Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXIX/366/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz, wchodzącym w skład Rogozińskiego Centrum Kultury

Uchwała Nr XXXIX/366/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz, wchodzącym w skład Rogozińskiego Centrum Kultury

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 902) w związku z § 10 Statutu Rogozińskiego Centrum Kultury stanowiącego załącznik do uchwały nr XIV/128/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Muzeum działającą przy Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz, wchodzącym w skład Rogozińskiego Centrum Kultury, zwaną dalej „Radą Muzeum”.

§ 2. 

Ustala się 12 osobowy skład Rady Muzeum.

§ 3. 

W skład Rady Muzeum wchodzą:

1)     Lucyna Bełch,

2)     Małgorzata Fryza,

3)     Maria Gruszka

4)     Wojciech Mielewczyk

5)     Władysław Ruks

6)     Hanna Nowicka

7)     Jarosław Buszko

8)     Rosław Lewandowski

9)     Renata Tomaszewska

10) Ewa Wysocka

11) Katarzyna Erenc-Szpek

12) Jarosław Łatka

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 5. 

Traci moc uchwała nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

doUchwały Nr XXIX/366/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 2020 r.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 902) przy muzeum samorządowym działa Rada Muzeum, której członków (w liczbie od 5 do 15) na czteroletnią kadencję powołuje jednostka samorządu terytorialnego. W myśl art. 11 ust. 2 tej ustawy, zadaniem Rady Muzeum jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, oraz ocena działalności muzeum.

W skład Rady Muzeum powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych m.in. przez: jednostkę samorządu terytorialnego, stowarzyszenia naukowe i twórcze, fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum oraz dyrektora muzeum (art. 11 ust. 5 ustawy). Przy czym członkowie rady muzeum wskazani przez Radę Miejską w Rogoźnie stanowić mogą nie więcej niż 1/3 składu rady muzeum (art. 11 ust. 6 ustawy).

W związku z upływem czteroletniej kadencji dotychczasowej Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz, proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały.

W związku z powyższym, do składu Rady Muzeum proponuje się osoby wymienione w § 3 uchwały. Osoby te desygnowane zostały przez Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna oraz Radę Miejską w Rogoźnie.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf