Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 23/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 marca 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 23/2013

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 marca 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radna H. Kuszak uczestniczył w posiedzeniu od godz. 17.05.

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Zapoznanie się z rozliczeniem środków na utrzymanie oświaty za 2012 r.:

a) wystąpienie Dyrektora ZEAPO,

b) dyskusja.

  1. Informacja o działaniach w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie Gminy Rogoźno:

a) wystąpienie przedstawiciela gminy.

  1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosamizaw obecności 6 członków Komisji.

 

Protokół nr 22/2013 został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – zapoznanie się z rozliczeniem środków na utrzymanie oświaty za 2012 r.

a) Sprawozdanie dotyczące wykonania planów finansowych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, dowozów uczniów do szkół, ZEAPO, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, świetlic szkolnych i pozostałej działalności za 2012 r. przedstawił Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie W. Jaworski – stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Dyrektor ZEAPO poinformował, że na dzień 1.01.2012 r. plan wydatków na oświatę wynosił 21.400.689 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 22.144.826 zł. Ze środków własnych sfinansowano:

a) wydatki ponad subwencję:

- szkoły podstawowe – kwota 1.001.339 zł,

- gimnazja – kwota 1.162.274 zł,

b) inne wydatki, stanowiące zadania własne gminy na podstawie przepisów odrębnych:

- oddziały przedszkolne – kwota 968.115 zł,

- przedszkola – kwota 3.703.997 zł,

- dowozy uczniów do szkół – kwota 919.562 zł,

- zespół obsługi szkół – kwota 581.268 zł,

- dokształcanie nauczycieli – kwota 88.346 zł,

- stołówki szkolne – kwota 616.448 zł,

- fundusz socjalny dla emerytów – kwota 135.131 zł,

- świetlice szkolne – kwota 487.450 zł,

- pomoc materialna dla uczniów – kwota 100.859 zł,

- „Orlik” – kwota 86.610 zł.

Łączne wydatki na oświatę ze środków własnych wyniosły 9.851.399 zł. Wydatki ponad subwencję oświatową w szkołach podstawowych i gimnazjach stanowią odpowiednio 11,64% i 21,98% ogólnego planu wydatków w rozdziale szkoły podstawowe i rozdziale gimnazja. Porównując w różnych gminach wydatki ponad subwencję stwierdzić można, iż Gmina Rogoźno mieści się w średniej krajowej, która wynosi 20-25%. Poinformował, że na dzień 31.12.2012 r. jednostka nie wykazywała zobowiązań wymagalnych. Gmina Rogoźno z tytułu wypełnienia art. 30a Karty nauczyciela wypłaciła stażystom kwotę 4.493,29 zł.

 

b) dyskusja.

Radny R. Szuberski powiedział, że należy brać przykład z dobrych wzorców, np. z Gminy Budzyń. Dodał, że w Regionalnej Izbie Obrachunkowej zapoznał się, z wynikami finansowymi szkół w innych gminach.

Dyrektor ZEAPO zwrócił uwagę na różnice w kosztach kształcenia uczniów w szkołach miejskich i wiejskich, które mają przyznawane o 20% większe środki finansowe. Jeżeli oddziały szkolne zostaną utrzymane na poziomie 24-26 uczniów, to o 20% wyższe środki finansowe niweluje dopłatę, jaką gmina przeznacza na szkoły miejskie. Dodał, że zarówno Gmina Budzyń, jak i Ryczywół otrzymują subwencję o 20% wyższą.

Radny R. Szuberski powiedział, że w Gminie Rogoźno w szkołach poza miastem ta prawidłowość nie jest zachowana, przedstawiona przez Dyrektora ZEAPO zależność jest odwrotnie proporcjonalna.

Zastępca Burmistrza powiedział, że jeżeli jest dobrze poinformowany, to poza Wyszynami uczniowie uczęszczają do jednej szkoły.

Dyrektor ZEAPO zwrócił uwagę, że podobna sytuacja jest w Gminie Ryczywół, gdzie jest jedno gimnazjum, jedna duża szkoła podstawowa.

Radny R. Szuberski dodał, że w Gminie Ryczywół szkoła podstawowa jest również w Ludomach i Lipie.

Dyrektor ZEAPO zwrócił uwagę, że miasto Wągrowiec pomimo standaryzacji , koszty utrzymania uczniów są wyższe aniżeli w Gminie Rogoźno. Dodał, że koszty utrzymania oświaty w gminie są duże i związane ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli.

Radny R. Dworzański zapytał ilu jest zatrudnionych nauczycieli stażystów?

Dyrektor ZEAPO poinformował, że w okresie od stycznia do sierpnia zatrudnionych było 8 stażystów (tj. 5,04 etatu), a w okresie od września do grudnia zatrudnionych było 4 stażystów (tj. 3,74 etatu).

Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę na problem zatrudnienia wszystkich nauczycieli, z którym borykają się jednostki samorządu terytorialnego.

Radny R. Szuberski powiedział, że problemy demograficzne były znane znacznie wcześniej. Dodał, że wspominał o tym już w IV kadencji Rady Miejskiej, ale ówczesna polityka była inna.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że sytuacja demograficzna w gminie jest znana, jednak działania Ministerstwa Edukacji Narodowej są bardzo nieprzewidywalne, np. 6-latki w szkole.

Radny R. Dworzański zapytał czy w koszcie kształcenia ucznia gimnazjum w Zespole Szkół w Parkowie lub Gościejewie zawarte są procentowe udziały w koszcie dokształcania nauczycieli, utrzymania stołówki i świetlicy?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty wyjaśniła, że koszty dokształcania nauczycieli oraz utrzymania stołówki i świetlicy ujmowane są łącznie (szkoły podstawowe + gimnazjum), ponieważ nauczyciele zatrudnieni są w zespole szkół, a nie w szkole podstawowej lub gimnazjum. Natomiast wynagrodzenie nauczycieli płacone jest z budżetu szkoły podstawowej lub gimnazjum w zależności od ilości godzin.

Przewodniczący Z. Chudzicki podziękował Burmistrzowi Rogoźna oraz Zastępcy Burmistrza za zwiększenie kwoty stypendiów dla uczniów. Zapytał czy w koszcie utrzymania „Orlika” ujmowane jest również wynagrodzenie gospodarzy obiektu?

Dyrektor ZEAPO w złożonym sprawozdaniu podano kwotę wszystkich poniesionych kosztów na utrzymanie boiska sportowego „Orlik”.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy. 

  

Po przerwie Przewodniczący Z. Chudzicki zaproponował zrealizowanie punktu 6 - zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej, a następnie rozpatrzenie punktu – informacja o działaniach w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie Gminy Rogoźno.

Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji. 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie Apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie pilnej inicjatywy legislacyjnej w sprawie zmiany terminu wdrażania nowych obowiązków gmin wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawił Przewodniczący Z. Chudzicki.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2013 przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał radną E. Wysocką czy zasadnym jest wyodrębnienie funduszu sołeckiego?

Radna E. Wysocka odpowiedziała, że są to środki niezbędne, które przeznaczane są na realizację potrzeb i przedsięwzięć sołectwa.

Radny R. Szuberski zapytał jaki procent środków funduszu sołeckiego przeznaczany jest na konsumpcję?

Radna E. Wysocka odpowiedziała, że w Sołectwie Studzieniec na konsumpcję realizowaną w ramach imprez integracyjnych przeznaczane jest ok. 20% funduszu sołeckiego.

Skarbnik Gminy poinformowała, że 21,53% z wykonania funduszu sołeckiego przeznaczane jest na konsumpcję.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny R. Szuberski zapytał na jakim odcinku zostanie utwardzona wskazana w uchwale droga?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że droga ma być utwardzona na odcinku od skrzyżowania w Studzieńcu do sklepu w Budziszewku.

Projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny R. Szuberski zapytał jakie środki z przekazywanej dotacji mają być przeznaczone na remonty lokali, a ile na dopłaty związane z wyrokami eksmisyjnymi?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na remonty przekazuje się kwotę 75.762 zł, dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi wynosi 89.006 zł, dopłata do kosztów eksploatacji lokali socjalnych – kwota 15.824 zł i dopłata do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – kwota 300.751 zł.

Radny R. Szuberski poprosił o wyjaśnienie czego dotyczy dopłata mieszkań komunalnych w wspólnotach mieszkaniowych.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie może zostać przekazana dotacja do zobowiązań zakładu budżetowego. Wg stawek kalkulacyjnych może zostać przekazana dotacja do stawki czynszu i innych kosztów ustalonych przez wspólnoty mieszkaniowe. Dodała, że Dyrektor ZAMK złożył wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 605.000 zł. Nadmieniła, że radni wnioskowali o przekazanie zakładowi budżetowemu kwoty 1 mln zł, jednak nie można przekazać dotacji przedmiotowej wyższej niż 50% planowanych kosztów zakładu.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny R. Szuberski zapytał z czego wynika zwiększenia środków w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zwiększenie środków wynika z wykonania dochodów ze sprzedaży koncesji ponad plan oraz z niewykorzystanych środków na remont świetlicy w Owczegłowach, w której odbywają się zajęcia finansowane przez GKRPA.

Radny R. Szuberski zapytał jakie osoby korzystają z zajęć organizowanych w świetlicy w Owczegłowach?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ze środków GKRPA korzystają dzieci oraz młodzież.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy można przekazać środki dla gimnazjum społecznego?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że gmina nie może przekazać mniej aniżeli subwencja, co oznacza iż wyższe środki finansowe mogą zostać przekazane. Dodała, że gmina może przekazać dotację również na sport.

Radny R. Szuberski zapytał z czego wynika kwota ponad 3 mln zł, która wprowadzana jest do budżetu gminy?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dochody budżetu w 2012 r. zostały wykonane w 101,98% planu, natomiast wydatki wykonano w 96,79% planu.

Radny R. Szuberski przypomniał, że nie dawno w Parkowie remontowano świetlice, a teraz planuje się remont dachu. Dodał, że jeżeli klimatyzacja zostanie zalana, to nigdy nie będzie działać.

Przewodniczący Z. Chudzicki poinformował, że klimatyzacja w świetlicy w Parkowie już działa.

Radny R. Szuberski zapytał ile jeszcze zostanie wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęcie dróg? Dodał, że mieszkańcy zgłaszają się do niego informując iż muszą płacić podatek za drogę publiczną.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dopóki osoba fizyczna jest właścicielem drogi i nie wystąpi o odszkodowanie lub gmina nie przejęła drogi, to zgodnie z ordynacją podatkową musi płacić podatek. Właściciel gruntu, który jest drogą publiczną po upływie terminu płatności może wystąpić do Burmistrza o umorzenie płatności.

Radny R. Szuberski zapytał czy nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych wykonywanie inwestycji na drodze publicznej położonej na prywatnym gruncie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że naruszenie dyscypliny finansów publicznych zależy od rodzaju wykonywanej inwestycji. Gmina nie powinna wybudować drogi, natomiast oświetlenie na tego tupu drodze może wybudować.

Radny M. Kutka powiedział, że na zebraniu wiejskim w Parkowie radny A. Nadolny pytał czy klimatyzacja jest czynna i wówczas Burmistrz odpowiedział, że klimatyzacja nie jest czynna.

Skarbnik Gminy poinformowała, że klimatyzacja jest podłączona do sieci elektrycznej, ale trzeba poczekać na poprawę warunków atmosferycznych, aby móc napełnić instalację specjalistycznym płynem. 

Radny R. Dworzański przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji dyskutowano o remoncie chodnika prowadzącego do przychodni zdrowia, jednak inwestycja ta nie została uwzględniona w projekcie uchwały. Zaproponował aby wspomniana inwestycja została ujęta w planie budżetu.

Radny R. Szuberski poinformował, że planowany jest zakup świetlicy w Rudzie, a sprawy związane z gruntem nie zostały uzgodnione.

Skarbnik Gminy powiedziała, że decyzja należy do Rady Miejskiej.

Radny R. Dworzański zaproponował aby Komisja zwróciła się z wnioskiem o zmianę w budżecie.

Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, aby radni zastanowili się czy należy zająć się wyłącznie chodnikiem przy przychodni, czy też całym terenem przed przychodnią.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jest zwolenniczką dokonania zmian w proponowanych inwestycjach, a nie za szukaniem dodatkowych środków na sfinansowanie zaproponowanej inwestycji.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że wszystkie środki finansowe z wolnych środków zostały rozdysponowane, mając do realizacji jeszcze tzw. ustawę śmieciową i zakład budżetowy z problemami finansowymi. Dodała, że mimo iż udział w dochodach z podatku dochodowym od osób fizycznych został zwiększony, to nie należy się spodziewać iż zostaną one wykonane. Wykonanie dochodów ponad plan w 2012 r. wynikało ze wzrostu wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz sprzedaży w końcu grudnia nieruchomości gruntowej. Zwróciła uwagę, że zaległości w podatkach w porównaniu do 2011 r. wzrosły o ponad 30%. Dodała, że byłaby w komforcie psychicznym i finansowym gdyby z wolnych środków pozostał 1 mln zł, a 500 tys. zł to jest minimum. 

Radna R. Tomaszewska zapytała czy Skarbnik Gminy słowa, które skierowała do radnych, powtórzyła Burmistrzowi Rogoźna?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że swoje stanowisko przekazała Burmistrzowi Rogoźna oraz powtarza innym osobom.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że po wysłuchaniu opinii Skarbnika Gminy zastanawia się dlaczego zostały zaproponowane przez Burmistrza zmiany w budżecie gminy.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że proponowane zmiany wynikają z potrzeb, np. pozwolenie na budowę drogi do Dziewczej Strugi kończy się w czerwcu br.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy pawilon w Rudzie jest pilną potrzebą?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pawilon w Rudzie wynika z potrzeby społecznej Sołectwa Ruda.

Zastępca Burmistrza poinformował, że uzgodnienia dotyczące pawilonu w Rudzie dobiegają końca i prawdopodobnie sprawa zakończy się pozytywnie.

Radna R. Tomaszewska przypomniała, że radny Z. Nowak zawsze powtarzał iż Skarbnik Gminy i Burmistrz mają pochowane pieniądze.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że wyjaśniła z czego wynikają wprowadzane wolne środki.

Radny M. Kutka zapytał czy Skarbnik Gminy chciałaby, aby z kwoty 3 mln zł, na inwestycje przeznaczyć 2 mln zł, a 1 mln zł pozostawić?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest jej życzenie. Burmistrz przedstawił projekt uchwały i radni podejmą decyzję.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 5 – informacja o działaniach w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie Gminy Rogoźno – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Informację o działaniach w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji B. Cisowski.

Poinformował, że turystyka na mocy odpowiednich ustaw jest zadaniem zarówno gminy, jak również samorządów powiatowych i wojewódzkich. Gmina Rogoźno jest terenem atrakcyjny dla turystów z uwagi na znajdujące się na jej obszarze cenne zabytki architektury i ciekawe zasoby przyrodnicze. Do obiektów najlepiej dostępnych należą kościoły rzymskokatolickie, które prezentują różne style architektoniczne i posiadają cenne elementy wyposażenia. Najcenniejsze z nich to: kościół św. Wita w Rogoźnie z XVI w., kościół drewniany w Wełnie z XVIII w. pokryty wewnątrz polichromią Adama Swacha, drewniany kościół w Budziszewku, kościół w Parkowie wzniesiony na rzadko spotykanym planie koła. Za niedostępne należy uznać licznie zachowane na terenie gminy, a znajdujące się w rękach prywatnych, obiekty architektury pałacowo-dworskiej. Są wśród z nich:

- zrujnowany pałac w Wełnie z XVIII w. związany z postacią J. Wybickiego,

- pałac w Budziszewku, w którym przebywał A. Mickiewicz,

- dwór w Studzieńcu z XVIII w., którego wierna kopia została wzniesiona w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach,

- pałac w Słomowie wzorowany na pałacu Petit Trianon w Wersalu,

- pałac w Siernikach wzniesiony wg projektu Kamsetzera.

Zabytkiem jest również zabytkowe założenie urbanistyczne miasta Rogoźna, a więc również składające się na nie domy i obiekty użyteczności publicznej. Najcenniejszymi elementami dziedzictwa przyrodniczego Gminy Rogoźno są rezerwaty przyrody: „Wełna”, „Promenada” i „Buczyna”. Bogactwem pod względem turystycznym są zajmujące łączną powierzchnie 525 ha jeziora: Budziszewskie, Rogozińskie i Nienawiszcz Duży. W sezonie letnim o bezpieczeństwo osób kąpiących się w Jeziorze Rogozińskim i Nienawiszcz Duży strzegą w sezonie wakacyjnym ratownicy WOPR. Poinformował, że miejscami noclegowymi dysponują: Ośrodek Wypoczynkowy „Wiepofama” w Budziszewku, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Za Jeziorem” w Rogoźnie, Hotel Restauracja „Maggi” w Cieślach, Mini Hotel w Domu Młynarza w Jaraczu, Motel „Pod Fartuszkiem” w Rudzie. W sezonie wakacyjnym miejsca noclegowe dla zorganizowanych grup udostępniają ponadto Zespół Szkół w Parkowie i Szkoła Podstawowa w Budziszewku. Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 5 gospodarstw agroturystycznych: E. Citar „Grajek” w Budziszewku, M. Kladziński „Pod Lipami” w Budziszewku, P. Kłodziński „Bachmat” w Jaraczu, S. W. Bielinis „Pod Dylem” w Owczegłowach i Piątkowscy „Młyn-Ruda” w Rudzie. Ważnymi elementami ruchu turystycznego na terenie gminy są muzea: Muzeum regionalne im. W. Dutkiewicz w Rogoźnie i Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu. W latach ubiegłych gmina wydała profesjonalny folder, w którym również zawarte były wyżej wymienione informacje oraz mapę turystyczną. Pracownicy Urzędu Miejskiego uczestniczą w przygotowaniu wspólnego folderu powiatu obornickiego. Ponadto gmina brała udział w przygotowaniu albumu „Wielkopolska. Rozwój i trendy gospodarcze”, w którym zostały zaprezentowane największe atrakcje. Partnerami w dziedzinie rozwoju i promowania turystyki na terenie Gminy Rogoźno są Stowarzyszenie LGD „Dolina Wełny” i Stowarzyszenie LGD „7 Ryb”. Wspomniane organizacje w wydawanych materiałach promocyjnych publikują informacje na temat atrakcji i zaplecza naszej gminy. Informacje te przekazują również uczestnicząc w targach turystycznych. Istotna gałęzią ruchu turystycznego na terenie gminy są spływy kajakowe rzeką Wełną organizowane przez kilka firm.

Radny R. Dworzański poinformował, że w ostatnim czasie LGD „Dolina Wełny” wydała folder kościoły drewniane.

Radny R. Szuberski powiedział, że przygotowanie zawodowe p. B. Cisowskiego przyczyniło się do zgłębienia dóbr kulturalnych położonych na terenie gminy. 

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Poruszono następujące sprawy:

- odtworzenia chodnika po budowie kanalizacji za ul. B. Prusa,

- pism p. K. Ludyni i p. W. Michalskiego dotyczących działalności RKS „Wełna”.                     

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 11 kwietnia 2013 r.

 

 

drukuj pobierz pdf