Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 31 /2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 września 2017 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim

PROTOKÓŁ nr 31 /2017

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 września 2017 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Działalność GOPS w zakresie pomocy społecznej.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 5. Informacja z wykonania budżetu za  I półrocze 2016 roku.
  1. dyskusja
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

 

Ad. 4 Działalność GOPS w zakresie pomocy społecznej.

 • 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej instytucją polityki społecznej państwa
 • Cel
 • Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

 • Zadania ogólne
 1. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 2. zapobieganie ww. sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem;
 3. rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
 • Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując na zasadzie partnerstwa  z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej. Pomoc osobom i rodzinom udzielana jest  odpowiadającym celom  i możliwościami pomocy społecznej.
 • Zadania gminy:
 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 2. sporządzanie sprawozdawczości i oceny zasobów pomocy społecznej;
 3. udzielanie schronienia,, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania;
 4. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
 5. przyznawanie świadczenia zdrowotnego;
 6. opłacanie składek emerytalnych i rentowych osobom uprawnionym;
 7. praca socjalna;
 8. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
 9. prowadzenie i zapewnienie miejsca w mieszkaniu chronionym;
 10. dożywianie dzieci;
 11. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 12. pomoc osobom, które opuściły zakład karny;
 13. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej;
 14. prowadzenie i zapewnienia miejsc w omach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia;
 15. współpraca z urzędem pracy w sprawie udostępniania ofert pracy;
 16. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy;
 17. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;
 18. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
 • Podstawy do udzielenia pomocy:
 1. ubóstwo;
 2. sieroctwo;
 3. bezdomność;
 4. bezrobocie;
 5. niepełnosprawność;
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. przemoc w rodzinie;
 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
 11. trudności w przystosowaniu się cudzoziemcom;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
 13. alkoholizm, narkomania;
 14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 15. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Kryterium dochodowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2015 r., kryterium dochodowe wynosi:

 1. 514,00 zł na osobę w rodzinie;
 2. 634,00 dla osoby samotnie gospodarującej.

W sytuacjach uzasadnionych (tj. w szczególnych przypadkach przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek do korzystania ze wsparcia) pomoc jest udzielana osobom i rodzinom przekraczającym kryterium dochodowe.

Pracownicy

Kierownik Ewelina Kowalska

Pracownicy socjalni:

 • Aldona Gruszko,
 • Paulina Sulinowska-Dybek,
 • Sylwia Woźniak,
 • Agnieszka Jęśko – przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym, 
 • Ewelina Richie, 
 • Żaneta Nowak,
 • Barbara Tabat,
 • Magdalena Jessa
 • Olga Wiśniewska
 • Marzena Piątkowska
 • Malwina Brączewska – zatrudnienie na czas nieobecności Pani Sylwii Woźniak

Łącznie zatrudnionych jest 11 pracowników socjalnych.

1 pracownik socjalny przebywa na zasiłku macierzyńskim, 1 pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym

7 pracowników posiada wykształcenie wyższe, 4 posiada wykształcenie średnie.

Asystenci rodziny:

 • Żaneta Zemler-Jessa, 
 • Sylwia Kaczmarek
 • Natalia Koperska  

Łącznie zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny.

Pracownicy posiadają wykształcenie wyższe.

Pracownicy administracyjni:

 • Klaudia Chlebda – Kancelaria Ośrodka – obecnie urlop bezpłatny
 • Karina Szorcz – Kasa w GOPS
 • Paulina Kufera- świadczenia rodzinne obecnie kancelaria Ośrodka
 • Hanna Lis- świadczenia rodzinne,
 • Anna Pawlak- kancelaria Ośrodka
 •  Irmina Czarnecka- fundusz alimentacyjny
 • Angelika Cylkowska – fundusz alimentacyjny,
 • Monika Poznaniak –fundusz alimentacyjny- obecnie zasiłek wychowawczy
 • Agnieszka Krzemińska- świadczenia rodzinne
 • Małgorzata Wrzesińska - stażystka

Łącznie pracowników administracyjnych zatrudnionych było 9 osób. Pracę wykonywało 8 osób.

Księgowe:

 • Bożena Tomaszewska,
 • Irena Ziomek,
 • Lucyna Marszał – główna księgowa.

W księgowości zatrudnione są 3 osoby.

Opiekunki środowiskowe:

 • Wanda Teodorowicz,
 • Dorota Witko,
 • Jadwiga Walkowska

Łącznie zatrudnionych opiekunek środowiskowych 3 osoby.

 • Klub Seniora – Elwira Józefek – 1 osoba
 • Sprzątaczka -  Renata Juszczak – 1 osoba
 • Prawnik – Ewelina Kapela – 1 osoba
 • Kierownik – Ewelina Kowalska – 1 osoba

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było i jest łącznie :  33 osoby, 32 etatów

 

Baza lokalowa Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Kościuszki 41 B. Od 21 listopada 2016 roku baza lokalowa Ośrodka zmieniła się.

 • Ilość wydanych decyzji
 
Ilość wydanych decyzji
 
Forma  świadczenie
2014 rok
2015 rok
2016
Zasiłek celowy
1303
1303
983
Specjalny zasiłek celowy
835
844
669
Zasiłek okresowy
458
356
212
Odmowa przyznania pomocy
60
67
32
Schronienie
42
48
44
Schronienie odmowa
0
3
1
Zdarzenie losowe
11
7
5
Sprawienie pogrzebu
4
0
2
Zasiłek stały
23
65
28
Zasiłek stały odmowa
3
4
1
Zasiłek stały wygaśnięcie
0
1
8
Zasiłek stały żądanie zwrotu
6
6
6
Świadczenie zdrowotne
281
262
331
Świadczenie zdrowotne odmowa
5
1
3
Dożywianie
350
383
314
Dożywianie odmowa
5
10
13
Dożywianie uchylenie
13
17
6
Dożywianie zasiłek celowy (posiłek)
92
164
193
Usługi opiekuńcze
18
32
23
Usługi opiekuńcze uchylenie
2
0
11
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
0
11
22
DPS skierowanie
4
9
7
DPS odpłatność
3
3
2
Środowiskowy dom samopomocy
0
2
1
Centrum Integracji Społecznej
0
0
45

 

 • 2. Praca socjalna
 • Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 • Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność, która wymaga od pracowników socjalnych Gminy Rogoźno współpracy z:
 1. Komisariatem Policji;
 2. pracownikami szkół;
 3. Sądem;
 4. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 5. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkocholowych;
 6. Zarządem Mienia Komunalnego;
 7. Centrum Usług wspólnych;
 8. zespołem lekarzy rodzinnych, pielęgniarek i położnych;
 9. kuratorami;
 10. komornikami;
 11. Powiatowym Urzędem Pracy;
 12. organizacjami pozarządowymi;
 13. Urzędem Miejskim;
 14. wszystkimi jednostkami pomocy społecznej.
 • Pracownikiem socjalnym może zostać osoba posiadająca specjalistycznie wykształcenie lub przygotowanie zawodowe określone w art. 116 ustawy o pomocy społecznej.
 • Zadania pracownika socjalnego:
 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany:

 1. kierować się zasadami etyki zawodowej;
 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności  i prawa tych osób do samostanowienia;
 3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
 4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach  i samokształcenie.

 

Narzędzia pracy socjalnej:

 1. wywiad środowiskowy;
 2. Kontrakt Socjalny.

Przy bardzo dużym obciążeniu zawodowym i odpowiedzialności pracownik socjalny ma bardzo mało narzędzi, które może wykorzystywać w swojej pracy. Z wyjątkiem pomocy finansowej udzielanej przez GOPS musi liczyć na swoje umiejętności i „narzędzia miękkie”, tj. motywowanie i wspieranie. Na pracowniku socjalnym ciąży swego rodzaju odpowiedzialność społeczna, gdyż mieszkańcy Gminy oczekują rozwiązania wszystkich problemów mieszkańców i wyeliminowaniu patologii, co nie jest zadaniem pracownika socjalnego. Poprzez motywowanie i wspieranie klienta mogą skłaniać go do zmiany, co jest niezmiernie trudne, gdyż w przeważającej większości mieszkańcy naszej Gminy oczekują wyłącznie wsparcia finansowego, a nie zmiany, co często stoi w konflikcie z oczekiwaniami klienta a zadaniem pracownika socjalnego. Znamiennym jest to, że trzeba mieć świadomość, o prawie jednostki do samostanowienia co musi zostać uszanowane przez pracownika socjalnego. Dlatego pracownika socjalnego powinien by odporny, zdecydowany, asertywny, cierpliwy, a przede wszystkim musi umieć dostosować swoje zachowanie do środowiska z jakim w danej chwili pracuje. Jest to zawód dla osób lubiących pracę z ludźmi, chcących pomagać innym, chociaż równocześnie zajęcie to wymaga dużej odporności na sytuacje stresowe,  samozaparcia, zdecydowania i umiejętności chłodnej oceny sytuacji co często zrobić trzeba w krótkim czasie, bez dłuższego namysłu biorąc także pod uwagę trafność naszej decyzji. Pracownik socjalny musi kierować się dobrem klienta, co często ów klienci odbierają zupełnie odwrotnie twierdząc, że pracownik GOPS jest niezdolny do okazania emocji i cechuje się arogancją. Na takie właśnie sytuacje przygotowany musi być pracownik socjalny.

 

3. Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje osobom według ustawy o pomocy społecznej.

 

Wyszczególnienie
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY                                 i WSPARCIA
Liczba osób
1 242
2 019
1 997
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE
Liczba osób
845
761
747
W tym: osoby długotrwale korzystające
245
222
256
Wiek 0-17
0
3
1
Wiek produkcyjny
758
673
609
Wiek poprodukcyjny
87
85
137
Liczba rodzin
759
712
700
Liczba osób w rodzinach
2 140
1 840
1 802

 

POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA
Wyszczególnienie
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
UBÓSTWO
Liczba rodzin
568
474
476
Liczba osób w rodzinach
1 572
1 287
1 193
BEZROBOCIE
Liczba rodzin
364
269
252
Liczba osób w rodzinach
1 050
799
693
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Liczba rodzin
288
271
321
Liczba osób w rodzinach
629
747
746
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
Liczba rodzin
478
490
541
Liczba osób w rodzinach
1 306
1 255
1 222
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
Liczba rodzin
193
121
134
Liczba osób w rodzinach
739
679
525
ALKOHOLIZM
Liczba rodzin
63
59
69
Liczba osób w rodzinach
119
109
114
NARKOMANIA
Liczba rodzin
7
16
10
Liczba osób w rodzinach
10
17
10
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
Liczba rodzin
127
29
116
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ
Liczba rodzin
107
24
84
BEZDOMNOŚĆ
Liczba rodzin
67
74
74
Liczba osób w rodzinach
75
76
75
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO
Liczba rodzin
22
20
15
Liczba osób w rodzinach
53
33
22
ZDARZENIA LOSOWE
Liczba rodzin
6
7
4
Liczba osób w rodzinach
21
13
13
PRZEMOC W RODZINIE
Liczba rodzin
41
4
5
Liczba osób w rodzinach
134
15
16

 

 • Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę zatrudnioną, a także marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź marnotrawienie własnych zasobów finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie może stanowić podstawę do ograniczenia lub odmowy przyznania świadczeń albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Również odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywiązywanie się    z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.
 • Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.
 • Beneficjenci ośrodka przyjmują różne postawy. Często są to również osoby roszczeniowe lub w oporze. Przychodzą do ośrodka z negatywnym nastawieniem, krzyczą, są konfliktowi, stosują szantaż a także straszą. Twierdzą, że wszystko im się należy, wymagają natychmiastowego rozpatrzenia sprawy i podjęcia decyzji przy jednoczesnym odmawianiu współpracy z pracownikiem socjalnym.  Z takimi osobami należy umieć rozmawiać, przede wszystkim pracownik socjalny musi spowodować, aby roszczeniowy klient wyciszył się   i uspokoił. Duża ilość klientów to klienci ośrodka którzy przyjmują postawę bezradnych, zagubionych i wystraszonych. Wówczas pracownik socjalny ma za zadanie motywować klienta do podejmowania  działań mogących zmienić sytuację rodzinną.
 • 4. Tryb udzielania pomocy
 • Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:
 1. zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy (osobiste, pisemne lub telefoniczne) przez osobę zainteresowaną, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego do pracownika socjalnego;
 2. sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego   w miejscu zamieszkania klienta w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny oraz opracowanie planu pomocy zgodnie z wnioskiem;
 3. sporządzenie diagnozy osoby/rodziny;
 4. rozpatrzenie wniosku;
 5. sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc;
 6. realizacja przyznanych świadczeń.
 • Pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku o pomoc, przeprowadza wywiad środowiskowy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego,  w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom   i możliwościom pomocy społecznej. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby i rodziny ustala się na podstawie zebranych dokumentów i diagnozy.
 • Wyżej opisana procedura jest trybem formalnym, gdzie konieczne staje się wydanie decyzji administracyjnej. Trybem mniej formalnym jest poradnictwo, nie wydaje się decyzji administracyjnej. W wielu przypadkach klienci bądź rodzina osoby znajdującej się    w kryzysie oczekuje rozmowy, wsparcia, informacji o sposobach postępowania lub wskazania możliwych rozwiązań. Wówczas pracownik odpowiednio do sytuacji udziela pomocy z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów.
 • 5. Świadczenia GOPS
 • 5.1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
 • Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.
 • Okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych trwa od 1 listopada do 31 października kolejnego roku.
 • Kryterium dochodowe, aby uzyskać zasiłek rodzinny wynosi odpowiednio 674,00 zł na osobę w rodzinie oraz 764,00 zł na osobę w rodzinie w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • Zasiłki rodzinne wypłacane są w następujących kwotach:
 • 95,00 zł – na dziecko do 5 roku życia dziecka;
 • 124,00 zł – na dziecko od 6 roku życia do 18 roku życia dziecka;
 • 135,00 zł – na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia dziecka
 • Ośrodek wypłaca również dodatki do zasiłku rodzinnego. Są to:
 • Zasiłek wychowawczy – 400,00 zł;
 • Zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka zdrowego – 193,00 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne kwota ta wynosi 386,00 zł wymagany stopień niepełnosprawności dziecka;
 • Zasiłek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka do 5 roku życia- 90,00 zł, powyżej 5 roku życia 110,00 zł – wymagany stopień niepełnosprawności dziecka
 • Zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł, przyznawany raz na rok  w miesiącu wrześniu ;
 • Zasiłek na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania dziecka – 69,00 zł;
 • Zasiłek na dojazdy do szkoły, gdy dziecko uczy się i przebywa w internacie – 113,00 zł;
 • Zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł;
 • Świadczenie pielęgnacyjne – 1406,00 zł, nie ma kryterium dochodowego;
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy520,00 złdotyczy tylko osób dorosłych, kryterium dochodowe to 764,00 zł na osobę w rodzinie, wymagany wywiad środowiskowy, osoba opiekująca się chorym nie może pozostawać w zatrudnieniu, jeśli pracuje musi zrezygnować z zatrudnienia na rzecz opieki nad chorym; o takie świadczenie może również ubiegać się osoba zarejestrowana w PUP;
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe – 1000,00 zł . Matka zobowiązana jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza ginekologa, że była z wizytą  u lekarza przed 10 tygodniem ciąży i w każdym trymestrze była  chociaż raz z wizytą u lekarza – kryterium dochodowe na osobę w rodzinie do 1922,00 zł;
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00 zł. Warunkiem jest spełnianie kryterium dochodowego tj. 674,00 zł na osobę w rodzinie, a także zaświadczenie lekarskie jw.;
 • Zasiłek dla opiekuna – 520,00 zł. Nie ma kryterium dochodowego. Jest to zasiłek dla osób, które w latach ubiegłych pobierały świadczenie pielęgnacyjne i w związku ze zmianą przepisu zostały one pozbawione ww. świadczenia. Rząd w 2013r. przywrócił uprawnienia do pobierania świadczenia w postaci zasiłku dla opiekuna;
 • Świadczenie rodzicielskie – 1000,00 zł(1 dziecko 52 tygodnie od dnia porodu, 2 dzieci 65 tygodni od dnia porodu, 3 dzieci 67 tygodni od dnia porodu, 4 dzieci 69 tygodni od dnia porodu). Mogą pobierać osoby które nie posiadają w obecnej chwili zatrudnienia.
 • 500+ - kryterium dochodowe 800,00 zł na osobę, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200,00 zł na osobę. Za 2016 rok wpłynęło 1665 wniosków co dało 2539 dzieci.
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu .Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Od dnia 01.01.2017r.  Zostały przyjęte 4 wnioski i zostały wydane 4 decyzje pozytywne.
 • W  na dzień 31.12.2016 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało 1.184 rodziny.
 • Oprócz świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacamy również fundusz alimentacyjny, który jest od 1.10.2008 roku, zastąpił on zaliczkę alimentacyjną która wypłacana była do 30.09.2008 roku.
 • Okres zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku.
 • Aby uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego obowiązuje kryterium dochodowe które nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł na osobę w rodzinie.
 • Na dzień 31.12.2016 roku prawo do pobierania funduszu miało 127 rodzin
 • Zadłużenie z tytuły funduszu alimentacyjnego ogółem od 2008 roku wynosi 5.706.812,53 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej ogółem  od 2005 roku wynosi 1.017.249,25 zł.
 • W  roku 2016 ściągalność funduszu alimentacyjnego wynosiła ogółem 272.958.00 zł, natomiast ściągalność zaliczki alimentacyjnej wynosiła ogółem 14.112,48 zł.
 • Od 2008 roku ściągalność funduszu alimentacyjnego wyniosła ogółem 1.376,223,82 zł, natomiast ściągalność zaliczki alimentacyjnej od 2005 roku wynosi ogółem 230.302,54 zł
 • Na dzień 31.12.2016 roku liczba dłużników alimentacyjnych posiadających zadłużenie w tutejszym organie wynosi 270 osób, z tego 235 dłużników posiadających zadłużenie z funduszu alimentacyjnego i 115 dłużników posiadających zadłużenie z zaliczki alimentacyjnej. Większa część dłużników zaliczki alimentacyjnej jest także dłużnikami funduszu alimentacyjnego.
 • Podejmujemy następujące działania wobec osób zadłużonych:
 • wezwanie na wywiad alimentacyjny celem ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej, majątkowej, zdrowotnej które zawierane są w wywiadzie i oświadczeniu majątkowym dłużnika, a także od wierzycieli i ich matek a następnie przekazywanie informacji z wywiadu komornikowi sądowemu
 • wydawanie decyzji o uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego.
 • Pisma do komorników sądowych prowadzących egzekucję z zapytaniem jakie zostały podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych z uwzględnieniem stanu zadłużenia w tutejszym organie w sytuacji, gdy wierzycielka już nie pobiera świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
 • wnoszenie wniosku do Prokuratury o ściganie za przestępstwo o uporczywe uchylanie się od łożenia na rzecz alimentów
 • kierowanie wniosku do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • kierowanie pism do Komornika Sądowego z informacją mającą wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji
 • zobowiązywanie dłużników (nie pracujących) do rejestracji w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy
 • wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania zaległości
 • wydawanie decyzji  żądających zwrotu dla dłużników za wypłacone świadczenia alimentacyjne na rzecz osób uprawnionych
 • poszukiwanie miejsca zamieszkania dłużników przez Policję, Komorników, Krajowy Rejestr Karny i Centralne Biuro Adresowe
 • kierowanie pism do Dyrektorów Zakładów Karnych lub Aresztów Śledczych z prośbą o odpłatne zatrudnienie dłużników odbywających tam karę pozbawienia wolności
 • przekazywanie Komornikom Sądowym informacji o  pobycie i terminie odbywania kary pozbawienia wolności przez dłużnika
 •  ubieganie się o informację z Urzędu Gminy na temat dłużników alimentacyjnych zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i przekazywanie tych informacji Komornikom
 • kierowanie wniosku do PUP o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych
 • 5.2. Zasiłek okresowy
 • Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 • osobie samotnie gospodarującej , której dochód jest niższy od kryterium   dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny
 • Zgodnie z art.38 ustawy o pomocy społecznej wysokość zasiłku okresowego wynosi:
 •  w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej  (634,00 zł) a dochodem tej rodziny;
 • w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny (514,00 zł) a dochodem rodziny
 • Żaden zasiłek okresowy, zgodnie z art.38 uops nie może być  niższy niż 20,00 zł.
 • Na zasiłek okresowy wydaliśmy 212 decyzji. 
 • W 2016 roku na zasiłki okresowe wydaliśmy kwotę: 85.000,00 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • W 2016 roku na zasiłki okresowe wydaliśmy kwotę:  22.000,00 zł – środki własne
 • 5.3. Zasiłek celowy i specjalny celowy
 • W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może by przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu , a także kosztów pogrzebu.
 • Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.
 • W 2016 roku na zasiłki celowe wydaliśmy kwotę:  300.000,00  zł
 • Jako Ośrodek ponosimy odpłatność za osoby bezdomne z naszej Gminy  znajdujące się w  Ośrodkiem Monar Markot w Gościejewie i Rożnowicach. W Gościejewie na dzień 31.12.2016 roku przebywało 7 osób, gdzie 3 miejsca mamy darmowe, natomiast za resztę osób ponosimy odpłatność. W Rożnowicach przebywało 5 osób, odpłatność ponosimy za 2 osoby co miesiąc, natomiast pozostała liczba osób jest darmowa. Wynika to z umów zawartych pomiędzy Ośrodkami dla osób bezdomnych.
 • Na terenie gminy Rogoźno około 30 osób to osoby nie mające stałego schronienia. Osoby te w ciągu całego roku kalendarzowego pojawiają się na Ośrodkach Markotu. Uzależnione to jest  pory roku i warunków pogodowych. 
 • W 2016 roku na schronienie wydaliśmy kwotę 66.930,56 zł. Koszt miesięczny za jedną osobą to około 820,00 zł.
 • Na zasiłek celowy wydaliśmy 983 decyzje, natomiast na zasiłek celowy specjalny 669 decyzje.
 • Gmina zobowiązana jest także do zorganizowania pochówku osób nie posiadających ubezpieczenia.  W roku 2016 dokonaliśmy pochówku 2 osób w kwocie 4.133,50 zł.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie otrzymuje środki finansowe od firmy Dendro. W roku 2016 otrzymaliśmy dotację w kwocie 19.999,00 zł na turnusy rehabilitacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób – dzieci i młodzież.
 • 5.4. Zasiłek stały
 •  Zasiłek stały przysługuje :
  • osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy  z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
 • W roku 2016 prawo do zasiłku stałego miało 84 osób (stan na dzień 31.12.2016).
 • 5. 5. Zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, jak również osobom żyjącym w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich.
 • W 2016 roku usługi świadczone były w 31 środowiskach przez 3 opiekunki środowiskowe zatrudnionych na umowę o pracę oraz usługi świadczone przez CIS – 19 środowisk.  W 2016 roku  świadczyliśmy również specjalistyczne usługi opiekuńcze-psychiatryczne dla dzieci. Są to między innymi: integracja sensoryczna, terapia ręki, rehabilitacja ruchowa, masaż mózgu, logopeda i pedagog. Z tej formy pomocy skorzystało 14 dzieci. Usługi wykonywane były przez firmę LOGOPEDIS z Rogoźna.
 • Podopieczni korzystający z pomocy opiekunki środowiskowej ponoszą % odpłatności od stawek stanowiących pełny, jednostkowy koszt 1 godziny usługi zgodnie z obowiązującą  w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Stawki te podlegają waloryzacji zgodnie z zapisami Uchwały. Odpłatność zależy od dochodu klienta.
 • Tabela kosztów usług opiekuńczych

 

Rodzaj  usługi
Pełny koszt 1 godziny usługi
Usługa opiekuńcza zwykła
15.00 zł
Usługa opiekuńcza specjalistyczna
23.00 zł

 

 • Wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi
 •  w części lub całości od świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Jako Ośrodek za jedną usługę opiekuńczą ponosimy odpłatność do CIS w kwocie 9,00 zł.
 • 5.6. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

 • Odpłatność za pobyt w DPS ponosi osoba umieszczona w wysokości nie większej niż 70% posiadanego dochodu. Następnie jej najbliższa rodzina w ramach umowy i deklarowanej kwoty. Jeżeli rodzina uchyla się od konieczności parcytypowania w kosztach a jej dochód przekracza 300% kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą przekracza 1.902,00 zł, natomiast na osobę w rodzinie dochód przekracza 1.542,00 zł.) Gmina ma prawo zająć ustawową nadwyżkę. W przypadku uzasadnionym, tj. ponoszeniu kosztów za pobyt w DPS lub ośrodku wsparcia, z powodu długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełności, klęski żywiołowej, ekologicznej lub zdarzenia losowego, można zwolnić członków rodziny osoby umieszczonej z ponoszenia opłaty. W takim przypadku, lub w przypadku, gdy odpłatność wnoszona przez osobę umieszczoną i jej rodzinę jest niewystarczająca Gmina obligatoryjnie ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS. Obowiązek ten jest w pełni finansowanym ze środków własnych.
 • W 2016 roku Ośrodek opłacał pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 21 osób. Na umieszczenie w DPS oczekują 3 osoby.
 • W 2016 roku na DPS wydaliśmy kwotę wynosi 515.689,82 zł.
 • 5.7. Pomoc rzeczowa
 • GOPS w Rogoźnie regularnie uczestniczy w przekazywaniu darów rzeczowych, udostępnianych przez mieszkańców naszej Gminy. Przekazane dary to: sprzęt AGD, RTV, meble pokojowe i kuchenne, tapczany, łóżeczka, kołdry, poduszki, odzież, obuwie, zabawki, książki, wózki dziecięce, foteliki samochodowe, pampersy, pościele dziecięce, garnki itp.
 • Przekazanie odbywa się na zasadzie zgłoszenia przez darczyńcę chęci przekazania przedmiotów asystentom rodziny. Asystenci selekcjonują osoby, które mogą potrzebować danych przedmiotów. Sprzęt odbierają i przekazują asystenci lub sami zainteresowani po uzyskaniu niezbędnych danych.
 • 5.8. Poradnictwo specjalistyczne – porady prawne
 • Poradnictwo specjalistyczne- prawne świadczone jest przez Ewelinę Kapelę. Pomoc prawna świadczona jest beneficjentom Ośrodka w sprawach z zakresu:
 • prawa rodzinnego – sporządzanie pozwów o rozwód, separację, ustanowienie opiekuna prawnego, o ustalenie ojcostwa, wniosków o alimenty;
 • prawa cywilnego – wnioski o ubezwłasnowolnienie, odwołanie darowizny, egzekucje komornicze;
 • prawa karnego – wniosek o ściganie np. za nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacji na rzecz dzieci;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – wniosek o umorzenie zadłużenia wobec funduszu alimentacyjnego, porady dotyczące zasiłków wypłacanych przez ZUS, odwołania od decyzji organu rentowego, pomoc prawna dotycząca roszczeń ze stosunku pracy.  
 • Bardzo często udzielane porady znacznie wykraczają poza wskazane obszary, gdyż chcemy pomagać w sytuacjach, gdy pomoc jest potrzebna, a posiadamy możliwość ją zapewnić.
 • W 2016 roku udzielono 1207 porad, w tym 185 sporządzone pisma. Porady prawne udziela Pani Ewelina Kapela przy ulicy Fabrycznej 5.
 • 5.9. Pomoc żywnościowa, Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania
 • Co roku przeprowadzamy świąteczne zbiórki żywności. W 2016 roku na święta Bożego Narodzenia udało nam się zrobić 52 paczki. Na święta Wielkanocne 50 paczki.
 • FEAD
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie realizował w 2016 roku Podprogram FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, z którego skorzystało 1182 osób, łącznie to 391 rodzin(kryterium dochodowe na osobę w rodzinie do 1028,00 zł, na osobę samotną do 1268,00 zł) . Weryfikacja, przyjęcie towaru, jego wydanie oraz sprawozdawczość i czynności administracyjne zostały zrealizowane przez pracowników GOPS. W transporcie pomaga nam firma DENDRO, natomiast w rozładunku osoby bezdomne z Ośrodka w Gościejewie. Wydano następujący asortyment towaru: makaron, mielonkę wieprzową, cukier, mleko, olej rzepakowy, kasza, kawa zbożowa, ryż, klopsiki, ser żółty i topiony.
 • W 2016 roku przywieźliśmy około 59 ton towaru o wartości około 249.00,00 zł.
 • Dożywianie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Burmistrzem Rogoźna, a Wojewodą Wielkopolskim. Z każdą szkołą i przedszkolem GOPS w Rogoźnie podpisał umowy, które zawierają informacje na temat terminu wydawania posiłków, rozliczania i stawki żywieniowej. Osoby korzystające z posiłków muszą spełniać wymogi ustawowe (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie do 771,00 zł, na osobę samotną do 951,00 zł). Liczba osób dożywianych w 2016 roku to 246 osoby (202 dzieci, 44 dorosłych). W ramach Programu wydano także zasiłki celowe za zakup posiłku lub żywności, w 2016 roku było to 193 rodzin.
 • 5.10. Pomoc w zakresie udostępniania i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • W zasobach Ośrodka znajduje się sprzęt rehabilitacyjny który zostaje wydany na zasadzie użyczenia.
 • Użyczony sprzęt
Sprzęt
2014 rok
2015 rok
2016 rok
Chodziki
6
3
0
Kule łokciowe
2
1
1
Toaleta przenośna
1
2
2
Wózki inwalidzkie
4
6
4
Łóżko rehabilitacyjne
1
1
2

 

 • Za pośrednictwem Ośrodka w 2015 roku 2 klientów GOPS uzyskało z Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu „Karty Zaopatrzenia miesięcznego” na pieluchomajtki.
 • Realizacją i informacją na temat sprzętu rehabilitacyjnego zajmuje się Pani Karina Szorcz.
 • 5.11. Pomoc osobom dotkniętych przemocą na podstawie gminy Rogoźno, Zespół Interdyscyplinarny
 • W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała Zespoły Interdyscyplinarne.
 • Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, dotkniętej problemem przemocy w rodzinie.
 • Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Rogoźna do Zespołu powołane zostały 24 osoby.
 • W 2016 roku zarejestrowano 20 Niebieskich Kart. Spotkania odbywały się z ofiarami przemocy i ze sprawcami przemocy.
 • Realizujemy również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2019. Sprawozdanie z realizacji programu przedstawiane było w miesiącu czerwcu.
 • 5.12. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej skierowane do seniorów – Klub Seniora
 • Klub Seniora obsługiwany jest przez pracownika zatrudnionego na ½ etatu, którego praca polega na obsłudze Klubu w godzinach jego funkcjonowania tj. od 15.00 do 19.00.  W tym czasie pracownik organizuje czas wolny seniorom, organizowane są spotkania okolicznościowe, wyjazdy , wycieczki etc. W miesiącu grudniu każdego roku organizujemy wigilię dla samotnych. Uczestniczy w niej około 80 osób. Pomieszczenie które zajmujemy na potrzeby klubu otrzymaliśmy z Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie. Nie ponosimy odpłatności na wynajem. Członkami klubbu Seniora jest 21 osób. Nie wszystkie osoby przychodzą regularnie ze względu na wiek i warunki pogodowe osób tych jest mniej.  
 • 5.13. Letni wypoczynek dzieci
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie pośredniczy w wyjazdach kolonijnych dzieci na zasadzie selekcji dzieci i zbierania dokumentów.
 • W roku  2016 dzieci z  naszej gminy uczestniczyły w następujących koloniach:
 • Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji PRIMUM VIVERE z Wągrowca zabrało 15 dzieci na kolonię do Mikoszewa;
 • Wielkopolski Kurator Oświaty zorganizował dla 6 dzieci kolonię do Ochotnicy Dolnej.
 • 6. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Asystent rodziny wspiera rodzinę, pomaga w znalezieniu rozwiązań dla problemów z jakimi dana rodzina się boryka. Nie rozwiązuje ich za rodzinę, nie bierze odpowiedzialności za błędy rodziny, stara się je wskazywać i proponować rozwiązania. To rodzina decyduje co jest dla niej najlepsze i co jest zgodne z normami społecznymi. Asystent rodziny pomaga w tym, co jest możliwe do osiągnięcia przez rodzinę. Nie narzuca, lecz proponuje i wskazuje możliwości rozwiązań sytuacji trudnych.
 • W związku z obowiązkami nałożonymi ww. ustawą GOPS zatrudnia 3 asystentów rodziny, którzy w roku 2016 pracowali z 34 rodzinami. Jest to związane z wprowadzeniem ograniczenia liczy rodzin na asystenta, obecnie jest to 15 rodzin na jednego asystenta. Rodziny z jakimi współpracują asystenci to najczęściej rodziny wielodzietne, mające problemy opiekuńczo wychowawcze z dziećmi.
 • Wynagrodzenie za pracę asystenta pochodzi ze środków własnych a także Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • W związku z powyższą ustawą jako Gmina zobowiązana do odpłatności w wysokości 10%, 30 % i 50% kosztów utrzymania dziecka w domu dziecka czy w rodzinie zastępczej – w zależności od czasu pobytu dziecka. W 2016  roku ponosiliśmy odpłatność za 23 dzieci.
 • 8. Karta Dużej Rodziny
 • Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
 • Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.
 • Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Interesujące nas zniżki można wyszukać na interaktywnej mapie lub w wykazie excel.
 • Mieszkańcy Gminy Rogoźno ubiegać się mogą o trzy karty:
 • OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY posiada 204 rodzin;
 • WIELKOPOLSKĄ KARTĘ RODZINY posiada 217 rodzin;
 • ROGOZIŃSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY posiada 205 rodzin
 • 9. Inne działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Jako Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczyliśmy w 2015 roku w Szlachetnej Paczce, Paka dla Dzieciaka. Uczestniczymy w uroczystościach szkolnych, wigiliach, spotkaniach organizacji pozarządowych. W roku minionym udało nam się również przygotować wigilię. Pracownicy Ośrodka uczestniczą w szkoleniach tematycznych, spotkaniach i konferencjach.
 • Od 2017 roku uczestniczymy w projektach Unijnych, zadania skierowane są dla mieszkańców naszej gminy.

Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, czy opiekunki, które odchodzą na emeryturę zostaną zastąpione nowymi osobami? Pani kierownik odpowiedziała, że nie dlatego, żeby nie zabierać pracy CIS-owi.

Pan radny Chudzicki zapytał, jak funkcjonuje karta seniora? Pani kierownik odpowiedziała, że zobowiązała pracownika GOPS-u do zachęcenia nowych przedsiębiorców by wzięli udział w tym programie i obecnie będzie ich ok 20, a może nawet 30. Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy w związku z programem „500+” są rodziny, które z tej pomocy nie korzystają? Pani Kowalska odpowiedział, że nie wie, ponieważ nie prowadzi takiej ewidencji.

 

Ad. 5 Informacja z wykonania budżetu za  I półrocze 2016 roku.

Komisja odstąpiła od analizy tego punktu, w związku z programem sesji.

 

Ad. 6 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 553, położonej w Rogoźnie przy posesji ul. Zaułek 9, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski; uchwała bez uwag,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1443/12 w Rogoźnie, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski; uchwała bez uwag,
 3. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działek nr 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 155/6 w Gościejewie, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski; uchwała bez uwag,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,
 6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
 7. lokalu użytkowego, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski; uchwała bez uwag,
 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole na obszarze gminy Rogoźno, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski; pan radny Łatka zapytał, czy podejmując tę uchwałę – inwestycje będą zablokowane ? Pan Piątkowski odpowiedział, że jest to zablokowane z mocy prawa a pan burmistrz dodał, że obszarowo nie ma szans na postawienie elektrowni wiatrowej,
 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski; uchwała bez uwag, projekt przedstawiła pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska,
 10. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Gościejewie w Gminie Rogoźno w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Gościejewie w Gminie Rogoźno, projekt przedstawiła pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska,
 11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w Gminie Rogoźno w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w Gminie Rogoźno, projekt przedstawiła pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska,
 12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Parkowie w Gminie Rogoźno w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Parkowie w Gminie Rogoźno projekt przedstawiła pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska,
 13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Pruścach w Gminie Rogoźno w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pruścach w Gminie Rogoźno, projekt przedstawiła pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska,
 14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w Gminie Rogoźno w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w Gminie Rogoźno, projekt przedstawiła pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska,
 15. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w Gminie Rogoźno w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w Gminie Rogoźno, projekt przedstawiła pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska,
 16. zmian w budżecie gminy Rogoźno na rok 2017, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, pan radny Łatka zapytał o powód powstania umowy na usługi informatyczne ? Pani skarbnik wyjaśniła, że chodzi tu o to, że zwolnił się informatyk i na jego miejsce jest podpisana umowa z panem Kazimierzem Lisem, który prowadzi działalność gospodarczą, ponieważ jest to tańszy sposób, niż zatrudnienie kogoś na etat,
 17. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

Pan burmistrz poinformował radnych o przetargu na Plac Karola, który jest już na stronie urzędu, oraz o przesunięciu rozstrzygnięcia protestu, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Pan Szuberski dodał, że został już złożony komplet dokumentów do pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego „JESICA”, które przeszły już weryfikacje wstępną w Warszawie. W tym roku po rozstrzygnięciu przetargu do wykorzystania na tą inwestycję jest przeznaczona kwota 1 mln 600 tys zł. Nastepnie by zobrazować kształt Pl. Karola pan burmistrz przedstawił radnym projekt, z którym ich zapoznał. Radny Łatka i radna Kolanowska poruszyli temat oświetlenia, na co burmistrz zaproponował zaproszenie przedstawicieli ENEA na posiedzenie komisji celem wytłumaczenia opieszałości. Pan radny Chudzicki zapytał o postęp prac dotyczących przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego ? Pani skarbnik wraz z panem burmistrzem odpowiedzieli, że przetarg już został rozstrzygnięty i niebawem rozpoczną się prace. Pani Erenc – Szpek zadała podobne pytanie, jedynie o skate – park. Pan burmistrz odpowiedział, że też niebawem zostanie ta inwestycja zrealizowana. Na zakończenie pan Zbigniew Chudzicki zaprosił radnych na dwa wydarzenia – pierwsze dotyczące do udziału w maratonie charytatywnym dla Jasia Ciesielskiego, dla którego będą zbierane pieniążki oraz 30.09 o godz. 17 – występ w III rundzie pucharu Polski w piłce nożnej.

 

Ad. 8. Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18.30, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf