Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXXIV/752/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr LXXIV/752/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w ten sposób, że:

-   § 4 otrzymuje brzmienie:

„Całkowity koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 25,00 zł.”.

-   § 5 otrzymuje brzmienie:

„Całkowity koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 120,00 zł.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. określona została stawka jednostkowa za godz. usług opiekuńczych w kwocie 15,00 zł oraz godz. specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 67,00 zł. Po analizie dotychczas realizowanych godzin usług i poniesionych kosztów usług opiekuńczych ustalono wysokość stawki jednostkowej za godz. usług opiekuńczych w kwocie 25,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego okazało się, iż stawka jednostkowa za godz. specjalistycznych usług opiekuńczych wzrosła ona do kwoty 120,00 zł.

Stąd konieczność zmiany przedmiotowej uchwały celem prawidłowego naliczania opłat z tego tytułu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf