Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXXII/302/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9 i 133/10, położone w obrębie ROGOŹNO – rejon ul. Topolowej, w trybie przetargowym

 

UCHWAŁA NR  XXXII/302/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9 i 133/10, położone w obrębie ROGOŹNO – rejon ul. Topolowej, w trybie przetargowym

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713) art.13 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym działek gruntu oznaczonych ewidencyjnie              nr: 133/4 o pow.01039ha, 133/5 o pow.0,1036ha, 133/6 o pow.0,0975ha, 133/7 o pow.0,0801ha, 133/8 o pow.0,1331ha, 133/9 o pow.0,1370ha i 133/10 o pow.0,0799ha, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Topolowej (obręb ROGOŹNO), objętych księgą wieczystą KW  PO1O/00026122/2.  

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXXII/302/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9 i 133/10, położone w obrębie ROGOŹNO – rejon ul. Topolowej, w trybie przetargowym

 

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega             do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10.000,00zł. Przeznaczone do sprzedaży działki stanowią własność Gminy Rogoźno.

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/289/2016 Rady Miejskiej                     w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 31.10.2016 r., poz.6316) działki gruntu nr: 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9 i 133/10objęte są symbolem 9MN/U                                      o przeznaczeniu: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług”, ponadto działki nr: 133/8 i 133/9 objęte są w części linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia 110kv wraz z pasem technologicznym. Ww. działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.  

Wartości przewidzianych do sprzedaży działek przewyższają kwoty 10.000,00zł,                      w nawiązaniu do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf