Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

Uchwała nr V/49/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 15 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

 

                        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami i ustala się na kwotę 76.006.963,42 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 76.006.963,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

 z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 73.005.549,42 zł w tym:
  1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 512.391,88 zł
 2. wydatki majątkowe w wysokości 3.001.414,00 zł

2.     § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2  do  niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 Uzasadnienie

 

WYDATKI

 1. W dziel 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.420 zł w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowego konserwatora samochodu  - OSP Rogoźno.
 2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-  31.759,56 zł w zakresie realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. „ Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno.
 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę 66.295,02 zł z tytułu przeniesienia planu wydatków między  działami w zakresie:
  • zwiększenia wydatków bieżących ze środków własnych na realizację zadań Środowiskowego Domu Samopomocy (+) 41.550 zł w tym konieczność zapłaty podatku VAT – odwrotne obciążenie 1.550 zł za miesiąc grudzień 2018r.,
  • zmniejszenie wynagrodzeń w ośrodku pomocy społecznej o kwotę (-) 107.845,02 zł w związku z zakończeniem w miesiącu styczniu br. projektu pn. „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno” i koniecznością zapłaty zobowiązań z 2018 roku dokonano przeniesienia środków do działu Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.
 4. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 107.845,02 zł na cel opisany w punkcie 3 uzasadnienia.
 5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 41.550,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków między działami.
 6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału Gospodarka odpadami komunalnymi na kwotę +/- 1.000 zł.

 

Dokonano zmian w n/w załączniku:

 • nr 2 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji z 2019 roku” dokonano zmiany w dotacji udzielonej z budżetu Gminy na zadania bieżące na kwotę +/- 5,18 zł.

 

drukuj pobierz pdf