Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 grudnia 2010 roku o godz. 15.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 1/2011

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 grudnia 2010 roku o godz. 15.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2011 r.:

a)    prezentacja projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2011 r.

b)    uzgodnienie treści opinii o projekcie budżetu.

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie.

 

 

Do porządku obrad nie było uwag.

Prezentacji projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok dokonała Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok, natomiast o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – pozytywną z uwagami, dlatego konieczne będzie przygotowanie autopoprawek. Budżet na 2011 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 52.331.347 zł, w tym dochody bieżące 39.929.274 zł oraz dochody majątkowe 12.402.073 zł. Na dochody majątkowe składają się m.in. dotacje ze środków unijnych na kwotę 10.896.073 zł, własne dochody majątkowe ze sprzedaży działek i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na kwotę 1.506.000 zł. Na dochody bieżące składają się: dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 6.031.896 zł, dotacje na zadania własne –  404.000 zł, subwencje ogólne – 14.955.085 zł, udziały w podatku CIT i PIT – 6.163.873 zł, pozostałe dochody własne – 12.374.298. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wzrósł, w porównaniu do roku 2010, o 405.000 zł, podatek rolny od osób prawnych i fizycznych o 65.000 zł, podatek leśny od osób fizycznych i prawnych o 12.900 zł, podatek od środków transportowych o 17.673 zł, opłata planistyczna 150.000 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 56.252.435 zł, w tym wydatki bieżące 38.706.503 zł oraz wydatki majątkowe 17.545.932 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano na kwotę 20.574.964 zł, na opiekę społeczną 7.983.456 zł, na pozostałe wydatki na kwotę 10.148.083 zł. Wydatki na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i uchwałami rad sołeckich poszczególnych sołectw na kwotę 202.225 zł. Deficyt na 2011 r. zaplanowano na kwotę 3.921.088 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów (5.318.000 zł). Rozchody zaplanowano na kwotę 1.396.912 zł. Stan kredytu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniesie 7.966.264,06 zł, a stan zadłużenia Gminy na koniec 2011 r., jeśli zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 5.318.000 zł i po uwzględnieniu dokonanych wpłat w 2011 r. , wyniesie 11.887.349,06 zł. Ustalając budżet zachowano relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  W 2011 r. konieczna jest sprzedaż mienia na kwotę 1.506.000 zł.

Radny R. Szuberski zapytał, czy w kolejnych latach kwota ta będzie inna?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w 2013 r. jest zaplanowana kwota 1.600.000 zł, w 2014 r. 2.000.000 zł, w 2015 r. - 2.000.000 zł, 2016 r. - 1.600.000 zł.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy do sprzedaży przewidziano wyłącznie działki?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tej chwili przygotowując budżet są zaplanowane działki na ul. Skrajnej i Łamanej. Również w 2011 r. Urząd przystąpi do opracowania planu przestrzennego terenu na ul. Wójtostwo i wówczas będą dokonane podziały, a następnie nastąpi sprzedaż działek.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki przypomniał, że zgodnie z Uchwałą LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej  Gminy Rogoźno §7 ust. 1, „Komisje rady w terminie 14 dni od otrzymania projektu budżetu, odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie budżetu”. Zaproponował, aby brzmiała ona: „Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok.”

Radny R. Szuberski zapytał, jaki będzie wzrost płac w 2011 roku?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na wydatkach bieżących w planach na oświatę jest więcej o 1.030.000 zł. Zalicza się do tego zwyżka na samych tylko płacach. Przy konstruowaniu budżetu obcięto również nadgodziny. O 1.409.777 zł jest więcej na samych wynagrodzeniach nauczycieli. Dla innych pracowników, nie przewidziano w ogóle regulacji.

Radny R. Szuberski powiedział, że w 2009 r. na płacach prawie 1.000.000 zł zaplanowano za dużo. Zapytał, czy budżet na 2011 r. został przygotowany z większą dokładnością?

Radna R. Tomaszewska zapytała, kto opracowywał w tym roku plan finansowy w odniesieniu do płac?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że  ZEAPO przygotowało taką informację, a plany finansowe zostały podpisane przez dyrektorów.

Radna R. Tomaszewska zapytała, jakie poczyniono starania, aby uniknąć sytuacji z ubiegłego roku?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dyrektorzy bardziej współpracowali z ZEAPO. Sprawdzano etaty, wszystkie wyliczenia itd.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy ktoś w tym roku będzie monitorował na bieżąco tą sprawę?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak.

Radny R. Szuberski zapytał Przewodniczącego Komisji Z. Chudzickiego, czy rzeczywiście analizował budżet? Czy dokonywał porównania do lat ubiegłych? Czy posługiwał się jakimiś wskaźnikami?

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że poza budżetem na 2011 r. zapoznał się również z budżetem na 2010 r., z  zarządzeniem Burmistrza Rogoźna w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Stwierdził, że poświęcił na to wiele czasu, ale nie jest ekonomistą i prawnikiem, żeby wiedzieć wszystko, ponieważ od tego jest Pani Skarbnik, u której zaciągał również opinii. Przyznał, że na chwilę obecną taki budżet wydaje się mu być optymalny.

Radny R. Szuberski poinformował, że nie będzie głosował przeciwko zaproponowanej opinii, ponieważ w okresie międzyświątecznym będzie miał czas na spokojne przeanalizowanie budżetu i swoją opinię przedstawi na sesji.

 

Innych opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej nie było.

 

                Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok.

                Wyżej wymieniona opinia została przyjęta 4 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.

 

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 3 tj. zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby temat z miesiąca czerwca tj. stan służby zdrowia w naszej Gminie, przenieść na luty, a tematy z lutego tj. stan bezpieczeństwa w naszej Gminie oraz stan dróg w naszej Gminie, przenieść na czerwiec.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby temat z kwietnia tj. wykonanie budżetu za 2010 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna, przenieść na czerwiec, a tematy czerwcowe po propozycji radnego R. Dworzańskiego, przenieść na kwiecień. Nowa ustawa o finansach publicznych mówi, że sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje w terminie do dnia 31 maja. Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jst w terminie do dnia 15 czerwca  roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. Organ stanowiący udziela absolutorium do 30 czerwca.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że przekaże obie propozycje Przewodniczącemu Rady.

Radny R. Szuberski powiedział, że przychyla się do wniosku radnego R. Dworzańskiego, ale żeby temat służby zdrowia był realizowany w marcu, ponieważ większość umów jest aneksowana o 2-3 miesiące i w lutym nie będzie jeszcze konkretnego obrazu służby zdrowia.

Radny R. Dworzański stwierdził, że w marcu radni zastaną już stan faktyczny, a ich głos w tej sprawie może zaważyć również na pewnych kontraktach, dlatego należałoby się zająć tym tematem maksymalnie szybko. Zauważył, że trzeba również dać czas Przewodniczącemu Rady na przygotowanie się do tematu służby zdrowia.

Radny R. Szuberski powiedział, że w zaproponowanym planie pracy brakuje mu tematu związanego ze sprawozdaniem z realizacji zadań oświatowych, który w ubiegłej kadencji był realizowany w październiku i który wynika z ustawy o systemie oświaty.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w planie pracy powinien znaleźć się temat związany z realizacją remontów i inwestycjami w placówkach oświatowych, aby uniknąć nieprawidłowości z lat ubiegłych.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że w miesiącu wrześniu ujęto temat: ocena działalności inwestycyjnej.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby w tym temacie uwzględnić remonty w placówkach oświatowych.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok – oba projekty przedstawiła Przewodnicząca GKRPA M. Stachowiak.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że zawiedziona jest całym systemem przeciwdziałania narkomanii, ale nie tylko w odniesieniu do Gminnego Programu. Gdy podejrzewano jednego ucznia o to, że jest pod wpływem narkotyków, nie można było nic zrobić. Poinformowała, że jako Dyrektor szkoły doświadczyła pełen bezradności i ośmieszenia, podobnie jak, Policja, służby zdrowia. Po nieudanej próbie poinformowania rodziców, wezwano Policję, która nie była w stanie sprawdzić tego ucznia, ponieważ nie posiadała żadnego narkotestu. Następnie zabrano ucznia do ośrodka zdrowia, gdzie odmówiono badania krwi. Później na pogotowiu również sytuacja się powtórzyła. Następnie policja zwiozła ucznia do Obornik, gdzie w żadnej placówce służby zdrowia nie udało się  zrobić badania krwi. Odmowę uzasadniano tym, że nikt im za to badanie nie zapłaci, że nie ma skierowania itd. w międzyczasie uczeń dochodził już do siebie. Wcześniej przyznał się do tego, że jest pod wpływem narkotyków. Policja była bezradna. W domu chłopca nikogo nie było, więc zawieziono go na Komendę KP w Obornikach i przetrzymano go do momentu dojścia do siebie. Uczeń nie poniósł żadnych konsekwencji. Po weekendzie, kiedy wrócił do szkoły twierdził, że nic nie zażywał i tylko źle się poczuł. Nawet nie można mu obniżyć zachowania, ponieważ nie ma żadnego dowodu. Radna stwierdziła, że zastanawia się na tym, czy te wszystkie programy mają sens, skoro nie można poradzić sobie z podstawową rzeczą, jaką są narkotesty. Nadmieniła, że w ubiegłym roku przekazywano środki GPPN na zakup narkotestów dla Policji, która ich nie posiadała.

Przewodnicząca GKRPA stwierdziła, że dla niej nie jest uzasadnione postępowanie służby zdrowia. Nadmieniła, że szkoła nie jest zakładem resocjalizacyjnym i nie da się tam wyleczyć uzależnień. Trzeba takiego ucznia, u którego powtarza się takie zachowanie, oddać do ośrodka. Policja powinna mieć przy sobie narkotesty i Gminny Program takie pieniądze miał. Później policja ich nie chciała i sama nie wie dlaczego. Mówiono, że dostaną oni je z Poznania.

Radny R. Szuberski zapytał, gdzie narkotesty zostały przekazane?

Przewodnicząca GKRPA odpowiedziała, że nigdzie ich nie przekazano, a pieniądze na ich zakup rozdysponowano na coś innego.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę na dużą kwotę zaplanowaną na koszty funkcjonowania GKRPA, delegacje i podróże służbowe, szkolenia członków GKRPA w wysokości 42.580 zł.

Przewodnicząca GKRPA wyjaśniła, że na delegacje zaplanowano, tak jak w ubiegłym roku 2.000 zł, również w pozostałych zadaniach ujęte są warsztaty, dofinansowanie rekolekcji osób uzależnionych, szkolenia dla nauczycieli.

Radny R. Szuberski zapytał o rzeczywiste koszty funkcjonowania GKRPA.

Przewodnicząca GKRPA odpowiedziała, że tak samo jak w ubiegłym roku, czyli 24.000 zł. Odnośnie szkoleń, to chodzi przede wszystkim o konferencje, warsztaty, rekolekcje dla osób niepełnosprawnych i uzależnień, program dla sprawców.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Wyjaśniła, że poza wysokością diety przewodniczącego rady, stawki nie uległy zmianie.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał o powód umniejszenia diety przewodniczącego rady.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wynika to z ograniczenia możliwości uzyskania diety do wysokości 75% 1,5 krotności kwoty bazowej dla pracowników państwowych. Wspomniana kwota bazowa ustalana jest w ustawie budżetowej co roku. W 2011 r. kwota bazowa jest po raz pierwszy umniejszona w porównaniu do 2010 r. i w projekcie ustawy wynosi na 2011 r. 1.766,46 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że od 1 stycznia 2011 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.386 zł.

 

W dalszej kolejności Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska omówiła projekt uchwały w sprawie  ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Skarbnik Gminy nadmieniła, że dla pojazdów o pojemności powyżej 900 cm³ stawka kształtuje się na poziomie 0,8358 zł, poniżej na poziomie 0,5214 zł.

Uwag nie było.

 

Następnie Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych. Poinformował, że do przedmiotowej uchwały zostanie przygotowana autopoprawka do §1, która polegać będzie na zmianie okresu najmu z 3 lat na czas nieokreślony.

Radny R. Dworzański  zauważył, że w poprzedniej kadencji podejmowano uchwały na 3 letni okres najmu. Zapytał, czym taka zmiana jest spowodowana?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że stwierdzono, iż zawieranie umów na okres 3 letni nie daje uprzywilejowanej pozycji w stosunku do najemcy-dzierżawcy. Uchwały tego typu pojawiły się stosunkowo niedawno, na skutek nowelizacji ustawy. Nie było możliwości przedłużania umów dzierżaw w drodze innej niż przetargowa, jeśli najemca- dzierżawca wykorzystywał nieruchomość przez okres dłuższy aniżeli 3 lata łącznie. Wcześniej zawieranie umów rocznych powodowało to, że najemca nie wyczerpywał tego 3-letniego okresu.

Radny R. Szuberski zapytał, kiedy nastąpiła nowelizacja ustawy?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że 7 stycznia 2010 r.

Radny R. Szuberski stwierdził, że Kierownik wcześniej inne miał zdanie ws. okresu dzierżawy.

 

Następnie  Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności  Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski zaprezentował projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości gruntu stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uwag nie było.

 

Następnie Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie  nazewnictwa ulic.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy M. Kachlicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie  ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy kwota po przetargu na modernizację świetlicy w Parkowie, była dużo niższa niż kwota zabezpieczona w budżecie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że przetarg wyszedł na 280.000 zł, a kosztorys opiewał na 420.000 zł.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że firma, która wygrała przetarg odstąpiła od podpisania umowy, kolejna również. Dopiero z trzecią firmą doszło do jej podpisania.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 4 tj. sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego propozycje radnych odnośnie tematów do planu pracy Komisji. Nadmienił, że na podstawie planu pracy Rady Miejskiej ułoży plan pracy Komisji i przedstawi go radnym na następnym posiedzeniu.

Radny R. Szuberski poinformował, że swoje propozycje prześle Przewodniczącemu Komisji drogą mailową.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 5 tj. wolne głosy i wnioski.

Radny R. Szuberski zapytał o wniosek na budowę ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej. Dodał, że z tego co wie, to znalazł się on na liście rezerwowej.

Burmistrz Rogoźna potwierdził.

Radny R. Szuberski zapytał o prawdopodobieństwo pozyskania środków.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że jego zdaniem jest ono zerowe, ale Marszałek napisał, że miejsce na liście rezerwowej nie warunkuje realizacji wniosku. Być może po przetargach zostanie trochę środków i kilka samorządów z listy rezerwowej dostanie środki.

Radna R. Tomaszewska zapytała Burmistrza, czy przewiduje zmiany na kluczowych stanowiskach w Urzędzie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że tak.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.00.

Rogoźno, dnia 10 stycznia 2011 r.

Protokół sporządziła A. Potocka

 

drukuj pobierz pdf