Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXXII/311/2020 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 19.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

UCHWAŁA

NR xxxii/311/2020

Rady miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19.06.2020 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.         Wyraża się zgodę na utworzenie w 2020 roku miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie miejscowości Budziszewko na działce zapisanej w ewidencji gruntów pod nr 339, pod nazwą „Plaża w Budziszewku”.

 

2.         Szczegółową lokalizację miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

 § 2

 

Określa się sezon kąpielowy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w okresie od dnia 1.07.2020 roku do dnia 30.07.2020 roku, którego organizatorem jest Gmina Rogoźno z siedzibą w Rogoźnie ul. Nowa2.

W roku 2020 sezon kąpielowy na terenie Gminy Rogoźno trwać będzie od 1 lipca do 31 sierpnia.

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXII/311/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19.06.2020 r.

 

 

UZASADNIENIE

UCHWAŁY Nr XXXII/311/2020

Rady miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19.06.2020 roku

 

 

            Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.) w przypadku, gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada miejska  może wyrazić w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

            Miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli jest wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem w myśl art. 16 pkt. 28 ustawy Prawo wodne. Wnioskiem złożonym 20.05.2020 r. Burmistrz Rogoźna wniósł o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Miejsce okaz jonalnie wykorzystywane do kąpieli – Plaża w Budziszewku”.

            Jako uzasadnienie braku potrzeby utworzenia w tym miejscu kąpieliska wskazano, że na obszarze przylegającym do wody będącym terenem rekreacyjnym przewiduje się obecność znacznej liczby turystów korzystających z kąpieli podczas wypoczynku. Dodatkowo we wskazanym terminie odbywać się mają wydarzenia sołeckie. Przewidywana maksymalna liczna osób korzystających z kąpieli nie będzie duża i będzie wynosić około 100 osób dziennie.

            Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będzie funkcjonowało w okresie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych tj. od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.07.2020 r. Długość wykorzystywanej linii brzegu wynosić będzie 40 m.

            Na czas funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli teren ten będzie wyposażony w toalety, kosze na śmieci, a nad bezpieczeństwem osób kąpiących się będą czuwać ratownicy wodni.

            Obszar miejsca planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w latach poprzednich, nie był zagospodarowany i pełnił funkcję naturalnej plaży z niestrzeżonym kąpieliskiem.

            Projekt uchwały wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i dołączonymi do niego dokumentami został przekazany do zaopiniowania przez Wody Polskie oraz Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

obrazek

 

drukuj pobierz pdf