Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 grudnia 2010 roku o godz. 14.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 1/2011

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 grudnia 2010 roku o godz. 14.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Analiza projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2011 r.

a) prezentacja projektu budżetu,

b) dyskusja, wyjaśnienia, ewentualne głosowania wniosków.

5.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na IV Sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

6.       Wolne wnioski i głosy.

7.       Zakończenie obrad.

 

Radny R. Kinach zaproponował, aby jako punkt 4 porządku obrad, omówić temat związany ze zmianą godziny odbywania się Komisji.

„Za” propozycją radnego R. Kinacha opowiedziało się 8 radnych.

Radny H. Janus zaproponował, aby materiały na sesję były omawiane przed projektem budżetu. Wyjaśnił, że budżet będzie uchwalany dopiero w styczniu, a najbliższa sesja odbędzie się już jutro i materiały na nią przygotowane są pilniejsze.

„Za” propozycją radnego H. Janusa opowiedziało się 8 radnych.

 

ad.4. Ustalenie godzin odbywania się Komisji GFiR.

Radny R. Kinach stwierdził, że większość członków Komisji to osoby pracujące i rolnicy, dlatego godz. 17.00 byłaby godziną najodpowiedniejszą.

Radny M. Połczyński powiedział, że przychyla się do wniosku radnego R. Kinacha, gdyż również pracuje popołudniami.

Radny A. Nadolny zaproponował godzinę 18.00.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że w minionej kadencji, komisje rozpoczynały się o godz. 16.00 i czasami trwały po 5, 6, 7 godzin, a raz nawet 9.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wolałby aby komisje odbywały się w ciągu dnia, kiedy pracownicy Urzędu są jeszcze na miejscu. Natomiast, gdy odbywają się one popołudniami, to pracownik musi dostać wolne lub mieć za to zapłacone.

Radny M. Połczyński przychylił się do propozycji, aby Komisje odbywały się tak, jak w poprzedniej kadencji.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że należałoby wziąć pod uwagę opinię Pana Burmistrza w tej  sprawie.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że popołudniami ma również wiele innych spotkań niż tylko komisje.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że godzina 15.00 byłaby również odpowiednia.

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby również mieć na względzie pracowników, którzy muszą przychodzić popołudniami na obie komisje i jeszcze sesje.

Radny A. Nadolny stwierdził, że Komisja powinna być albo rano, albo popołudniu, ponieważ jakoś dzień można spożytkować.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że podda pod głosowanie wniosek, aby Komisja odbywała się o godz. 14.00. Nadmienił, że po okresie zimowym można powrócić do tematu godziny rozpoczęcia Komisji.

Wniosek, aby Komisja GFiR odbywała się o godz. 14.00 nie został przyjęty. „Za” opowiedziało się 3 radnych, „przeciw” 4 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.

Radny R. Kinach złożył wniosek, aby Komisje odbywały się o godz. 16.00.

Ww. wniosek został przyjęty. „Za” opowiedziało się 5 radnych,od głosu wstrzymało się 3 radnych.

 

ad 5.Omówienie projektów uchwał i materiałów na IV Sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok przedstawił Przewodniczący Rady Z. Hinz. Wyjaśnił, że został on uzupełniony o wnioski Komisji SSOiK.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego omawianie wykonania budżetu za 2010 r. ma odbyć się w czerwcu, a nie w kwietniu tak jak dotychczas?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że art. 270 ustawy o finansach publicznych mówi, że sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego organ wykonawczy przekazuje w terminie do dnia 31 maja, a organ stanowiący udziela absolutorium do 30 czerwca.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy w miesiącu marcu temat: Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK, obejmuje również poszczególne szkoły i przedszkola?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że tak.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że ZEAPO jest odrębną jednostką, która ma swój budżet.

Przewodniczący Rady Z. Hinz stwierdził, że pod pojęciem ZEAPO rozumie również działalność finansową wszystkich placówek oświatowych. Zaproponował, aby w rubryce „współdziałający” dopisać jeszcze „dyrektorzy placówek oświatowych”.

 

Projekt uchwały w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej przedstawił Przewodniczący Rady Z. Hinz. Wyjaśnił, że poza wysokością diety przewodniczącego rady, stawki nie uległy zmianie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmniejszenie wysokości diety przewodniczącego rady wynika z ograniczenia możliwości uzyskania diety do wysokości 75% 1,5 krotności kwoty bazowej dla pracowników państwowych. Wspomniana kwota bazowa ustalana jest w ustawie budżetowej co roku. W 2011 r. kwota bazowa jest po raz pierwszy umniejszona w porównaniu do 2010 r. i w projekcie ustawy wynosi na 2011 r. 1.766,46 zł.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska. Nadmieniła, że dla pojazdów o pojemności powyżej 900 cm³ stawka kształtuje się na poziomie 0,8358 zł, poniżej na poziomie 0,5214 zł.

Radny H. Janus zapytał, gdzie będą się liczyły koszty podróży służbowej radnego?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że chodzi o podróże mające bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz stwierdził, że wcześniej jako radny, czy też Przewodniczący Rady uznawał za zasadne, że jeśli podróż odbywa się w obrębie Gminy, to delegacji radny nie otrzymywał. Natomiast wyjazdy poza teren Gminy są rozliczane.

Radny H. Janus stwierdził, że powinno to być zapisane w uchwale.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że taką przyjął zasadę, ale nie wie czy przepisy nie mówią inaczej, ale zgadza się z tym, aby to jasno sprecyzować.

Radny A. Nadolny zaproponował, aby w uchwale dodać zapis „poza terenem Gminy”.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wniósł, aby projekt uchwały został uzupełniony o stwierdzenie, że stawki zwrotu kosztów podróży dotyczą pobytu radnego poza terenem Gminy.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby §1 brzmiał: „Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy, w ramach podróży służbowej poza terenem Gminy, mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych jako maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”

Przewodniczący Rady Z. Hinz stwierdził, że taki wniosek Komisja powinna przegłosować i przedstawić go Radzie na sesji do akceptacji.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że podczas przedstawiania projektu uchwały na sesji, Komisja GFiR zgłosiłaby ten wniosek.

Wniosek, aby §1 brzmiał: „Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy, w ramach podróży służbowej, poza terenem Gminy, mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych jako maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym” został przyjęty 7 głosami „za”.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił Panią Sekretarz o sprawdzenie ww. wniosku pod względem prawnym.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady.

Radny H. Janus stwierdził, że nie pamięta, aby w poprzedniej Kadencji taka uchwała była podejmowana.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że taka uchwała powinna być podjęta z uwagi na to, że w tej chwili jest dwóch wiceprzewodniczących. Dodała, że Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi, że czynności w stosunku do przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę. Jeśli jest ich dwóch, to należy wskazać, który jest pierwszy.

Radny H. Janus zapytał, czy jak jest jeden wiceprzewodniczący to nie trzeba podejmować takiej uchwały?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie pamięta, czy była taka uchwała w ubiegłej kadencji, ale zawsze było tak, że przewodniczącemu delegacje podpisywał wiceprzewodniczący.

Radny H. Janus zapytał, czy w ubiegłej Kadencji była taka uchwała?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nie pamięta. Poprosił pracownika Biura Rady o sprawdzenie tej kwestii.

 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych wraz z autopoprawką przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości gruntu stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie  nazewnictwa ulic przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie  ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka i Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych M. Stachowiak, która nadmieniła, że stawki wynagrodzenia dla członków Komisji, psychologa, pedagoga i prowadzących się nie zmieniły. Dodała, że grup wsparcia jest kilka, ale są potrzeby, aby było ich więcej. Nowym zadaniem, jest Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego celem jest ograniczenie miejsc w szpitalach psychiatrycznych, natomiast budowanie wsparcia w środowisku lokalnym. Ważne dla ludzi to, że mają gdzie przyjść i się spotkać. Na spotkaniach wyłoniła się grupa osób, które chciałyby chociaż raz w miesiącu wyjść gdzieś do ludzi i pobyć z kimś, porozmawiać. Jest to bardzo ważne, ponieważ w szpitalach psychiatrycznych miejsca są bardzo drogie oraz nie ma psychiatry na takie duże środowisko, jak Rogoźno. Nie ma poradni zdrowia psychicznego. W Obornikach trzeba czekać minimum 2 miesiące na wizytę.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał Panią Przewodniczącą GKRPA o poradę, jak zmienić ten stan rzeczy?

Przewodnicząca GKRPA powiedziała, że już kilka razy o tym mówiła, żeby chociaż raz w tygodniu była poradnia zdrowia psychicznego. Jeśli nie mogłoby chociaż tego być, to niech chociaż będzie psychiatra. Nadmieniła, że w tej chwili sama wykonuje prywatne telefony do psychiatrów, których zna i którzy dobrze leczą. Dodała, że trzeba by było porozmawiać dyrektorem z SP ZOZ.

Radny R. Kinach zapytał, co GKRPA robi, aby zmniejszyć spożycie alkoholu wśród dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca GKRPA powiedziała, że będzie starała się z tym walczyć. Dodała, że po tym jak Komisja jeździła na kontrole, sprzedaż alkoholu nieletnim zmalała. Doszło kiedyś nawet do zgłoszenia do Prokuratury.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Ad 6. Analiza projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2011 r

Prezentacji projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok dokonała Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok, natomiast o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – pozytywną z uwagami. Budżet na 2011 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 52.331.347 zł, w tym dochody bieżące 39.929.274 zł oraz dochody majątkowe 12.402.073 zł. Na dochody majątkowe składają się m.in. dotacje ze środków unijnych na kwotę 10.896.073 zł, własne dochody majątkowe ze sprzedaży działek i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na kwotę 1.506.000 zł. Na dochody bieżące składają się: dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 6.031.896 zł, dotacje na zadania własne –  404.122 zł, subwencje ogólne – 14.955.085 zł, udziały w podatku CIT i PIT – 6.163.873 zł, pozostałe dochody własne – 12.374.298. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wzrósł, w porównaniu do roku 2010, o 405.000 zł, podatek rolny od osób prawnych i fizycznych o 65.000 zł, podatek leśny od osób fizycznych i prawnych o 12.900 zł, podatek od środków transportowych o 17.673 zł, podatek od spadków i darowizn o 10.000zł, planowane dochody z opłaty targowej zmniejszono o 15.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano o 80.000 zł więcej niż w 2010 r., opłata planistyczna 150.000 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 56.252.435 zł, w tym wydatki bieżące 38.706.503 zł oraz wydatki majątkowe 17.545.932 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano na kwotę 20.574.964 zł, na opiekę społeczną 7.983.456 zł, na pozostałe wydatki na kwotę 10.148.083 zł. Wydatki na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i uchwałami rad sołeckich poszczególnych sołectw na kwotę 202.225 zł. Deficyt na 2011 r. zaplanowano na kwotę 3.921.088 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów (5.318.000 zł). Rozchody zaplanowano na kwotę 1.396.912 zł. Stan kredytu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniesie 7.966.264,06 zł, a stan zadłużenia Gminy na koniec 2011 r., jeśli zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 5.318.000 zł i po uwzględnieniu dokonanych wpłat w 2011 r. , wyniesie 11.887.349,06 zł. Ustalając budżet zachowano relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  W 2011 r. konieczna jest sprzedaż mienia na kwotę 1.506.000 zł.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że 4 stycznia odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji GFiR, na którym zostanie wydana opinia Komisji na temat budżetu. Nadmienił, że Komisja SSOiK wydała opinię pozytywną.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że Pan Burmistrz co roku przygotowywał informację nt. ilości wniosków do budżetu, kto je kierował, na jaką kwotę itd. Poprosił, aby na najbliższą Komisję również takie zestawienie przygotować.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że w tej kadencji sprawą priorytetową jest budowa kanalizacji sanitarnej i dlatego budżet, w odniesieniu do ilości spraw inwestycyjnych, jest mniejszy. Poinformował, że wstępnie ocenia projekt budżetu pozytywnie.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że ogłosił już przetarg na inżyniera kontraktu odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej. Otwarcie ofert nastąpi 10 stycznia. Są ogłoszone przetargi na jej budowę wraz z separatorami i kolejny na rozbudowę oczyszczalni. Ich otwarcie nastąpi 2 lutego 2011 r. Umowy z WIOŚ na finansowanie zadania są już podpisane. Być może po przetargach pojawi się możliwość sfinansowania budowy jakichś dróg, ale trudno to przewidzieć. Być może zapadnie decyzja o zejściu z kredytu. Trudno również przewidzieć jak potoczy się sprzedaż gminnego majątku. Zaplanowano konieczne minimum wydatków w ZEAPO, RCK, GOPS i ZAMK, a także w Urzędzie. Nie uwzględniono podwyżek dla pracowników. Ponadto modernizacja świetlicy w Parkowie jest już prawie na ukończeniu. Później odbędzie się przetarg na remont świetlic w Gościejewie i w Grudnie. W związku z kanalizacją nie zaplanowano Dni Rogoźna, dożynek. Burmistrz nadmienił, że zaplanowano również sprzedaż majątku Gminy na prawie 9.000.000 zł w następnych latach. Trzeba zrobić wszystko, aby tego dokonać. Być może wystarczy sprzedaż działek, aby uzyskać dochód z majątku, a może okaże się, że rynek nieruchomości jest kiepski i trzeba będzie podjąć decyzję o sprzedaży innych obiektów. Przypomniał, że pod koniec ubiegłej kadencji trzeba było podjąć trudną decyzję, czy budować kanalizację i zrezygnować z budowy dróg, czy odwrotnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że w programie sesji budżetowej powinno być wystąpienie Pana Burmistrza uzasadniające kierunek działania finansów i kierowania zadań związanych z kanalizacją. Nadmienił, że dobrze by było przygotować harmonogram działań związanych z realizacją inwestycji. Taka informacja powinna być skierowana przede wszystkim do mieszkańców.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że harmonogram jest przy złożeniu wniosku do kwartału, kwotowo.  Wszyscy mieszkańcy terenu, który obejmie kanalizację, zostali pisemnie poinformowani o podpisaniu umowy, że prawdopodobnie realizacja rozpocznie się na wiosnę itd. Jeśli zadanie będzie już po przetargu i będzie dokładnie wiadomo, ile wyniesie koszt budowy kanalizacji, to zostaną przygotowane nowe harmonogramy, wtedy na pewno odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, żeby poinformować ich, kto jest kierownikiem budowy, z kim będą mogli rozmawiać, komu zgłaszać uwagi itd. Nadmienił, że nie widzi problemu, aby spotkać się również z radnymi, aby poinformować ich, która firma będzie realizowała zadanie. Można pytać, dzwonić i nie ma z tym żadnego problemu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że swego czasu wydawany był biuletyn informacyjny Burmistrza.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni zakazali mu go wydawać twierdząc, że jest to element samochwalstwa.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że w takim biuletynie można by zawierać informacje o tych wszystkich zadaniach itd. Dodał, że czasami radni nie są wystarczająco poinformowani i dopytują na komisjach, a co dopiero mieszkańcy, którzy mają czasami niewłaściwe informacje. Przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do 1 stycznia 2011 r.

 

Ad.7. Wolne wnioski i informacje.

Radny R. Kinach zapytał, czy w budżecie są jeszcze środki na odśnieżanie chodników i ulic?

Skarbnik Gminy powiedziała, że w dniu dzisiejszym dzwoniła, iż jeszcze nie dostała rachunku za listopad. Na listopad i grudzień w budżecie było zaplanowane 90.000 zł, ale nie wie na jakie kwoty wpłyną faktury.

Radny R. Kinach zapytał, kto koordynuje odśnieżanie chodników i ulic?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Straż Miejska.

Radny R. Kinach stwierdził, że zgłaszał 3 razy do Pana Stępnia odśnieżanie Wójtostwa i ani razu nie zostało to zrobienie. Podobnie na ul. Lipowej chodnik nie był odgarnięty.

Skarbnik Gminy zapytała, czy chodnik przylega do posesji?

Radny R. Kinach odpowiedział, że jego zdaniem nie, ponieważ pomiędzy jest pas zieleni.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poprosił, aby radni do następnego posiedzenia Komisji przemyśleli tematy, jakimi Komisja mogłaby się zająć w 2011 r. Dodał, że można by się zastanowić nad organizacją wyjazdów np. do Aquabellis, Megawat, GOPS, aby poznać funkcjonowanie tych jednostek od środka.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.00

Rogoźno, dnia 17 stycznia 2011 r.

Protokół sporządziła A. Potocka

 

drukuj pobierz pdf