Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXI/187/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXI/187/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27.11.2019 r.

 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.2019 r., poz.506 z poźn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019 r., poz.2010 późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych.

 

§ 2. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą niżej wymienione odpady komunalne. Odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z terenów zabudowy jednorodzinnej odbierane będą w workach, natomiast odpady pochodzące z terenów zabudowy wielorodzinnej odbierane będą w pojemnikach:

 1. nieselektywne (zmieszane) odpady komunalne,
 2. selektywnie zbierane:
  1. papier,
  2. metale,
  3. tworzywa sztuczne,
  4. szkło,
  5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  6. bioodpady.

§ 3. Niżej wymienione odpady komunalne selektywnie zbierane, właściciel nieruchomości jest zobowiązany oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Studzieńcu, w tym mobilnego punktu, który odbierał będzie przedmiotowe odpady bezpośrednio od właścicieli nieruchomości lub poprzez doniesienie odpadów w określonych godzinach przez właściciela nieruchomości we wskazane miejsce na terenie miejscowości, gdzie będzie stacjonował przedmiotowy pojazd. Do odpadów tych należą:

 1. odpady niebezpieczne,
 2. przeterminowane leki i chemikalia,
 3. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczenia w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 4. zużytych baterii i akumulatorów,
 5. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 6. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 7. zużytych opon,
 8. odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

§ 4. Przeterminowane leki właściciel nieruchomości jest zobowiązany dostarczyć do pojemników rozstawionych w aptekach lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Studzieńcu.

 

§ 5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić pracownikom firmy odbierającej odpady komunalne dostęp do urządzeń, w których gromadzone są odpady komunalne w dniach i godzinach ustalonych według harmonogramu wywozu, lub obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.   

 

§ 6. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

 1. dla budynków w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
 2. dla budynków w zabudowie wielorodzinnej:
  1. położonych na obszarze miasta Rogoźna będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie – nie rzadziej niż  dwa razy w tygodniu,
  2. położonych na obszarze miasta Rogoźna liczących powyżej 40 osób – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
  3. położonych na obszarze miasta Rogoźna liczących do 40 osób – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
  4. położonych na terenach wiejskich liczących powyżej 150 mieszkańców – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
  5. położonych na terenach wiejskich liczących do 150 mieszkańców – nie rzadziej niż co dwa tygodnie.
 3. dla szkół – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
 4. dla obiektów użyteczności publicznej – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
 5. dla żłobków i przedszkoli – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
 6. dla lokali gastronomicznych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 7. dla lokali handlowych – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
 8. z targowisk – codziennie,
 9. dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
 10. hoteli i innych obiektów noclegowych – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
 11. dla ogródków działkowych – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
 12. dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października włącznie, przez pozostałą część roku nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 13. z koszy ulicznych – nie rzadziej niż raz w tygodniu.

 

§ 7. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie:

 1. dla zabudowy jednorodzinnej, gromadzone w workach – jeden raz w miesiącu,
 2. dla budynków w zabudowie wielorodzinnej:
  1. położonych na obszarze miasta Rogoźna będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
  2. położonych na obszarze miasta Rogoźna liczących do 40 osób- nie rzadziej niż raz w miesiącu,
  3. położonych na obszarze miasta Rogoźna liczących powyżej 40 osób – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
  4. położonych na terenach wiejskich liczących do 150 mieszkańców – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
  5. położonych na terenach wiejskich liczących powyżej 150 mieszkańców – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
 3. dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
 4. z pozostałych terenów – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 5. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane z terenów nieruchomości dwa razy w roku na wiosnę i jesień, zgodnie z harmonogramem,
 6. bioodpady – będą odbierane:
  1. nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od kwietnia do października włącznie oraz nie rzadziej niż wraz na miesiąc przez pozostałą część roku dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  2. nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od kwietnia do października włącznie oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie przez pozostałą część roku dla nieruchomości wielolokalowych.
 7. odzież i tekstylia – będą odbierane w miarę potrzeb, przez przedsiębiorcę prowadzącego zbiórkę odzieży używanej,
 8. przeterminowane leki oraz zużyte baterie i akumulatory – będą odbierane w miarę potrzeb, w zależności od zapełnienia pojemników w aptekach i innych miejscach – nie rzadziej niż raz na kwartał lub na PSZOK,
 9. odpady niebezpieczne i chemikalia – będą odbierane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym mobilnych, zgodnie z harmonogramem, minimum dwa racy w roku lub można dostarczyć na PSZOK,
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczenia w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki odbierane będą na PSZOK.

 

§ 8. Właściciel nieruchomości może zgłosić telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, w godzinach urzędowania,  przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

§ 9. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXI/192/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.01.2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana uchwały wynika ze zmiany Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.), w której to wprowadzono zmiany przepisów dot. rodzajów odpadów komunalnych odbieranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Studzieńcu oraz częstotliwości obioru odpadów komunalnych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.         

 

drukuj pobierz pdf