Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury oraz Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 marca 2019 roku o godz. 16:00 w siedzibie CIS w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 4/2019

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury oraz Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 marca 2019 roku o godz. 16:00 w siedzibie CIS w Rogoźnie.

 

Wspólne posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Jarosław Łatka. Przewodniczący stwierdził, że na 10 członków Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury w obradach bierze udział 7 członków Komisji (Radny Hubert Kuszak dotarł podczas obrad, Radny Roman Kinach usprawiedliwił swoją nieobecność, Radny Adam Nadolny nie usprawiedliwił swojej nieobecności), oraz na 5 członków KGFiR bierze udział w obradach 5 członków tej komisji.  Komisje są władne do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z lutowego posiedzenia KSSOiK.
 4. Działalność Centrum Integracji Społecznej w roku 2018.
 5. Działalność Spółdzielni Socjalnej „Opus” w roku 2018.
 6. Ocena działań promocyjnych Gminy Rogoźno w roku 2018.
 7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 8. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie KSSOiK przyjęli – 7 głosami „za”, natomiast przyjęcie protokołu przez KGFiR został wycofany na wniosek pana radnego Pawła Wojciechowskiego.

 

Ad. 4. Działalność Centrum Integracji Społecznej.

W Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie uczestnicy zdobywają umiejętności zawodowe w warsztacie:

 1. Remontowo -budowlanym od 01.10.2016 r.,
 2. Porządkowo- ogrodniczym od 01.10.2016 r.,
 3. Krawiecki na podstawie porozumienia z miejscowym zakładem produkującym meble tapicerowane Sofa Styl od 01.10.2016 r.,
 4. Usług opiekuńczych od 01.11.2016 r.
 5. Przyuczenie -w zakładzie Spajder chrom od 18.09.2017 r. do 14.09.2018 r.
 6. Usług gastronomicznych od 27.04.2018 r. do 30.09.2018 r.

Z ewidencji uczestników CIS- u wynika, że:

 • W 2016 r. na 34 osoby uczestniczące w zajęciach: 1 osoba rozpoczęła pracę, 1 nabyła prawo do świadczenia emerytalnego, 4 osoby zostały skreślone z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, 1 z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 1 zrezygnowała po okresie próbnym;
 • W 2017 r. na 36 osób uczestniczących w zajęciach: 5 osób podjęło nową pracę, 3 osoby zostały skreślone z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności , 1 za naruszenie postanowień programu i 1 osoba zmarła, 1 z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 1 zrezygnowała z powodów zdrowotnych, 1 osoba nie przedłużyła programu o kolejne pół roku.
 • W 2018 r. na 25 osób uczestniczących w zajęciach: 6 osób  podjęło nową pracę, w tym 1 zmieniła miejsce zamieszkania, 6 osób zostało skreślonych z powodu naruszenia postanowień programu.

Dodatkowo  od 01 września 2017 r. GOPS przy współpracy CIS realizują projekt „Aktywniej w Rogoźnie- kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno”, który zakończył się 31.08.2018 roku. Uczestniczyło w CIS 25 osób, z czego 8 osób podjęło po ukończeniu projektu pracę.

Ogółem  w 2018 roku w reintegracji zawodowej uczestniczyło 50 osób.

W ramach reintegracji społecznej zorganizowane zostały dla uczestników wyjazdy: do kina, do Opery. Ponadto uczestnicy wzięli udział w rajdzie rowerowym podmiotów ekonomii społecznej wraz ze spotkaniem w Owczegłowach, podczas którego nagrodzono młodzież za filmy przybliżające właśnie podmioty ekonomii społecznej. Uczestnicy spotkania mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach muzycznych, twórczych manualnych, w warsztatach wzmacniających, a także w licznych konkurencjach zorganizowanych dla nich i ich rodzin. W 2018 roku uczestnicy i pracownicy CIS wzięli udział w okazjonalnych imprezach integracyjnych, spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, spotkaniu Wielkanocnym, Bożonarodzeniowym i itp., pomagali przy organizacji półmaratonu w Rogoźnie, Jarmarku Świątecznego Bożonarodzeniowego, biegów przełajowych itp. Podczas uroczystości związanych ze świętami narodowymi składają wiązanki pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, Solidarności itp. Na bieżąco przeprowadzane są liczne szkolenia np. kursy pedagogiczne, kursy z podstawowymi uprawnieniami elektrycznymi, kursy montażu rusztowań, spadochron(szkolenie przeprowadzili psychoterapeuci z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka), warsztaty wzmacniające, warsztaty savoir vivre, szkolenia BHP, szkolenie dot. przetwarzania informacji i bezpieczeństwa danych osobowych i inne.

Przychody Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:

W roku 2018 przychody ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie zamknęły się kwotą 2 220 584,86 zł.

Największą pozycję w przychodach Centrum stanowią przychody własne z usług świadczonych przez uczestników w kwocie 1 805 938,94 zł. Usługi  wykonywane są przez  grupy uczestników:

 • grupa remontowo – budowlana,
 • grupa porządkowo - ogrodnicza,
 • grupa szwaczek,
 • grupa opiekunek
 • grupa gastronomiczna

Usługi te były świadczone na rzecz następujących jednostek:

 • Gmina Rogoźno – budowa Środowiskowego Domu Samopomocy, utrzymanie zieleni, sprzątanie ulic i skwerów miejskich, zimowe utrzymanie chodników, sprzątanie biur w Urzędzie Miejskim, remont pomieszczeń RCK , etc.
 • RCK – usługi gastronomiczne
 • GOPS – usługi opiekuńcze,
 • Sofa Styl i Spajder-Chrom - przyuczenie do zawodu,
 • osoby fizyczne – prace remontowe, porządkowe, gastronomiczne etc.

Centrum Integracji Społecznej w 2018 r. otrzymało dotację przedmiotową z budżetu gminy Rogoźno w kwocie 150 000 zł rocznie. Dotacja ta przeznaczona została na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Centrum. Dotacja została wykorzystana w 100% zgodnie z jej przeznaczeniem.

Kolejną grupą przychodów były środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników reintegracji w kwocie 247 405,18 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń dla uczestników wraz z pochodnymi (ZUS płatny przez zakład pracy).

Przychody z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych za rok 2018 wyniosły 16 156,92 zł.

Ostatnia grupa przychodów to przychody finansowe w postaci odsetek naliczonych na rachunku bankowym w kwocie 1 083,82 zł.

Koszty Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:

Koszty ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie w roku 2018 zamknęły się kwotą 2 260 553,76 zł.

Koszy te zostały poniesione w szczególności na:

 • świadczenia integracyjne wraz z ubezpieczeniem społecznym płatnym przez zakład pracy–262 333,09 zł ;
 • wynagrodzenia pracowników etatowych wraz z pochodnymi w 2018 r. wyniosły 349 977,14 zł. W Centrum zatrudnionych było 8 osób: kierownik, trzech instruktorów reintegracji zawodowej, pracownik socjalny, pomoc administracyjna, robotnik do pracy lekkiej oraz rzemieślnik.
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników CIS – 17 373,69 zł;
 • umowy zlecenia – 5 928,60zł (umowy zawierane były w celu wykonania zadań zleconych)
 • zakup materiałów – 387 017,81zł (głównie są to materiały oraz sprzęt remontowo - budowlany niezbędny do wykonania zleceń, paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie pomieszczeń CIS, środki czystości, artykuły biurowe etc.);
 • koszty zakupu energii – 3 062,18 zł;
 • zakup artykułów spożywczych – 48 607,81 zł;
 • badania okresowe pracowników i uczestników (w tym pomoc psychologiczna dla uczestników) 5 202,00 zł;
 • zakup usług pozostałych – 1 003 050,52zł (są to usługi związane z wykonaniem zleceń, zakup usług gastronomicznych- posiłki dla uczestników, usługi transportowe, elektryczne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe etc.);
 • zakup usług telekomunikacyjnych – 4 470,97 zł.;
 • koszty delegacji służbowych pracowników CIS – 5 062,55 zł;
 • opłaty i składki – 5739,37 zł – ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników reintegracji, ubezpieczenia samochodów służbowych;
 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 379,00 zł;
 • koszty podatku VAT – 133 642,10 zł (odwrotne obciążenie);
 • szkolenia i kursy pracowników i uczestników – 4 550,01 zł;
 • koszty odpisów amortyzacyjnych – 16 156,92 zł.

Należności i zobowiązania Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie

Należności netto na dzień 31.12.2018 r. Centrum Integracji Społecznej wynosiły 53 593,03zł – są to należności niewymagalne od kontrahentów CIS (niezapłacone faktury) w kwocie 412,76 zł, środki na depozycie – 14 941,23 zł oraz rozrachunki z Powiatowym Urzędem Pracy – 38 059,04zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 102 054,37 zł – dotyczą: zobowiązań z tytułu naliczenia  dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 w kwocie 20 551,34 zł brutto (wypłaconego w styczniu 2019 r.), pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu (zobowiązania wobec ZUS i US) w kwocie 18 787,18zł, zobowiązań z tyt. podatku VAT ( odwrotne obciążenie ) w kwocie 19 033,57 zł oraz niezapłaconych faktur na łączną kwotę 43 682,28 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego

Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)  9 742,79 zł

Należności netto 53 593,31zł

Zobowiązania i inne rozliczenia  102 054,37 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2018 r. -38 718,27zł

 

Pan radny Henryk Janus zapytał, czy CIS bierze udział w przetargach organizowanych przez urząd i czy to prawda, że jest najtańszy?

Pan kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział, że zgodnie z ustawą o jednostkach samorządu terytorialnego, gmina jako organ założycielski dla CIS jest zwolniona z tej ustawy i nie ma obowiązku przeprowadzania procedury przetargowej, np. na pielęgnację zieleni – musi być specyfikacja i zapytanie o cenę, które w przypadku CIS jest wysyłane do pani kierownik Gromanowskiej. Pan kierownik dodał, że do 2011 roku były wykonywane przetargi duże na zieleń, a od 2 lat kiedy działa CIS cena jednostkowa jest z roku 2011 – mimo wszystko zasadność wydatkowania środków jest spełniona, a cena jest korzystna, a jeśli chodzi o publikowanie na BIP-ie, to można wyjaśnić na przykładzie inwestycji SDŚ, ponieważ to była umowa pomiędzy gminą i wojewodą.

Pan Janus powiedział, że jego zdaniem nie wszystko jest publikowane na BIP-ie, a rzeczy opowiadane przez panią Tomaszewską na sesji nie są prawdą.

Pan Paweł Andrzejczak powiedział, że CIS nie musi a może występować z zapytaniem o cenę.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, jakie prace wykonuje jeszcze CIS?

Pani Krystyna Gromanowska powiedziała, że jest to sprzątanie urzędu, w tej chwili została zawarta również umowa na położenie światłowodu w Biedrusku oraz usługi opiekuńcze.

Pan radny Zbigniew Chudzicki podsumował, że należy się 5 za pracę i poświęcenie tych ludzi dla CIS-u a przykładem może być tu SDŚ.

 

Ad. 5 Działalność Spółdzielni Socjalnej „Opus”.

 

Spółdzielnia socjalna OPUS jest spółdzielnią osób prawnych powstałą z inicjatywy władz samorządowych Jak wspomniano na wstępie jednym członkiem założycielem jest Gmina Rogoźno w imieniu której prawnym przedstawicielem jest Burmistrz Gminy .Gmina w Spółdzielni posiada 100 udziałów po 200,00 złotych każdy . Drugim członkiem jest Stowarzyszenie Baranek w imieniu którego prawnym przedstawicielem jest Pani Prezes Stowarzyszenia. Baranek posiada jeden udział na kwotę 200, 00 złotych .

 

Słów kilka co to jest Spółdzielnia Socjalna. To osoba prawna, która ma dwa podstawowe cele : prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , co umożliwia tym osobom aktywizację zawodową. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o rachunek ekonomiczny, i po drugie każda spółdzielnia socjalna prowadzi działalność w zakresie reintegracji społecznej, zawodowej swoich pracowników .Reasumując spółdzielnia socjalna z jednej strony jest przedsiębiorstwem ,a z drugiej organizacją pozarządową dla której głównym celem jest osiągnięcie zysku społecznego zwłaszcza w zakresie społecznym i zawodowym. W 2018 roku spółdzielnia zatrudniała 8 pracowników : w tym 6 pracowników wykluczonych społecznie. Wszyscy pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę .

Spółdzielnia współpracuje z : Gminą Rogoźno, Centrum Integracji Społecznej, Zarządem Administracyjnym Mienia Komunalnego , Spółką zoo Aquabellis, Wspólnotą Mieszkaniową ul Kościuszki i Rogozińskim Centrum Kultury.

Wykonywaliśmy takie usługi jak : malowanie klatek schodowych , malowanie ścian i sufitów korytarzy Urzędu Miejskiego,remont świetlicy wiejskiej w Garbatce, malowanie pokoi, łazienek i korytarzy w Ośrodku Za Jeziorem , remont Salki Jana Bosko oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Sprzątanie budynku Urzędu Miejskiego, klatek schodowych Wspólnoty, pomieszczeń biurowych Aquabellis .Ręczne oczyszczanie ulic, montaż ławek, koszenie trawników .wycinka drzew i krzewów, zimowe utrzymanie chodników, konserwacja placów zabaw.

 

Pan radny Henryk Janus zapytał, czy spółdzielnia też świadczy usługi sprzątające?

Pani prezes Aneta Karaś powiedziała, że są to prace zlecone przez CIS, a pani Gromanowska uzupełniła, że jeżeli jedna z pań zachoruje to musi być ciągłość prac, dlatego jest to osoba ze spółdzielni. Radny dopytał, jaki jest koszt takiego sprzątania miesięcznie?

Pan burmistrz powiedział, że jest to 4 tys zł, łącznie ze środkami czystości.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, czy uczestnicy brali udział „Aktywni w Rogoźnie”? Pani Karaś odpowiedziała, że tak, reintegracja jest wspólna – ale są dwa budżety. Pan Wojciechowski zapytał, czy stan zatrudnienia się zmienił? Pani prezes poinformowała, że obecnie jest 4 pracowników, 1 pani urodziła dziecko, 1 pan został zwolniony.

Pan radny Maciej Kutka zapytał, co zostało wykonane w budynku „za jeziorem”? Pani Karaś powiedziała, że na obecna chwile zostało wymalowanych 5 pokoi i w kuchni zostały wykonane prace wg zaleceń sanepidu.

Pan radny Janys zapytał, czy CIS przy inwestycji SDŚ-u zatrudniał podwykonawców? Pani Gromanowska powiedziała, że oczywiście tak, ponieważ pracownicy CIS-u nie są specjalistami we wszystkich zawodach.

 

Ad.6 Ocena działań promocyjnych Gminy Rogoźno w roku 2018.

Promocja w działaniach jednostki samorządu terytorialnego to zespół instrumentów, za pomocą których jednostka terytorialna komunikuje się z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, przekazuje informacje charakteryzujące jej profil społeczno-gospodarczy, podkreśla silne strony, sukcesy, zamierzenia, przekazuje decyzje, planowane przedsięwzięcia.

Promocję należy zdefiniować jako kompleks środków, za pomocą których miasto czy gmina komunikuje się z rynkiem, przekazuje informacje o swojej działalności, produktach lub usługach, dlatego też staje się bardzo ważnym wyznacznikiem strategii tożsamości miasta. Promocja i działania promocyjne są de facto jednym z elementów marketingu-mix powadzonego przez właściwy wydział Urzędu Gminy. Istotnym jest zauważenie faktu, że wszelkie działania marketingowe prowadzone przez Urząd Miejski w Rogoźnie ujmowane są umownie jako działania o charakterze promocyjnym.

Należy też wskazać na swoistą relację między promocją a polityką informacyjną, realizowaną przez daną JST. Urząd Miejski w Rogoźnie nastawiony jest nie tyle na przekazywanie informacji o  jednostce samorządu terytorialnego jako swego rodzaju produkcie, ile informacji o sprawach publicznych i działalności władz realizowanych w jej obrębie. Odbiorcą takich działań jest co do zasady mieszkaniec naszej gminy, który w efekcie ma poszerzyć swój zakres wiedzy o szeroko rozumianej sferze wykonywania zadań publicznych. Priorytety działań promocyjnych prowadzonych przez właściwą jednostkę w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie można ująć poprzez cele promocji, które opierają się o ukierunkowania wewnętrzne i zewnętrzne (wskazywane m.in. jednym z raportów Naczelnej Izby Kontroli dot. działań promocyjnych prowadzonych przez JST):

 • podniesienie atrakcyjności miasta (powiatu, regionu) dla mieszkańców, turystów i inwestorów,
 • kształtowanie wizerunku miasta i gminy,
 • wzrost rangi turystycznej gminy, 
 • budowanie lub wzmocnienie pozycji miasta i gminy jako znaczącego ośrodka gospodarczego w powiecie lub regionie
 • integracja mieszkańców,
 • promocja walorów ekologicznych i agroturystyki,
 • pozyskanie kapitału zewnętrznego i mobilizacja kapitału lokalnego,
 • dbałość o środowisko przyrodnicze,
 • kultywowanie tradycji i dbałość o dziedzictwo kulturowe,
 • promowanie aktywności fizycznej, jako filaru dbałości o zdrowie,
 • promowanie podmiotów działających w obszarze sportu, rekreacji i kultury fizycznej.

 

BUDŻET NA DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Przewidziany budżet na rok 2018 decyzją Rady Miejskiej z dnia 7.11.2017 roku wyniósł:

 • Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 • Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 41 596 zł
 • Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 117 605,69 zł
 • Rozdział 92695 – Kultura fizyczna: Pozostała działalność
 • Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 29 800 zł
 • Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 36 100 zł
 • Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 30 000 zł
 • Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 8 500 zł

NARZĘDZIA PROMOCJI – PODJĘTE DZIAŁANIA

1. Serwisy internetowe i inne serwisy komunikacji mobilnej:

Podstawowy serwis informacyjny, podzielony za strefy, działy i moduły tematyczne, działający w obecnej formule graficznej od 2012 r. Na stronach rogozno.pl prezentowane są bieżące informacje dotyczące działalności Urzędu Miejskiego, samorządu, życia  społeczności lokalnej, wydarzeń i imprez organizowanych przez podmioty powiązane oraz nadsyłane informacje dotyczące powiatu, województwa czy organizacji i podmiotów związanych z administracją centralną. W roku 2018 dokonano blisko 400 wpisów w dziale „Aktualności”. Jednym z projektów realizowanych przez komunikację z lokalną społecznością drogą internetową jest Martyrologium Ofiar II Wojny Światowej z Gminy Rogoźno. Kolejnym modułem tematycznym dodanym w 2018 są zakładki „Droga S-11”, „Rekultywacja jezior” oraz „Środowiskowy Dom Samopomocy”. Strona internetowa w większym stopniu podlega restrykcjom polityki informacyjnej niż priorytetom działań o charakterze promocyjnym.

 • oficjalny profil Gminy Rogoźno na portalu społecznościowym Facebook

Narzędzie komunikacji, które opiera się na luźniejszej formie językowej (mniej formalnej), co sprzyja zbliżaniu relacji między nadawcą i odbiorcą, dzięki czemu można osiągnąć lepszy efekt w kontekście komunikacji marketingowej. Profil Gminy Rogoźno polubiło na Facebook’u blisko 4.000 użytkowników – każda opublikowana wiadomość (post) dociera do użytkownika znacznie szybciej niż informacje publikowane na stronie www. Niezwykle korzystne dla działań promocyjnych jest tzw. share’owanie publikowanych treści (w wolnym tłumaczeniu – udostępnianie na swoim profilu posta stworzonego przez administratora profilu Gmina Rogoźno), co znacząco zwiększa zasięg potencjalnych odbiorców, także tych spoza gminy, prezentowanych treści.

 • aplikacja Blisko

Aplikacja mobilna, dzięki której użytkownicy aplikacji (mieszkańcy gminy) są informowani o istotnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, możliwościach spędzania czasu wolnego lub np. kolejnych partnerach Rogozińskiej Karty Seniora. Same treści mają charakter informacyjny, działaniem o charakterze promocyjnym jest udostępnianie ważnych informacji za pomocą tej aplikacji, która w momencie nadania dociera w postaci powiadomienia na urządzenie mobilne mieszkańca gminy.

 • kanał video na portalu YouTube

Umieszczane są tam filmy z imprez, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Kanał ten stanowi wciąż duże pole do zagospodarowania, niestety przygotowanie filmów promocyjnych czy promujących konkretne działania i wydarzenia w naszej gminie wymaga profesjonalnej „obróbki”, co wiąże się w dużo większymi nakładami na tę dystrybucję informacji medialnych.

2. Współpraca z mass-mediami

 • wysyłanie komunikatów prasowych i  zdjęć do redakcji celem realizowania nieodpłatnych  artykułów o  mieście i gminie – „Tydzień Obornicki”, „Ziemia Obornicka”, „Głos Wielkopolski”
 • publikacja artykułów i informacji sponsorowanych, np. życzenia świąteczne od władz samorządowych, zaproszenie na obchody święta Konstytucji 3 Maja, broszura z okazji Dni Przemysła II – 8991,96
 • produkcja i emisja filmów reklamowych – współpraca z portalem e-oborniki – 615,00 zł

3. Wydawnictwa zwarte

 • zakup książek wydanych przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna – „Dekanat Rogoziński” – 500 zł
 • reklama/artykuł w książce o linii kolejowej Rogoźno-Czarnków – 1 500 zł
 • reklama/artykuł w albumie w „Albumie Wielkopolska” – 3 075 zł
 • reklama/artykuł w albumie „Kulinarne Podróże po Wielkopolsce” (nakład 1300 egzemplarzy na teren Wielkopolski, cena 2829,00 zł

4. Wizyty studyjne i współpraca w ramach gmin partnerskich

 • władze samorządowe Gminy Rogoźno podejmowały delegacje gości z:

- Czorsztyna –  podczas gminnego święta plonów (władze gminy wraz z zespołem folklorystycznym),

- Wiehl (Niemcy) – 29 września 2018 roku podczas uroczystego otwarcia  Placu i Muzeum po rewitalizacji;

 • władze samorządowe Gminy Rogoźno gościły z delegacją w :

- Marijampole (Litwa).

5.  Wystawy i imprezy targowe zewnętrzne

 • Gmina nie brała udziału
 1. Imprezy i akcje promocyjne
 • sektor ROZRYWKA / AKCJE SPOŁECZNE / ŚWIĘTA NIEPAŃSTWOWE

- Finał WOŚP w styczniu – Gmina Rogoźno była współorganizatorem wydarzenia z Rogozińskim Centrum Kultury;

- Dzień Strażaka;

- Dni Przemysła;

- Dzień Dziecka;

- Wakacyjny Festyn Rodzinny;

- Dożynki 2018 w Kaziopolu;

 - Dzień Edukacji Narodowej;

 - Mikołajki (organizowane po raz pierwszy) i kolejny Jarmark Bożonarodzeniowy (całkowity koszt wydarzeń wyniósł ponad 15.000 zł, część środków pozyskano w ramach współdziałania z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

 • sektor KULUTRA / DZIEDZICTWO HISTORYCZNE

- Powiatowe Święto Konstytucji 3 Maja w 2018 roku odbyło się w Rogoźnie, a poniesione koszty objęły wykonanie projektu zaproszeń i plakatów;

- w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego wydział odpowiedzialny za działania promocyjne ściśle współpracował z Rogozińskim Centrum Kultury.

- w ramach obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego władze gminy uczciły pamięć ofiar składając pamiątkowe wieńce, umieszczając tabliczki na grobach rogozińskich Powstańców oraz zorganizowano uroczystość w sali RCK; Pozyskano środki zewnętrzne na wykonanie muralu na frontowej ścianie SP-3 (całkowity koszt to 12.300 zł – w tym 10.000 zł dotacji oraz koszt elewacji 17.772,39 zł);

- w ramach działań związanych z upamiętnieniem osób, które przysłużyły się dla gminy, jej rozwoju lub zapisały się na kartach historii realizowany jest projekt Rogozińskie Martyrologium oraz ustawianie tablic informacyjnych o lokalnych bohaterach na ulicach miasta. Pierwsza tablica dotycząca Bronisława Wysockiego ustawiona została na ulicy łączącej ul. Wąską i Nową. W związku z obchodami 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego umieszczono kolejne tablice. Dwie na ul. Seminarialnej i jedną przy wjeździe na „stare targowisko”;

- Kino Plenerowe – organizowane w lipcu przy współpracy z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • sektor EKOLOGIA / OCHRONA ŚRODOWISKA

- gminne sprzątanie jezior, organizowane wspólnie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- EkoPiknik 17. Południka – wydarzenie zostało zgłoszone do udziału w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, zdobywając nagrodę w kwocie 4.000 zł.

 • sektor SPORT / TURYSTYKA / REKREACJA

- IV Spływ Przyjaźni, zakończony spotkaniem uczestników z Burmistrzem Rogoźna na Przystani Klubu Żeglarskiego KOTWICA (ze środków gminnych sfinansowano ciepły poczęstunek i transport uczestników spływu);

- Wiosenny Rajd Rowerowy z Burmistrzem Rogoźna i Radnymi Rady Miejskiej- wydarzenie współfinansowane ze środków Biura Rady Miejskiej (podczas rajdu odbył się pokaz ratowników WOPR, a na zakończenie wylosowano nagrody i przygotowano poczęstunek w formie grilla);

- Spływ kajakowy z Burmistrzem Rogoźna – udział wzięło prawie 90 osób;

- Noc na Orliku – całonocny turniej piłkarski dla 32 drużyn;

- Turniej „Play Fair Play” – wsparcie w organizacji turnieju piłkarskiego;

- Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Rogoźna;

- Sponsoring udziału drużyny reprezentującej Gminę Rogoźno w rozgrywkach piłkarskiej ligi RedBox w Obornikach;

- 4. Rogoziński Półmaraton Przemysła II – 3 listopada 2018 roku. W zawodach udział wzięło 445 biegaczy, a  w biegach dziecięcych i młodzieżowych udział wzięło 291 osób. W realizację przedsięwzięcia włączyły się służby gminne, powiatowe oraz szereg organizacji pozarządowych i prawie 100 wolontariuszy ze szkół średnich oraz powołani przez Burmistrza członkowie zespołu ds. organizacji 4 edycji półmaratonu w Rogoźnie;

- Gminna Liga Piłki Nożnej - przeprowadzono rundę wiosenną sezonu 2017/2018, której finał odbył się w czasie otwarcia boiska w Tarnowie, następnie jesienią rozegraną rundę 7 spotkań nowego sezonu 2018/2019. W rozgrywkach udział bierze 8 drużyn. Koszty związane z ligą obejmują wynagrodzenia sędziów, ubezpieczenie zawodników, organizację finału oraz zakup pucharów, medali i nagród dla zwycięskich drużyn;

- Gminna Liga Piłki Siatkowej - koszty organizacji obejmują ubezpieczenie zawodników, wynagrodzenia sędziów oraz puchary i medale dla najlepszych drużyn.

7. Inne działania promocyjne

 • gadżety reklamowe – wręczane jako upominki lub nagrody (zawsze zawierają oznakowania w postaci herbu miasta, symboliki gminy oraz nazwy Rogoźno). W 2018 dokonano zakupów na kwotę 15.732,17 zł. Szczegółowy spis:
 • długopisy metalowe – 1 000 szt.
 • etui do długopisów – 1 000 szt.
 • zestaw 2 długopisów w etui – 50 szt.
 • upominkowy (notes i długopis w pudełku) – 80 szt.
 • notes z długopisem – 200 szt.
 • balony – 500 szt.
 • kubek – 108 szt.
 • pins w kształcie herbu – 50 szt.
 • bidon – 60 szt.
 • brelok pływający – 100 szt.
 • smycze reklamowe – 1 000 szt.
 • pendrive – 25 szt.
 • kamizelka odblaskowa dla dzieci – 100 szt.
 • apteczka – 50 szt.
 • opaski odblaskowe – 400 szt.
 • torba EKO – 400 szt.
 • torba na zakupy – 50 szt.
 • notes z magnesem – 100 szt.
 • brelok metalowy – 100 szt.
 • znaczki turystyczne 17.południk – 100 szt.
 • brelok 17.południk – 196 szt.
 • materiały ekspozycyjne
 • flagi reklamowe z herbem gminy – 6 szt.
  • świadczenie wsparcia marketingowego dla sołtysów sołectw oraz jednostek i organizacji działających na terenie Gminy Rogoźno (dystrybucja informacji dotyczących działalności tych jednostek, promowanie wydarzeń związanych z ich pracą i działaniami, realizacja plakatów, zaproszeń, dyplomów, nagród oraz wsparcie finansowo-organizacyjne na prowadzone przez w/w podmioty projekty i imprezy);
  • realizacja polityki prosenioralnej w ramach programu Rogozińskiej Karty Seniora (ponad 1600 kart w specjalnie przygotowanych pakietach – każdy senior otrzymuje oprócz karty seniora listę partnerów, informację o bezpłatnym systemie SISMS i rogozińską kartę życia) oraz Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  • wnioski i zgłoszenia do konkursów – Gmina Rogoźno otrzymała wyróżnienie za rewitalizację Muzeum i placu K. Marcinkowskiego w ramach VIII edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

Pan radny Hubert Kuszak zapytał, kiedy nastąpi zmiana strony internetowej? Pani kierownik Tomaszewska powiedziała, że obecnie trwają rozmowy i nastąpi to niebawem. Radny dopytał, kto jest odpowiedzialny za obsługę fb i kto monitoruje komentarze? Pani Tomaszewska odpowiedziała, że są to pracownicy wydziału: pani Pietrowiak, pan Gracz, i kierownik. Pani Pietrowiak dodał, że niestosowne komentarze są konsultowane z pania kierownik i jeżeli zachodzi taka konieczność, usuwane.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, jak będzie wyglądał informator? Pani Renata Tomaszewska powiedziała, że informator będzie taki sam jak poprzednie wydania, będzie zawierał suche, neutralne informacje.

Pan Zbigniew Chudzicki zapytał, kto przygotowuje filmy promocyjne o gminie? Pani Natalia Pietrowiak powiedział, że kanał został założony kilka lat temu, ale przez ten czas został utracony dostęp, więc obecnie jest nowy i to pani Pietrowiak zajmuje się nim.

Pan Wojciechowski zapytał, czy w tym roku środki na promocje są w tej samej kwocie co w roku 2018?

Pani skarbnik wskazała, że 150 tys zł jest na promocję i 168 tys w rozdziale 92695. Pan radny zapytał, co z organizacją sylwestra? Pani Tomaszewska powiedziała, że planując budżet sylwester nie był brany pod uwagę, jednak wspólnymi siłami z RCK jest to sprawa realna do zrealizowania.

 

Ad. 7 Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji obwodnicy Rogoźna i drogi S11.

Na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z ewidencją Gmina Rogoźno zarządza drogami zaliczonymi do dróg kategorii gminnych o łącznej długości 135,482 km, z tego: nawierzchnię twardą ulepszoną posiadało 47,143 km, w tym : bitumiczną 43,082 km betonową 1,589 km kostki brukowej 2,472 km

nawierzchnię twardą nieulepszoną posiadało 16,184 km, w tym : brukową 1,603 km tłuczniową 12,882 km żwirową 1,699 km

nawierzchnię gruntową posiada 72,155 km dróg.

Na obszarze wiejskim drogi o nawierzchni asfaltowej są w większości w dobrym stanie. Do takich dróg można zaliczyć drogi wybudowane lub przebudowane w ostatnich latach:

 • Nr 27251 IP w Gościejewie o długości 1,49 km,
 • Nr272513P Owieczki -Owieczki Małe o długości 3,1 km,
 • Nr 272537P w Parkowie o długości 0,476 km,
 • Nr 273537P Jaracz - Jaracz Młyn o długości 1,15 km,
 • Nr 273520P w m. Gościejewo na odcinku od OSP w kier. Trzech Gór o długości 2,25 km,
 • Nr 272525P Boguniewo - Józefmowo o długości 2,15 km,
 • drogę w Studzieńcu łączącą drogi powiatowe nr 2029P z nr 2039P wraz z dojazdem do bloku nr 17b o długości 0,51 km,
 • Nr 272522P Dziewcza Struga etap I o długości 0,477 km,
 • Nr 272520P w Gościejewie o długości 1,075 km
 • Nr 272527P w Parkowie o długości 0,601 km
 • Nr 272525P w Józefmowie o długości 0,300 km

oraz przebudowany w 2018 roku ok. 200 m odcinek ul. Seminarialnej.

Jeszcze do niedawna do dróg o dobrym stanie nawierzchni zaliczaliśmy drogę Nr 272530P w Budziszewku od drogi powiatowej nr 2034P do granicy gminy.

Aktualnie na obserwujemy zwiększające się z roku na rok natężenie ruchu, szczególnie pojazdów ciężarowych, co jest następstwem wybudowania przez Gminę Skoki drogi, która połączyła nasze Gminy. Wybudowana z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych droga gminna, jako droga dojazdowa do pół posiada parametry nie dostosowane do aktualnych wymogów występującego na niej ruchu. Szerokość nawierzchni wynosząca 4 m nie pozwala na swobodne mijanie się pojazdów osobowych z ciężarowymi, a parametry nie pozwalają na mijanie się pojazdów ciężarowych. Podczas wykonywania tych manewrów dochodzi do konieczności zjazdu na pobocze powodując, że zjeżdżający na nie pojazd swoim ciężarem wywołuje nadmierne osiadanie poboczy oraz łamanie krawędzi nawierzchni bitumicznej. Prowadzone corocznie naprawy zniszczonych krawędzi okazują się nieskuteczne, gdyż efekt przeprowadzonych napraw jest raczej tylko wizualny i krótkotrwały, gdyż tego typu działaniami prowadzonymi w ramach bieżącego utrzymania nie jest możliwe poprawienie parametrów tej drogi. Nie sprzyja temu również ograniczenie prędkości do 50 km/ w strefie zabudowanej, które jest nagminnie łamane (prosty odcinek drogi). Oddziaływanie na drogę o jednowarstwowej nawierzchni ciężkich pojazdów poruszających się z prędkością chociażby 50 km/h w krótkiej perspektywie czasu może doprowadzić do jej całkowitego zniszczenia. Dlatego w celu ratowania tej drogi koniecznym jest jej poszerzenie do minimalnej szerokości dostosowanej do występującego ruchu, tj. do 5,0 m. Jednak ten zakres robót wykracza poza bieżące utrzymanie dróg. Wymaga poniesienia zdecydowanie większych nakładów finansowych.

Na terenie naszej Gminy występują również drogi o nawierzchni bitumicznej (smolobetonowej), których stan techniczny należy określić jako zły. Należą do nich: droga Nr 272509P na odcinku od stacji paliw pp. Dąbrowskich do m. Cieśle oraz droga Nr 272525P na odcinku o długości ok. 0,2 km w m. Józefmowo.

Nawierzchnie twarde ulepszone (głównie asfaltowe, betonowe, kostki brukowej lub z tryl inki) na terenie Rogoźna posiada ok. 13 km dróg. Stan większości ulic o nawierzchni asfaltowej jest dobry i zadowalający. Powstające, lokalne uszkodzenia są corocznie naprawiane w ramach bieżącego utrzymania przeprowadzając remonty cząstkowe.

Na terenie miasta, ulicą o nowej nawierzchni bitumicznej która została przebudowana w ostatnim czasie jest z udziałem środków zewnętrznych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach programu pn.; „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", jest ul. Fabryczna w Rogoźnie. Obecny stan drogi jest bardzo dobry.

Najnowszym efektem prowadzonych w roku 2018 pełnozakresowych robót drogowych jest wykonana całkowita przebudowa Placu K. Marcinkowskiego w Rogoźnie. Zakres wykonanych robót obejmował wybudowanie na tym obszarze nowego odwodnienia, wykonano nowe podbudowy oraz wykonano nowe nawierzchnie z kostki (na drodze i miejscach postojowych) i płyt gamitowych (na placu). Wybudowane również w ramach zrealizowanego zadania: fontanna, nowe oświetlenie oraz tzw. „mała architektura" dopełniły działa. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 8.028.766,94 zł, z czego kwota w wysokości 6.824.451,90 zł stanowiła udział środków zewnętrznych z Programu Jesica

W roku 2018 na terenie miasta i gminy cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych wykonano na łącznej powierzchni przekraczającej 500 m2, z czego najwięcej bo ok. 400 m2 wykonano na drodze w Józefino wie oraz na drodze do Ciesiel.

Drogi o nawierzchni nieulepszonej występujące na terenie Gminy posiadają nawierzchnie wykonane z lupka węglowego, tłucznia i gruzobetonu. W roku 2018 na utwardzenie dróg zakupiono i wbudowano łącznie 43691 gruzobetonu.

 

Pozostałe drogi gminne mają nawierzchnię gruntową, które w ramach bieżącego utrzymania są okresowo równane a miejsca okresowo nieprzejezdne odcinkowo utwardzane. W roku 2018 równanie dróg z jednoczesnym nadaniem im odpowiednich profili podłużnych i porzecznych wykonano na ok. 650 000 m2 ich powierzchni.

Gmina w zarządzie swym posiada również następujące obiekty mostowe :

 • most na rz. M. Wełnie w Budziszewku,
 • most na rz. Wełnie w Jaracz Młyn,
 • most na rz. Wełnie w Rożnowicach,
 • most na rz. Flincie w Rożnowicach,
 • most na rz. Wełnie w Cieślach,
 • most na rz. Wełnie w Rogoźnie, ul. Lipowa,
 • most na Strudze Sokołowskiej w Gościejewie,
 • kładka dla pieszych przy jazie na jeziorze Rogozińskim.

Większość mostów wybudowanych zostało w latach 60 - tych ubiegłego wieku. W miesiącu czerwcu 2018 roku zastał przeprowadzony przez osobę uprawnioną ich przegląd techniczny. Wynikiem przeglądu jest konieczność usunięcia stwierdzonych usterek. Wyliczony przez tą osobę koszt koniecznych do wykonania napraw został oszacowany na ponad 415 000 zł. W budżecie na roku 2018, środki na bieżące utrzymanie mostów nie zostały zabezpieczone. Wśród stwierdzonych usterek jako pilnym wskazano konieczność dostosowania wysokości balustrad mostowych do obowiązujących przepisów oraz likwidacja korozji. W najlepszym stanie jest, po wykonanym w 2008 roku remoncie kapitalnym most na Strudze Sokołowskiej w m. Gościejewo oraz kładka dla pieszych .

Ze względu na stan techniczny most na Rudce w Olszynie został wyłączony zużytkowania, a droga została zamknięta dla ruchu.

W roku bieżącym, podobnie jak w latach minionych WRG wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowę ww. mostu.

Urząd posiada opracowaną dokumentacje na Przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Konieczyńskich oraz obecnie realizuje projekt budowy drogi Pasieka - Pruśce na odcinku 300 m o wartości 462.169,40 zł.

W bieżącym roku zostanie zrealizowany ostatni etap projektu budowy parkingu przy ul. Kościuszki 48 w Rogoźnie o wartości 192.618,41 zł.

Od 01.04 rozpocznie się realizacja 1 etapu budowy chodnika przy ul. Rolnej, obejmującego odcinek o długości ok. 300 m za kwotę 109.277,75 zł.

Również w roku 2019 zostanie zakończona budowa chodnika przy ul. Lipowej w Rogoźnie.

Wartość kosztorysowa zadań zawartych w dokumentacji technicznych wynosi ok. 14 milionów złotych. Powyższa wartość ulega mianom z uwagi na wahania cen towarów i usług.

Posiadamy dokumentacje techniczną na:

 • Budowę drogi ul. Długa i Seminarialna;
 • Parking przy ulicy Kościuszki i zejście do Sali gimnastycznej;
 • Budowę chodnika ul. Wojska Polskiego;
 • Budowę chodnika w m. Karolewo;
 • Budowę drogi Cieśle-Świetlikowo;
 • Budowę drogi w m. Grudna - Pan Myśliński;
 • Budowa drogi ul. Kochanowskiego;
 • Budowę chodnika ul. M. Poznańska i Gościnna;
 • Budowę drogi m. Dziewcza Struga; (oczekujemy na wyniki FOGR 2019).
 • Budowę drogi ul. Słoneczna i Topolowa;
 • Budowa ul. Różanej;
 • Budowa dróg w Gościejewie;
 • Budowa chodnika przy ul. Konieczyńskich (strona lewa).

W 2018 r. przeprowadzono kapitalne remonty istniejących odcinków chodników;

 • przy ul. Krótkiej wraz z łącznikiem do ul. Polnej,
 • przy ul. Konieczyńskich (strona prawa).

W ramach bieżącego utrzymania na drogach i ulicach prowadzona jest „Akcja zimowego utrzymania". Z uwagi na łagodny jej przebieg, dotychczas wydatkowano kwotę w wysokości 121 349,33 zł.

Bieżące utrzymanie dróg obejmuje również usuwanie odrostów drzew i krzewów zarastających pobocza naszych dróg. W tym sezonie zimowym dotychczas zostały wykonane wycinki przy drogach o nawierzchniach bitumicznych:

 • Nr 272530P w Budziszewku od drogi powiatowej nr 2034P do granicy gminy,
 • Nr 212511? Pruśce- Stare,
 • Nr 272525P Boguniewo do m. Józefinowo,
 • Nr 272513P Owieczki - Owieczki,

oraz przy drogach o nawierzchni gruntowej:

 • nr 272516P od drogi wojewódzkiej Nr 241 w kierunku Biniewa,
 • nr 272534P w Parkowie tzw. droga Boguniewska.

W okresie letnim będą prowadzone działania w zakresie usuwania z poboczy przerastających traw i nowych odrostów. Dużym utrudnieniem przy prowadzanych tego typu robotach pozostają zalegające na poboczach wśród gęstych zarośli kamienie, które powodują uszkodzenia sprzętu oraz czasowe przerwy.

W roku bieżącym po sfinalizowaniu postępowań na wybór wykonawców robót drogowych planowane jest przystąpienie do wykonywania zadań obejmujących:

 • profilowanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej,
 • remonty cząstkowe ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej,
 • odnowa oznakowania poziomego,

W ramach zadysponowanych w budżecie środków planuje się kontynuację uzupełniania i wymiany części oznakowania pionowego dróg i ulic.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg w budżecie Gminy w 2018 r. obejmowały:

Zakupy usług pozostałych wydatkowano 1.242.664,00 zł w tym miedzy innymi na:

 • profilowanie dróg gruntowych i ulic wraz z utwardzeniem 767.560,98 zł
 • desykacje krzewów i koszenie poboczy 72.772,14 zł
 • konserwację, naprawy i regulacje studni, kratek ulicznych kanalizacji deszczowej 126.940,88 zł
 • zimowe utrzymanie dróg i sprzątanie pozimowe 121.462,24 zł,
 • remonty nawierzchni bitumicznych 90.932,85 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy zajmujemy się zarówno utrzymaniem dróg zaliczonych do kategorii dróg gminny oraz tzw. działek drogowych. W tym drugim, dotyczy to przede wszystkim działek, które zostały wydzielone podczas przeprowadzonego podziału terenów, na których do niedawna prowadzona była działalność rolnicza i były gruntami rolnymi. Tego typu działki drogowe przejmowane przez Gminę za symboliczną złotówkę, niemal od momentu nabycia, w oczekiwaniach nabywców przyległych działek budowlanych, winny spełniać wszystkie wymogi co do zapewnienia dojazdu do nich w każdych warunkach i to każdego rodzaju pojazdami, szczególnie pojazdami ciężarowymi, którymi trzeba dostarczyć materiały budowlane. Spełnienie tych oczekiwań w ramach ograniczonych środków budżetowych zabezpieczonych na bieżące utrzymanie jest niemożliwe. Oddzielnym pojawiającym się w tych sytuacjach problemem jest: jak, gdzie i za jakie środki odprowadzić wody opadowe poroztopowe, szczególnie w przypadkach, gdy wyznaczona działka drogowa jest położona poniżej terenów przyległych. Mając to wszystko na uwadze należy stwierdzić, że środki przeznaczane na utrzymanie dróg są nieadekwatne do przyrostu ilości dróg oraz oczekiwań ze strony mieszkańców gminy.

 

Pan burmistrz Roman Szuberski poinformował, że w przyszłym tygodniu jest spotkanie stowarzyszenia KOMUNIKACJA, jednak wszystko zależy od cen, bo jeżeli spadna w dół to inwestycja będzie realizowana, natomiast jeżeli się ceny utrzymają na tym poziomie co są to trudno mówić o rozpoczęciu budowy obwodnicy, a do tego dochodzi jeszcze uzupełnienie wydanej decyzji środowiskowej o rurociąg gazowy.

Pan radny Henryk Janus odniósł się to przeanalizowanego stanu dróg w Gminie Rogoźno i zwrócił uwagę na uzupełnienie tego dokumentu o chodnik w Gościejewie, oraz o zły stan dróg w Gościejewie. Pan radny Paweł Wojciechowski pochwalił wycinkę krzewów w gminie i zapytał, kto ja wykonywał? Pan Andrzejczak powiedział, że była to spółdzielnia OPUS i spółki melioracyjne.

Pan Wojciechowski dodał, że w sprawozdaniu umknął w wykazie most na Rudce. Pan kierownik Andrzejczak powiedział, że trwają konsultacje, czy most wykonać za pomocą programu ‘zaprojektuj i wybuduj”, czy jako osobna inwestycję – radni zostaną o sprawie poinformowani. Pan radny Janus zapytał, kiedy będzie ogłoszony przetarg na równiarki?

Pan kierownik powiedział, że przetarg jest już gotowy i będzie jutro ogłoszony.

 

Ad. 7 Zaopiniowanie uchwał na najbliższe posiedzenie sesji.

a. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - części działki nr 1681/2, Rogoźno, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,

b. nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Rogoźna, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pan Wojciechowski powiedział, że po poprzedniej komisji są różne glosy i lepiej byłoby upamiętnić księdza bez nadania nazwy skwerowi? Pan radny Kuszak dodał, że upamiętnienie może być w formie kamienia lub tablicy upamiętniającej. Pani kierownik Renata Tomaszewska dodała, że podobnie jak pan radny Kuszak jest przeciwna dzielenia Promenady na części i nadawania im nazw. Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zaproponowała wycofanie uchwały z porządku obrad sesji – wniosek został przyjęty 6 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” – KSSOiK, natomiast członkowie KGFiR zagłosowali jednogłośnie „za”.

c.            zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka,

d. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Pruśce),

e. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Kościół św. Wita),

f. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Oficyna w Wełnie),

Pan radny Henryk Janus zapytał, czy zeszły rok jest rozliczony jeżeli chodzi o Kościół w Pruścach? Pani skarbnik powiedziała, że rozliczenie jest już zrobione. Pan radny dopytał, czy ktoś skontrolował oficynę w Wełnie? Pani skarbnik poinformował, że jej zadaniem nie jest jeżdżenie po zabytkach ,a pan Zimmer te pieniądze, które dostał to się z nich rozliczył, a w tym roku jest ciąg dalszy. Pan radny Kutka powiedział, że są ważniejsze potrzeby w gminie i należy podzielić tylko te środki, które sa na to przeznaczone. Pan radny Chudzicki dodał, że są kościoły, które maja swój wkład własny, a są i takie które tego wkładu nie mają.

Pan radny Nikodem zaproponował, że kościół św. Wita powinien dostać 79 998  zł i Pruśce 20 tys. zł i dodał, że inwestycje należy kończyć w danym roku, a nie przeciągać na lata – wniosek Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

Pan radny Kuszak zaproponował, że kościół św. Wita powinien dostać 79.998 zł i Pruśce 20 tys. zł – wniosek Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

Pan Łukasz Zaranek powiedział, że parafia w Pruścach w zeszłym roku nie otrzymała 100% dofinansowania, a jeżeli w tym roku kwota z gminy będzie mniejsza niż, ta o którą parafia wnioskuje to automatycznie zmniejsza się środki z powiatu.

Pan radny Bartosz Perlicjan zaproponował 50.000 zł– św. Wita

30.000 zł – Pruśce

20.000 zł – Zimmer – wniosek Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

 

Pan radny Zbigniew Chudzicki wskazał, że mimo wszystko jest trzech wnioskodawców i dotacja powinna być podzielona na trzech i zaproponował 50.000 – św. Wita

30.000 – Pruśce

20.000 – Zimmer – wniosek Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

 

Pan przewodniczący Łatka zaproponował głosowanie:

Propozycja pana Huberta Kuszaka (głosowała KSSOiK)

79.998 – św. Wita

20.002 – Pruśce

0 – Zimmer

„za” – 4 głosy, „przeciw” 4 głosy

 

Propozycja pana Zbigniewa Chudzickiego (głosowała KSSOiK)

50.000 – św. Wita

30.000 – Pruśce

20.000 – Zimmer

„za” – 4 głosy, „przeciw” 4 głosy

 

Propozycja pana radnego Krzysztofa Nikodema (głosowała KGFiR)

79.998 – św. Wita

20.002 – Pruśce

0 – Zimmer

„za” – 4 głosy, „przeciw” 1 głosy

 

Propozycja pana Bartosza Perlicjana (głosowała KGFiR)

50.000 – św. Wita

30.000 – Pruśce

20.000 – Zimmer

„za” – 1 głosy, „przeciw” 4 głosy

 

g. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2019, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka. Pan radny Janus zapytał ile mamy wolnych środków? Pani skarbnik poinformowała, że jest to kwota ponad 3 mln zł ze środkami unijnymi. Radny zapytał dalej, co zawiera kwota 7 tys zł, przeznaczona na schody w Parkowie? Pani Maria Kachlicka powiedziała, że te pieniądze są przeznaczone na remont schodów przed dawną biblioteką w Parkowie. Pan radny Wojciechowski zapytał, ile środków zostało na wyremontowanie schodów przed urzędem? Pan kierownik Andrzejczak powiedział, że projekt został wykonany przez niego osobiście bez wynagrodzenia, a na schody pozostała kwota 37 tys zł.

h.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2037.

 

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski.

Pan burmistrz przedstawił sposób naboru wniosków na budowę i przebudowę dróg, ulic Długiej i Seminarialnej. Wnioski takie należy złożyć do 12 kwietnia, Urząd Wojewódzki ma 30 dni na weryfikację, dlatego przewidywany czas na podpisanie umowy to sierpień/wrzesień.

Pan radny Henryk Janus złożył wniosek o wprowadzenie dwóch równiarek, ponieważ stwierdził, że równanie powinno odbywać się szybciej. Wniosek uzyskał jednogłośnie akceptację komisji.

Drugi wniosek radnego dotyczył naprawy dwóch wiat przystankowych od S11 w stronę centrum Gościejewa. Przegłosowany również jednogłośnie.

 

Pan radny Hubert Kuszak zgłosił naprawę zapadającej się studzienki kanalizacyjnej przy ul. Kotlarskiej 6 oraz prośbę o posprzątanie wyciętego rowu przy ‘Czerwonym maku”. Pan burmistrz obiecał, że będzie to zrobione w kwietniu, kiedy będą pracownicy publiczni.

Na koniec pan radny Paweł Wojciechowski zgłosił projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno do Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia i Studiów samorządowych w Poznaniu, usuniecie śmieci przy Rudce oraz problem parkowania w piątek przy chodniku po lewej stronie koło pana Polasika. Pan przewodniczący Łatka powiedział, że na chodniku po prawej stronie posesji reagowala już policja i są mandaty, natomiast po lewej stronie parkują mieszkańcy i nie widzi potrzeby monitowania ze względu na brak oznakowania pionowego i poziomego. Pani Kierownik Renata Tomaszewska zaprosiła radnych do udziału w wyjeździe studyjnym 29 marca 2019 r.

Na zakończenie przewodniczący Łatka podziękował za współpracę odchodzącej na emeryturę p. Skarbnik życząc wielu sukcesów i radości.

 

Ad. 9 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 21:00, posiedzenie protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf