Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XL/380/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ROGOŹNO- gminne działki nr: 95 i 96

UCHWAŁA NR XL/380/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 30 listopada 2020 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,

położonej w obrębie ROGOŹNO- gminne działki nr: 95 i 96

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1, art.15, art.37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1990), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogoźno, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 95 o pow.0,2801ha i 96 o pow.0,3614ha położone w obrębie ROGOŹNO (łączna pow.0,6415ha), objęte księgą wieczystą KW PO1O/00026122/2, na nieruchomość położoną w obrębie ROGOŹNO, oznaczoną ewidencyjnie nr działki 2209/1 o pow.0,2572ha, stanowiącą własność prywatną.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XL/380/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 listopada 2020 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,

położonej w obrębie ROGOŹNO- gminne działki nr: 95 i 96

 

 

Właściciel działki nr 2209/1, położonej w obrębie ROGOŹNO, zwrócił się z wnioskiem do tut. Urzędu o rozważenie możliwości dokonania zamiany gminnych działek nr: 95 i 96 na stanowiącą jego własność działkę nr 2209/1 obręb ROGOŹNO.

Działki gruntu nr: 95, 96 i 2209/1 objęte były miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno uchwalonym Uchwałą nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszony w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dnia 26.10.1992 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.).

 

 Zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. działki nr:

a) 95 i 96 położone są na terenie trwałych użytków zielonych, zadrzewień i dolin rzecznych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (p=10% i p=1%) oraz położona jest w granicach strefy ”W” ścisłej ochrony stanowisk archeologicznych i granicach strefy „OW” ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,

b) 2209/1 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Działki nr: 95 i 96 położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.

 

Mając na względzie zasady wynikające z Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, należy uznać, że podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf