Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Burmistrz  Rogoźna

 

Wykaz

 

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

 

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia          (nr działki, pow. w m2) nr KW

             Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Kościelna 2

m. Rogoźno

/ - obręb

ROGOŹNO

 

 

1075/1 o pow.248m2

i 1076/1 o pow.1 118m2

KW

PO1O/00022972/7

                     

lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 34,89m2 składający się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni i łazienki, położony na I piętrze, z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o pow. użytkowej 14,75m2 w inwentaryzacji oznaczoną nr 5p wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 1351/10000 oraz z takim samym udziałem do działek gruntu oznaczonych ewidencyjnie nr: 1075/1 o pow.0,0248ha i 1076/1 o pow.0,1118ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00022972/7

 

- działki gruntu nr: 1075/1 i 1076/1 w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kościuszki i Kotlarską – Uchwała Nr LII/504/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2021 r.  (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.6638) objęte są symbolem 1MW/U o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. Ww. działki gruntu zlokalizowane są w granicach strefy ”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w granicach obszaru przestrzeni publicznej,  

- dom Kościelna 2 usytuowany w granicach działek nr: 1075/1 i 1076/1 objęty jest ochroną konserwatorską - ewidencja zabytków,

- działki nr: 1075/1 i 1076/1 położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”. 

 

 

 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego pom. przynależnego i udziału do działki gruntu, przed udzieleniem bonifikaty

wynosi 84 854,00zł

Cena po zastosowaniu 20% bonifikaty                  z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę

 

wynosi 49 859,92zł brutto

Cena rozłożona na raty:

- I rata w wysokości 4 985,92zł płatna przed zawarciem umowy sprzedaży,

- zapłata pozostałej należności wwysokości 44 873,28zł rozłożona na 9 rat, każda w kwocie 4 985 92zł, płatne są wraz z oprocentowaniem,  

 

-rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wniesienia raty.

 

Sprzedaż następuje na rzecz najemcy

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z póź. zm.).

 

- cena sprzedaży rozłożona na 10 rat w oparciu o art. 70  ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

- roszczenie Gminy Rogoźno z tytułu spłaty reszty ceny w wysokości 44 873,28zł podlega zabezpieczeniu hipotecznemu,

 

 

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 21 listopada 2022 r. do dnia 13 grudnia 2022 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 03 stycznia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 21 listopada 2022 r.

 

 

drukuj pobierz pdf