Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 czerwca 2015 roku o godz. 16.30 wUrzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 6 /2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 czerwca 2015 roku o godz. 16.30 wUrzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4.  Letni wypoczynek dzieci i młodzieży:
  1. wystąpienia,
  2. dyskusja.
 5.  Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  1. wystąpienia,
  2. dyskusja.
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Przystąpiono do punktu 3 -  protokół został przyjęty 7 głosami ,,za”, w obecności 7 radnych.

Przystąpiono do punktu 4 - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży przedstawiła pani E. Kowalska.

Poinformowała, że w dniach od 26.07.2015 roku do 08.08.22015 roku 13 dzieci z Gminy Rogoźno będzie uczestniczyć w kolonii letniej w Ośrodku Wypoczynkowym ,,BARNASIÓWKA” w Ochotnicy Dolnej w województwie małopolskim.

 

Następnie informację przedstawił pan Władysław Ruks – opiekun rogozińskich harcerzy.

Poinformował o ,,Nieobozowej Akcji Letniej – Rogoźno 2015”, bezpośrednio organizowane przez drużynę Harcerską 3 MDSH ,,Brzask” im. T. Kościuszki liczącą 20 osób.

NAL organizowany jest przez rogozińskich harcerzy po raz dziesiąty, motywacja jest Prawi i Przyrzeczenie Harcerskie oraz potrzeba naboru dzieci do harcerstwa. Władzą zwierzchnią rogozińskich harcerzy jest Hufiec Obornicki im. Lidia Kurzawa – Pobin.

Radny Z. Chudzicki zaproponował wniosek:

1)        Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje o rozważenie możliwości zwiększenia kwoty w zadaniu pożytku publicznego ,,Niebezowa akcja letnia” o kwotę 1.000 zł czyli z kwoty 2.500 zł do kwoty 3.500 zł.

 

Następnie informację przedstawiła L. Pijanowska.

SP nr 2:

1)         tygodniowy obóz sportowy dla dziewcząt z sekcji koszykówki – sierpień 2015, 30 uczniów. Finansowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży.

2)        jednodniowa wycieczka dla dzieci świetlicy – lipiec 2015, 30-40 dzieci. Finansowany przez GKRPA.

3)        zajęcia sportowo – rekreacyjne z żeglarstwa – lipiec/sierpień 2 razy w tygodniu, 25-30 uczniów. Finansowane przez Gminę Rogoźno i UKS ,,Dwójka”.

Organizacja XVI edycji Ogólnopolskich Regat Żeglarskich w klasie Opytmist o Puchar Starosty Obornickiego i Burmistrza – termin 29 – 30 sierpnia 2015r.

Wyjazd na cykl Ogólnopolskich Regat Żeglarskie – planowane 6 wyjazdów.

SP im. Jana Pawła II w Pruścach:

1)                 wycieczki do Poznania – zwiedzanie Stadionu Lecha, Makieta Borówiec, KFC oraz wyjazd do Wągrowca – kino i basen – 1 – 3 lipca 2015r, 50 uczniów. Finansowane przez GKRPA.

Zespół Szkół w Gościejewie.

1)                 Wycieczka w dwóch grupach do Poznania – Termy Maltańskie, 16-22 sierpnia 2015, I grupa 15 uczniów, II grupa 15 uczniów. Finansowane przez GKRPA.

Gimnazjum nr 1.

1)                 Wymiana polsko – niemiecka, 16-22 sierpnia 2015, Wustrow i Luchow – Niemcy, 15 uczniów polskich i 20 niemieckich. Finansowane przez Polsko – Niemiecką Fundację Młodzieży z Poczdamu.

Zespół Szkół w Parkowie.

1)                 jednodniowa wycieczka nad morze Rewal – Trzęsacz – Niechorze, 7 lipca, 40 uczniów. Finansowane przez GKRPA.

SP im. A. Mickiewicza w Budziszewku.

1)                 jednodniowa wycieczka do Poznania – kino kinepolis, ZOO na Malcie, 30 czerwca 2015r, 50 uczniów. Finansowane przez GKRPA.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego, Zarząd Miejsko – Gminny TPD w Rogoźnie.

1)                 tygodniowe zajęcia ,,Wakacje z przygodą” – zajęcia informatyczne, plastyczne, sportowe i ognisko – Klub Żeglarski i Kotwica, strzeleckie. Jednodniowa wycieczka do Kołobrzegu. Zwiedzania Muzeum Regionalnego oraz Urzędu Miasta w Rogoźnie.

ZHP 3 MDSH,,BRZASK”.

1)                 Nieobozowa Akcja Letnia w programie jednodniowa wycieczka do Torunia oraz wyjazd na basen, 29 czerwca – 4 lipca, 45 dzieci w wieku od 9 do 13 lat rekrutacja za pomocą Caritasu i GOPS. Finansowane przez GKRPA – 2500zł oraz wpłaty do rodziców po 20 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

1)                 kolonia letnia w Ośrodku Wypoczynkowym ,,BARANSIÓWKA” w Ochotnicy Dolnej w województwie małopolskim, 28 lipca – 8 sierpnia 2015r, 13 dzieci. Finansowane przez Kuratorium Oświaty i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Caritas przy Kościele p.w.św. Wita w Rogoźnie.

1)                 kolonia, 10-15 sierpnia 2015, 25-30 dzieci. Finansowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Dar Rogoźna przy Kościele p.w. św. Wita w Rogoźnie.

1)                 Obóz dla osób niepełnosprawnych, 28 czerwca – 5 lipca 2015r, 5 lica festyn w amfiteatrze OSP w Rogoźnie, 60 uczestników. Finansowany przez GKRPA 2500 zł. Starostwo Powiatowe 2000zł.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

1)                 Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Kurs na młodszego ratownika wodnego Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, 17-27 lipca 2015r, 19 uczestników. Dofinasowanie przez GKRPA 7.600 zł.

Następnie informację przedstawiła radna K. Erenc – Szpek.

Poinformowała, że letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie tygodniowych zajęć ,,Wakacje z przygodą”. Zajęcia realizowane będą przy finansowanym wsparciu Burmistrz Rogoźna w wysokości 2500 zł oraz we współpracy z Zespołem Szkół im. H. Cegielkiego w Rogoźnie. Wakacyjne zajęcia będą się odbywać w okresie od 6 lipca 52015 roku do 10 lipca 2015 roku. Planowany udział 30 uczniów ze szkół z gminy Rogoźno. Uczestnicy ,,Wakacji z przygodą” wezmą udział w :

- zajęciach informatycznych,

- zajęciach plastycznych,

- zajęciach sportowych i ognisku w Klubie Żeglarskim ,,Kotwica”,

- zajęciach strzeleckich i ognisku,

- wycieczce do Kołobrzegu,

- zwiedzaniu Muzeum Regionalnego i Urzędu Miasta.

Wakacyjne zajęcia prowadzić będą wolontariusze – nauczyciele Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie posiadający wymagane kwalifikacje do opieki nad uczniami i prowadzenia zaplanowanych zajęć.   

 

Przystąpiono do pkt  5 - Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Informację o działalności GOPS przedstawiała pani kierownik E. Kowalska.

Cel

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadania ogólne

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) zapobieganie   ww.   sytuacjom   przez   podejmowanie   działań   zmierzających   do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem;

3) rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, placówki opiekuńczo -wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej. Pomoc osobom i rodzinom udzielana jest odpowiadającym celom i możliwościami pomocy społecznej.

Zadania gminy:

a)        opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

b)        sporządzanie sprawozdawczości i oceny zasobów pomocy społecznej;

c)        udzielanie schronienia,, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania;

d)       przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

e)        przyznawanie świadczenia zdrowotnego;

f)         opłacanie składek emerytalnych i rentowych osobom uprawnionym;

g)        praca socjalna;

h)        przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

i)          przyznawanie świadczenia zdrowotnego;

j)          opłacanie składek emerytalnych i rentowych osobom uprawnionym;

k)        praca socjalna;

l)          organizowanie   i   świadczenie   usług   opiekuńczych   i   specjalistycznych   usług

m)      opiekuńczych;

n)        prowadzenie i zapewnienie miejsca w mieszkaniu chronionym;

o)        dożywianie dzieci;

p)        sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

q)        pomoc osobom, które opuściły zakład karny;

r)         utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej;

s)         prowadzenie  i  zapewnienia  miejsc  w  omach pomocy  społecznej   i  ośrodkach wsparcia;

t)         współpraca z urzędem pracy w sprawie udostępniania ofert pracy;

u)        prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy;

v)        realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;

w)      wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

Zadania pracownika socjalnego:

 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk
  społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany:

1)      kierować się zasadami etyki zawodowej;

2)      kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;

3)      przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;

4)      udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;

5)      zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

6)      podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Tryb udzielania pomocy

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

1) zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy (osobiste, pisemne lub telefoniczne) przez osobę zainteresowaną, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego do pracownika socjalnego;

2) sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania klienta w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny oraz opracowanie planu pomocy zgodnie z wnioskiem;

3) sporządzenie diagnozy osoby/rodziny;

4) rozpatrzenie wniosku;

5) sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc;

6) realizacja przyznanych świadczeń.

Pracownik socjalny w ciągu  14 dni roboczych od daty złożenia wniosku o pomoc, przeprowadza wywiad środowiskowy

Brak zgody  na przeprowadzenie  wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby i rodziny ustala się na podstawie zebranych dokumentów i diagnozy.

Wyżej opisana procedura jest trybem formalnym, gdzie konieczne staje się wydanie decyzji administracyjnej. Trybem mniej formalnym jest poradnictwo, nie wydaje się decyzji administracyjnej. W wielu przypadkach klienci bądź rodzina osoby znajdującej się w kryzysie oczekuje rozmowy, wsparcia, informacji o sposobach postępowania lub wskazania możliwych rozwiązań. Wówczas pracownik odpowiednio do sytuacji udziela pomocy z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów.

 

Radna L. Kolanowska zapytała, jeżeli ktoś przedstawił zaświadczenie o najniższych dochodach to czy ma możliwość korzystania z różnych świadczeń czy tylko z jednego?

Kierownik E. Kowalska wyjaśniła, żeby uzyskać pomoc finansowa okresową, to za każdym razem musi być złożony wniosek gdyż takie świadczenie jest przyznawane na miesiąc.

Natomiast jeżeli chodzi o zasiłek rodzinny i fundusz to wystarczy raz na rok złożyć wniosek. Jeżeli chodzi o zasiłek stały o świadczy o tym orzeczenia stopnia o niepełnosprawności.

Radna L. Kolanowska zapytała czym się różni fundusz alimentacyjny od zaliczki alimentacyjnej?

Kierownik E. Kowalska odpowiedziała, że zaliczka alimentacyjna funkcjonowała przed 2008 rokiem. Różniła, si ę tym, że kobiety, które pobierały zaliczkę alimentacyjną nie mogły zamieszkiwać z ojcem dzieci Natomiast fundusz alimentacyjny pozwala na to, żeby kobieta zamieszkiwała z ojcem dzieci, które wspólnie wychowują.

 

Radny J. łatka zapytał jak działa zespól interdyscyplinarny.

Kierownik E. Kowalska odpowiedziała, że zespół powołany jest zarządzeniem Burmistrza. W skład zespołu wchodzą:

- osoby GOPS,

- komisariatu policji,

- stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,

- pracownicy oświaty,

- kuratorzy,

Prowadzone jest to w ramach wolontariatu.

 

Radny Ł. Zaranek zapytał ilu jest posiadaczy Rogozińskiej Kraty Dużej Rodziny?

Kierownik E. Kowalska odpowiedział, że jest 113 rodzin.

 

Następnie pan Breziński, pełnomocnik pana Wybieralskiego przedstawił komisji zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w m. Jaracz.

Radny Z. Chudzicki podkreślił, że z tego co wyjaśniono to oczekuje od nowej radny aby rada przychyliła się do tej zmiany. Dodał, że rada podejmując uchwały o zmianę p.z.p są jednym z najważniejszych uchwał zaraz po uchwale budżetowej, które rada podejmuje. Więc należałby przeanalizować wszystkie za i przeciw.   

Radny H. Kuszak zapytał kiedy zamierza wprowadzić do porządku obrad tą uchwałę.

Pan Breziński odpowiedział, że jeszcze nie jest termin znany.   

 

Przystąpiono do pkt 6 - Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a)        wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 815/4, położonej w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej w trybie bezprzetargowym oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości - projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

b)       wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1677/3, położonej w Rogoźnie przy ul. Wąskiej w trybie przetargowym - projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

c)        wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2422/4, 2422/5, 2422/6, 2422/8, 2422/9, 2422/10, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Południowej w trybie przetargowym - projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

d)       wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2385/2, położonej w Rogoźnie w rejonie ul. Szarych Szeregów w trybie przetargowym - projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

e)        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym - projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

f)         wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym - projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

g)        zmieniająca uchwałę nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno - projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

h)       wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 1329, położonej w Rogoźnie przy ul. Asnyka, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

i)          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno - projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

j)         przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno - projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

k)       zmieniająca uchwałę nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” - projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

l)          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego - projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

m)     udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - projekt przedstawiła Z-ca skarbnik I. Kaniewska,

n)       wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w okresie programowania 2014-2020 - projekt Wiceprzewodniczący Rady M. Kutka,

o)        zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok - projekt przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej K. Erenc - Szpek,

p)       zmiany planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2015 rok - projekt przedstawił Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Ł. Zaranek.

q)       nadania nazwy ronda w miejscowości Ruda – projekt przedstawił wiceprzewodniczący M. Kutka.

 

Przystąpiono do pkt 7 - Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Pani Asystent Burmistrza M. Sass - Nowak poinformowała o nowym składzie Rady Nadzorczej AQUABELLIS.

Radny H. Kuszak podkreślił, że Rada Nadzorcza pomniejszyła się o jedna osobę. Pani Asystent Burmistrza wyjaśniła, że sytuacja finansowa  wymaga wzmocnienia.

Radny H. Kuszak zapytał o koszty wynagrodzenia?

Asystent Burmistrza odpowiedziała, że 700 zł/miesięcznie.

Radny Z. Chudzicki zapytał czy członkowie Rady Nadzorczej mają ukończony egzamin spółek skarbu państwa?

Asystent Burmistrza odpowiedziała, że wszyscy członkowie  zasiadający w Radzie Nadzorczej maja ukończony odpowiedni kurs. W chwili obecnej dokumenty złożone są w Sądzie Rejestrowym.

1)        Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie poparła wniosek złożony w dniu 20 maja 2015 roku Zarządu Miejsko Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rogoźnie w sprawie nazwy ,,Rondo Króla Przemysła II” .

Wniosek został przyjęty 6 głosów ,,za”, 1 ,,głos” ,,wstrzymujący” w obecności 7 radnych.

2)        Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje o zamontowanie światła ostrzegawczego w kolorze pomarańczowym przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kotlarskiej z ul. Wielka Poznańska skierowany do kierujących pojazdami.

Wniosek został przyjęty 7 głosów ,,za”, w obecności 7 radnych.

3)        Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje o pilne załatanie wyrw na ul. Fabrycznej i ul. Rynkowej.

Wniosek został przyjęty 7 głosów ,,za”, w obecności 7 radnych.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18:30

Protokół sporządziła: D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 7 lipiec 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf