Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia          (nr działki, pow. w m2) nr KW

Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Mała Poznańska 21

m. Rogoźno

/ - obręb

ROGOŹNO

 

 

1844/1 o pow.839m2

KW

PO1O/00028586/6

                     

Pomieszczenie strychowe 2s o pow. użytkowej 2,90m2 dotychczas przynależne do niewyodrębnionego gminnego lokalu mieszkalnego Mała Poznańska 21/2 na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego Mała Poznańska 21/5 celem polepszenia jego warunków zagospodarowania.

 

 

- brak mpzp,

- zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. działka nr 1844/1 położona jest na terenie zabudowy śródmiejskiej oraz leży w granicach strefy ”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i granicach obszaru rewitalizacji,   

- działka 1844/1 objęta jest decyzją Burmistrza Rogoźna o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.150.2018.BR z dn. 10.01.2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany użytkowania części poddasza w budynku wielorodzinnym na cele mieszkalne na terenie działki o nr ewid.1844/1 położonej przy ulicy Mała Poznańska w Rogoźnie,

- dom Mała Poznańska usytuowany w granicach działki nr 1844/1 objęty jest ochroną konserwatorską - ewidencja zabytków,

- działka nr 1844/1 położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”. 

 

 

 

Cena sprzedaży pomieszczenia strychowego po uwzględnieniu poniesionych nakładów remontowych

 

wynosi 4 058,91zł brutto

 

 

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z póź. zm.).

 

Cena rozłożona na raty:

- I rata w wysokości 405,90zł płatna przed zawarciem umowy sprzedaży,

- zapłata pozostałej należności wwysokości 3 653,01zł rozłożona na 9 rat, każda w kwocie 405,89zł, płatne są wraz z oprocentowaniem,  

 

-rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wniesienia raty.

 

 

 

 

- zbycie pomieszczenia strychowego 2s nie zmienia udziału ułamkowego do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku                   i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział do działki nr 1844/1 o pow.0,0839ha,

 - roszczenie Gminy Rogoźno z tytułu spłaty reszty ceny w wysokości 3 653,01zł podlega zabezpieczeniu hipotecznemu,

 

 

 

2.

ul. Za Jeziorem

m. Rogoźno

/ obręb ROGOŹNO

1921/20

o pow.60m2

KW PO1O/00025029/3

- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka  położona jest na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy rekreacji indywidualnej,

- działka położona jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,

 

sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,                tj. działki nr 1921/4

cena sprzedaży przed udzieleniem bonifikatywynosi 6 000,00zł netto

cena po zastosowaniu 50% bonifikaty                   wynosi

 3 000,00zł brutto

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.).

- w dziale III KW PO1O/00025029/3 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz przesyłu, które nie dotyczą zbywanej działki, 

- bonifikata udzielona w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr LXXI/703/2022 z dn. 28.09.2022 r 

 

 

3.

Nienawiszcz gm. Rogoźno                 

/obręb NIENAWISZCZ

31/2

o pow.0,0507ha

KW PO1O/00026617/9

- działka 31/2 brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna ww. działka położona jest na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej, 

- działka położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”, 

cena sprzedaży wynosi 17 893,00zł bruttoco stanowi różnicę między :

a)     wartością prawa własności wynoszącą 37 893,00zł, 

b)     wartością prawa użytkowania wieczystego wynoszącą 20 000,00zł, 

Sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów            i usług w myśl  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn zm.).

- sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego,

 

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 30 września 2022 r. do dnia 21 października 2022 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 14 listopada 2022 r.

 

Rogoźno, dnia 30 września 2022 r.

 

drukuj pobierz pdf