Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 37/2018 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie CIS w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 37/2018

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu  15 marca  2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie CIS w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Działalność Centrum Integracji Społecznej.
 5. Działalność Spółdzielni Socjalnej „Opus”.
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – 7 głosami „za”, po wycofaniu przez radnego Zbigniewa Chudzickiego wniesionej przez siebie wcześniej poprawki.

 

Ad. 4. Działalność Centrum Integracji Społecznej.

W Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie uczestnicy zdobywają umiejętności zawodowe w warsztacie:

 1. Remontowo -budowlanym od 01.10.2016 r.,
 2. Porządkowo- ogrodniczym od 01.10.2016 r.,
 3. Krawiecki na podstawie porozumienia z miejscowym zakładem produkującym meble tapicerowane Sofa Styl od 01.10.2016 r.,
 4. Usług opiekuńczych od 01.10.2016 r.
 5. Przyuczenie -w zakładzie Spajder chrom od 18.09.2017 r.

Z ewidencji uczestników CIS- u wynika, że:

 • W 2016 r. na 34 osoby uczestniczące w zajęciach: 1 osoba rozpoczęła pracę, 1 nabyła prawo do świadczenia emerytalnego, 4 osoby zostały skreślone z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, 1 z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 1 zrezygnowała po okresie próbnym;
 • W 2017 r. na 36 osób uczestniczących w zajęciach: 5 osób podjęło nową pracę, 3 osoby zostały skreślone z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności , 1 za naruszenie postanowień programu i 1 osoba zmarła, 1 z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 1 zrezygnowała z powodów zdrowotnych, 1 osoba nie przedłużyła programu o kolejne pół roku.
 • W 2018 r. na 26 osób uczestniczących w zajęciach: 1 podjęła nową pracę oraz zmieniła miejsce zamieszkania, 1 osoba została skreślona z powodu naruszenia postanowień programu.

Dodatkowo  od 01 września 2017 r. GOPS przy współpracy CIS realizują projekt „Aktywniej w Rogoźnie- kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno”, który liczy 18 uczestników.

Ogółem na dzień 31.12.2017 roku w reintegracji zawodowej uczestniczyły 43 osoby.

W ramach reintegracji społecznej zorganizowane zostały dla uczestników wyjazdy: do kina(3x), do teatru, do Torunia, do Chudobczyc(2x). Ponadto uczestnicy wzięli udział w rajdzie rowerowym, w licznych okazjonalnych imprezach integracyjnych, pomagali przy organizacji półmaratonu w Rogoźnie, Jarmarku Świątecznego Bożonarodzeniowego, itp. Podczas uroczystości związanych ze świętami narodowymi składają wiązanki pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, Solidarności itp. Na bieżąco przeprowadzane są liczne szkolenia np. spadochron(szkolenie przeprowadziły psychoterapeuci z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka), szkolenie dot. przetwarzania informacji i bezpieczeństwa danych osobowych i inne.

 

Przychody Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:

W roku 2017 przychody ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie zamknęły się kwotą1.215.766,60 zł.

Największą pozycję w przychodach Centrum stanowią przychody własne z usług świadczonych przez uczestników w kwocie 751.971,22 zł. Usługi  wykonywane są przez 4 grupy uczestników:

 • grupa remontowo – budowlana,
 • grupa porządkowo - ogrodnicza,
 • grupa szwaczek,
 • grupa opiekunek.

Usługi te były świadczone na rzecz następujących jednostek:

 • Gmina Rogoźno – utrzymanie zieleni, sprzątanie ulic i skwerów miejskich, zimowe utrzymanie chodników, sprzątanie biur w Urzędzie Miejskim, malowanie pomieszczeń w przychodni etc.
 • GOPS – usługi opiekuńcze,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – remont budynku,
 • Sofa Styl i Spajder-Chrom - przyuczenie do zawodu,
 • Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA – realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego,
 • osoby fizyczne – prace remontowe, porządkowe etc.

Centrum Integracji Społecznej w 2017 r.otrzymało dotację przedmiotową z budżetu gminy Rogoźno w kwocie150.000 zł rocznie. Dotacja ta przeznaczona została na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Centrum. Dotacja została wykorzystana w 100% zgodnie z jej przeznaczeniem.

Kolejną grupą przychodów były środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników reintegracji w kwocie297.447,02 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń dla uczestników wraz z pochodnymi (ZUS płatny przez zakład pracy).

Przychody z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych za rok 2017 wyniosły 15.741,17 zł.

Ostatnia grupa przychodów to przychody finansowe w postaci odsetek naliczonych na rachunku bankowym w kwocie 607,19 zł.

 

Koszty Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:

 

Koszty ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźniew roku 2017zamknęły się kwotą1.148.601,25 zł.

Koszy te zostały poniesione w szczególności na:

 • świadczenia integracyjne wraz z ubezpieczeniem społecznym płatnym przez zakład pracy - 297.447,02 zł ;
 • wynagrodzenia pracowników etatowych wraz z pochodnymi w 2017 r. wyniosły355.614 zł. W Centrum zatrudnionych było 6 osób: kierownik, trzech instruktorów reintegracji zawodowej, pracownik socjalny oraz rzemieślnik.
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników CIS – 16.136,60 zł;
 • ekwiwalenty oraz odzież robocza dla uczestników – 1.082,50 zł;
 • umowy zlecenia – 30.241,50 zł (umowy zawierane były w celu wykonania zadań zleconych)
 • zakup materiałów – 231.223,65 zł (głównie są to materiały remontowo - budowlane niezbędne do wykonania zleceń, paliwo do samochodu służbowego, wyposażenie pomieszczeń CIS, środki czystości, artykuły biurowe etc.);
 • koszty zakupu energii – 13.570,12 zł;
 • zakup usług remontowych – 149,00 zł;
 • badania okresowe pracowników i uczestników (w tym pomoc psychologiczna dla uczestników) 6.060,01 zł;
 • zakup usług pozostałych – 244.768,83 zł (są to usługi związane z wykonaniem zleceń, zakup usług gastronomicznych- posiłki dla uczestników, usługi transportowe, elektryczne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe etc.);
 • zakup usług telekomunikacyjnych – 2.829,78 zł.;
 • koszty delegacji służbowych pracowników CIS – 4.414,11 zł;
 • opłaty i składki – 16.672,62 zł – opłaty skarbowe za zezwolenia, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników reintegracji;
 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.810 zł;
 • koszty podatku VAT – 3.601,09 zł (odwrotne obciążenie);
 • szkolenia i kursy pracowników i uczestników – 2.870,01 zł;
 • koszty odpisów amortyzacyjnych – 15.741,17 zł.

Należności i zobowiązania Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie

 

Należności netto na dzień 31.12.2017 r. Centrum Integracji Społecznej wynosiły 1.399,52 zł – są to należności niewymagalne od kontrahentów CIS (niezapłacone faktury).

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 34.067,97 zł – dotyczą zobowiązań z tytułu naliczenia  dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 w kwocie 16.136,60 zł brutto (wypłaconego w styczniu 2018 r.) oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu (zobowiązania wobec ZUS i US).

 

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego

 

 • Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym) 133.766,90 zł
 • Należności netto 1.399,52 zł
 • Zobowiązania i inne rozliczenia 34.067,97 zł
 • Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2017 r. 101.108,45 zł

 

Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy jeżeli ktoś jest wyrzucony z CIS-u z własnej winy, po jakim czasie może zostać przywrócony? Pani kierownik Krystyna Gromanowska odpowiedziała, że jeżeli uczestnik otrzyma 3N-ki – czyli np. mimo wykonywanych telefonów nie odbiera i nie ma z nim żadnego innego kontaktu – to wtedy taki uczestnik jest wykreślany, ale oczywiście ma szanse powrotu, ale musi sam zrozumieć, że chce dalej uczestniczyć w CIS-ie. Radny dopytał, czy pani kierownik planuje rozszerzenie działalności? Pani Gromanowska odpowiedziała, że czeka na rozpoczęcie rozmów dotyczących dofinansowania. Pani kierownik planuje zagospodarowanie pawilonu dla rzemieślników – dekarz, zdun, ślusarz itp.

Pan przewodniczący Łukasz Zaranek zapytał, czy jest lista osób oczekujących do CIS? Pani kierownik poinformowała, że nie ma takiej listy jednak jest bardzo duże zainteresowanie. Pan Maciej Kutka podsumował, że CIS jest na terenie gminy bardzo potrzebny, bo widać jak się ludzie integrują, pracują i uczą. Kiedy pomysł ten był w zalążku większość radnych podeszła do tego sceptycznie, a obecnie należą się słowa wsparcia i podziękować za tak prężną działalność – dodała pani Tomaszewska. Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, czy do CIS-u mógłby dołączyć wolontariat? Pani Tomaszewska powiedziała, że niestety nie.

 

Ad. 5 Działalność Spółdzielni Socjalnej „Opus”.

1. Dane organizacyjne

1.1.   Spółdzielnia

 • Nazwa: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OPUS
 • Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
 • Siedziba: 64-610 ROGOŹNO
 • Adres: ul. KOŚCIUSZKI 41
 • e-mail: opusrogozno@op.pl
 • KRS: 0000632653
 • NIP: 6060097070
 • REGON: 365218348

 

W imieniu spółdzielni działają:

 • Wiesław Kowalski – prezes
 • Sławomir Jamróz – członek zarządu
 • Anna Matoga – członek zarządu

Sposób reprezentacji podmiotu – zarząd spółdzielni

Oświadczenie woli w imieniu spółdzielni – dwaj członkowie zarządu lub jeden członek i pełnomocnik.

            Spółdzielnia została utworzona w dniu 24.08.2016r. poprzez wpis do krajowego rejestru sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań, ul. Grochowe Łąki 6. Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania terenów zielonych, sprzątania i malowania.

 

1.2. Organy spółdzielni:

 1. Walne zgromadzenie
 2. Zarząd spółdzielni

Członkami założycielami spółdzielni są:

 • Gmina Rogoźno
 • Stowarzyszenie BARANEK

Zarząd spółdzielni składa się z trzech członków:

 • Aneta Karaś – prezes
 • Sławomir Jamróz – członek zarządu
 • Anna Matoga – członek zarządu

2. Działalność spółdzielni

2.1.  Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2006, nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003, nr 188, poz. 1848, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003, nr 122, poz. 1143, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);
 • statutu spółdzielni.

2.2. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność spółdzielni w 2016r., a także po jego zakończeniu:

 • spółdzielnia otrzymała bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy w kwocie 120 000,00zł. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7 włączenie społeczne, poddziałanie 7.3.2 ekonomia społeczna – projekty konkursowe. Projekt : „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup samochodu oraz zakup maszyn i narzędzi do prac ogrodowych, malarskich i sprzątania. Pieniądze te zostały wydane i rozliczone. Wydane w kwocie 118 647,30zł, zwrócono 1 352,70zł.
 • spółdzielnia otrzymała wsparcie pomostowe – 6tysięcy złotych/miesięcznie. Łącznie 24 tysiące złotych w 2016r. w oparciu o przepisy jak wyżej. Kwota 6 tysięcy/miesięcznie była przeznaczona zgodnie z katalogiem wydatków na działalność codzienną, to jest na zakup paliwa, materiałów biurowych, ubezpieczenia, odzież roboczą, sprawy BHP, reklamę, itp.

2.3. Strategia rozwoju spółdzielni

W 2016roku głównymi punktami w strategii rozwoju spółdzielni socjalnej OPUS była promocja i rozwój świadczonych usług poprzez reklamę i integracje społeczną. Na 2018 rok zarząd planuje dalszy rozwój, promocje świadczonych usług, oraz pozyskiwanie nowych klientów zewnętrznych. Skupiono się również na doborze i kształceniu kadry pracowniczej.

3. Aspekty ogólne

            Spółdzielnia socjalna OPUS jest spółdzielnią osób prawnych, powstałą z inicjatywy władz samorządowych. Jak już pisałem jednym członkiem jest gmina, w imieniu której prawnym przedstawicielem jest Burmistrz Gminy. Gmina w spółdzielni posiada 100 udziałów  po 200złotych każdy. Drugim członkiem jest stowarzyszenie ”Baranek”, w imieniu którego prawnym przedstawicielem jest Pani prezes stowarzyszenia. „Baranek” posiada jeden udział na kwotę 200zł. Słów kilka co to jest spółdzielnia socjalna. To taka osoba prawna, która ma dwa podstawowe cele: prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co umożliwia tym osobom aktywizację zawodową. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o rachunek ekonomiczny. I po drugie każda spółdzielnia socjalna prowadzi działalność w zakresie reintegracji społecznej, zawodowej swoich pracowników. Ponadto każda ze spółdzielni może prowadzić działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest działalnością społecznie użyteczną, prowadzoną w sferach zadań publicznych. Reasumując spółdzielnia socjalna z jednej strony jest przedsiębiorstwem a z drugiej organizacją pozarządową, dla której głównym celem jest osiągnięcie zysku społecznego, zwłaszcza w zakresie społecznym i  zawodowym. Aktualnie w spółdzielni pracuje 6osób. Spółdzielnia dba o rozwój zawodowy swoich pracowników. Dwóch pracowników ukończyło kurs operatora pilarek łańcuchowych, jeden jest uczestnikiem kursu na prawo jazdy kat. B, wszyscy zatrudnieni są na umowę o pracę. Spółdzielnia współpracuje z gminną firmą AQUABELLIS, Zarządem Administracyjnym Mienia Komunalnego. Wykonywaliśmy takie usługi jak: malowanie pomieszczeń biurowych, odkrzaczanie dróg, prace porządkowe, rozbiórka budynków, montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, zimowe utrzymywanie chodników. W ramach integracji społecznej braliśmy czynny udział w festynie Bożonarodzeniowym. Spółdzielnia socjalna OPUS jest firmą bardzo sprawnie działającą na lokalnym rynku. Zarząd spółdzielni planuje zatrudnienie dodatkowych osób w ramach otrzymanych zleceń na prace publiczne.

Pan radny Zbigniew Chudzicki powiedział, że widział ogłoszenie w gazecie i zapytał, czy jest zapotrzebowanie na prace, które wykonuje OPUS? Pani Karaś odpowiedziała, że zainteresowanie jest małe, a spowodowane jest to wysokością stawek roboczo – godzin. OPUS bazuje na zleceniach głównie z CIS-u i gminy. Pan radny Hubert Kuszak zapytał, co jest największą bolączką? Pani prezes odpowiedziała, że chyba tylko to, że spółdzielnia funkcjonuje jak zwykłe przedsiębiorstwo i jest mało konkurencyjne. Radny poprosił o informację jakie jest najniższe wynagrodzenie w spółdzielni? Pani Aneta Karaś odpowiedziała, że jest to 2.100 zł brutto. Pan radny Chudzicki poprosił o podanie składu osobowego spółdzielni? Pani prezes odpowiedziała, że jest to: Aneta Karaś, Anna Matoga, Sławomir Jamróz. Pan Jarosław Łatka zapytał, od kiedy jest zmiana? Pani prezes powiedziała, że od sierpnia.

 

Ad. 6 Zaopiniowanie uchwał na najbliższe posiedzenie sesji.

 1. Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego,
 2. podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, projekt uchwały został omówiony przez pana sekretarza Marka Jagodę,
 3. podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, projekt uchwały został omówiony przez pana sekretarza Marka Jagodę, oba projekty uchwał wzbudziły pytania i krótka dyskusję na temat jak będzie wyglądała organizacja od strony technicznej, finansowej i kadrowej. Radni zapoznali się z nowym spisem ulic, który został dopisany do okręgów oraz z lokalizacją miejsc do głosowania,
 4. udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bp. w Pruścach), projekt uchwały omówiła pani skarbnik Maria Kachlicka,
 5. udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie), projekt uchwały omówiła pani skarbnik Maria Kachlicka, w tym punkcie pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zgłosiła wniosek formalny w sprawie zwiększenia o 30 tys zł kwoty dofinansowania prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, pani radna swój wniosek umotywowała tym, że jest to wspólne dobro i należy o nie dbać, pan radny Zbigniew Chudzicki dodał, że kwota 10 tys zł przeznaczona na Parkowo jest kwotą śmiesznie niską i zapytał zarazem czy projekt na Karolewo jest tak bardzo potrzebny i dodał, że jeżeli jest akceptacja władz na 30 tys a nie odbędzie się to kosztem ul. Długiej i Seminarialnej to nie stoi nic na przeszkodzie ? Pan radny Maciej Kutka powiedział, że jest za poprzednim podziałem środków, ponieważ
 6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła, projekt uchwały omówiła pani skarbnik Maria Kachlicka,
 7. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok, projekt uchwały omówiła pani skarbnik Maria Kachlicka,
 8. pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, projekt uchwały omówiła pani skarbnik Maria Kachlicka,
 9. zmiany uchwały nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, projekt uchwały omówiła pani skarbnik Maria Kachlicka,
 10. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018, projekt uchwały omówiła pani skarbnik Maria Kachlicka, w tym punkcie radni zastanawiali się z czego można zdjąć 30 tys zł, żeby móc dołożyć tą kwotę na zabytki – pani skarbnik zaproponowała zadnie Długą i Seminarialną tłumacząc, że na tym zadaniu środków jest troszkę więcej, natomiast pan radny Kuszak zastanawiał się, czy potrzebne są pieniądze na wiatę w Owieczkach ?
 11. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037, projekt uchwały omówiła pani skarbnik Maria Kachlicka.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała pani Renata Tomaszewska z-ca burmistrza w sprawie przyszłości ośrodka Za Jeziorem, poprosiła radnych aby zastanowili się nad wariantami jego wykorzystania, plany obejmują:

 • przekształcenie w Rogozińskie Centrum Sportu i Rekreacji,
 • dzierżawa na okres dwóch lat,
 • dzierżawa na okres 15-20 lat.

Pan radny Łatka zapytał jakie to są koszty? Pani Tomaszewska odpowiedziała, że to jest zatrudnienie menagera, kucharza, sprzątaczek, recepcjonistki.

Pan sekretarz dodał, że na ręce burmistrza wpłynęło pismo od państwa Czarneckich na wydzierżawienie tego ośrodka na kolejne 20 lat, jednak pani z-ca dodała, że jeżeli gmina zgodzi się na taką dzierżawę to zablokuje to możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne. Pani Renata Tomaszewska poprosiła radnych o przemyślenie tematu do najbliższej sesji.

Pan radny Chudzicki zapytał, kiedy będzie sfinalizowane miasteczko ruchu drogowego? Pani Burmistrz odpowiedziała, że wtedy, kiedy będą środki z Doliny Wełny, póki co jest przygotowywany teren pod tą inwestycję.

Pani Renata Tomaszewska poinformowała radnych, że z 7 Ryb gmina otrzymała środki na rewitalizację starej plaży, na której planowane jest miejsce do siatkówki, siłownia, kajaki, rowery wodne, parasole, plac zabaw itp.

Na zakończenie pan radny Łukasz Zaranek zgłosił wniosek o wylanie asfaltu przy przystanku obok świetlicy oraz położenie kostki chodnikowej przy przystanku autobusowym przy lesie w Owczegłowach. Radni wniosek przyjęli.

 

Ad. 8 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18:00, posiedzenie protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf