Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 17/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 16 maja 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 17/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 maja 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Ocena realizacji budżetu gminy za 2011 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radny M. Kutka nieobecny. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Rogoźna – B. Janus, Zastępca Burmistrza – K. Ostrowski, Sekretarz GminyI. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy – M. Kachlicka, Podnspektor WRGiP – D. Lis.

 

Proponowany porządek:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Ocena realizacji budżetu gminy za 2011 r.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

4.       Sprawy bieżące.

5.       Wolne głosy i wnioski.

6.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad uwag nie było.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 2 – ocena realizacji budżetu gminy za 2011 r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z:

-          informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. dotyczącą gruntów, budynków, budowli, oczyszczalni oraz pozostałych składników majątku rzeczowego,

-          informacją o składnikach majątku wynikających z innych praw własności oraz z praw innych niż własność,

-          zmianami w stanie mienia komunalnego w stosunku do roku poprzedniego,

-          zestawieniem dochodów uzyskanych za 2011 r. oraz przewidywanych do uzyskania w roku następnym,

-          informacją o spłacie i stanie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Przewodniczący R. Dworzański stwierdził, że układ przedstawionej informacji o stanie mienia Gminy Rogoźno zgodny jest art. 267 ustawy o finansach publicznych. Dodał, że w zestawieniu ilościowym liczba budynków pozostałych w stosunku do stanu z dnia 31.12.2010 r. wzrosła o 7 szt., liczba lokali mieszkalnych spadła o 2 szt., sieć elektryczna wzrost o 1 szt, a kanalizacja sanitarna wzrosła o 3 szt. Zapytał co zaliczane jest do pozostałych składników majątku rzeczowego?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przedstawiona informacja dotyczy majątku całej Gminy Rogoźno, a więc wszystkich jej jednostek. Dodała, że w tej chwili nie posiada specyfikacji składników majątku rzeczowego poszczególnych jednostek. Do pozostałych składników majątku rzeczowego zalicza się wyposażenie budynków.

Przewodniczący R. Dworzański zwrócił uwagę, że wartość majątku księgowana jest wg wartości ewidencyjnych.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że składniki majątku przyjmowane do ewidencji wg wartości zakupu wraz z kosztami ich nabycia, natomiast wyksięgowanie składników majątku następuje w cenach ewidencyjnych, które były w przeszłości.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy w tabeli został przedstawiony stan, czy też wartość zwiększeń pozostałych składników majątku rzeczowego?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tabeli został przedstawiony stan pozostałych składników majątku rzeczowego na dzień 31.12.2011 r., natomiast jego zmiany zostały zaprezentowane w tabeli przedstawiającej zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do roku poprzedniego.

Radny A. Jóźwiak zapytał dlaczego wartość pozostałych składników majątku rzeczowego w Zespole Szkół w Gościejewie wynosi tylko 4.200 zł?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że do pozostałych składników majątku rzeczowego zalicza się wyposażenie budynków o wartości powyżej 3.500 zł.

Radny A. Jóźwiak poprosił o wyjaśnienie z czego wynika zwiększenie gruntów rolnych.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wzrost wynika z zakupu działki pod budowę targowiska, przejęto grunty pod budowę placu zabaw w Rudzie oraz nabyto lub przejęto grunty pod drogami. Dodała, że wykonywane są geodezyjne pomiary działek i zdarzają się sytuacje, gdy ich powierzchnię się zwiększają lub zmniejszają.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że zaplanowana w budżecie na 2011 r. kwota wpływu z tytułu sprzedaży działek okazała się niemożliwa do wykonania ze względu na brak nabywców. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest harmonogram przetargów działek przeznaczonych pod zabudowę w 2011 r. Do sprzedaży wystawiono 28 działek budowlanych, a sprzedano tylko 3 działki. Wystawiono do sprzedaży także działkę rolną, która również nie znalazła nabywcy.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w 2011 r. wpływy ze sprzedaży działek wyniosły netto 202.210,80 zł, a ze sprzedaży mieszkań 61.866,13 zł. Łącznie wpływy ze sprzedaży lokali, działek i budynków wyniosły 264.076,93 zł.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że w 2011 r. wpływy ze sprzedaży lokali, działek i budynków, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz wpływy w tytułu dzierżawy wyniosły łącznie 383.305,92 zł.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z:

-         wykazem punktów sprzedaży napojów alkoholowych wraz z rodzajem zezwolenia i wysokością sprzedaży wg oświadczenia składanego przez przedsiębiorcę w 2011 r.,

-         wykazem wysokości wpłat dokonanych przez poszczególnych przedsiębiorców w 2011 r.,

-         wykazem wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w 2011 r.

Podinspektor WRGiP poinformował, że dochody gminy uzyskane za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. wyniosły 284.648,10 zł. Wysokość opłat wnoszona przez przedsiębiorców obliczana jest na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców.

Przewodniczący R. Dworzański dodał, że Rada Miejska w Rogoźnie w drodze uchwały ustaliła łączną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 100 punktów, w tym:

-         75 przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży,

-         25 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Dodał, że w 2011 r. wydano 66 zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożywania poza miejscem sprzedaży – detal, oraz 16 zezwoleń na sprzedaż w punktach przeznaczonych do spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży - gastronomia. Wysokość wpłat dokonywana przez poszczególnych przedsiębiorców obliczana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do wartości 37.500 zł naliczana jest opłata stała w kwocie 525 zł, a po przekroczeniu tej wartości opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu do wartości sprzedaży 77.000 zł naliczana jest stała opłata w kwocie 2.100 zł, a po przekroczeniu tej wartości opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Podinspektor WRGiP powiedział, że zezwolenia wydawane są na minimum 2 lata dla detalu, i na minimum 4  lata dla punktów gastronomicznych. 

Radny A. Jóźwiak zapytał czy wartość sprzedaży alkoholu liczona jest dla każdego alkoholu osobno, czy też liczona jest wartość sprzedaży alkoholi w danej grupie alkoholi?

Podinspektor WRGiP powiedział, że wysokość opłaty liczona jest osobno dla każdego rodzaju alkoholu.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że sprzedawcy alkoholi zobligowani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu do dnia 31 stycznia każdego roku oraz do dokonywania opłat za wydane zezwolenia w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. Niedokonanie opłaty w określonej wysokości i w określonych terminach powoduje wygaśnięcie zezwolenia. Zapytał z czego wynika zmiana terminu płatności dla osoby wnoszącej opłatę za sprzedaż alkoholi?

Podinspektor WRGiP wyjaśnił, że w roku uzyskania lub utraty zezwolenia opłaty wnoszone są proporcjonalnie do dnia ważności zezwolenia oraz od dnia ważności do końca roku kalendarzowego.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z jakiego powodu dokonano przypis na kwotę 43,75 zł dla podmiotu, który dokonywał opłat za sprzedaż alkoholu w wyznaczonych ustawowo terminach?

Podinspektor WRGiP wyjaśnił, że przypisu dokonano ponieważ podmiot uzyskał jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W 2011 r. wydano łącznie 11 zezwoleń na jednorazową sprzedaż alkoholu.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika dokonanie odpisu za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu dla podmiotu prowadzącego sprzedaż detaliczną alkoholu o numerze konta 23-00030407?

Podinspektor WRGiP wyjaśnił, że właściciel tego sklepu do końca roku nie miał pozwolenia na sprzedaż alkoholu, gdyż zamknął prowadzony przez siebie sklep. Przypisu dokonano na cały rok, a właściciel sklepu zrezygnował z prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie roku, dlatego nie uiściła płatności jednej raty.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy składane przez przedsiębiorców oświadczenia o wartości sprzedanych alkoholi są weryfikowane i kontrolowane?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Od 2012 r. możliwe jest przeprowadzenie kontroli składanych oświadczeń. Jeżeli okazałoby się, że zostało złożone fałszywe oświadczenie to wówczas jest to podstawą do odebrania zezwolenia. W poprzednich latach kontrolę oświadczeń składanych przez przedsiębiorców mogły dokonywać urzędy skarbowe oraz NIK.

Zastępca Burmistrza zapytał czy na terenie naszej gminy były przeprowadzane kontrole?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że nie słyszał aby tego typu kontrole były przeprowadzane.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

-         wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. wyniosły 284.648,10 zł,

-         odpisy i zwroty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. wyniosły 1.400 zł,

-         wg przedstawionych kartotek podatników płatności z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpływały w ustawowych terminach: do 31 stycznia, 31 mają i 30 września,

-         ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest prawidłowo. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 43.678.117,66 zł (tj. 97,42%). Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 15.058.001,00 zł (tj. 100%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 6.065.549,00 zł (tj. 101,70%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 265.696,22 zł (tj. 132,85%). Dotacje celowe zostały wykonane w kwocie 7.177.540,77 zł (tj. 99,73%). Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonana została w kwocie 401.292,00 zł (tj. 74,31%). Powodem niskiego wykonania rekompensaty było nie wpłynięcie do końca października II raty rekompensaty – środki wpłynęły w styczniu 2012 r. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 40.366.155,36 zł (tj. 98,14%), a dochody majątkowe w kwocie 3.311.962,30 zł(tj. 89,33%). Na niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wpływ miał brak refundacji środków za remonty świetlic w Grudnie i Gościejewie oraz boisko sportowe w Słomowie.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 161.000,00 zł. Dodał, że jeden tytuł egzekucyjny został zrealizowany, natomiast tytuł egzekucyjny na kwotę blisko 150 tys. zł jest w trakcie realizacji.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nadal środki te nie zostały zapłacone, a środki dotyczą opłaty planistycznej. Wystawiony został tytuł egzekucyjny, od którego dłużnik odwołał się do SKO. Aktualnie sprawa toczy się przed Sądem Administracyjnym, ponieważ SKO skierowało do niego sprawę.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 50,94%?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że należności wymagalne w 2011 r. w stosunku do roku 2010 wzrosły o kwotę 7.294 zł. Mimo wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty podatek od środków transportowych nie został uiszczony. Dodała, że nie ma podatku w którym należności w 2011 r. nie wzrosły w porównaniu do 2010 r. 

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czego dotyczyła działalność usługowa Gminy Rogoźno?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że była to darowizna na rzecz gminy.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że wpłata zysku z jednoosobowej spółki gminnej w 2011 r. wyniosła 250.000 zł. Stwierdził, że dochody na 2011 r. zostały zaplanowane w odpowiednio, gdyż ich wykonanie jest wyniosło 97,42%, a dochody bieżące zostały wykonane w 98,14%. Zauważył, że znacząco wzrosły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i ich wykonanie wyniosło 351,98%.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy różnica w dochodach planowanych a wykonanych w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynika z nieotrzymania w 2011 r. dofinansowania na remont świetlic?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dofinansowanie zostało zwrócone gminie dopiero w 2012 r., dlatego dochody nie zostały wykonane w dziale 921.

Przewodniczący R. Dworzański przypomniał że Ministerstwo Finansów określa maksymalne stawki podatków, a Rada Miejska w podejmowanych uchwałach decyduje na jakim poziomie ustalone zostaną stawki podatków.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że najbardziej od górnych stawek podatków określonych przez Ministerstwo Finansów odbiega podatek od nieruchomości i podatku rolnym. Dodała, że wpływy z tytułu podatku rolnego nie odgrywają znaczącej roli, gdyż grunty w gminie posiadają niską klasę bonitacyjną. Od wielu gruntów podatek nie jest płacony, gdyż są one zwolnione z opodatkowania. Skarbnik Gminy poinformowała, że na stronie internetowej została zamieszczony wykaz udzielonych umorzeniach, ulgach w kwocie powyżej 500 zł oraz przyczyn ich udzielenia. W trakcie roku budżetowego 2011 Burmistrz Rogoźna łącznie umorzył kwotę 127.254,00 zł.

 

Ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Komisja Rewizyjna losowo skontrolowała:

-         decyzję nr FN.3120.26.2011.KI z dnia 9.12.2011 r. w sprawie wniosku o umorzenie podatku od nieruchomości za 2011 rok,

-         decyzję nr FN.3127.16.2011 z dnia 25.07.2011 r. w sprawie wniosku o umorzenie III i IV raty podatku od nieruchomości i rolnego za 2010 r. i I i II raty podatku od nieruchomości i rolnego za 2011 r.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wydając decyzję o umorzeniu zostały zachowane wszystkie terminy wymagane przepisami prawa, a więc dokonano umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skarbnik Gminy poinformowała, że pozytywnie zostało załatwionych 17 wniosków o umorzenie w kwotach, na łączną kwotę 127.254 zł. W grupie umorzeń powyżej 500 zł zostało wydanych 10 pozytywnych decyzji w sprawie wniosku o umorzenie, na łączną kwotę 123.506 zł.

Radny A. Jóźwiak zapytał ile łącznie złożono wniosków o umorzenie w 2011 r.?

Inspektor WF poinformowała, że łącznie złożono 64 wnioski o umorzenie zaległości w podatkach, w tym: w mieście Rogoźno - 29 wniosków, w Gminie Rogoźno - 35 wniosków. Pozytywnie zostało załatwionych 27 wniosków.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 3 – przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół nr 16/2012 został przyjęty jednogłośnie s głosami „za” w obecności 3 radnych.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 4 – sprawy bieżące.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że członkom Komisji zostały przekazane wyjaśnienia, które zostały złożone przez ZAMK i ZEAPO.

Członkowie Komisji omówili dalsze działania Komisji w zakresie oceny realizacji budżetu gminy za 2011 r. - wydatki.

 

W punkcie 4wolne głosy i wnioski.

Radna E. Wysocka poinformowała, że na drodze boduniewskiej nie ma znaku informującego o miejscowości Międzylesie.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że droga boguniewska jest drogą powiatową i sprawę należy zgłosić do ZDP w Obornikach.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 14.30

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 31 maja 2012 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ............................................

Wiceprzewodniczący KR ...................................

Członek KR ..........................................................

Członek KR ..........................................................

 

 

drukuj pobierz pdf