Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 36/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 11 czerwca 2014 roku o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4 w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 36 /2014

 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 11 czerwca 2014 roku o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4 w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu udział bierze 6 członków, Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Nieobecna radna R. Tomaszewska.

Ponadto w posiedzieniu Kmisji udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załacznik nr 2 do niniejszego protokolu.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

 

1.Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.Ocena realizacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno:

     a) wystąpienie Kierownika GOPS,

     b) dyskusja.

5.  Informacja o przewidywanych formach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży:

     a)  wystąpienia Pełnomocnika ds. oświaty.

6.  Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższa sesję Rady Miejskiej.  

7.  Wolne głosy i wnioski.

8.  Zakończenie

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”.

 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenie Komisji.

 

Protokoł nr 35/2014 został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

4. Ocena realizacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno.

Powyższy temat zreferowała Kierownik GOPS Pani E. Kowalska.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008 – 2020 została uchwalona w dniu 26 listopada 2008 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie. Powyższy obowiązek nałożyła na nas ustawa  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miała stworzyć podstawę do aktywnego kształtowania rzeczywistości, wyjść naprzeciw aspiracjom i dążeniom mieszkańców gminy, tworząc fundament ożywienia wszelkiej społeczności i gospodarczej aktywności. Celem Strategii jest strategiczne zaplanowanie i realizowanie polityki społecznej na poziomie lokalnym oraz wytyczenie kierunków działań w zakresie rozwoju potencjału instytucjonalnego i społecznego gminy.

Proponowane kierunki działań i formy pomocy w ramach Strategii mają doprowadzić do trwałych zmian w osobie/rodzinie, umożliwić przeciwdziałanie wyuczonej bezradności. Podstawą do rozwiązania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowie prawidłowych relacji w rodzinie. Pomoc rodzinie powinna więc być w miarę wczesna i mieć charakter profilaktyczny. Pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, zapewnienie jej odpowiednich warunków rozwoju. Niezbędne jest więc, aby w środowisku lokalnym rozwijały się różne formy pomocy świadczone przez różne podmioty samorządowe i pozarządowe.  

MISJA STRATEGII: POLITYKA SPOŁECZNA GMINY ROGOŹNO PODSTAWĄ ZAPEWNIENIA MIESZKAŃCOM BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO ORAZ ZMINIMALIZOWANIA ROZMIARÓW I SKUTKÓW UBÓSTWA, BEZROBOCIA I INNYCH ZJAWISK SPOŁECZNIE NEGATYWNYCH PROWADZĄCYCH DO WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

CEL GŁÓWNY 1: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie jako czynnika poprawy jakości kapitału ludzkiego

·                     Wspieranie rodziny w ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dzieci w rodzinie – zasiłki rodzinne na dzieci, dożywianie dzieci w szkołach, dofinansowania do zakupu podręczników, stypendia, pomoc rzeczowa w postaci mebli, żywność z Pilskiego Banku Żywności

·                     Pełne skoordynowanie systemów pomocy socjalnej na rzecz wsparcia rodzin z dziećmi – współpraca pomiędzy GOPS w Rogoźnie a szkołami, pedagogami, wychowawcami, kuratorami, Policją, pielęgniarkami środowiskowymi, PCPR w Obornikach, GKRPA w Rogoźnie, zespołem interdyscyplinarnym, PPP,  etc.

·                     Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży poprzez rozwój usług społecznych – świetlice szkolne, świetlice wiejskie, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań, konkursy szkole,  zajęcia wyrównawcze, pikniki rodzinne, programy żywieniowe prowadzone przez szkoły, zajęcia prowadzone przez RCK i Bibliotekę Miejską, place zabaw dla dzieci i boiska szkolne, Orlik, grupy wsparcia przy ulicy Fabrycznej, kolonie organizowane przez GOPS, akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

·                     Włączenie rodziców do współpracy ze szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi w procesach edukacyjnych i wychowawczych – aktywizacja rodziców do czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach społecznych dla dzieci poprzez informowanie ich o bieżących inicjatywach lokalnych

·                     Rozwój poradnictwa rodzinnego i pedagogiczno-psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – szkoła dla rodziców, działalność PPP, dyżur psychologa przy ulicy Fabrycznej, kontakt z asystentem rodziny, kontakt z pedagogami szkolnymi

·                     Wyrównywanie szans rozwoju młodzieży – szeroka oferta szkół ponadgimnazjalnych, tworzenie własnej działalności gospodarczej i dofinansowanie z PUP, dostępność do aktualnych ofert pracy, wymiany międzyuczniowskie w szkołach, pogadanki w szkołach

 

CEL GŁÓWNY 2: Przeciwdziałanie dezintegracji rodzin – budowanie zintegrowanego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Rogoźno

·                     Budowanie lokalnego systemu zintegrowanych działań zapobiegających zagrożeniom prawidłowego rozwoju i wychowania dziecka – współpraca pomiędzy GOPS w Rogoźnie a szkołami, pedagogami, wychowawcami, kuratorami, Policją, pielęgniarkami środowiskowymi, PCPR w Obornikach, GKRPA w Rogoźnie, zespołem interdyscyplinarnym, PPP,  programy profilaktyczne prowadzone przez szkoły i ośrodki zdrowia, działalność asystenta rodziny, pogadanki w szkołach prowadzone przez Policję, 

·                     Poprawa funkcjonowania rodziny – działalność asystenta rodziny i pracowników socjalnych oparta na ścisłej współpracy i wymianie informacji z pedagogami i wychowawcami szkół oraz kuratorami rodzinnymi

·                     Poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym – pomoc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjno rozwojowych - kółka zainteresowań, konkursy szkole,  zajęcia wyrównawcze prowadzone przez szkoły, wybór szkół państwowych i prywatnych, pozyskiwanie środków na projekty Unijne, nauczanie indywidualne, odziały integracyjne

·                     Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa rodziny dzieci i młodzieży – place zabaw, Orlik, zajęcia sportowe organizowane przez szkoły oraz pozaszkolne, festyny rodzinne, kolonie, dostęp do świadczeń zdrowotnych, dostęp do rehabilitacji, turnusy rehabilitacyjne, oddziały integracyjne, pogadanki profilaktyczne prowadzone przez szkoły i Policję, współpraca szkoły z zespołem interdyscyplinarnym, Policją, GOPS-em, etc.

·                     Kształtowanie pozytywnego klimatu wokół rodziny , małżeństwa i dzietności – pikniki rodzinne, kampania „Postaw na rodzinę”, dodatki dla rodzin wielodzietnych, akcje katolickie na rzecz rodzin,

 

CEL GŁÓWNY 3: Zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych mieszkańców Gminy Rogoźno

·                     Wspieranie aktywności zawodowej i edukacyjnej poprzez system pomocy społecznej – przyznawanie zasiłków okresowych, zawieranie kontraktów socjalnych z beneficjentami Ośrodka, projekt „Chwytaj dzień korzystaj z szansy”, roboty publiczne, szkolenia, staże, szkolenia pracowników socjalnych, działalność PUP, porozumienie zawarte z PUP a GOPS w Rogoźnie

·                     Rozwój zatrudnienia socjalnego w celu przywrócenia możliwości zatrudnienia osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu -  podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej, współpraca z PUP,

·                     Rozwój form ekonomii społecznej, na rzecz pobudzenia aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dofinansowanie z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy, staże, szkolenia, usługi opiekuńcze,

·                     Rozwój budownictwa mieszkaniowego w tym mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej – Monar Markot Gościejewo i Rożnowice, lokale socjalne i mieszkaniowe, 

 

CEL GŁÓWNY 4: Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i wymagających pomocy

·                     Rozwijanie systemu opieki pielęgnacyjnej – usługi opiekuńcze, pielęgniarki środowiskowe, rehabilitacja, modernizacja budynków, dofinansowania z PFRON, szkolenia,

·                     Aktywizacja i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym, wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym – Koła Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów, Związek Niewidomych, Klub Seniora etc. Spotkania integracyjne wspierające więzi międzypokoleniowe,

 

CEL GŁÓWNY 5: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

·                                 Stworzenie kompleksowego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych organizowanego zarówno na poziomie lokalnym jak i powiatowym, który pozwalałby na zwiększenie aktywności oraz zatrudnialności osób niepełnosprawnych – zakłady pracy chronionej, działalność PCPR, rehabilitacja, medycyna pracy i lekarze specjaliści, pielęgniarki środowiskowe, usługi opiekuńcze, WTZ Wiardunki, modernizacja budynków, 

 

CEL GŁÓWNY 6: Koordynacja, aktywizacja i mobilizacja potencjału partnerów lokalnych w zakresie realizacji polityki społecznej w Gminie Rogoźno

·                                 Profesjonalizacja służb społecznych jako czynnika integracji lokalnej, celem zwiększenia samodzielności i aktywizacji zawodowej osób wymagających pomocy socjalnej – zatrudnianie nowych pracowników socjalnych, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, działalność asystenta rodziny, współpraca GOPS z PUP,

·                                 Wdrożenie systemu informacji i poradnictwa obywatelskiego oraz dostępu do lokalnych środków przekazu i Internetu – strony internetowe np. UM w Rogoźnie, tablice ogłoszeń,

·                                 Integracja i koordynacja działań służb społecznych – współpraca różnych służb z organizacjami pozarządowymi,

 

 CEL GŁÓWNY 7: Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego będącego podstawą rozwoju usług społecznych

·                       Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych, regionalnych i krajowych przy zastosowaniu zasady pomocniczości – dofinansowania od sponsorów, projekty Unijne, działalność organizacji pozarządowych, partnerstwo z innymi gminami,

·                       Budowa partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie działalności pożytku publicznego – działalność organizacji pozarządowych,

·                       Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego-  działalność organizacji pozarządowych, szkolenia, pozyskiwanie dofinansowań

·                       Wsparcie postaw obywatelskich – wolontariat, działalność szkół, ZHP,

·                       Wzmocnienie partycypacji społecznej – zebrania sołeckie, pikniki, uroczystości gminne, działalność lokalnej prasy

 

CEL GŁÓWNY 8: Zidentyfikowanie grup społecznych oraz obszarów życia społecznego wymagających wsparcia. Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych.

·                     Ocena stanu potrzeb i oczekiwań społecznych- działalność GOPS, GKRPA, PPP, PCPR, Policji, szkół, sprawozdawczość, dokształcanie pracowników, projekty Unijne realizowane przez GOPS, szkoły, PCPR. 

 

PODSUMOWANIE:  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźna jest podstawą długofalowych działań wspierających osoby i rodziny w procesie odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Powyższa Strategia nadal jest w realizacji. Strategia nie daje gwarancji na sukces. Jej skuteczność wynika bowiem ze współpracy wielu jednostek rządowych i pozarządowych mających istotny wpływ na osiągane efekty.

Jak wynika z analizy danych coraz więcej osób napotyka na trudności życiowe których samodzielne rozwiązanie nie jest realne. Osoby te potrzebują wsparcia i ukierunkowania. Coraz częściej zauważa się, powielanie zachowań aspołecznych z pokolenia na pokolenie co jest utrudnieniem pracy z osobą czy rodziną. Działania skierowane są w głównej mierze na szeroko pojętnym wspieraniu. GOPS w Rogoźnie nadal nie spełnia warunków, aby na jednego pracownika socjalnego przypadało 2000 tysiące mieszkańców. Co roku borykamy się również ze środkami finansowymi, ponieważ liczba osób oczekujących pomocy zwiększa się a także zwiększają się ich potrzeby.  Niezmiernie ważne jest pozyskiwanie środków Unijnych oraz ofiarność darczyńców. Tak duże bezrobocie w naszym powiecie spowodowane jest brakiem miejsc pracy. Ponadto pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników na tak zwane umowy śmieciowe lub też bez umowy o pracę. W powiecie należałoby utworzyć Centrum Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, czy też Klubu Integracji Społecznej. Brak jest również miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych , dla osób w wieku 50 + jak i potrzeba utworzenia spółdzielni socjalnej. W naszej gminie należałoby utworzyć Gminny Program dla Osób Niepełnosprawnych. Gminny Program nie może być tylko dokumentem. Wiążą się z tym środki finansowe np. na turnusy rehabilitacyjne, dojazdy, wykup lekarstw itp. Aktywizacja osób starszych powinna być udoskonalona za pomocą utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Środowiskowego Domu Samopomocy. W naszej gminie trudna jest również sytuacja mieszkań socjalnych, ponieważ coraz więcej jest rodzin po wyrokach eksmisyjnych. Spowodowane jest to brakiem środków finansowych. Jako Ośrodek ponosimy odpłatność za osoby bezdomne. Brakującym elementem w naszej gminie jest również specjalistyczna opieka lekarska.  Organizacje pozarządowe borykają się również z brakiem środków finansowych a także z lokum w którym mogłyby się spotykać wszystkie organizacje pozarządowe. Nasza gmina powinna być otwarta na rodziny  a także na rodziny wielodzietne co wiąże się z wprowadzeniem Kart Dużych Rodzin i utworzeniem żłobków.  

Reasumując ww. zagadnienia dotyczą naszych mieszkańców gminy a naszym obowiązkiem jest zapewnienie im godnego życia i funkcjonowania w środowisku lokalnym. Myślę , że każdy z nas chciały zrobić więcej dla mieszkańców gminy, wykazać się swoimi umiejętnościami, chciałby wdrożyć nowe pomysły, lecz ograniczeniem są środki pieniężne.

DYSKUSJA.

Radny R. Szuberski powiedział, że do przedstawionych tabel wkradł się błąd i chyba ten materiał był robiony metodą kopiuj wklej. Dodał, że chodzi mu o zapis „dane zawarte w tabeli wskazują, iż biorąc pod uwagę lata 2008-2012” i wyjaśnił, że powinno być lata 2008-2013. Nadmienił, że ten opis jest zapożyczony z wcześniejszego sprawozdania.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że w dalszej części zapisu jest mowa o roku 2013.

Radny R. Szuberski poinformował, że w kolejnych opisach są podobne błędy.

Kierownik GOPS poinformowała, że nie ukrywa tego, że jest to materiał z ubiegłego roku.

Przewodniczący Komisji podziękował, że przygotowanie materiału, dodał, że czytało się go z przyjemnością i była to ciekawa lektura. Przewodniczący dodał, że gdyby miał ocenić tą strategię, to ocenia ją bardzo dobrze, ponieważ funkcjonuje ona w 11 sferach: oświatowa, społeczna, kulturalna, zdrowotna, bezrobocie, profilaktyka uzależnień, przemoc w rodzinie, problemy opiekuńczo-wychowawcze, opieka nad osobami starszymi, sfera demograficzna.

Z. Chudzicki odniósł się również do liczby składanych wniosków, ponieważ zauważył, że występuje tendencja wzrostowa co do ich pozyskiwania i co do korzystania z pomocy GOPS. Dodał, że bardzo mocno wzrosła stopa bezrobocia.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że dane te odnoszą się do całego powiatu i poinformowała, że UP nie posiada danych dotyczących osób niezarejestrowanych a takich osób też jest bardzo dużo. Nadmieniał, że z pewnością bezrobocie jest większe aniżeli te które podaje UP.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, czy w Gminie Rogoźno jest ubóstwo?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że jest co widać po ilości składanych wniosków i jest też spowodowane w znacznej części dużą niezaradnością tych osób.

Z. Chudzicki jeszcze raz pozytywnie ocenił przygotowaną strategię rozwiązywania problemów społecznych.

Odnośnie tabeli wskaźników statystycznych – zdarzeń kryminalnych, radny M. Kutka powiedział, że  podane dane dotyczą lat 2008-2012 i zapytał, czy Pani Kierownik posiada dane dotyczące roku 2013?

Kierownik GOPS E. Kowalska odpowiedziała, że nie uzyskała informacji z KP dotyczącej roku 2013.

Radny H. Kuszak odnosząc się do składanych wniosków, powiedział, że z pewnością większa część tych osób posiada dodatkowe źródło utrzymania.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że tak, choć nie jest w stanie tego udowodnić.

Radny Kuszak dodał również, że z przedstawionego materiału wynika, że więcej małżeństw zawierają kobiety niż mężczyźni.

Radny R. Szuberski zapytał ile osób korzysta z zasiłku zdrowotnego i opieki zdrowotnej.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że są takie przypadki, ale nie jest to duża ilość takich osób.

 

5. Informacja o przewidywanych formach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Informację o planowanych formach wypoczynku letniego –Lato 2014 w placówkach oświatowych przedstawiła Pełnomocnik ds. oświaty L. Pijanowska.

Letni wypoczynek zaplanowały następujące placówki:

Szkoła Podstawowa nr 2: obóz sportowy dla dziewcząt z drużyny koszykówki, zajęcia sportowo-rekreacyjne z żeglarstwa, wyjazdy na regaty żeglarskie do miejscowości: Czersk, Człuchów, Rychnowy, Piła, Wągrowiec.

Szkoła Podstawowa w Pruścach: w czasie wakacji działa Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi-kawiarenka internetowa 4 spotkania w każdym tygodniu.

Zespół Szkół w Gościejewie: obóz harcerski Szklarska Poręba.

Gimnazjum nr 1: wymiana polsko-niemiecko-ukraińska.

Zarząd Gminny TPD ZS im. H. Cegielskiego: wakacyjne warsztaty z nauką i sportem.

Gminne Jednostki OSP: biwak 3-4 dniowy.

GOPS w Rogoźnie: Kolonia – Murzasichle.

ZHP: nieobowiązkowa akcja letnia Rogoźno.

Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.

 

7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższa sesję Rady Miejskiej.  

W pierwszej kolejności omówiono skargę mieszkanki Gminy Rogoźno na działalność Burmistrza.

Treść złożonej skargi odczytał Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki, który zaproponował dwa rozwiązania powyższej sprawy.

Pierwszy polegał na rozpatrzeniu podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej dwóch projektów uchwał z czego jeden dotyczyłby przekazania rozpatrzenia tej sprawy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, drugi projekt uchwały mówiłby o tym, że Rada Miejska uznaje Komisję Rewizyjną za organ niewłaściwy do rozpatrzenia tej skargi.

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska poinformowała, że KGFiR zgłosiła wniosek o dostarczenie opinii prawnej, czy organem właściwym do rozpatrzenia tej skargi jest Rada Miejska.

Pomysł członków KGFiR poparł radny R. Dworzański, który poinformował, że oba projekty uchwał są od siebie bardzo odległe i dlatego należałoby pokierować się w tym temacie opinią prawną.

Następnie zgłosił wniosek formalny o przygotowanie stosownej opinii prawnej.

Radny M. Kutka zwrócił uwagę, że w przygotowanym projekcie uchwały jest błąd pisarski w  nazwisku osoby skarżącej. Odnosząc się do zapisu skargi „ sposób zwracania się do mnie przez Burmistrza był poniżający i w obecności osób postronnych naruszał moje dobra osobiste”, radny powiedział, że jeśli Burmistrz ma w swoich działaniach również przyjmowanie interesantów to jest to działalność Burmistrza, a więc nie była to prywatna rozmowa, tylko Burmistrz wykonywał swoje obowiązki służbowe.

Radny R. Dworzański dodał, że nie ma co do tego wątpliwości, jednak powinna zostać przygotowana opinia prawna.

Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do omówienia skargi mieszkańca Gminy Rogoźno na bezczynność Rady Miejskiej, która została skierowana do Wojewody Wielkopolskiego.

Treść złożonej skargi odczytał Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki, który poinformował również, że w piśmie, w stosunku do którego Rada Miejska miała zająć określone stanowisko został poruszone trzy aspekty:

- SPRAWA LASÓW,

- SPRAWA WIATRAKÓW,

- IDEOLOGIA GENDER.

Następnie odczytał treść przygotowanej przez Przewodniczącego Rady Z. Hinza  odpowiedzi w powyższej sprawie.

„Rogoźno, dnia ….......................... 2014r.

 

Nr. BR…………………..

 

 

Wojewoda Wielkopolski

 

Skarżący: …………………….

 

  Strona przeciwna: Rada Miejska Rogoźna

Odpowiedź na skargę

Rada Miejska w Rogoźnie wnosi o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi ………… w przedmiocie skargi na bezczynność organu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 3 czerwca 2014r. Nr KN-I.1410.77.2014.13 Wojewoda Wielkopolski poinformowała Radę Miejską w Rogoźnie o wszczęciu postępowania w sprawie ze skargi ………. w przedmiocie bezczynności Rady Miejskiej w Rogoźnie wobec wniesionego do Rady przez skarżącego pisma z dnia 22 lutego 2014r. zawierającego w swej treści trzy wnioski obywatelskie, z których dwa nie zostały zdaniem skarżącego rozpoznane.

Faktem bezspornym jest, że na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęło w dniu

25 lutego 2014r. pismo Pana ……… zawierające w swej treści trzy wnioski obywatelskie.

               Dowód: kserokopia pisma wnioskodawcy

 

Rozpatrując przedmiotowe wnioski Przewodniczący Rad Miejskiej zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2013r. Poz. 594 ze zm.) pismem z dnia 25.03.2014r. poinformował wnioskodawcę o skierowaniu jego pisma na adres wszystkich radnych oraz Burmistrza załączając jednocześnie odpowiedź Burmistrza na wniosek dotyczący budowy wiatraków.

               Dowód: kserokopia pisma Przewodniczącego RM z dnia 25.03.2014r.

                                  kserokopia pisma Burmistrza z dnia 3.03.2014r.

 

W piśmie z dnia 17.04.2014r. Wnioskodawca poinformował, że oczekuje wyjaśnień oraz realizacji i odpowiedzi na wnioski od Rady Miejskiej a nie od p. Burmistrza.

                Dowód: kserokopia pisma wnioskodawcy z dnia 17.04.2014r.

 

W odpowiedzi na to pismo Przewodniczący Rady Miejskiej pismem z dnia 15 maja 2014r. poinformował zainteresowanego, że na Sesji Rady Miejskiej będzie rozpatrzony projekt uchwały popierającej wniosek Stowarzyszenia  na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws. Przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej

Mimo tej intencji Pan ……. Nie uczestniczył w obradach plenarnych Rady Miejskiej.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2014r. Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia apelu popierającego wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws. Przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi, o czym poinformowano wnioskodawcę pismem z dnia 5 czerwca 2014r.

                Dowód: kserokopia uchwały RM

                                  kserokopia pisma Przewodniczącego RM z dnia 5 czerwca 2014r.

 

W zakresie wniosku dotyczącego kwestii związanych z gender, Rada Miejska w Rogoźnie nie zajęła stanowiska.

W związku z powyższym wnosi się o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi  ……….

Załączniki:

5.     kserokopia pisma z dnia 25.02.2014r.

6.     kserokopia pisma Przewodniczącego RM z dnia 25.03.2014r. odpis pisma,

7.                   kserokopia pisma Burmistrza z dnia 3.03.2014r.

8.                   kserokopia pisma Wnioskodawcy z dnia 17.04.2014r.

9.                   kserokopia uchwały RM

10.                kserokopia pisma Przewodniczącego RM z dnia 5.06.2014r.”

 

Radny R. Szuberski zapytał Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego, czy proceduralnie było to załatwione tak jak powinno być?

Z. Chudzicki odpowiedział, że skarżący nie otrzymał odpowiedzi w kwestii ideologii gender dodał, że nie jemu jest oceniać to, czy zostało to załatwione w sposób właściwy czy nie. Nadmienił, że został poproszony do przedstawienia propozycji odpowiedzi więc to uczynił.

Radny R. Szuberski poinformował, że na temat rozpatrywania skarg wypowie się na sesji.

Dodał, że kiedy mówił o tym, że należy podjąć uchwałę o tym, czy skarga jest zasada, czy nie, to nikt nie zajął stanowiska. Dodał, że jest to lekceważące podejście organu jakim jest Rada Miejska.

Dodał, że złożona skarga w pewnym sensie znajduje uzasadnienie ponieważ Rada jko organ nie załatwiła sprawy w taki sposób w jaki należało o czym niejednokrotnie wspominał na Komisjach.

 

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza.

Przedmiot powyższej skargi streścił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski, który poinformował, że jest to skarga  złożona przez Pełnomocnika właściciela gruntów położonych w m. Jaracz, które są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wypowiedź przerwał radny R. Szuberski, który poinformował, że jest to wzorcowo sporządzony dokument.

Kierownik R. Piątkowski poinformował, że głównym wątkiem skargi jest zmiana decyzji podziałowej  dla tego obszaru, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kierownik dodał, że została wydana decyzja odmowna w stosunku do wniosku skarżącego dotyczącego tej zmiany decyzji. Skarżący wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które   utrzymało w mocy wydana decyzję, następnie skarżący wniósł na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w grudniu ubiegłego roku zapadł wyrok w tej sprawie - Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Poznaniu utrzymał w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kierownik poinformował, że z tego co mu wiadomo, to skarżący wniósł też skargę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, choć do chwili obecnej nie posiada informacji, jakie są postępy w tej sprawie.

Radny R. Szuberski powiedział, że przy rozpatrywaniu tej skargi obecna powinna być strona skarżąca.

Następnie Kierownik R. Piątkowski szczegółowo przedstawił członkom Komisji sedno sprawy.

 

Przystąpiono do omówienia projektów uchwał.

a)       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016. Projekt uchwały przedstawił Prezes Zarządu Aquabellis Sp. z o.o. W. Dulko.

Radny M. Kutka zapytał na kiedy przewidywane jest rozpoczęcie prac na ul. Różanej (sieć wodociągowa).

Prezes W. Dulko odpowiedział, że kiedy zostaną zebrane oferty na wykonanie przecisku sterowalnego. Dodał, że może to porwać do dwóch tygodni więc w przyszłym miesiącu prace powinny zostać rozpoczęte i zakończone. Poinformował, że wodociąg ma mieć ok 400m, więc będą 4 przeciski po 100m każdy.

Radny R. Szuberski zapytał, kiedy została przejęta sieć wodociągowa w Rogoźnie na ul. Kościuszki, Paderewskiego i w Cieślach.

Prezes Dulko odpowiedział, że umowa na przejęcie tej sieci została podpisana w ubiegłym roku.

Radny R. Szuberski zapytał jaki był powód tego, że sieć wodociągowa w m. Jaracz, która była wykonana później, została przejęta wcześniej niż ta, o której mowa wyżej.

Prezes W. Dulko odpowiedział, że powodem było to, że Inwestor zwrócił się tak późno.

Radny H. Kuszak zapytał, co się stanie jeśli Rada nie zaakceptuje tych zmian.

Prezes W. Dulko odpowiedział, że pozostanie plan z poprzedniego roku.

 

b)       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym. Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

c)       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno. Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

d)       Projekt uchwały w sprawie zmiany planu Komisji Rewizyjnej na 2014 rok przedstawił radny R. Dworzański.

Uwag nie zgłoszono.

 

e)       Projekty uchwał w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Zbigniewa Chudzickiego, odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Andrzeja Olenderskiego, odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Zdzisława Hinza nie zostały omówione. Radny M. Kutka powiedział, że do stosownych projektów uchwał radni/wnioskodawcy odniosą się na sesji Rady Miejskiej.

 

8. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

 

9. Zakończenie.

Posiedzenie zakończono godz. 18:10

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 3 lipca 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf