Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2364/1, położonej w Rogoźnie w rejonie ul. Fabrycznej na mienie Gminy Rogoźno

UCHWAŁA NR  XIV/115/2019

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2364/1, położonej w Rogoźnie w rejonie ul. Fabrycznej na mienie Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:  

 

§1. Wyraża się zgodę na nabycie działki gruntu nr 2364/1 o pow.0,1788ha, położonej w Rogoźnie w rejonie ul. Fabrycznej (obręb geodezyjny ROGOŹNO), objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025765/4, stanowiącej własność MEGAWAT Sp. z o.o., zabudowanej budynkiem punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Rogoźnie.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu, nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych

Działka gruntu nr 2364/1 objęta była miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno uchwalonym Uchwałą nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszony w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dnia 26.10.1992 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.). W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 30.04.2008r. ze zmianą z dnia 25.11.2009 r. uchwaloną Uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie działka gruntu nr 2364/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem P/U – tereny o wiodącej funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / tereny o wiodącej funkcji usługowej, w tym usług o charakterze publicznym.

Przedmiotowa działka gruntu objęta jest niżej wymienionymi decyzjami Burmistrza Rogoźna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr:

  • GPiM.7331-1-3/10 z dn. 29.03.2010 r. w odniesieniu do rozbudowy oczyszczalni ścieków,
  • GPiM.6733.1.2015.BR z dn. 05.05.2015 r., polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z linią światłowodową i stacją kontenerową,
  • GPiM.6733.2.2015.BR z dn. 26.05.2015 r., polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z linią światłowodową.

W ramach nabycia prawa własności ww. działki gruntu zostanie ustanowiona stosowna służebność przesyłu na rzecz MEGAWAT Sp. z o.o., z siedzibą w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej 7, 64-610 Rogoźno, przez działki będące własnością Gminy Rogoźno oraz w użytkowaniu wieczystym Gminy przez które przebiega siec ciepłownicza będąca własnością Spółki Megawat. Uprzednio nabytą działkę nr 2364/1 Gmina Rogoźno zamierza przekazać aportem na rzecz Aquabellis Sp. z o. o. z siedzibą w Rogoźnie.  

 

W nawiązaniu do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf