Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwe organy » Postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.6733.5.2013
A A A

Postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwe organy: Postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.6733.5.2013

Rogoźno, dnia 28.06.2013 r.

Zarząd Powiatu

w Obornikach

ul. 11 Listopada 2A

64-600 Oborniki

 

ZDP.4.5427/64/2013

 

POSTANOWIENIE nr 57/2013

 

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 9 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 19/11 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach do prowadzenia w imieniu Zarządu Powiatu Obornickiego spraw administracji drogowej, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku wniesionego dnia 29.05.2013 r. przez Burmistrza Rogoźna w związku z postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

 

postanawiam

uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPiM.6733.5.2013.BR dla inwestycji polegającej na budowie słupa SN 15kV (zamiast istniejącego przewidzianego do demontażu), budowy linii kablowej SN l5kV5 budowy słupowej stacji transformatorowej 15/04kV (zamiast istniejącego słupa niskiego napięcia 0,4kV przewidzianego do demontażu) na terenie działek o nr ewid. 391, 500, 518 i 531/2 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1352P Przybychowo - Ruda działka o nr ewid. 500 oraz drogi powiatowej nr 2026P Gościejewo - Grudna działki o nr ewid. 518 i 531/2 w miejscowości Gościejewo, gmina Rogoźno zachowując poniższy warunek:

  1. Projektowana linię kablową elektroenergetyczną należy zlokalizować na granicy pasa drogowego.

Uzasadnienie

Burmistrz Rogoźna pismem nr GPiM.6733.5.2013.BR z dnia 27.05.2013 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa SN 15kV (zamiast istniejącego przewidzianego do demontażu), budowy linii kablowej SN 15kV, budowy słupowej stacji transformatorowej 15/04kV (zamiast istniejącego słupa niskiego napięcia 0,4kV przewidzianego do demontażu) na terenie działek o nr ewid. 391, 500, 518 i 531/2 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1352P Przybychowo - Ruda na terenie działki o nr ewid. 500 oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2026P Gościejewo - Grudna o nr ewid. 518 i 531/2 położonych w miejscowości Gościejewo, gmina Rogoźno, zwrócił się o uzgodnienie projektu decyzji do zarządu drogi.

Obowiązek taki wynika z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po zapoznaniu się z projektem decyzji stwierdzono, iż planowana lokalizacja inwestycji nie jest sprzeczna z celami bezpieczeństwa ruchu drogowego przy zachowaniu warunku wymienionego w punkcie 1

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

 

 

 

 


Oborniki, 2013-06-13

 

STAROSTA OBORNICKI

64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

 

Nr sprawy: GN.673.142.2013

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 106 §5 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.], art. 53 ust. 4 pkt 6 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t. j. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.] oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [tekst jedn.Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.] po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Rogoźna z dnia 27.05.2013r. (data wpł. 31.05.2013r.):

 

uzgadniam projekt

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla inwestycji polegającej na budowie słupa SN 15kV, budowie linii kablowej SN 15kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04kV na terenie działek o nr ewid.: 391, 500, 518 i 531/2 w miejscowości GOŚCIEJEWO, gmina Rogoźno.

 

UZASADNIENIE

Do Starosty Obornickiego wpłynął wniosek Burmistrza Rogoźna z dn. 27.05.2013r. o uzgodnienie projektu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPiM.6733.5.2013.BR dla inwestycji opisanej powyżej. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości GOŚCIEJEWO i przebiega przez działki wykazane powyżej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że przedłożony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia przepisów w sprawach ochrony gruntów rolnych.

Niniejsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne z decyzją, o której mowa w art. 11 ustawy zdn.3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z późn.zm.].

 

Pouczenie

Na niniejsze Postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 7 dni od dnia doręczenia, za moim pośrednictwem.

 

drukuj pobierz pdf