Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 czerwca 2013 roku o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej w Budziszewku, Budziszewko 57A

PROTOKÓŁ nr 26 /2013

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 czerwca 2013 roku o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej w Budziszewku, Budziszewko 57A

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Radny H. Kuszak obecny do godz. 17.40.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum. 
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Projekty i plany organizacyjne szkół:

a)       wystąpienie Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty,

b)       dyskusja. 

5.       Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Budziszewku:

a)       zapoznanie się z bazą placówki,

b)       wystąpienie Dyrektor Szkoły,

c)       dyskusja.

  1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji.

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

 

Protokół nr 25/2013 został przyjęty 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – projekty i plany organizacyjne szkół.

a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

Informację o planowanej pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiła Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty L. Pijanowska – pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Poinformowała, że projekty organizacyjne szkół zostały przekazane w wymaganym terminie i zatwierdzone przez Burmistrza Rogoźna.  W związku ze zmianą ramowych planów nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach zmniejszyła się łączna liczba godzin w poszczególnych szkołach, mimo zaplanowania zajęć komputerowych w grupach. W Szkole Podstawowej  nr 2 zaplanowano 3 oddziały klas pierwszych, w Szkole Podstawowej  nr 3 zaplanowano 4 oddziały klas pierwszych, zaś w Gimnazjum nr 1 zaplanowano 2 oddziały klas pierwszych. Decyzją Burmistrza w szkołach, w których występują nadgodziny, dyrektorzy zostali zobligowani do możliwości uzupełniania etatu przez nauczycieli mianowanych, którzy nie mieli pełnego etatu.  Tą decyzją siedmiu nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 uzupełnia etat w innych placówkach, jeden nauczyciel zatrudniony został w Przedszkolu w Parkowie, a jeden nauczyciel przeszedł na emeryturę. W roku szkolnym 2012/2013, 22 dzieci sześcioletnich rozpoczęło naukę w klasie pierwszej, a w roku szkolnym 2013/2014 edukacje rozpocznie tylko 28 dzieci. Na miesiąc lipiec zaplanowany został konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach, oraz dziesięciu nauczycieli przystąpi do egzaminu i będzie ubiegać się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. Ponadto przedstawiła szczegółową informację o planowanej organizacji poszczególnych placówek oświatowy.

 

b) dyskusja

Radny R. Dworzański zapytał kiedy zostały zatwierdzone arkusze organizacyjne?

Pełnomocnik ds. Oświaty odpowiedziała, że arkusze muszą zostać zatwierdzone do 30 maja danego roku. W roku bieżącym arkusze organizacyjne zostały zatwierdzone 28 maja. Dyrektorzy placówek oświatowych zobowiązani są złożyć arkusze organizacyjne w terminie do 30 kwietnia danego roku.

Zastępca Burmistrza  zapytał o sytuację w szkołach, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe?

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego pracę straci 5 nauczycieli. Powodem redukcji zatrudnienia jest zwiększenie liczebności poszczególnych oddziałów, przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby uczniów. Dodała, że w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Obornikach klasa musi liczyć min. 32 uczniów.  Ponadto kilku nauczycieli ma zmniejszony wymiar zatrudnienia. Nadmieniła, że od nowego roku szkolnego na mocy zawartego porozumienia między Gminą Rogoźno a Starostwem Powiatowym w Obornikach, zostaną utworzone dwa oddziały, mimo znacznie większej liczby zgłoszeń.

Dyrektor LO w Rogoźnie R. Kornobis poinformował, że ostateczną informację o poziomie zatrudnienia w placówce będzie można podać w po zakończeniu rekrutacji, czyli w miesiącu lipcu. Nauczyciele pracujący w LO zatrudnieni są również przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Rogoźnie, które jest organem prowadzącym gimnazjum.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy kontynuacja klas sportowych będzie prowadzona również na poziomie gimnazjum? Przypomniał, że w SP nr 3 planowane są dwa oddziały klas sportowych – na poziomie klasy czwartej i piątej. Zapytał także o nabór uczniów do Gimnazjum nr 1?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty L. Pijanowska odpowiedziała, że w Szkole Podstawowej nr 3 klasy sportowe zostały zaplanowane na poziomie klasy czwartej i piątej. Poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego wystąpiła do Starostwa o wyrażenie zgody na utworzenie klas sportowych. Burmistrz Rogoźna w odpowiedzi na zapytanie Starosty Obornickiego poinformował, że widzi potrzebę kontynuacji nauki na poziomie gimnazjum w klasach sportowych. W Gimnazjum nr 1 nabór do trwa do 2 lipca i ciężko podać precyzyjną informację dot. liczby uczniów w klasie pierwszej.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 D. Czechowska poinformowała, że dotychczas wnioski złożyło 35 uczniów, choć liczba uczniów zgodnie z obwodem jest wyższa, jednak dotąd nie złożyli oni dokumentów.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał jakie profile nauczania zostaną utworzone w Gimnazjum nr 1?

Dyrektor D. Czechowska odpowiedziała, że proponuje się utworzyć klasy w następujących profilach: humanistyczno-dziennikarski, matematyczno-informatyczny oraz klasę ogólną. O utworzeniu proponowanych profili zadecyduje ilość zgłoszeń.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał co się stanie jeżeli w Gimnazjum nr 1 zostanie utworzona tylko jedna klasa pierwsza?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty wyjaśniła, że jeśli w Gimnazjum nr 1 zostanie utworzona tylko jedna klasa pierwsza, to wówczas trzeba będzie postawić nauczycieli mianowanych w stan nieczynny.

 

Przystąpienie do omówienia punktu 5 - Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Budziszewku.

a) zapoznanie się z bazą placówki,

Przewodniczący Z. Chudzicki zaproponował, aby z bazą placówki zapoznać się w trakcie przerwy, która zostanie ogłoszona.

b) wystąpienie Dyrektora Szkoły,

Informację o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Budziszewku przedstawiła Dyrektor Szkoły M. Frankowska – pisemna informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Poinformowała, że w oddziale „0” uczy się 17 dzieci, a do klas I – VI uczęszcza 61 uczniów. W roku szkolnym 2012/2013 z dożywiania korzystało 11 uczniów, a z pomocy na zakup podręczników skorzystało 5 uczniów. Autobusem szkolnym dowożonych jest 42 uczniów, a ze świetlicy szkolnej korzysta 48 uczniów. Ponadto przedstawiła informację o prowadzonych kółkach   rozwijających zainteresowania uczniów zdolnych oraz pracy z uczniami potrzebującymi wsparcia.

Dodała, że prowadzone są również zajęcia świetlicy opiekuńczo- wychowawczej ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano łącznie 22 imprezy i uroczystości szkolne. Ponadto przedstawiła informację o nauczycielach zatrudnionych w szkole, programach, konkursach i akcjach, w których uczestniczyła szkoła. Podsumowują swoją wypowiedź dodała, że Szkoła Podstawowa w Budziszewku jest szkołą, która stawia na wszechstronny rozwój ucznia. Nadmieniła, że z pomieszczeń szkoły korzystają mieszkańcy podczas zebrań sołeckich, strażackich i spółek wodnych, a w ostatnim czasie Koła Gospodyń Wiejskich. Dodała, że potrzebujący korzystają z ksera i fax-u. Ponadto przy szkole znajduje się piękny i zadbany ogród, z którego korzystają nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także mieszkańcy wsi.

 

Następnie ogłoszenie 15 min. przerwy.

W trakcie przerwy członkowie Komisji i zaproszeni goście zwiedzili szkołę.

 

c) dyskusja,

Radna R. Tomaszewska zapytała jakie są najpilniejsze potrzeby do zrealizowania w placówce?

Dyrektor M. Frankowska odpowiedziała, że najpilniejszą potrzebą jest wymiana stolarki okiennej w budynku, z tego 6 okien do wymiany w trybie pilnym. Ponadto w złym stanie technicznym są boczne schody wejściowe. 

Radna R. Tomaszewska zgłosił wniosek o przeznaczenie kwoty 15 tys. zł z przeznaczeniem na wymianę okien i remont schodów bocznych w Szkole Podstawowej w Budziszewku. Dodała, że skoro Gminę stać na wydawanie biuletynu informacyjnego, to tym bardziej musi być stać na przeprowadzenie wspomnianych prac remontowych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

Przewodniczący Z. Chudzicki poinformował, że Urząd posiada opracowany projekt na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budziszewku. Zgłosił wniosek w sprawie rozważenia możliwości budowy boiska sportowego, które poprawiłoby bazę sportową szkoły.

Dyrektor M. Frankowska poinformowała, że Sołectwo Budziszewko przystąpiło do programu „Wielkopolska odnowa wsi” w ramach którego będzie można pozyskać środki m. in. na budowę i modernizację boisk sportowych. Dodała, że ma nadzieję iż w ramach tego działania uda się pozyskać środki na utwardzenie boiska do gry w koszykówkę.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że radni otrzymali pisma od posła J. Rutnickiego, w którym informował o możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości do 70% wartości inwestycji związanych z budową lub modernizacją obiektów sportowych.

Zastępca Burmistrza powiedział, że należy utworzyć ranking potrzeb, które należy zaspokoić. Dodał, że uważa iż w pierwszej kolejności należy dążyć do wymiany stolarki okiennej. Nadmienił, że realnie należy oceniać możliwości finansowe gminy.

Radny R. Dworzański powiedział, że nie jest przekonany do budowy boiska asfaltowego. Dodał, że należałoby rozważyć budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią. 

Dyrektor M. Frankowska poinformowała, że budowa asfaltowego boiska sportowego nie jest możliwa, ponieważ szkoła położona jest na terenie parku, który objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków.

Przewodniczący Z. Chudzicki wycofał zgłoszony przez siebie wniosek. Następnie odczytał treść pisma posła J. Rutnickiego, w sprawie Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej, przygotowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Radna R. Tomaszewska przypomniała, że budowa hali sportowej jest jednym z haseł wyborczych Burmistrza Rogoźna.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w programie wyborczym radnej R. Tomaszewskiej również była budowa hali sportowej.

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że budowa hali sportowej nie była hasłem kampanii wyborczej na Burmistrza Rogoźna. 

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że uważa iż budowa hali sportowej w Gminie Rogoźno jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji. Jeżeli jest możliwość pozyskania środków, to trzeba z niej skorzystać.

Radna R. Tomaszewska zgłosiła wniosek do Burmistrza Rogoźna o przeanalizowanie możliwości finansowych gminy  i przygotowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku na budowę hali sportowej w Gminie Rogoźnie.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że termin składania wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki upływa 25 czerwca br., więc nie zostało dużo czasu na przygotowanie wymaganej dokumentacji. Nadmienił, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ma zaplanowanych środków na realizację proponowanej inwestycji.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy w najbliższych latach Burmistrz Rogoźna planuje starać się pozyskać środki na budowę hali widowiskowo-sportowej?

Burmistrz Rogoźna przypomniał, iż składał wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich budowy hali sportowej. W rezultacie przeprowadzonego naboru wniosek został umieszczony na liście rezerwowej. Jeżeli w finansowaniu z UE na lata 2014-2020 będzie można pozyskać środki na budowę hali sportowej, to odpowiedni wniosek zostanie złożony.

Radny R. Dworzański powiedział, że należałoby sprawdzić wymogi, jakie musi spełnić gmina, by móc ubiegać się o dofinansowanie.

Wniosek radnej R. Tomaszewskiej został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

Radny R. Szuberski zgłosił wniosek o rozważenie możliwości wykonania nowej nawierzchni boiska sportowego oraz budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Budziszewku.

 

Przystąpienie do realizacji punktu 6 - Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Informację o stanie realizacji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno przedstawiła Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Ryga.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał co stanie się gdy jeden z mieszkańców bloku nie będzie segregował odpadów, mimo iż zadeklarowano gromadzenie odpadów w sposób selektywny?

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że jeżeli zarządca nieruchomości zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów, a nie jest ona właściwie prowadzona, to wszyscy mieszkańcy będą musieli ponosić opłatę za odbiór odpadów nie gromadzonych w sposób selektywny.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że uważa odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców budynków wielorodzinnych jest niespójne z prawami człowieka.

Radny R. Dworzański zapytał, kto będzie decydował o tym czy odpady gromadzone są w sposób selektywny czy też nie?

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że firma z którą zostanie podpisana umowa otrzyma wykaz mieszkańców, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów. Przedsiębiorstwo odbierające odpady będzie zgłaszało do Urzędu, którzy z mieszkańców nie gromadzą odpadów w zadeklarowany przez siebie sposób.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy altanki do gromadzenia odpadów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej nie są zbyt małe?

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że każdy z właścicieli nieruchomości musi wyznaczyć miejsce w którym gromadzone będą odpady. Dodała, że ze Spółdzielnią Mieszkaniową i zarządcami budynków wielorodzinnych były prowadzone rozmowy w sprawie funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, zwłaszcza w kwestii selektywnej zbiórki odpadów.

Radna R. Tomaszewska zapytała jaka firma wygrała przetarg na odbiór odpadów i czy worki i kubły będą dostarczone mieszkańcom?

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców będą dostarczane worki do selektywnej zbiórki odpadów. Obowiązkiem właściciela jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. 

Radny M. Kutka zapytał czy od czasu podjęcia uchwały w sprawie stawek opłaty za odbiór odpadów pojawiła się możliwość wprowadzenia ulg dla określonych grup społecznych?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że w marcu br. wprowadzono w ustawie zmiany, które pozwalają na obowiązywanie niejednorodnych stawek na terenie gminy oraz uchwalenie przez Radę ulg dla określonych grup mieszkańców. Dodała, że ulgi mogą zostać wprowadzone w każdej chwili, ale najpierw trzeba sprawdzić jak system będzie funkcjonował.

Radny M. Kutka zapytał czy jeśli Rada wprowadzi jakiekolwiek ulgi, to czy mieszkańcy będą musieli zmieniać złożone deklaracje?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że jeżeli Rada wprowadzi ulgi, to wówczas mieszkańcy będą zobowiązani złożyć korektę deklaracji.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał, która firma wygrała przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy?

Inspektor WGNRiOŚ poinformowała, że zostały złożone dwie oferty: ZUKiT H. Siwiński o wartości  brutto 3.072.000 zł oraz WPO „ALBA” z Wrocławia o wartości 2.687.999,90 zł. Obecnie złożone oferty są sprawdzane i wezwano firmę „ALBA” do uzupełnienia dokumentacji.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy jest niebezpieczeństwo iż przetarg zostanie unieważniony?

Inspektor WGNRiOŚ poinformowała, że przedsiębiorstwo „ALBA” nie dostarczyło wymaganych oświadczeń, więc zostało wezwane do uzupełnienia wymaganej dokumentacji, a co jest zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r. przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny R. Szuberski zapytał jakie uwagi do projektu planu przestrzennego wniósł Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska?

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że GDOŚ wskazał iż teren objęty projektem planu stanowi obszar bardzo cenny przyrodniczo.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy I. Kaniewska.

Radny R. Dworzański zapytał dlaczego mają być zwiększone środki finansowe z przeznaczeniem dla konsorcjum na zakup energii czynnej?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że przedsiębiorstwo z Bydgoszczy przygotowuje przetarg dla grupy 20 gmin na zakup energii elektrycznej.

Radny R. Dworzański zapytał dlaczego w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia?

Zastępca Skarbnika Gminy wyjaśniła, że proponowania zmiana w budżecie dotyczy grupy młodzieży dysfunkcyjnej. Dodała, że zmiana wynika ze złożonego przez GKRPA wniosku.

 

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej przedstawił Przewodniczący Z. Chudzicki.

Poinformował, że przygotowany przez niego projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii radcy  prawnego. Radca prawny wskazał iż może zostać powołana komisja doraźna do spraw zbadania prawidłowości poboru opłaty targowej. Dodał, że z opłaty targowej ok. 100 tys. zł przekazywanych jest do RKS „Wełna” i nikogo nie interesuje w jaki sposób są one wydatkowane. Burmistrz Rogoźna poinformował, że radca prawny wskazał z jakiego powodu nie może zaopiniować projektu uchwały. Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę w sprawie inkaso opłaty targowej i wynagrodzenia z tego tytułu. Sposób wydatkowania środków z inkaso opłaty targowej może sprawdzić Komisja Rewizyjna RKS „Wełna”.  Nadmienił, że Rada Miejska może sprawdzić sposób wydatkowania przyznanej RKS „Wełna” dotacji, w ramach przeprowadzonego konkursu dla organizacji pożytku publicznego.

Radny R. Dworzański wskazał, że przygotowane projekty uchwał w sprawie powołania komisji doraźnej są dwoma odrębnymi projektami. Dodał, że kompetencją Rady jest kontrola działalności burmistrza i jednostek pomocniczych gminy. Radni nie mają możliwości prawnych dokonania kontroli wydatkowania środków z inkaso. Przypomniał, że sołtysi również otrzymują inkaso z poboru podatku rolnego. Nadmienił, że przygotowany przez radcę prawnego projekt uchwały może zostać podjęty przez Radę.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że kompetencją Komisji Rewizyjnej jest sprawdzenie sposobu wydatkowania wynagrodzenia za inkaso. Dodał, że był członkiem Komisji Rewizyjnej RKS „Wełna”, jednak nie umożliwiono mu przeprowadzenia kontroli dokumentacji klubu.

Radny M. Kutka powiedział, że skoro Rada nie może sprawdzić sposobu wydatkowania środków pochodzących z wynagrodzenia za inkaso, to może zwiększyć przyznawaną dotację i sprawdzić sposób jej wydatkowania.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele Starostwa i radca prawny wyjaśniali zależności osób spokrewnionych, będącymi członkami klubu. Dodał, że w przyszłym roku ma się rozpocząć budowa nowego targowiska, dlatego rozważa się możliwość ogłoszenia konkursu na prowadzenie targowiska.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy gdy Burmistrz Rogoźna zasiadał w Komisji Rewizyjnej klubu, to czy wszystkie dokumenty były prawidłowo prowadzone?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że już odpowiadał na to pytanie.

Radny R. Szuberski poinformował, że radni ustalili procent wynagrodzenia za inkaso, jednak projekt uchwały przygotował Burmistrz Rogoźna. 

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że najwyższym organem władzy jest Walne Stowarzyszenia. Podczas ostatniego Walnego o losach Stowarzyszenia zadecydowały osoby nie związane z klubem.

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby w sprawy RKS „Wełna” nie włączać Burmistrza oraz radnych. Dodał, że o losach stowarzyszeniach decydują jego członkowie. Gdy będą podejmowane uchwały w sprawie wysokości podatków, w tym opłaty targowej, wówczas radni podejmą decyzję czy ma zostać ograniczone dla klubu inkaso z opłaty targowej. Jeżeli wynagrodzenie za inkaso zostało by obniżone, wówczas należy zastanowić się nad zwiększeniem dotacji dla klubu. Ponadto poinformował, że przygotowywany jest wyjazd dwóch drużyn trampkarzy na Ukrainę.

Przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Radny M. Kutka zapytał kiedy będzie lany asfalt na ul. II Armii Wojska Polskiego?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że przygotowywana jest nawierzchnia do wylania asfaltu. Dodał, że na ulicach na których został wylany już asfalt podnoszone są studzienki i kratki kanalizacyjne.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy chodnik na ul. II Armii Wojska Polskiego zostanie przywrócony do stanu poprzedniego?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w chodniku były budowane studnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.40

Protokół sporządziły: M. Markiewicz

mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 25 lipca 2013 r.

 

 

drukuj pobierz pdf