Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór na stanowiska: Nabór na stanowisko Kasjera w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie - zakończony

 


 

Burmistrz Rogoźna

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

KASJERA W WYDZIALE FINANSOWYM

w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie minimum średnie
  2. doświadczenie związane z obsługą kasy
  3. dobry stan zdrowia
  4. umiejętność obsługi pakietów biurowych (WORD, Excel, Power Point)
  5. nieposzlakowana opinia
  6. posiadane obywatelstwo polskie
  7. przedłożenie zaświadczenia o niekaralności
  8. korzystanie z pełni praw publicznych
  9. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  10. predyspozycje osobowościowe: odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, wysoka kultura osobista
  11. znajomość przepisów prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy, a przede wszystkim: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ogólna wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość instrukcji kancelaryjnej i zasad archiwizowania dokumentów
  2. umiejętność: pracy w zespole, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych, sprawnej organizacji pracy
 3. Zakres zadań na stanowisku pracy: prowadzenie kasy urzędu w tym:
  1. przyjmowanie do kasy podatków i opłat
  2. odprowadzanie dochodów do banku,
  3. wypłaty z kasy (drobne rachunki, delegacje)
  4. uzupełnienie pogotowia kasowego
  5. sporządzanie dziennych raportów kasowych
  6. dzienne uzgadnianie stanu gotówki w kasie
  7. przekazywanie dokumentów wpłaty podatków i opłat do księgowości podatkowej
  8. prowadzenie rejestru korespondencji Wydziału Finansowego
  9. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
  10. prowadzenie ewidencji papierów wartościowych złożonych w depozyt
  11. elektroniczny obieg dokumentów
  12. archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 4. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
  1. życiorys/CV i list motywacyjny
  2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  3. kwestionariusz osobowy
  4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane z przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborach.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą w Rogoźnie, ul. Nowa 2; 64-610 Rogoźno (email: um@rogozno.pl).
 2. W UM w Rogoźnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@rogozno.pl.
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze kasjer w Wydziale Finansowym.
 4. Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.
 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze kasjer w Wydziale Finansowym z uwzględnieniem trzech miesięcy, w których Burmistrz Rogoźna ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.
 6. Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz stosownych przepisów wykonawczych.
 7. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące numeru telefonu będą wykorzystywane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.
 8. Udostępnione dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze na stanowisko urzędnicze kasjer w Wydziale Finansowym.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

6. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty należy złożyć do: 24 stycznia 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno z dopiskiem „oferta pracy – stanowisko kasjer - Wydział Finansowy”

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

W przypadku nie przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych powyżej, oferty będą odrzucane (na etapie weryfikacji formalnej). Wstępna selekcja kandydatów związana z weryfikacją spełnienia wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie analizy nadesłanych dokumentów.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu sprawdzającego wiedzę i rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na BIP Rogoźno.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 785 009 430, 785 009 404.

 

drukuj pobierz pdf