja zakończy się np. po 15 dniach. Radny K. Lis powiedział, że nie powinno się zawężać możliwości decydowania o losach gminy na sesjach.

Propozycja radnego Z. Nowaka odnośnie §29 ust.5 tj. „Rada może odstąpić od wymogów określonych w ust. 1-4” została przyjęta większością głosów.

Sekretarz Gminy powiedziała, że jeśli przepisy szczególne mówią, że projekt wymaga opinii prawnej, to nie może być przedmiotem obrad sesji nadzwyczajnej.

Radny K. Lis zaproponował, aby §29 ust. 6 brzmiał :„Wymogi określone w ust. 1 i 3 nie obowiązują w przypadku zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym”.

Zastępca Burmistrza zaproponowała, aby projekt uchwały mógł być również zaopiniowany przez referenta prawnego. Dodała, że chodzi o koszty.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że Rada ma środki w swoim budżecie na obsługę prawną  Rady.

Radny K. Lis stwierdził, że porządek obrad rozstrzyga się na początku obrad sesji i jeśli zostanie wniesiony projekt, który wymaga zaopiniowania radcy prawnego, to radca opiniuje to i po godzinie jest wolny, bo wydał opinie.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że należałoby dać szanse popracować referentowi prawnemu.

Radny H. Janus powiedział, że kiedyś radca albo referent prawny był obecny na każdej sesji.

Radny K. Lis zaproponował, aby zrealizować to co powiedziała Pani Burmistrz, aby referent prawny mógł również opiniować projekty uchwał i był obecny na sesjach. Zapytał, czy dobrze zrozumiał jej wypowiedź?

Zastępca Burmistrza potwierdziła

Radny K. Lis złożył wniosek, aby pomysł Pani Burmistrz odnośnie obecności referenta prawnego wcielić w życie od najbliższej sesji.

Wniosek został przyjęty większością głosów.

Radny H. Janus powiedział, że po zmianach ust. 4 będzie brzmiał: „ Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez radcę lub referenta prawnego”.

Radny K. Lis powiedział, że w ciągu kadencji zdarzało się, że radni podejmowali uchwały, które uchwałami nie były, a deklaracjami, oświadczaniami i apelami. Zapis §31. ust.1 były źle realizowane.

Radny R. Dworzański powiedział, że były podejmowane uchwały w formie apelu.

Radny K. Lis zwrócił uwagę, że radni podejmując uchwałę powinni już wiedzieć dokładnie jaki ona ma numer i być wpisana do rejestru.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że kolejność numeracji jest nadawana w kolejności nadawania uchwał i nie można ich wcześniej nadawać, bo niektóre uchwały nie są podejmowane.

Radny K. Lis stwierdził, że w momencie przystępowania do prac nad projektem uchwały wiadomo jaki uchwała będzie miała numer, bo wiadomo czy wcześniejsze zostały podjęte, czy nie. W momencie podejmowania uchwały Przewodniczący informowałby nad jaką uchwałą radni głosują i jaki numer będzie miała. Uchwała powinna mieć nadany numer w momencie jej podejmowania.

Radny R. Dworzański powiedział, ze jest to niepotrzebne, ponieważ ta czynność dokonuje się później, tak samo jak podpisywanie uchwały przez Przewodniczącego obrad.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że projekt nie musi zawierać numeru, tylko podjęta uchwała.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że uchwała jest dokumentem, który został już podjęty, wcześniej nazywa się projektem.

Radny K. Lis powiedział, że Przewodniczący może mieć ze sobą drukarkę i na bieżąco nadawać numer uchwale i ją podpisywać.

Radny R. Dworzański powiedział, że jest to dokonywane tylko już później w Urzędzie.

Radny K. Lis stwierdził, że radni powinni znać numer uchwały, która w danym momencie ma być podjęta.

Sekretarz Gminy poinformowała, że uchwała jest już przegłosowana, a przed głosowanie jest to projekt.

Radny K. Lis zwrócił uwagę, że na stronie internetowej uchwały są tylko ponumerowane, a nie wiadomo w jakiej są sprawie i bardzo dużo czasu zajmuje odszukanie właściwej uchwały. Dodał, że dopiero od początku 2010r. tytuł jest umieszczany w całości.

Radny H. Janus powiedział, że w §39 powinno być zapisane, w jakich przypadkach odbywa się głosowanie jawne, poza sytuacją, w której Przewodniczący zarządza powtórzenie głosowanie.

Radna A. Pasternak powiedziała, że również powinien  być zapis, czy radny musi brać udział w głosowaniu.

Sekretarz Gminy powiedziała, że radny ma obowiązek uczestniczyć w obradach, ale nie koniecznie brać udział w głosowaniu.

Referent prawny powiedział, że głosowanie imienne może być w każdym przypadku, ponieważ ogólna zasada polega na jawności głosowania.

Radny H. Janus stwierdził, że można dopisać, że głosowanie jawne odbywa się na wniosek radnego, albo to Rada decyduje o głosowaniu imiennym.

Radny R. Dworzański powiedział, że w §19 ust. 1 Regulaminu Rady można dopisać pkt. 13) „głosowania imiennego”.

 

Następnie przystąpiono do punktu 5 porządku obrad – Wolne wnioski i głosy.

Radny Z. Nowak powiedział, że w Budziszewku w kierunku ośrodka rekreacyjnego mieszka  Pan Kubiak, który jest zameldowany w Gminie Rogoźno i wciąż zgłasza, że jest nie odśnieżone, że jest błoto i  zarzuca mu, że nic nie jest robione. Dodał, że ten Pan zachowuje się agresywnie, obraża go i używa wulgarnych słów. Radny zapytał, czy Pan Burmistrz ma w planach utwardzić tą drogę?

Zastępca Burmistrza powiedziała, że przetarg na równanie dróg nie jest jeszcze ogłoszony, ale zanotuje sobie ten problem.

Radny H. Janus powiedział, że z tego co wie odbyły się osobne przetargi na ręczne i mechaniczne oczyszczanie miast i jeden z nich się rozstrzygnął, a drugi nie. Poprosił o wyjaśnienia w tej sprawie.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że nic jej nie wiadomo na temat nierozstrzygnięcie któregoś z tych przetargów.

Radny H. Janus zapytał, kto wygrał przetarg?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że pierwszy Pan Siwiński.

Radny H. Janus poinformował o wniosku mieszkańców m. Owieczki z 13 lipca 2009r. ws. udrożnienia przejazdu do działki Państwa Rabsch i nowego boiska sportowego. Dodał, żę Burmistrz nie udzielił jeszcze odpowiedzi na to pismo.

Zastępca Burmistrza jest tam droga i została odkrzaczona i jest teraz przejezdna, ale sprawdzi to.

Radny M. Połczyński zapytał, czy poczyniono starania odnośnie wytyczenia geodezyjnego drogi w Marlewie do bramy wjazdowej na gospodarstwo.

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że sprawdzi to i odpowie w późniejszym terminie.

 

Następnie ponownie przystąpiono do realizacji pkt. 4 porządku obrad – Prezentacja projektu Statutu, propozycje zmian oraz dyskusja.

Radny K. Lis powiedział, że skoro wcześniej zadecydowano, iż radny może być członkiem więcej niż jednej komisji, to czy gdzieś jest zapis, który mówi w jaki sposób staje się członkiem komisji? Może powinno się zapisać, że skład komisji ustala Rada.

Radny R. Dworzański powiedział, że w Statucie jest taki zapis.

Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że w §49 ust.5 zamiast „zawiadomienia” powinno być „zaproszenie”.

Radny K. Lis zauważył, że §49 powinien zawierać zapis, który mówiłby o tym, że wraz zaproszeniem na komisje powinno się dołączać projekty uchwał, zgodnie z wcześniejszymi zapisami Regulaminu, które mówią o tym, że dostarcza się radnym projekty uchwał, po to, aby mieli szanse na komisjach nad nimi dyskutować. Poprosił, aby przeanalizować tą kwestię.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby wykreślić §57 Regulaminu Rady. W dalszej części są zapisy, które mówią, że interpelacja powinna być złożona na piśmie, a zapytanie może, ale nie musi być w formie pisemnej.

Większością głosów przyjęto propozycję radnego R. Dworzańskiego.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że żaden z zapisów Regulaminu nie mówi o tym, czy interpelacje i odpowiedzi na nie powinny być czytane, czy nie.

Radny K. Lis powiedział, że w §58 ust. 1 można dopisać drugie zdanie, że „Przewodniczący odczytuje treść interpelacji podczas najbliższej sesji”. Natomiast w §59 „Odpowiedź tę odczytuje się na najbliższej sesji w punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapytania”.

Sekretarz Gminy zapytała, jak będzie rozróżniana interpelacja od zapytania, jak zostanie usunięty §57?

Radny K. Lis wyjaśnił, że jeśli radny napisze słowo interpelacja, to będzie ten dokument tak traktowany i zostanie odczytany na najbliższej sesji. Nadmienił, że w §57 użyto takich zwrotów, których nie da się zdefiniować jak np. „zapytanie składa się w odniesieniu do spraw mniej złożonych”. Dla jednego radnego ta sama sprawa może być mniej lub bardziej złożona. Dlatego zapisy §57 nie są precyzyjne. Sam radny powinien decydować, czy składa interpelację, czy zapytanie.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby utworzyć osobny §, który mówiłby o odczytywaniu złożonych interpelacji i odpowiedziach na nie.

Radny K. Lis zaproponował, aby Pani Sekretarz, albo referent prawny rozpatrzył tą kwestię.

Radny R. Dworzański powiedział, że jego wątpliwości budzi konieczność zapisów ust. 3 §62 tj. „Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub wiceprzewodniczący wszystkich samorządów”. Jedna gmina jest organizatorem, więc jej przewodniczący mógłby podpisać zawiadomienie, zamiast zwoływać wszystkich przewodniczących samorządów do złożenia podpisu na zawiadomieniu.

Radny K. Lis powiedział, że jest to już problem osób, które chcą zrobić wspólną sesje i popiera propozycję radnego R. Dworzańskiego, żeby zakończyć §62 na ust.2.

Propozycja wykreślenia ust. 3 §62 została przyjęta większością głosów.

Radny K. Lis zapytał, czy ostatecznie zostanie przygotowany projekt nowego Statutu, czy tekst jednolity?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zgodnie z sugestią większości radnych projekt nowego Statutu.

Radny R. Dworzański powiedział, że jego zdaniem powinno się zebrać zmiany, które zostały naniesione do tej pory w jedną całość, czyli tekst jednolity.

Radny K. Lis powiedział, że zbierając wszystkie uwagi i zmiany wprowadzone w przeciągu ostatnich lat, radni opracowali projekt nowego Statutu.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21.30

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka

 

Rogoźno, dnia 8 kwietnia 2010r.

 

drukuj pobierz pdf