Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 21/2009 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 stycznia 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 21/2009
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 stycznia 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, przedstawiciel Stowarzyszenia  “Dolina Wełny”Włodzimierz Harasimowicz oraz redaktor „Gazety Powiatowej” Małgorzata Żak.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z dnia 2 grudnia 2008r.

4.      Dyskusja nad planem pracy na rok 2009.

5.      Podsumowanie pracy Komisji za rok 2008.

6.      Omówienie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.   Zakończenie.

 

 

Do porządku obrad nie zgłoszono uwag. Porządek został przyjęty.

 

Do protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 2 grudnia 2008 roku, zostały zgłoszone uwagi przez Wiceprzewodniczącego Rady H. Janus , dotyczyły uszczegółowienia wypowiedzi.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt 4. Przewodniczący Komisji Zb. Nowak wyjaśnił, że punkt został umieszczony , by omówić pewne rzeczy odnośnie pracy Komisji. Plan pracy na rok 2009 został sporządzony przez Przewodniczącego Komisji, z tego względu, iż w miesiącu grudniu odbywało się wspólne posiedzenie Komisji. W związku z tym, że do przedstawionego planu zgłaszano uwagi, postanowiono, by tym punktem się zająć. Przewodniczący Komisji Zb. Nowak wyjaśnił, że plan może w każdej chwili zostać zmieniony, poprzez wpisanie tematów, którymi zainteresowana jest Komisja. Przewodniczący Nowak poinformował, że pierwszym tematem są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.

Radny J. Witt stwierdził, że w tym punkcie powinna być dyskusja nad planem pracy, a nie jego tworzenie i miał nadzieję, że w materiałach przesłanych na Komisję plan pracy zostanie uwzględniony.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak stwierdził, że plan pracy został już uchwalony.

Radny J. Witt stwierdził, że radni powinni z wyprzedzeniem wiedzieć nad jakimi zagadnieniami będzie obradowała Komisja tak, by radni mogli się do posiedzeń przygotować.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że uchwalony plan pracy można zmienić.

Wiceprzewodniczący H. Janus stwierdził, że skoro nikt nie wnosi żadnych uwag do planu, to znaczy, że jest on przyjęty.

Radny J. Witt zauważył, że trudno dyskutować nad czymś co nie istnieje i ten sam problem poruszany był na sesji.

Radny K. Lis stwierdził, że z wypowiedzi radnego Witta rozumie, iż neguje plan, który został przyjęty na sesji, czyli ma pewne uwagi.

Radny J. Witt zauważył, że skoro porządek obrad zawierał dyskusję nad planem pracy, to zakładał, że stosowny plan pracy zostanie przedstawiony przez Przewodniczącego. Ponadto przyjęto, że plan pracy Komisji  przedstawia jej Przewodniczący.

Przewodniczący Nowak Zb. Nowak wyjaśnił, że sytuacja taka miała miejsce w grudniu 2007 roku, gdy radni zgłaszali uwagi, co ma być ujęte w poszczególnych miesiącach. Dodał, że te same tematy można powielić na rok 2009.

Radny K. Lis zaproponował, by dyskusja odbywała się nad planem uchwalonym na poprzedniej sesji.

Radny J. Witt wyjaśnił, że zakładał, iż dyskusja będzie dotyczyła planu przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał czy radny J. Witt ma propozycje zmian do obecnego planu pracy?

Radny J. Witt wyjaśnił, że jeśli otrzyma plan pracy, który uwzględni określone tematy, to można podjąć dyskusję. Natomiast takiej propozycji ze strony Przewodniczącego nie było.

Wiceprzewodniczący H. Janus stwierdził, że radny może sam nanieść propozycje tematów.

Radny K. Lis zaproponował, by z obecnego planu pracy wykreślić poszczególne miesiące i ująć jeden temat : przygotowanie do najbliższej sesji, lub można  wpisać konkretne tematy na określone miesiące.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że pewne tematy wychodzą po czasie, dlatego zaproponowano taki plan, by Komisja nie miała związanych rąk. Radny przypomniał posiedzenia Komisji w miesiącu październiku i wrześniu w latach ubiegłych, gdzie tak skonstruowany plan umożliwiał zwoływanie dodatkowych posiedzeń. W innym przypadku radni mieliby zastrzeżenia, że posiedzenia zwołano niezgodnie ze Statutem. Przewodniczący Komisji dodał, że radni mogą przygotować szczegółowy i plan, który można zmienić w marcu lub w kwietniu.

W dalszej kolejności członkowie Komisji zdecydowali, by temat dotyczący posumowania Komisji za rok 2008 został omówiony w dalszej części.

 

Następnie przystąpiono do omówienia materiałów związanych z najbliższą sesją.

W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia “Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu. W tym punkcie głos zabrał p. W. Harasimowicz wyjaśniając, że Stowarzyszenie powstało w celu skorzystania z dostępnych funduszy europejskich. W roku 2006 Stowarzyszenie złożyło wniosek o środki w wysokości 750.000 zł i ich pozyskanie zakończyło się sukcesem. Obecnie Stowarzyszenie będzie się ubiegało o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2015. W związku ze zmianą Ustawy, aby móc ubiegać się o środki, Gminy muszą wejść w skład Stowarzyszenia jako osoby prawne, co skutkowało zmianą Statutu. Pan Harasimowicz wyjaśnił, że taka sytuacja wskazuje wielkość środków, jakie można uzyskać, a zależy to od ilości mieszkańców na stałe zameldowanych na terenie Gminy pomnożonych przez wartość 116 zł. W związku z powyższym Gmina ma możliwość uzyskania kwoty ok. 2.000.000 zł. Pan Harasimowicz wyjaśnił, że w planie finansowo-rzeczowym należy ująć takie zadania, by efektywnie wydać przyznane środki. Warunkiem uzyskania środków jest podjęcie uchwały Rady o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz o wyborze przedstawiciela do Rady Decyzyjnej- zwyczajowo są to Burmistrzowie. Ponadto przewiduje się, że w skład Rady wejdą osoby z terenu gminy, jednak ze środowiska społeczno- gospodarczego. Ponadto p. Harasimowicz poinformował, że 12 lutego musi złożyć dokumenty, wraz ze strategią rozwoju, która będzie obejmowała kierunki wydatkowania pieniędzy. Wyjaśnił, że odbył wiele konsultacji z przedstawicielami Gmin i na podstawie zdobytych danych powstanie strategia. Pan Harasimowicz wyjaśnił, że PROW obejmuje 4 priorytety:

-        działalność pozarolnicza,

-        tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – dotacja do 300.000 zł,

-        odnowa wsi,

-        małe projekty, priorytet, który pozwala na wykonanie zadań na wsiach, jak,. np. remonty świetlic, czy wyposażenie w sprzęt – kwota refundowana od 4.500-25.000 zł.

Pan W. Harasimowicz wyjaśnił, że bank, którego obowiązkiem jest udzielanie kredytów na zadanie związane z wydatkowaniem środków unijnych to Bank Gospodarstwa Krajowego. Ponadto o środki będą mogły się ubiegać organizacje posiadające osobowość prawną. Dodał, że zostało niewiele czasu na poznanie potrzeb środowisk wiejskich, gdyż 12 lutego Strategia musi zostać przedstawiona w Urzędzie Marszałkowskim. Natomiast minimum jakie należy zachować w poszczególnych priorytetach wynosi 10%.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał dlaczego w innych gminach odbywały się spotkania, a w Gminie Rogoźno wszystko jest tak późno organizowane?

Pan Harasimowicz poinformował, że o Programie były już informacje, ponadto w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zasiada Zastępca Burmistrza. Natomiast na chwilę obecna Rogoźno musi przystąpić do Stowarzyszenia oraz wydelegować przedstawiciela. W. Harasimowicz dodał, że mimo niewielkiej ilości czasu, zadanie zostanie wykonane. Ponadto poinformował, że w ramach pozyskiwania funduszy europejskich przeprowadza się wiele programów, jak np. uprawa wierzby salicylowej i magazynowanie biomasy.

Przewodniczący  Komisji Zb. Nowak zauważył, że jednym z działań jest odnowa wsi i taki projekt został przygotowany przez sołectwo Słomowo.

Burmistrz poinformował, że projekt przygotowała p. Sołtys,, Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków i projekt zostanie złożony. Natomiast Gmina zaproponuje następujący podział procentowy po 10% na  3 priorytety oraz 70% na odnowę wsi.  Ponadto odbywają się spotkania z Radami Sołeckimi i każda wieś jest zainteresowana pozyskaniem środków unijnych. Burmistrz zauważył, że z tych środków można wyremontować wszystkie świetlice.

W. Harasimowicz dodał, że środki na odnowę wsi znajdują się w ramach Programu LEADER oraz w środkach, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski. Różnica jest taka, że Urząd Marszałkowski stosuje ranking, a w Programie LEADER ranking nie jest uwzględniany.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy środki mogą zostać przeznaczone także na drogownictwo?

W. Harasimiowicz odpowiedział, że tylko na aktywizację i nie obejmuje takich obszarów jak drogownictwo.

Radny K. Lis poprosił o przekazanie Statutu przed sesją. Zapytał także czy radny może zgłosić do Stowarzyszenia również drugiego przedstawiciela?

W. Harasimowicz potwierdził. Dodał, że osoba ze środowiska społeczno-gospodarczego, powinna to być taka osoba, która działała już w zakresie funduszy europejskich i powinna posiadać odpowiednie rekomendacje. Ponadto posiedzenia Rady Decyzyjnej są płatne, zgodnie ze Statutem odbywać się będą dwa posiedzenia, w przypadku większej ilości wniosków posiedzeń będzie więcej.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał do kiedy należy zgłosić drugą osobę?

W. Harasimowicz odpowiedział, że w jak najszybszym terminie.

Radny M. Połczyński zapytał czy z tych środków można się ubiegać o budowę części socjalnej świetlic?

W. Harasimowicz odpowiedział, że środki przeznaczone będą tylko na modernizację, nie przewidziano natomiast środków na budowę.

Dodał, że należy zebrać i wyartykułować wszystkie potrzeby środowiska wiejskich, tak by dobrze się przygotować do pozyskania funduszy.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał jak zrealizować pozostałe trzy programy oraz w jaki sposób pozyskać kandydatów do uczestnictwa w tych przedsięwzięciach?

W. Harasimowicz zauważył, że na bazie produkcji wierzby salicylowej można stworzyć warunki, np. do magazynowania biomasy, wykorzystując dostępne budynki gospodarcze. Ponadto w trzech priorytetach można określić tematycznie realizację określonych działań.

Radny R. Kinach zapytał czy aby skorzystać z funduszy na priorytet działalność pozarolnicza , należy zrezygnować z rolnictwa?

W. Harasimowicz odpowiedział, że działalność pozarolnicza może być np. na żonę lub innego członka rodziny. Ponadto dokładny zakres został opisany w ulotce, którą radni otrzymali. Środki  przyznawane w ramach LEADER-a są pewne, niż środki pozyskiwane z Urzędu Marszałkowskiego  przydzielane na podstawie rankingu. 

Radny R. Kinach zapytał czy rolnik prowadzący swoją działalność na terenie miasta Rogoźna może ubiegać się o środki?

W. Harasimowicz wyjaśnił, że o środki mogą ubiegać się rolnicy z terenu całej Gminy, w tym z miasta. Dodał, że podstawową jednostką, która może wchodzić w skład takiego Stowarzyszenia jest Gmina wiejska lub Gmina miejsko-wiejska. 

Radny K. Lis zapytał w jakiej wysokości gmina będzie musiała odprowadzić składkę?

W. Harasimowicz odpowiedział, że składka wynosi 0,50 zł/ mieszkańca Gminy.

Radny M. Połczyński zapytał kto może składać wnioski, i do kiedy?

W. Harasimowicz odpowiedział, że do 12 lutego należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego całość tzn. Strategię. Następnie przez okres dwóch miesięcy będzie trwała ocena merytoryczna i formalna. Po uzyskaniu akceptacji, można czynić przygotowania do podpisania umowy. Następnym etapem będzie ogłaszanie konkursów na przyjmowanie wniosków. W dalszej kolejności odbędzie się nabór wniosków, a ich ocena będzie się odbywać w formie uproszczonej, jednak ich przygotowanie odbywać się będzie w sposób fachowy.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał ilu jest członków zwyczajnych?

W. Harasimowicz poinformował, że 8 jest osób prawnych, w Stowarzyszeniu wszysskich członków jest 92.

Radny R. Kinach zapytał jakie należy spełnić warunki, by otworzyć mikroprzedsiębiorstwo?

W. Harasimowicz wyjaśnił, że wszystko jest zawarte w materiałach, które otrzymali radni.

 

Następnie omówiony został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym.

Przewodniczący Komisji zapytał na ile wyceniono działki?

Burmistrz odpowiedział, że każda działka zostało wyceniona w zakresie od 29.000- 33.000 zł.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami- ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.)- projekt przedstawił Burmistrz. Poinformował, że wnioskuje o podniesienie kwoty sprzedaży działek bez zgody Rady do sumy 50.000 zł, oraz o zwiększenie sumy zaliczki przy sprzedaży mieszkań, co ma związek z obecnie obowiązującymi wycenami. Burmistrz dodał, że zaliczki wprowadzono z tego względu, gdyż mieszkańcy składali wnioski o wykup mieszkań, a w przypadku zbyt wysokiej ceny wycofywali się z tego. W związku z powyższym zapis taki, kosztami sporządzenia wyceny obciążał zainteresowanych.

Radny Zb. Nowak zaproponował, by zapis rozszerzyć i zamiast słowa  „lokalu” w treści uchwały użyć słowo „nieruchomość”

Burmistrz zauważył, że przy sprzedaży gruntu, koszty doliczane są w momencie podpisywania aktów notarialnych.

Radny K. Lis zauważył, że zgodnie zapisem pkt 2 „ na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży w ramach pierwokupu, pobierana będzie zaliczka, która będzie zaliczana na poczet ceny sprzedaży”. Radny zapytał czy ta kwota będzie tworzyła całość zakupu?

Burmistrz zauważył, że do ceny mieszkania wliczane będą także koszty sporządzenia np. wyceny czy inwentaryzacji.

Radny K. Lis zapytał czy skoro mieszkanie ma kosztować 25.000 zł, a wpłacona zostanie kwota 1.000 zł, to czy mieszkaniec będzie musiał dopłacić jeszcze sumę 24.000zł?

Burmistrz odpowiedział, że do ceny mieszkania czyli np. sumy 25.000 zł, dolicza się koszty sporządzenia wyceny oraz inwentaryzacji i cała kwota tworzy cenę sprzedaży.

W związku z powyższym radny Lis stwierdził, że zapis jest niekonsekwentny.

Burmistrz zauważył, że cena sprzedaży obejmuje wartość lokalu oraz koszty sporządzenia dokumentacji.

Radny K. Lis stwierdził, że zapis jest nie do końca logiczny i nie uwzględnia, że zainteresowany musi wnieść dodatkowe opłaty.

Burmistrz zauważył, że zgodnie z zapisem zaliczka będzie wliczana w kwotę sprzedaży, a nie w kwotę wartości mieszkania. Dodał, że zaliczka zabezpiecza Gminę przed kosztami sporządzania wycen dla wnioskodawców, którzy wycofają się z zakupu mieszkania.

Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że z punktu widzenia mieszkańca zaliczka wpłacana jest w ciemno, gdyż tak naprawdę nie wiadomo ile wyniesie wycena mieszkania. W przypadku zbyt wysokiej ceny i braku możliwości finansowych zaliczka przepadnie.  Następnie Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że przy sprzedaży mieszkań istnieje prawo pierwokupu. Tak samo jest w przypadku gruntów, gdyż dzierżawca może złożyć wniosek o wykup ziemi z zastosowaniem pierwokupu po spełnieniu określonych warunków, co zwarto w opinii prawnika, którą otrzymali radni. Wiceprzewodniczący zauważył, że cały czas trwa kłótnia o sposób przetargu i zapytał dlaczego w tej uchwale nie ujęto zapisów dotyczących gruntów rolnych?

Burmistrz zauważył, że pojawił się problem z wysokością zaliczki z tytułu sporządzania wyceny. W  obecnie obowiązującej uchwale zaliczka wynosi 400 zł, a wyceny sporządzane na dzień dzisiejszy wynoszą ok. 1.000 zł.

Radny K. Lis zapytał czy wpłata musi być nazywana zaliczką,skoro jest to opłata za sporządzenie kosztorysu i wyceny.

Burmistrz odpowiedział, że jest to zapis , który cały czas obowiązywał i jest to zaliczka na poczet ceny sprzedaży, a nie ceny lokalu.

Radny Lis stwierdził, że jest to kwota za sporządzenie wyceny i zainteresowany musi takie koszty ponieść.

Burmistrz zauważył, że rzeczoznawca wycenia mieszkanie na sumę 25.000 zł, następnie zainteresowany ponosi koszty wyceny np. 1.000 zł, oraz koszty sporządzenia inwentaryzacji. Po wpłaceniu zaliczki w wysokości 1.000 zł, pozostała kwota do zapłacenia wynosi 25.500 zł.

Radny Zb. Nowak zapytał kto ponosi koszty notarialne?

Burmistrz odpowiedział, że zainteresowany. Ponadto mieszkańcy mają możliwość zapłaty za nieruchomość w ratach.

Skarbnik dodała, że od każdej usługi można pobrać zaliczkę, która zaliczana jest w poczet umowy kupna-sprzedaży, zgodnie ze sporządzonymi umowami.

Radny K. Lis stwierdził, że słowo zaliczkę można zmienić na słowo „opłata”.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zauważył, że jeśli zainteresowany będzie się ubiegać o kredyt, to możliwe, że suma będzie pomniejszona o kwotę opłaty, dlatego lepiej tą kwotę nazwać zaliczką.

Radny R. Kinach zapytał czy jest możliwość zakupu gruntów rolnych i skorzystać z prawa pierwokupu?

Burmistrz odpowiedział, że można zakupić grunty  sprzedawane w przetargu.  Dodał, że prawo pierwokupu stosowane w Agencji Nieruchomości  Rolnych jest inne, aniżeli stosowane przez Gminy.

Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że w opinii prawnej wyraźnie jest napisane, że istnieje prawo pierwokupu.

Burmistrz dodał, że następuje to w drodze przetargu. Dodał, że po wylicytowaniu dzierżawca ma prawo kupić ziemię za cenę, którą wylicytowano w przetargu.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał gdzie takie prawo jest zapisane? Dodał, że nie wierzy w takie tłumaczenie.

Burmistrz stwierdził, że radny może poszukać zapisy, które mówią inaczej.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że w ustawie o ustroju rolnym z 2003 roku, jest to wyraźnie zapisane. Natomiast Urząd myli te zapisy z ustawą , która mówi o prawie pierwokupu sprzed 2003 roku. Wiceprzewodniczący dodał, że p. Sekretarz także twierdziła, że istnieje prawo pierwokupu, natomiast kłótnia trwa o sposób sprzedaży.

Burmistrz zauważył, że ziemia sprzedawana jest na podstawie pierwokupu w przetargu.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że w tym temacie trzeba będzie sporządzić niezależna opinię, gdyż w obecnie sporządzonej nie ma słowa na temat przetargu i przeprowadzenia sprzedaży w formie pierwokupu. Według radnego sprzedaż powinna odbywać się za cenę wywoławczą.

Burmistrz poinformował, że ten sposób sprzedaży nie jest jego decyzją i nie ma możliwości sprzedaży, o której mówi radny H. Janus..

 

Następnie ogłoszono przerwę.

Po  przerwie przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia  Burmistrza Rogoźna.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał kto wniósł taki wniosek?

Skarbnik odpowiedziała, że projekt uchwały wniósł Przewodniczący Rady Miejskiej, na wniosek p. Sekretarz.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy wszyscy pracownicy Urzędu dostali równą 10% podwyżkę?

Skarbnik poinformowała, że zgodnie z założeniami budżetu podwyżka ma wynieść 10 % i regulacja , z uwzględnieniem miesiąca stycznia, nastąpi  w lutym. Dodała, że pracownicy mają otrzymać 10% podwyżkę zgodnie ze swoim uposażeniem. Skarbnik poinformowała, że do tej pory regulacja pensji dla każdego pracownika, wynosiła tyle, ile założono w budżecie.

Radny K. Lis poprosił o podanie kwot, które do tej pory otrzymywał Burmistrz.

Skarbnik poinformowała, że do tej pory pensja Burmistrza wynosiła ok. 8.855 zł, a po podwyżce będzie to kwota 9.830 zł.

Radny K. Lis zauważył, że przy poprzedniej regulacji ktoś przeholował przy pensji Burmistrza i poprosił o przedstawienie widełek płacowych.

Skarbnik poinformowała, że nie dysponuje tymi danymi. Natomiast uchwała na pewno została przygotowana w porozumieniu z kadrową, i pensja mieści się w widełkach płacowych.

Radny K. Lis zauważył, że poprzednia uchwała była również podpisana przez prawnika, a okazało się, że Burmistrzowi proponuje się  wyższą kwotę niż przewidują widełki.

Radny R. Kinach zapytał czy jeśli Burmistrz nie otrzyma podwyżki, to będzie to miało wpływ na podwyżki pozostałych pracowników?

Skarbnik wyjaśniła, że pracownicy otrzymają podwyżki.

Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że w uzasadnieniu do uchwały ujęto zapis, mówiący, iż w budżecie uwzględniono 10 % podwyżki, w związku z tym pracownicy powinni otrzymać regulację.

 

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak poinformował, że jednym z tematów sesyjnych jest stan służby zdrowia i temat ten będzie w dniu jutrzejszym omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury i zainteresowani radni mogą w posiedzeniu uczestniczyć.

 

Odnośnie sprawozdań z działalności przedstawiciela Gminy w związkach i stowarzyszeniach Wiceprzewodniczący H. Janus poprosił o przedstawienie kwot składek członkowskich.

Skarbnik poinformowała, że składki wynoszą odpowiednio:

- Komunikacja – 1.781,60

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski- 3.987,00

- Pilski Bank Żywności- 5.520,00

- WOKiSS- 7.980,00

- Biały Kruk- 1.781,50

- Związek Gmin Pojezierza Wielkopolskiego – 800,00

- Droga S11 -890,00.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy radni mają uwagi do sprawozdania z działalności Komisji za rok 2008? Radny poinformował, że Komisja złożyła 30 wniosków  oraz 11 wniosków do budżetu, jak również złożono wnioski z posiedzeń Komisji Wspólnych. Przewodniczący Komisji Nowak poinformował, że radni otrzymali odpowiedź na złożone wnioski, dotyczące poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach  ul. Polnej oraz osiedla Przemysława z ul II Armii Wojska Polskiego. Przewodniczący Nowak dodał, że w miesiącu lutym Komisja będzie zajmowała się tematem dróg , dlatego na posiedzenie zostanie zaproszona osoba reprezentująca drogi wojewódzkie. Dodał, że będzie okazja podziękować za wykonane zadania i będzie można prosić o więcej.

Wiceprzewodniczący H. Janus zaproponował, by wystosować pismo do WZDW, by o terminie komisji bezpieczeństwa zostali powiadomieni radni, i by zainteresowani mogli w posiedzeniu uczestniczyć. 

Radny K. Lis zapytał czy zostaną zrealizowane wnioski z ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej dotyczącej budynków OSP oraz pomieszczeń GOPS-u (odłączenia ogrzewania oraz dofinansowanie jednostki OSP)?

Burmistrz poinformował, że odnośnie rozdzielenia sieci grzewczej nic się nie dzieje, gdyż na  wykonanie projektów i całego zadania potrzebna są pieniądze. Natomiast odnośnie drugiego wniosku czyli poprawy warunków lokalowych GOPS-u przeprowadzany jest remont łazienek z środków Ośrodka.

Wiceprzewodniczący H. Janus zaproponował, by w sprawozdaniu Komisji wymienić  kto był wnioskodawcą wniosku przyjętego przez Komisję.

Przewodniczący Komisji zapytał czy na sesji ma odczytać sprawozdanie w całości?

Radny J. Witt stwierdził, że jeśli każdy radny otrzyma sprawozdanie, to nie ma potrzeby jego odczytywania.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu wolne głosy i wnioski.

Radny K. Lis zauważył, że na ostatniej Sesji podjęte zostały uchwały dotyczące rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza. Radny zapytał czy znane są losy odwołania, które składały osoby skarżące?

Burmistrz  poinformował, że nie posiada żadnej informacji w tym temacie.

Radny M. Połczyński zapytał czy została podpisana umowa na wykonanie namiotu dla Sołectwa Pruśce?

Burmistrz poinformował, że umowa została podpisana w miesiącu grudniu.

Skarbnik dodała, że termin realizacji określono do 31 stycznia 2009 r.

Radny M. Połczyński zapytał na jaką kwotę opiewa inwestycja?

Burmistrz poinformował, że jest to kwota ok. 35.000 zł.

Przewodniczący Nowak zapytał czy została wpłacona zaliczka?

Skarbnika poinformowała, że umowa nie dopuszcza wpłaty zaliczki.

Radny R. Kinach zapytał o mieszkanie na ul. Kilińskiego, czy można je remontować, gdyż mieszkanki nie wiedzą jak dalej sprawa przebiega?

Burmistrz wyjaśnił, że zainteresowane wiedzą jak sprawa wygląda, gdyż w temacie rozmawiały z dyrektorem ZAMK-u M. Mysłkiem. W obecnej chwili dokumenty wskazują, że budynek jest do rozbiórki. Natomiast żeby wszystko wyremontować musi zostać wykonany projekt. Burmistrz dodał, że zainteresowani mogą wyremontować mieszkanie na własny koszt, muszą jednak przedstawić projekt oraz zatrudnić budowlańca.

Wiceprzewodniczący H. Janus poruszył temat energetyki, informując, że od trzech miesięcy zgłasza nie świecące lampy.

Burmistrz poinformował, że najlepiej awarie zgłaszać do p. Zb. Wiesego, a nie do ENEA, następnie na piśmie przekazywane są zgłoszenia do energetyki.

Wiceprzewodniczący H. Janus wyjaśnił, że z ENEA rozmawia w innym temacie. Natomiast wszelkie awarie zgłaszane do Urzędu są potwierdzane datą przyjęcia zgłoszenia. Radny dodał, że p. Krzyścin informował, że nie dostał z Gminy żadnego wykazu, natomiast pracownik Urzędu mówił, że stosowane pismo zostało wysłane. W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Janus zapytał kiedy zostaną podjęte rozmowy z energetyką na temat podpisania umowy?

Burmistrz poinformował, że będą prowadzone rozmowy. W roku 2008 skończyła się umowa i obecnie nie została podpisana. Z kolei w roku bieżącym zostało wystawione jedno zlecenie.

Skarbnik dodała, że w takim przypadku zostanie zapłacona faktura za wykonaną usługę, a nie ja do tej pory , iż płacono ryczałtem.

Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że temat energetyki poruszył z tego względu, iż wysięgnik, który był używany na terenie Gminy Rogoźno, nie naprawił awarii zgłaszanych przez radnego na „szosie ryczywolskiej”.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy prawdą jest wyjazd do Sromowiec i niektórzy radni wiedzą, że jadą, natomiast w tym temacie nie posiada informacji Przewodniczący. Zapytał czy to jest zaproszenie imienne Burmistrza, czy zaproszenie zostało skierowane na samorząd Gminy?

Burmistrz poinformował, że jest to zaproszenie imienne, i żadnemu radnemu wyjazd nie był jeszcze proponowany.

Radny R. Kinach zapytał jak wygląda kolejność posypywania dróg piaskiem i solą i czy posypywane są tylko drogi utwardzone?

Burmistrz poinformował, że są drogi I kolejności, II oraz III kolejności i zgodnie z załącznikiem w tych kategoriach ujęte są wszystkie ulice na terenie Rogoźna. 

Przewodniczący Komisji zapytał czy radni mogą dokument otrzymać do wglądu?

Burmistrz poinformował, że tak.

Radny M. Połczyński poinformował, że w m. Stare nie świecą lampy i zapytał kiedy oświetlenie będzie działało?

Burmistrz poinformował, że dziś nie odpowie, gdyż m.in. na ul. Leśnej dopiero po pewnym czasie po założeniu lamp zostały one włączone.

Radny R. Kinach podziękował w imieniu mieszkańców, za zamontowanie lamp na ul. Leśnej.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał dlaczego na ul. Leśnej zamontowano 11 lamp, skoro w projekcie ujęto wykonanie 15 lamp? Dodał, że zapis taki ujęto a 15 lamp podano w informacji na temat inwestycji na terenie Gminy.

Burmistrz stwierdził, że w projekcie uwzględniono wykonanie 15 lamp, jednak wykonano 11 lamp i za to zapłacono.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski poinformował, że podobna sytuacja miała miejsce na ul. Garbackiej, gdzie w projekcie ujęto 7 lamp, a wykonano 6. Wszystkie ubytki zostały zgłoszone do energetyki, które miały być uzupełnione. Prawdopodobnie sytuacja taka ma miejsce na ul. Leśnej.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy prawdą są słuchy, które doszły do radnych, że pracownik biura Rady ma zostać przeniesiony na inne stanowisko? Czy Burmistrz może zapewnić radnych , że pracownik do końca kadencji zostanie w biurze Rady?

Burmistrz poinformował, że pracownik zostanie przeniesiony.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zgłosił wniosek następującej treści:

Wnioskuje się do Burmistrza Rogoźna o pozostawienie pracownika biura Rady na obecnym stanowisku pracy, gdyż wprowadzenie nowego pracownika wniesie trochę zamieszania i utrudni prace Rady.  Ponadto radni wnioskują o dodatkową gratyfikację finansową.

Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących w obecności 7 członków Komisji.

Burmistrz zauważył, że wniosek został zgłoszony, by radni „błysnęli” w gazecie. Wyjaśnił, że sprawy kadrowe prowadzi Burmistrz. Zapadła decyzja i został ogłoszony konkurs na pracownika biura Rady , wpłynęły oferty , które zostaną otwarte w poniedziałek po powrocie do pracy p. Sekretarz.

Przewodniczący Nowak wyjaśnił, że nie próbuje wchodzić w kompetencje Burmistrza, złożył wniosek, który Burmistrz może przyjąć , albo nie.

Burmistrz poinformował, że konkurs zostanie rozstrzygnięty, po powrocie z urlopu chorobowego p. Sekretarz.  Burmistrz zapytał czy jest działanie radnych, by mieszać się w sprawy kadrowe i zatrudnienie pracowników?

Przewodniczący Nowak poinformował, że nie jest to żadne mieszanie, tylko złożony został wniosek.

Burmistrz poinformował, że sprawa nie jest do roztrząsania. Pracowników zatrudnia Burmistrz, a nie radny i poprosił, by do tych spraw się radny nie mieszał. Jest to decyzja Burmistrza, która się nie zmieni.

Radny K. Lis stwierdził, że radni mają prawo wypowiadać się w każdej istotnej sprawie dotyczącej Gminy i wyrażać swoje zdanie.

Burmistrz poinformował, że nie jest to kompetencja radnych.

Wniosek Przewodniczącego Komisji został przyjęty 5 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” w obecności 7 członków Komisji.

 

Następnie Wiceprzewodniczący H. Janus przytoczył zapis dotyczący budowy oświetlenia na ul. Leśnej z materiałów przygotowanych na listopadową sesję, w którym ujęto wykonanie 15 lamp zgodnie z projektem. Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że zgodnie z informacją projekt opiewał na 15 lamp i zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, na kwotę 35.000zł.

Skarbnik zauważyła, że projekt opiewał na 15 lamp. 

Burmistrz poinformował, że w projekcie ujęto wykonanie 15 lamp, jednak w ogłoszeniu o przetargu ujęto mniej lamp. Wykonano tyle lamp, na ile wystarczyło środków. Burmistrz zwrócił się do radnych, by zapoznali się z dokumentacja przetargową. Natomiast przygotowana informacja nie jest dokumentem przetargowym.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy tak jak zapewniał Burmistrz, na zebraniu w Boguniewie, droga w Parkowie oraz na ul. M. Poznańskiej przygotowywana jest do przetargu?

Burmistrz poinformował, że wszystko zostało złożone do Starostwa.

Przewodniczący Nowak zapytał czy przetarg będzie w miesiącu kwietniu?

Burmistrz stwierdził, że wcześniej.

Przewodniczący Nowak poinformował, że na otwarciu drogi w Boguniewie był w szoku, gdyż Burmistrz przedstawił, że w pierwszej kolejności podjęta została uchwała radnych, a następnie inwestycjami zajmuje się Burmistrz. Radny dodał, że cieszy fakt, iż przetargi przeprowadzane są wcześniej.

Burmistrz zauważył, że przeprowadzenie przetargów zależy od wykonanej dokumentacji. Na drogę w Boguniewie dokumentacja została wykonana w roku ubiegłym, dlatego inwestycja została zakończona.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że w 2007 roku, grupa radnych, na wniosek K. Lisa, wybrała harmonogram wykonywania  4 dróg, z podziałem na kolejne lata. Natomiast na wniosek Zb. Nowaka przegłosowano wykonywanie w roku 2008 drogi w Boguniewie, co zostało przyjęte na sesji.

Burmistrz zauważył, że cztery  drogi , o których mówi radny były wcześniej zgłoszone przez Urząd do Marszałka. Dodał, że razem z radnymi objeżdżał drogi, które miały być wykonywane z środków FOGR. 

Wiceprzewodniczący H. Janus stwierdził, że kolejność dróg wybrali radni w maju 2007 roku.

Przewodniczący Zb. Nowak poinformował, że uchwałę w sprawie dróg przygotowali radni.

Burmistrz sprostował, że radni wprowadzili zmiany do WPI.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.15

 

Protokół sporządziła Beata Ryga

 

 

Rogoźno, dnia 26 stycznia 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf