Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 16:30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 23/2016

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Działalność niepublicznych przedszkoli i żłobków w Gminie Rogoźno.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. Dyskusja
 5. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 6. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 7. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

 

Ad. 4. Działalność niepublicznych przedszkoli i żłobków w Gminie Rogoźno.

Pan przewodniczący Łukasz Zaranek udzielił głosu pani dyrektor Magdalenie Krupczyńskiej, która reprezentuje Pierwsze Polsko – Angielskie Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie. Pierwsze Polsko-Angielskie Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie "Akademia Małych Odkrywców", ul. Konieczyńskich 53, 64-610 Rogoźno mieści się w „bliźniaczym", nowoczesnym, dużym, jednopiętrowym budynku. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. Nawierzchnia w granicach terenu placówki jest utwardzona i przystosowana do ruchu kołowego. Obiekt znajduje się na terenie ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych. Na terenie przedszkola znajduje się dobrze wyposażony plac

zabaw. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2015 r. W przedszkolu są 4 klimatyzowane sale (2 sale przedszkolne i 2 sale żłobkowe), 3 łazienki (1 łazienka z 3 kabinami wc), kuchnia i szatnia. Pomieszczenie, w którym odbywa się rozdzielanie posiłków z cateringu - kuchnia, jest trwale oddzielone od pomieszczeń, które mają inne przeznaczenie, jak np. sale dziecięce. Posiłki przygotowuje Bistro „U Hipolita". Żłobek przystosowany jest do przyjęcia dwanaśdorga dzieci, przedszkole do przyjęcia dwóch grup.

Obecnie do przedszkola uczęszcza 40 dzied, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pod opieką naszego przedszkole jest również dziecko z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewaUdacyjno - wychowawczych.

Przedszkole otrzymuje dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.

W żłobku jest 12 dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 roku, natomiast zapotrzebowanie jest większe, mamy listę dzieci oczekujących na miejsce.

Żłobek nie otrzymuje żadnej dotacji, chociaż jest to jedyna tego typu placówka na terenie gminy Rogoźno. We wrześniu 2014 r., 2015 r. i 2016 r. organ prowadzący placówkę składał do Burmistrza i Rady Miejskiej wnioski o dotację na żłobek, ale wnioski pozostały bez odpowiedzi.

W przedszkolu są zatrudnione 4 nauczycielki i 1 pomoc nauczyciela, a w żłobku 2 opiekunki.

Dzieci niepełnosprawne są pod opieką nauczyciela wspomagającego, uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, oprócz tego w ramach wczesnego wspomagania mają organizowane indywidualne zajęcia:

-zajęcia rehabilitacyjne,

-zajęcia rewalidacyjno - terapeutyczne z pedagogiem specjalnym,

 • zajęcia logopedyczne,
 • terapia ręki,
 • integracja sensoiyczna.

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej w Akademii Małych Odkrywców jest realizowana każdego dnia w języku polskim i angielskim.

Przeprowadzane są eksperymenty, zajęcia plastyczne, scenariusze zajęć.

W przedszkolu jest zatrudniona lektorka języka angielskiego, która zwraca się do dzieci wyłącznie w obcym języku. Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego niesie ogromne korzyści dla rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego dziecka. Okres miedzy trzecim a szóstym rokiem życia uznawany jest za optymalny dla rozpoczęcia nauki języka obcego. Dziecko w okresie tym ma już dobrze wykształcone strategie poznawcze i umiejętności praktyczne nabyte w procesie przyswajania języka ojczystego i może je teraz wykorzystać i rozwijać w trakcie uczenia się języka obcego. Dobra pamięć mechaniczna, łatwość powtarzania ze słuchu oraz ogólna ciekawość świata zewnętrznego to cechy charakterystyczne dla dziecka, jak również cechy ułatwiające naukę języka angielskiego.

Podstawowymi technikaomi w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu są techniki opierające się na słuchaniu (listening) oraz mówieniu (speaking).

Przygotowujemy do nauki czytania metodą Glenna Domana. Polega na globalnym czytaniu wyrazów. Dzięki tej metodzie dzieci rozwijają się intelektualnie, poszerzają swoją wiedzę, a także zaczynają czytać pojedyncze wyrazy.

Oprócz tego na co dzień realizowane są zajęcia dodatkowe

Nauka pływania

Nasze dzieci biorą udział w lekcjach nauki pływania pod okiem instruktorki Moniki Chudzickiej. Oferta przewiduje ćwiczenia z profesjonalnymi pomocami do nauki pływania, dzięki którym dziecko oswaja się z wodą i czerpie z tych zajęć wiele radości:

 • adaptacja do środowiska wodnego
 • opanowanie podstawowych umiejętności ruchowych
 • opanowanie umiejętności pływania w różnych stylach

Zajęcia ogólnorozwojowe i karate

Dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych prowadzonych przez Pawła Nochowicza - czynnego zawodnika klasy mistrzowskiej, licencjonowanego instruktora karate, nauczyciela z Obornickiego Klubu Karate. Na zajęcia składają się: krótka rozgrzewka, zabawy ożywiające, elementy stretchingu i gimnastyki, nauka technik karate, rzutów i chwytów judo, ćwiczenia z przyrządami - poduszki do karate, packi, piłki, szarfy, pasy. Program zajęć dostosowany jest do wieku dzieci. Obejmuje gry i zabawy mchowe rozwijające sprawność ogólną, kształtujące zwinność, koordynację ruchową i gibkość. Dzieci poznają elementarne techniki różnych sportów, uczą się także dyscypliny i pozytywnej postawy do aktywność ruchowej. Zajęcia są zawsze ciekawe i zróżnicowane, dzieci bawią się będąc cały czas w mchu, wszyscy uczestnicy naszych zajęć czują się bezpieczni i docenieni. Najbardziej obiektywną oceną lekcji są uśmiechnięte twarze po skończonych zajęciach oraz wielka chęć uczestnictwa w kolejnych.

Zajęcia taneczne

Nasze Przedszkolaki biorą udział w zajęciach tanecznych z elementami aerobiku.

Ruch rozwijający Weroniki Shereborne

Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:

 1. świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 2. świadomość przestrzeni i działania w niej,
 3. dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Rytmika

Cotygodniowe zajęcia z rytmiki są dla naszych Przedszkolaków doskonałą okazją do rozwijania ich dziecięcej wrażliwości muzycznej. Przy akompaniamencie muzycznym ćwiczą poczucie rytmu, rozbudzają swoją wyobraźnię muzyczną i aktywność twórczą. W trakcie zajęć Przedszkolaki rozwijają też umiejętności spostrzegania, przetwarzania i odtwarzania czynności.

Logopedia

To właśnie na tych zajęciach nasze dzieci na wesoło wykonują przysłowiową gimnastykę buzi i języka.

Zajęcia w ogródku

 • dzieci poznają jakie rośliny rosną, owocują w danej porze roku
 • dzieci potrafią nazwać owoce i warzywa, narzędzia ogrodnicze
 • potrafią dbać o rośliny (samodzielnie je podlewają, odchwaszczają, grabią itp)
 • wiedzą że warzywa i owoce są źródłem witamin potrafią przygotować z zebranych plonów smaczne potraw

Pani Krupczyńska zapytała, dlaczego subwencja dla przedszkoli niepublicznych jest o 1/6 mniejsza? Pani burmistrz Tomaszewska odpowiedziała, że nie potrafi odpowiedzieć, a w związku z nieobecnością pani skarbnik wyjaśnienie nastąpi w terminie późniejszym. Pani dyrektor powiedziała, że do budżetu został złożony wniosek o dotację dla żłobka w wysokości 400 zł, na dziecko, bo w takim wypadku koszt może być obniżony o 200 zł dla rodzica, który posyła dziecko do żłobka. Pani burmistrz Tomaszewska odpowiedziała, że w budżecie taka dotacja nie jest uwzględniona, ale jeżeli Rada chciałaby taka dotacje udzielić to dopiero przy wolnych środkach. Pani radna Kolanowska zapytała o sposób praktyczny przeprowadzania podstawy programowej w języku polski i angielskim? Pani dyrektor odpowiedziała, że lekcja są z lektorem prowadzone i treści które są w języku polskim są kompatybilne też z treścią w języku angielskim. Pan radny Chudzicki zwrócił się z do pani Krupczyńskiej, że z wypowiedzi wynika iż pani dyrektor oczekuje wsparcia od komisji w temacie dofinansowania. Pani Krupczyńska odpowiedziała, że jest to dla niej biznes i prowadząc żłobek musi mieć z tego korzyść. Pani Kolanowska zapytała ile jest dzieci rocznych w żłobku a ile dwulatków? Pani Krupczyńska odpowiedziała, że rocznych jest 7 lub 8, natomiast tych drugich 4. Na tą chwile jest lista dzieci rezerwowych.

Drugą osobą, która zreferowała powyższy temat była pani Jolanat Pilecka – dyrektor przedszkola Przemysław w Rogoźnie.

Niepubliczne Przedszkole „Przemysław” rozpoczęło swoją działalność 1 września 2011 roku. Założycielem i Osobą Prowadzącą Przedszkole jest Przemysław Czarnecki. Jesteśmy zapisani w rejestrze niepublicznych placówek oświatowych Gminy Rogoźno pod numerem 3. Dysponujemy setką miejsc dla dzieci. Pięć jasnych, ciepłych i przestronnych sal gwarantuje doskonałe warunki do zabawy i nauki. Sale wyposażone są w rzutniki multimedialne i sprzęt audiowizualny. Dzieci korzystają z dwóch basenów z kulkami, drabinek i ławeczek. Duży, monitorowany plac zabaw z dwoma piaskownicami, zjeżdżalniami i innymi urządzeniami, gwarantuje bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów. W Przedszkolu „Przemysław” realizujemy zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji podstawę programową „Nasze przedszkole”. Program Edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci - M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej (Wydawnictwa MAC).

Przedszkole „Przemysław” zatrudnia 16 osób ( w tym 6 nauczycieli, 5 osób wspomagających, wyżej wymienione osoby oprócz wykształcenia pedagogicznego oraz przedszkolnego posiadają szeroki wachlarz specjalizacji. Na pełnym etacie zatrudniamy nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela psychologii oraz nauczyciela wychowania fizycznego o specjalizacji gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna. W niepełnym wymiarze godzić zatrudniamy specjalistę do logopedii oraz nauczyciela rytmiki.

Osoby zajmujące się obsługą kuchenną - kucharka oraz pomoc kuchenna. A także główna księgowa.

Do osiągnieć naszego przedszkola należy przede wszystkim dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym poprzez udział we wszelkich aktywnościach organizowanych na terenie miasta Rogoźno (m.in.: Przeglądy Piosenki, Przeglądy Tańca, Jarmarki Świąteczne, Konkursy Plastyczne, Akcje Charytatywne), współpracą z Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną, Szkołą Podstawową w Budziszewku, a także udział w wielu akcjach, między innymi: Udział w projekcie Polsko – Szwajcarskim Projekcie „Edukacja, promocja, profilaktyka w kierunku jamy ustnej skierowana do dzieci”, udział w XIV Akademii Misia Haribo oraz w Konkursie na „Najdłuższy Paragon Przedszkolaków” organizowanym przez Urząd Skarbowy. Bierzemy udział we wszelkich przedsięwzięciach dających radość naszym podopiecznym. Nadrzędnym celem jest dla nas dobro dziecka.

Niepubliczne Przedszkole „Przemysław” jest miejscem, w którym KAŻDE DZIECKO JEST WAŻNYM DLA NAS CZŁOWIEKIEM mającym podobnie jak dorośli swoje dobre i złe dni, swoje radości i smutki. Dlatego stwarzamy warunki do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju dzieci:

 • poznajemy świat poprzez liczne wycieczki i podróże;
 • dbamy o aktywność fizyczną naszych podopiecznych poprzez regularne wyjazdy na basen;
 • uczymy nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia;
 • wspieramy kreatywne myślenie i twórcze działania dzieci;
 • przygotowujemy do życia w społeczeństwie w poczuciu odpowiedzialności za podejmowane działania i decyzje;
 • wspólnie przeżywamy sukcesy i radości ucząc równocześnie tego, jak znosić porażki i radzić sobie z niepowodzeniami i smutkiem;
 • tworzymy klimat, w którym dziecko czuje się lubiane, akceptowane i szanowane, a co za tym idzie – szczęśliwe.

Równie ważnymi jak dzieci są dla nas ich rodzice. Chcemy, by otwarta i życzliwa współpraca pomagała nauczycielom i wspierała rodziców w jak najlepszym funkcjonowaniu i najpełniejszym, wszechstronnym rozwoju dzieci. Uważamy, że relacje z Samorządem układają się bardzo dobrze i liczymy na kontynuowanie pomyślnej współpracy. Pan radny Chudzicki zapytał jaka jest odpłatność w przedszkolach? Pani Krupczyńska powiedziała, że pobyt dziecka 8 – godzinny to kwota 270 zł, oraz stawka żywieniowa 7 zł za dzień, a wszelkie zajęcia dodatkowe są bezpłatne. W przedszkolu Przemysław jest to kwota 330 zł już z wyżywieniem, powyżej 8 godzin jest to kwota 440 zł, natomiast za każdy dzień nieobecności dziecka kwota wyżywienia jest odejmowana, część zajęć jest wliczona w koszt, a część niestety nie. Pani Krupczyńska dodała, że funkcjonuje takie coś jak pogotowie przedszkolne, gdzie dzieci są i do godz 17 lub 18 i wtedy jest dodatkowa opłata. W ramach podsumowania pani Tomaszewska powiedziała, że oba przedszkola sa na bardzo wysokim poziomie, pięknie wyposażone, a co najważniejsze te przedszkola są bardzo bezpieczne. Pani burmistrz podziękowała, że te placówki włączają się w życie kulturalne gminy i biorą czynny udział w różnych imprezach. Pani dyrektor Krupczyńska zaprosiła do zwiedzenia przedszkola oraz do zorganizowania komisji w tej siedzibie.

 

Ad. 5 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok, projekt tej uchwały przedstawiła pani przewodnicząca Maria Stachowiak. Pani przewodnicząca dodała, że nie ma w tym projekcie środków przeznaczonych dla policji, będzie jedynie dofinansowanie, wydzielona została kwota na przemoc dla pomocy społecznej, przewidywane są też środki dla straży miejskiej na transport osób uzależnionych. Pan Jarosław Łatka zwrócił się do pani burmistrz o potwierdzenie informacji, czy jeden ze strażników zrezygnował ze stanowiska? Pani burmistrz Tomaszewska powiedziała, że pan Sławek Jamróz został oddelegowany do prowadzenia spraw organizacyjnych w spółdzielni socjalnej. Dodatkowo pan Jamróz prowadzi sprawy, którymi zajmował się dotychczas czyli OSP. Pan Kuszak zapytał, czy to nie dezorganizuje pracy strażników? Pani Tomaszewska odpowiedziała, że przeniesienie jest tymczasowe, ponieważ pan burmistrz chciał zobaczyć jak to będzie funkcjonowało. Natomiast dyżury w tej chwili wykonywane są 2 na 1, jednak pojedynczo strażnicy nie wykonują czynności kontrolnych w terenie. Pan radny Łatka zgłosił wniosek o dopisanie w harmonogramie nazwisk osób prowadzących zajęcia, nadmienił że osoby, które prowadzą takie zajęcia powinny być wyłonione na podstawie konkursu ofert.
 2. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, projekt tej uchwały przedstawiła również pani przewodnicząca Maria Stachowiak. Pan radny Łatka zapytał jakie sa plany przekazywania informacji na temat uzależnień? Pani przewodnicząca odpowiedziała, że pogadanki już się znudziły, więc organizowane będą konferencje, lub na indywidualne zaproszenia szkół. Pan radny Zaranek zapytał, czy jest zabieganie o środki zewnętrzne? Pani Stachowiak odpowiedziała, że otrzymane zostało np. środki od wojewody na pracę ze sprawcami – jednak w tej kwestii jest tak dużo pracy, że wszystkie godziny są wykorzystywane w jednym tygodniu. Pan przewodniczący zapytał, czy jest jakaś osoba, która specjalnie zajmuje się pisaniem wniosków o granty? Pani Stachowiak odpowiedziała, że nie ma takiej osoby, ponieważ nie ma na to czasu, to nie są etaty, tylko to są godziny.
 3. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego, projekt uchwały przedstawiła pani z-ca skarbnika Izabela Kaniewska, która wyjaśniła że kwota 100 tys zł jest przeznaczona na rewitalizację rzeki Wełny,
 4. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Ryczywół, projekt uchwały przedstawiła pani z-ca skarbnika Izabela Kaniewska, która wyjaśniła, że przekazywane są środki na termomodernizacje budynku WTZ w Wiardunkach w kwocie 40 tys, jest to kwota przeliczona na jednego mieszkańca,
 5. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2017 rok, projekt uchwały przedstawiła pani z-ca skarbnika Izabela Kaniewska, która przedstawiła że zmniejszające się przychody, wzrost kosztów udziału gminy w nieruchomościach wspólnych powodują pogorszenie sytuacji finansowej ZAMK-u,
 6. w sprawie dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego, projekt uchwały przedstawiła pani z-ca skarbnika Izabela Kaniewska, która wyjaśniła
 7. zmiany w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, projekt uchwały przedstawiła pani z-ca skarbnika Izabela Kaniewska, wraz z dwiema autopoprawkami, które dotyczą, pierwsza dotyczy wykonania monitoringu przy Urzędzie Miejskim, druga dotyczy podpisania projektu pn.”Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno na lata 2016-2023”,
 8. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026, projekt uchwały przedstawiła pani z-ca skarbnika Izabela Kaniewska, brak pytań
 9. ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, projekt uchwały przedstawiła pani z-ca skarbnika Izabela Kaniewska, która wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczone w budżecie wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miejska może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku i określić termin realizacji wydatków,

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 dotyczą n/w zadań majątkowych:

„Przebudowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Rogoźna" proponowana kwota wydatków niewygasających wynosi 686.089,85 zl. Zawarto umowy z wykonawcami robót budowlanych, wybranych w przetargach nieograniczonych:

 • w dniu 02 grudnia 2016 roku z Firma BIMEX sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą w Rudzie 12B; 64-610 Rogoźno na przebudowę chodników przy ul. Sienkiewicza, Kwiatowej i Miodowej w Rogoźnie za kwotę 548.156,27 zł oraz z WIA-LUK Łukaszem Wiśniewskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 4.551 zł. Łączna wartość zwartych umów wynosi 552.707,27 zł. Wykonanie tego zadania w tak krótkim terminie i warunki atmosferyczne spowodowała konieczność aneksowania umowy z terminem realizacji do 30.06JO 17 roku, po podjęciu niniejszej uchwały.
 • w dniu 13 grudnia 2016 roku z Przedsiębiorstwem Budowlano - Drogowym Włodarczak Szymon z siedzibą Roszkowo la/4; 62-085 Skoki na przebudowę chodnika na ul. Polnej w Rogoźnie za kwotę 130.307,58 oraz z WIA-LUK Łukaszem Wiśniewskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 3.075 zł. Łączna wartość zwartych umów na tym zadaniu wynosi 133.382,58 zł. Wykonanie tego zadania w tek krótkim terminie i ze względu na warunki atmosferyczne spowodowała konieczność aneksowania umowy z terminem realizacji do 30.06.2017 roku, po podjęciu niniejszej uchwały.
 • Projekt bodowy chodnika i ścieżki rowerowej aa ul. Konieczyńskich w Rogoźnie" ze względu na opóźnienia zleconych do wykonania mapy do celów projektowych zachodzi konieczność ujęcia tego zadania w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku. Wartość tego zadania oszacowano na kwotę 15.000 zl.
 • „Projekt budowy drogi Pasieka - Pralce" zlecono wykonanie map do celów projektowych, które nie zostały wykonane w umownym terminie. Wartość tego zadania oszacowano na kwotę 7.858,90 zł. W związku z powyższym zasadnym jest ujęcie tego zadania w wykazie wydatków niewykasających z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.
 • Budowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego" w kwocie 51.285,53 zł. Błędy wykryte w dokumentacji technicznej podczas realizacji zadania są główną przyczyną nie wykonania robót budowlanych w umownym terminie. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniewa Smolińskiego z Wągrowca. W związku z powyższym zasadne jest po podjęciu niniejszej uchwały aneksowanie zawartej umowy z maksymalnym terminem realizacji do 30.06.2017 roku.

Dla wszystkich w/w zadań określono maksymalny ustawowy termin zakończenia realizacji tj. do 30 czerwca 2017 roku. Zasadnym jest uchwalenie wykazu oraz planu wydatków, które nie będą wygasały z upływem 2016 roku, ze względu na zaawansowanie prac nad ich realizacją.

W tym miejscu pani burmistrz Tomaszewska podkreśliła, że temat schodów przy RCK jest tematem skrajnie ciężkim, ponieważ zawinił projektant, który popełnił karygodne błędy w projekcie, firma która wykonuje prace powinna już dawno temat zamknąć a ciągle toczą się poprawki. Projekt został wykonany kilka lat wstecz, ale ze względu na brak środków finansowych nie został temat ruszony. W obecnej chwili trudno przewidzieć termin ukończenia schodów, ze względu na liczne poprawki. Pani burmistrz dodała, że pan burmistrz Szuberski rozpatruje możliwość wystąpienia na drogę sądową.

Komisja wypracowała również wspólnie plan pracy KSSOiK na rok 2017, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przedstawiona została przez pana przewodniczącego treść uchwały w sprawie wyboru pana burmistrz Szuberskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Radni zgodnie stwierdzili, że jest to osoba, która dysponuje wiedzą i doświadczeniem, dlatego wybór pana burmistrza do tej komisji jest jak najbardziej słuszny.

 

Ad. 6 Wolne głosy i wnioski.

Pan przewodniczący Łukasz Zaranek przedstawił członkom komisji pismo, od pana burmistrz Szuberskigo kierowane do członków KGFiR w sprawie uwzględnienia monitoringu w przyszłorocznym budżecie, natomiast nie znalazły tam miejsca wnioski dotyczące defibrylatorów oraz zwiększenia kwoty dofinansowania do 200 tys zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków.

 1. Pan radny Kuszak zwrócił się o potwierdzanie meili wysyłanych na adres um@rogozno.pl. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami Burmistrza aby prośby, wnioski dotyczące lamp, dziur lub innych ważnych rzeczy wysyłać bezpośrednio do odpowiedzialnych wydziałów, na co pani burmistrz odpowiedziała, że każda sprawa nawet mail jest w urzędzie rejestrowana i nie pozostawiona samej sobie, prośbę radnego przyjęła do realizacji.

Pani burmistrz na zakończenie dodała, że wniosek do komisji heraldycznej z wszystkimi poprawkami została zgłoszony.

 

Ad. 7 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz 19:00, protokołowała – Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf