Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 39/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 października 2014 roku o godz. 16.00 w siedzibie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie, ul. Plac Karola Marc

PROTOKÓŁ nr 39/2014

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 października 2014 roku o godz. 16.00 w siedzibie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie, ul. Plac Karola Marcinkowskiego 1.   

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu udział bierze 7 członków, Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Ponadto w posiedzieniu Kmisji udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załacznik nr 2 do niniejszego protokolu.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

 

 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Podsumowanie działalności Komisji VI kadencji.
 5. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję  Rady Miejskiej.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty.

 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenie Komisji.

 

Protokoł nr 38/2014 został przyjęty  jednogłośnie 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 7 członków Komisji.

 

4. Podsumowanie działalności Komisji VI kadencji – głos zabrał Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki.

Treść przygotowanego podsumowania.

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

od pierwszego posiedzenia tj. Od 14 grudnia 2010 roku do końca kadencji.

 

                Panie Burmistrzu, Szanowni członkowie Komisji zgodnie z wymogami § 2 pkt. 2 Regulaminu Rady Miejskiej zawartego w Statucie Gminy: "... komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności". W związku z powyższym pozwolę sobie przedstawić takie sprawozdanie od początku kadencji tj. pierwszego posiedzenia, które odbyło się  dnia 22 grudnia 2010 roku do ostatniego naszego  spotkania z dnia 24 października 2014 roku. W dniu 14 grudnia Rada Miejska Uchwałą Nr III/9/2010 powołała w skład Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: 

 1. Zbigniewa Chudzickiego,
 2. Ryszarda Dworzańskiego,
 3. Huberta Kuszaka,
 4. Macieja Kutkę,
 5. Romana Szuberskiego,
 6. Renatę Tomaszewską,
 7. Ewę Wysocką.

Następnie podczas obrad tej sesji spośród członków Komisji dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego, którymi zostali odpowiednio:

 1. radny Zbigniew Chudzickiprzewodniczący,
 2. radny Hubert Kuszakwiceprzewodniczący.

 

Przedmiotem działania Komisji zostały sprawy: oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, zdrowia, pomocy społecznej oraz promocji.

Podczas III sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie zadecydowali, aby z tematyki Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury przeniesiono do tematyki Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa porządek i bezpieczeństwo publiczne. Tak więc zakres tematyczny został  zawężony.

                W okresie sprawozdawczym Komisja działała w niezmiennym siedmioosobowym składzie i odbyła 43 protokołowanych posiedzeń (w tym cztery komisje wspólne  i siedem posiedz wyjazdowych. Gościliśmy miedzy innymi w Zespole Szkół w Parkowie, Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie ZS w Gościejewie - obiekcie szkolnym w m. Tarnowo, Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz, Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego, Szkole Podstawowej w Budziszewku i Pruścach). Zorganizowano również jedno posiedzenie objazdowe - dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich w naszej Gminie.

 Zgodnie z planem pracy zrealizowane zostały wszystkie tematy. W zależności od poruszanej problematyki w posiedzeniu brały udział osoby odpowiedzialne za przedłożony materiał i zaproszeni goście. Ponadto podczas każdego posiedzenia opiniowane były projekty uchwał i materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

                W trakcie obrad wszystkich posiedzeń Komisji przyjeto łącznie 60 wniosków kierowanych głównie do Pana Burmistrza, Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ,Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,Starosty Powiatu Obornickiego, Komendanta Komisariatu Policji w Rogoźnie, Komendanta Straży Miejskiej, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury. Stopień ich realizacji oceniam jako dobry.

    Ponadto wydaliśmy szereg opinii dotyczących zwłaszcza: budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, udzielenia dotacji na sfinansowanie prac restauratorskich, konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i innych.

Frekwencja całej komisji jest bardzo wysoka i wynosi 96.3 %. Dwóch członków Komisji przez 4 lata kadencji RM posiada 100% frekwencję na posiedzeniach (radny Maciej Kutka i radny Zbigniew Chudzicki ).  Pozostali członkowie opuślici od  1 do 4 posiedzenień w całej kadencji, jednak wszyscy posiadają frekwencję powyżej 90 % . Szczegółową frekwencję poszczególnych członków przedstawiam w tabeli, która stanowi załącznik do sprawozdania.

                Panie Przewodniczący, panie i panowie radni reasumując moje wystąpienie chciałbym zapewnić  Was, że ze swojej strony dokładałem wszelkich starań, aby praca naszej Komisji była merytoryczna, przebiegała sprawnie oraz była dobrze zorganizowana i kierowana. W pierwszej swojej kadencji jako radny zostałem wybrany przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury zderzając się z nowymi obowiązkami i rzeczyswistością. Więc jeśli były jakieś niedociągnięcia z mojej strony to proszę wszystkich o wyrozumiałość.

          Dziękuję wszystkim z którymi miałem przyjemność współpracować w tym okresie. Dziękuje również Panu Burmistrzowi, Zastępcy Krzysztofowi Ostrowskiemu, dziękuję również za współpracę Wiceprzewodniczącemu  Komisji, radnym członkom Komisji,, Pani Skarbnik- za profesjonalizm i bardzo dużą wiedzę finansowo-budżetową, pani Sekretarz obsługę prawno-organizacyjną, Pani Marice Markiewicz za perfekcyjną obsługę Biura Rady, uśmiech, życzliwość, optymizm i dobre słowo, Pani Pełnomocnik ds. Oświaty, kerownikom jednostek organizacyjnych gminy podległych Komisji (GOPS, ZEAPO, RCK), kerownikom wydziałów Urzedu Miejskiego, dyrektorom placówek oswiatowych na terenie Gminy Rogoźno, prezesom klubów sportowych i stowarzyszeń, kierownikom placówek opieki zdrowotnej.

Zdaję sobie sprawę, że działania Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury podjęte w okresie sprawozdawczym nie zawsze przyniosły pożądane efekty. Jednak jestem przekonany, że jako Komisja wprowadziliśmy do realizacji wiele pozytywnych inicjatyw oraz konkretnych wniosków zgłaszanych za pośrednictwem Radnych przez mieszkańców naszej Gminy.

Korzystając z okazji chciałbym życzyć wszystkim kandydatom udanego startu w wyborach samorządowych. Życzę wszystkim powodzenia. Dziękuje !”.

 

Uwag nie wniesiono.

 

5. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję  Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostaną wypracowane dwie uchwały odnoszące się do skarg złożonych  przez: Pana Kajetana Kaisera Pełnomocnika p. Ryszarda Wybieralskiego oraz Pana Lesława Janachowskiego. Poprosił Przewodniczącego Rady o zabranie głosu w powyższych sprawach.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że odpowiednie projekty uchwał zostaną przygotowane i w najbliższym czasie dostarczone radnym Rady Miejskiej aby mieli oni możliwość zapoznania się z nimi. Dodał, że z wniosku Komisji Rewizyjnej, która obradowała w dniu 20.10.2014 r. wynika, że oba projekty uchwał będą za odrzuceniem wniesionych skarg.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który poinformował, że Komisja swoje posiedzenie zakończyła następującymi wnioskami:

Dotyczy skargi złożonej przez Pana Lesława Janachowskiego:

„Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 20.10.2014 r.  rozpatrzyła ponownie sprawę związaną z „Zawiadomieniem o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych” złożoną przez p. Lesława Janachowskiego (pismo z dnia 7.07.2014 r.) i na podstawie zgromadzonego materiału w toku postępowania w sprawie nie stwierdziła naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W toku rozpatrywania sprawy KR posiłkowała się informacjami uzyskanymi:

1.      z Prokuratury Rejonowej w Obornikach - Postanowienie w odmowie wszczęcia śledztwa (pismo Prokuratury Rejonowej w Obornikach – sygn. akt. Ds.464/14 z dn. 26.09.2014 r.- pismo w załączeniu)

2.      z Urzędu Zamówień Publicznych, Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej (pismo UZP/DKUE/WZ/15/(2)/159/(6)/14/RB(25028) z dnia 8.10.2014 r., który w sentencji stwierdza, że: „W omawianym przypadku przedmiot skargi stanowią m.in. zarzuty naruszenia art. 24 ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp, na które Skarżący nie przedstawił dowodów, a jedynie przypuszczenia wynikające z faktu pozostawania przez uczestników postępowania w związkach rodzinnych. W tym miejscu warto zauważyć, iż sam fakt pokrewieństwa wykonawcy z osobą wykonującą czynności związane z przygotowaniem przedmiotowego postępowania nie stanowią naruszenia ww. przepisu, gdyż nie jest dowodem na posługiwanie się osobą przygotowującą postepowanie w celu sporządzenia oferty, jak też nie jest dowodem na utrudnianie uczciwej konkurencji.

Tym samym, podniesione przez Pana we wniosku o kontrolę kwestie odnoszące się do sposobu realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stanowią podstawy do wszczęcia przez Prezesa Urzędu kontroli doraźnej przedmiotowego postępowania”.

3.      z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  (pismo SW15-6173-SW1500407/13 z dnia 17.10.2014r. mówiące iż „Po rozpatrzeniu wniosku o dofinasowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami SWW powiadomił Beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji. W dniu 7.05.2014 r. zastała podpisana z Gminą Rogoźno umowa o dofinansowanie nr 00057-6173-SW1500407/13/14. W dniu 21.05.2014 r. do SWW wpłynęła dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w związku z realizacją inwestycji.

Po weryfikacji  przekazanej dokumentacji  SWW dnia 3.07.2014 r. wystosowała pismo do Beneficjenta informujące o pozytywnym o pozytywnej ocenie postępowania”.

W związku z powyższym Beneficjent  w dniu 9.07.2014 r. złożył do SWW wniosek o zmianę zał. nr 1 do umowy o dofinansowanie, które stanowi zestawienie rzeczowo-finansowe. Wniosek został rozparzony negatywnie.

4.      od Burmistrza Rogoźna zawartymi w piśmie z dnia 16 lipca 2014r. nr INTZ.272.2.8.2014r. do którego załączono:

- oświadczenie podpisane przez Kierownika Budowy, inspektora nadzoru i wykonawcę stwierdzające, iż zarzuty dotyczące uchybień jakościowych podczas budowy promenady są bezpodstawnie

- badanie nośności ugięciomierzem Benkelmana ,

- zestawienie wyników badania zagęszczenia sondą lekką  SL-10 wykonane dnia 28.05.2014r., 2.06.2014r., 18.06.2014r.

- dziennik budowy nr 363/2013 z dnia 19 mają 2014r.

 

Zawiadomienie o możliwych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych nie znalazło potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

 

W świetle powyższego Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Miejskiej w Rogoźnie podjęcie uchwały o bezzasadności skargi.

Za taką rekomendacją głosowało 3 radnych 1 radny był przeciw”.

 

Dotyczy skargi złożonej przez Pana Ryszarda Wybieralskiego:

 

Na posiedzeniu w dniu 20.10.2014 r. Komisja Rewizyjna ponownie rozpatrzyła Skargę złożoną przez p. Kajetana Kaisera Pełnomocnika p. Ryszarda Wybieralskiego w świetle pisma przewodniego dołączonej skargi opartej na przepisie art. 227 KPA z dn. 13.09.2014 r., które jako załącznik niniejszej skargi stanowi jej integralną część z dn. 15.09.2014 r.

W dniu 9 czerwca 2014 r. p. Kajetan Kaiser Pełnomocnik p. Ryszarda Wybieralskiego złożył do Rady Miejskiej w Rogoźnie skargę na działalność Burmistrza będącą konsekwencją wydanej przez Burmistrza Rogoźna decyzji z dn. 17.04.2014 r. nr GRO.7430.1.36/08 o odmowie dokonania zmiany decyzji Burmistrza zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonej na wsi Jaracz polegającej na usunięciu z niej zapisów o ustanowieniu służebności gruntowych na działkach będących własnością Gminy Rogoźno, które dodatkowo stanowią drogi publiczne oraz usunięciu z decyzji podziałowej uwag, które nakazują ustanowienie służebności gruntowej dla numerycznie wymienionych działek budowlanych.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2014r. przekazano do SKO w Pile przedmiotową skargę, ponieważ tam toczyło się postępowanie odwoławcze.

Dnia 11.09.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wpłynęła decyzja SKO w Pile z dn. 18.07.2014 r. oraz sprostowanie z dnia 18.07.2014 r. orzekające:

„… umorzyć postępowanie organu I instancji i umorzyć postępowanie organu II…”

W związku z tym, że SKO w dniu 18.07.2014r. zakończyło postępowanie instancyjne o czym ani Rada ani Burmistrz nie mieli wiedzy w dniu 27 sierpnia 2014r. niniejsza skarga z powrotem musiała wrócić do Rady, albowiem postępowanie instancyjne już się nie toczyło.

W świetle tej decyzji p. Kajetan Kaiser Pełnomocnik p. Ryszarda Wybieralskiego wystosował „Pismo przewodnie dołączonej skargi opartej na przepisie art. 227 KPA z dn. 13.09.2014 r., które jako załącznik niniejszej skargi stanowi jej integralną cześć”. z dn. 15.09.2014 r.

Komisja Rewizyjna podkreśla, że w swojej decyzji z dnia 18.07.2014r. SKO zważyło i ustaliło co następuje:

„ Na wstępie wskazuje się, że sprawa była już przedmiotem postępowania przed SKO w Pile, które po rozpatrzeniu odwołania p. Ryszarda Wybieralskiego od decyzji Burmistrza z dn. 5.03.2013 r.  o odmowie uchylenia w trybie art. 155 KPA swej decyzji z dn. 1.09.2008 r. zatwierdzającej projekt podziału działki nieruchomości położonej we wsi Jaracz (…) SKO w Pile decyzją z dn. 14.05.2013 r. nr SKO.4140.648.27.2013.GG utrzymało w mocy decyzję Burmistrza z dn. 1.09.2008 r. w mocy Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dn. 11.12.2013 r. sygn. IV SA/Po 768/13 oddalił skargę na tę decyzję. Kolegium stwierdza, że te dwie decyzje Burmistrza  tj. z dn. 5.03.2013 r. i z dn. 17.04.2014 r. o takim samym numerze GRO. 7430.1.36/08 są sprawami tożsamymi. Dotyczy tego samego przedmiotu postępowania podmiotu w sprawie i żądania…”

Skoro więc sprawa odmownej decyzji Burmistrza rozpatrywana była przez dwa organy administracji  i jeden organ sądowy, i te organy wydały niekorzystne dla skarżącego rozstrzygnięcia Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Miejskiej podjęcie uchwały o bezzasadności skargi.       

Za takim stanowiskiem wypowiedział się cały skład Komisji Rewizyjnej”.

 

Głos zabrał również Przewodniczący Rady, który poinformował, że w decyzji wydanej przez SKO jest szereg popełnionych błędów jak np. taki, że w treści decyzji powołano się na Burmistrza Obornik a nie Burmistrza Rogoźna, ponadto na decyzji wydanej przez SKO widnieje data 18 lipca a do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wpłynęła ona 11 września.

 

a)       w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno działki nr 923/1 – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

b)        w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno części działki nr 1807/6 - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

c)       w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie wniesiono.

d)        w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie wniesiono.

e)       w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie wniesiono.

 

 

 

f)        w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie wniesiono.

g)        w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2015 - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie wniesiono.

h)        w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2015 - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie wniesiono.

i)          w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie wniesiono.

j)        w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie wniesiono.

k)       uchylająca uchwałę Nr XL/285/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. oraz uchwałę Nr XLV/343/2015 z dnia 28 maja 2014 r. - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny R. Szuberski dodał, że od 12 lat jest radnym i przez cały ten okres dwa razy się zdarzyło, że samorząd nie przyjął pieniędzy: pierwszy przypadek dotyczył chodnika na ul. Kotlarskiej drugi dotyczy budowy chodnika na ul. Za Jeziorem. Dodał, że wcześniej nie było takich przypadków.

l)         w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie wniesiono.

m)     w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok - projekt uchwały wraz z przygotowanymi autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie wniesiono.

n)       w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie wniesiono.

 

6.Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

 

7. Zakończenie.

Posiedzenie zakończono godz. 17:00

Protokół sporządziła M. Markiewicz.

Rogoźno, dnia 4 listopada 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf