Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Podatki i opłaty: Określenie stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011

U C H W A Ł A  Nr  LIX/428/2010

R A D Y    M I E J S K I E J  W   R O G O Ź N I E

z dnia 27 października 2010 r.

 

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675), art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z dnia 6 sierpnia 2010r. Nr 55 poz.755) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:

 

1.     Od budynków  lub ich części:

 

1)       mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej

0,50zł

2)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie dział. gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

16,82zł

3)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 pow. użytkowej

9,80zł

4)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej

3,62zł

5)       pozostałych od 1 m2  

6,84zł

6)       za wyjątkiem:

 

a)    budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m2 pow. użytkowej

3,61zł

b)    budynków garażowych, w których przechowuje się środki transportowe, za wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,20zł

c)     zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

1,00zł   

 

2.     Od  gruntów:

 

1)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,53zł

2)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,15zł

3)       pozostałych od 1 m2

za wyjątkiem:

0,33zł

a)    pod zabudową mieszkaniową oraz  pod budynkami gospodarczymi i garażowymi z uwzględnieniem zapisów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Obornikach od 1m2  powierzchni

0,18zł

b)    zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni

0,36zł

 

3.     Od budowli:

 

ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych

2%

 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLV/314/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2011.

 

 

 

drukuj pobierz pdf