Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 1/2010 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 1 grudnia 2010 r. o godz.16.00.

PROTOKÓŁ Nr 1/2010


z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 1 grudnia 2010 r. o godz.16.00.

 

 

 

                I Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej V kadencji p. Romana Szuberskiego na dzień 1 grudnia 2010 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

W pierwszej kolejności wprowadzono Flagę oraz odegrano Hejnał Rogoźna.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

Zebranych powitał Radny Senior p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza  oraz zaproszonych Gości  i złożeniu gratulacji Radnym z okazji uzyskania mandatu radnego Rady Miejskiej, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Radny Senior stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych –  Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

II. Ślubowanie radnych.

 

Radny Senior Z. Hinz poinformował, że art.23a ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Dodał również, że zgodnie z wcześniej przywołanym art. i  § 25 Statutu Gminy – ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Dopiero z chwilą złożenia ślubowania, radny nabywa swoje ustawowe uprawnienia. Radny Z. Hinz powiedział, że wszyscy radni, którzy uczestniczyli w tym ceremoniale odbiorą z rąk prowadzącego obrady, pamiątkowy dokument.

 

Następnie Radny Senior Z. Hinz odczytał treść roty ślubowania o następującej treści:

 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

 

Ślubowanie kolejno złożyli:

1.       Zbigniew Chudzicki,

2.       Ryszard Dworzański,

3.       Henryk Janus,

4.       Adam Józef Jóźwiak,

5.       Roman Andrzej Kinach,

6.       Hubert Kuszak,

7.       Maciej Adam Kutka,

8.       Adam Nadolny,

9.       Andrzej Stanisław Olenderski,

10.    Marian Tadeusz Połczyński,

11.    Roman Szuberski,

12.    Renata Tomaszewska,

13.    Paweł Wojciechowski,

14.    Ewa Wysocka,

15.    Zdzisław Hinz.

 

Po złożeniu ślubowania – Panie i Panowie Radni otrzymali z rąk Radnego Seniora – pamiątkowe dokumenty.

 

III. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie:

a) zgłaszanie kandydatów

Radny R. Dworzański zgłosił kandydaturę radnego Z. Hinza na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie informując, że przez wiele lat był jego uczniem i miał okazję poznać jego działalność. Zawsze odznaczał się pracowitością, wysoką kulturą osobistą, skromnością i odwagą w wyrażaniu swoich opinii. Dodał, że jego doświadczenie w pełni kwalifikuje go do piastowania funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie. Poinformował, że radny Z. Hinz był radnym czterech kadencji Rady Miejskiej oraz w latach 2002-2006 był radnym Rady Powiatu.

Radny Z. Hinz wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Renata Tomaszewska zgłosiła kandydaturę radnego Zbigniewa Chudzickiego. Poinformowała, że był on jej wychowankiem i przez wiele lat miała okazję poznać go, jako ambitnego, inteligentnego i pracowitego człowieka. Stwierdziła, że nadchodzi czas na pokolenie młodsze i dlatego zachęca do wybrania Pana Z. Chudzickiego na Przewodniczącego Rady.

Radny Senior Z. Hinz zapytał radnego Z. Chudzickiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Z. Chudzicki odmówił, dziękując radnej R. Tomaszewskiej za miłe słowa.

Radny A. Nadolny zaproponował kandydaturę radnego R. Szuberskiego. Stwierdził, że ta kandydatura rekomendacji nie wymaga.

Radny Senior Z. Hinz zapytał radnego R. Szuberskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny R. Szuberski wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie było.

 

b) wybór komisji skrutacyjnej

Radny Senior Z. Hinz poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radny R. Szuberski zaproponował kandydaturę radnej R. Tomaszewskiej, która wyraziła zgodę udział w Komisji Skrutacyjnej.

„Za” kandydaturą radnej R. Tomaszewskiej opowiedziało się 11 radnych. 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Radny Z. Chudzicki zgłosił kandydaturę radnego R. Dworzańskiego, który wyraził zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej.

„Za” kandydaturą radnego R. Dworzańskiego radni opowiedzieli się jednogłośnie 15 głosami „za”.

Radny A. Jóźwiak zgłosił kandydaturę radnego P. Wojciechowskiego, który nie wyraził zgody na prace w Komisji Skrutacyjnej.

Radny R. Kinach zaproponował radnego H. Janusa, który wyraził zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej.

„Za” kandydaturą radnego H. Janusa opowiedziało się 9 radnych. 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Radny A. Olenderski złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.

Wniosek radnego A. Olenderskiego został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

 

Radny Senior Z. Hinz stwierdził, iż skład Komisji Skrutacyjnej przedstawia się następująco:

1.       Renata Tomaszewska,

2.       R. Dworzański,

3.       H. Janus.

 

Poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się oraz o przeprowadzenie procedury glosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie VI kadencji.

Następnie radny Z. Hinz ogłosił przerwę  na czas przygotowania kart do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański poinformował, że Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania zawierające 2 nazwiska, ułożone w porządku alfabetycznym, obok, których jest kratka. Głosuje się poprzez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos. Dodał, że niepostawienie znaku X przy żadnym nazwisku oznacza głos nieważny. Za wybranego na Przewodniczącego Rady Miejskiej uważa się tego kandydata, który uzyskał liczbę głosów większą niż suma głosów przeciwnych. Dla dzisiejszego stanu Rady wymaganą liczną, jest min. 8 głosów.

Radna R. Tomaszewska dodała, iż postawienie dwóch znaków X również będzie głosem nieważnym.

Radny Z. Chudzicki zgłosił wniosek o 5 minutową przerwę.

„Za” wnioskiem opowiedziało się 10 radnych przy 5 głosach „wstrzymujących”.

 

c) przeprowadzenie głosowania

Radny Senior Z. Hinz poinformował, że zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym – Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 

Następnie wszyscy radni głosowali alfabetycznie w przygotowanej kabinie i składali karty do głosowania w urnie. Po czym ogłoszono przerwę celem podliczenia głosów.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Ryszard Dworzański odczytał protokół stanowiący załącznik nr 4 do protokołu i stwierdził, że w głosowaniu tajnym na 15 obecnych radnych glosowało 15 radnych.

Oddano 15 ważnych głosów.

Przewodniczącego wybierano spośród dwóch zgłoszonych kandydatów.

Za wyborem na Przewodniczącego Rady Pana Zdzisława Hinza głosowało – 8 radnych.

Za wyborem na Przewodniczącego Rady Pana Romana Szuberskiego głosowało – 7

 

Przewodniczącym Rady Miejskiej V kadencji w Rogoźnie wybrany został radny

Pan Zdzisław Hinz.

 

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz podziękował za wybór na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie. Dodał, że ma świadomość jaka odpowiedzialność będzie na nim ciążyła. Przyznał, że mimo doświadczenia, będzie uważnie słuchał tych, którzy będą chcieli pomagać w sprawnym organizowaniu działalności Rady. Powiedział, że liczy na współpracę z Radą, z Panem Burmistrzem i jego współpracownikami, z sołtysami, kierownikami jednostek podległych, z przedstawicielami mediów i wszystkimi mieszkańcami. Zaapelował  o uszanowanie obowiązujących zasad demokracji i przepisów normujących jej przestrzeganie.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie V kadencji R. Szuberski przekazał nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie VI kadencji Z. Hinzowi, insygnia władzy.

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Z. Hinz odczytał treść Uchwały Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie – dodając, że potwierdzeniem jej przyjęcia był wynik tajnego głosowania, który został Radzie przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

IV. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad i wyprowadzeniu flagi Rogoźna, Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady I Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 22 grudnia 2010 r.

 

 

drukuj pobierz pdf