Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 13/2020 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 stycznia 2020 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 PROTOKÓŁ nr 13/2020

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 stycznia 2020 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Bartosz Perlicjan.

Przewodniczący stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z dnia 25.11.2019 , 16.12.2019 oraz 30.12.2019
 1. Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg w Gminie Rogoźno
 2. Praca nad projektem Statutu Sołectw Gminy Rogoźno.
 3. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty po wykreśleniu z porządku w pkt 3 daty 16.12.2019 oraz wprowadzeniu w pkt 6 Analizy wniosków złożonych przez KGFiR od początku kadencji – poprawka została przyjęta jednogłośnie przy jednym wstrzymującym.

 

Porządek po zmianach:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z dnia 25.11.2019 oraz 30.12.2019
 4. Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg w Gminie Rogoźno
 5. Praca nad projektem Statutu Sołectw Gminy Rogoźno.
 6. Analizy wniosków złożonych przez KGFiR od początku kadencji
 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z dnia 25.11.2019 oraz 30.12.2019

Protokół z 25.11.2019 – protokół przyjęty 5 głosami „za” i 2 osoby „przeciw”, II część protokołu z 16.11.2019 – został przyjęty 5 glosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i protokół z 30.12.2019 – został przyjęty 6 glosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”.

 

Ad. 4. Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg w Gminie Rogoźno.

Punkt jest tożsamy z punktem sesji i zostanie omówiony dokładnie na najbliższym posiedzeniu w dniu 27 stycznia br.

 

Ad. 5 Praca nad projektem Statutu Sołectw Gminy Rogoźno.

W tym punkcie członkowie komisji wraz z sołtysami wypracowali zmiany do projektu statutu, które zostanie przedstawiony w postaci uchwały na jednej z najbliższych sesji.

 

Ad. 6 Analiza wniosków złożonych przez KGFiR od początku kadencji.

Członkowie komisji otrzymali wnioski, które składali jako komisja od początku kadencji i ich celem była analiza, które zostały zrealizowane, a które realizacji się nie doczekały. Pan Paweł Wojciechowski na początku stwierdził, że brakuje odpowiedzi na jego wniosek wysłany do powiatu w sprawie spotkania, kolejny wniosek dotyczył zerwanego chodnika przy ul. Kard. Wyszyńskiego, pan kierownik Andrzejczak powiedział, że do końca lipca wniosek zostanie zrealizowany, kolejny dotyczył uzupełnienie brakujących kamieni przy ul. Wyszyńskiego i Rynkowej – pan kierownik powiedział, że nie ma sensu wykonywania tego w okresie zimowym a wtedy kiedy będzie cieplej, następny wniosek radnego dotyczył naprawy krawężnika przy ul. Lipowej i Kasztelańskiej – pan kierownik wskazał, że brak sensu naprawy tego krawężnika i będzie tam nawierzchnia twarda.

Pan radny Henryk Janus wskazał, że nie ma odpowiedzi na wniosek złożony przez niego w spr zamontowania lustra przy posesji Gościejewo 61, demontaż lub naprawa przystanków autobusowych w Gościejewie – pan kierownik powiedział, że przystanki są w pasie drogi krajowej i sprawa ta zostanie sprawdzona do kogo należą te przystanki. Radny przedstawił kolejny wniosek – spotkanie z przedstawicielami INEI w sprawie światłowodu– pan burmistrz powiedział, że w rozmowie telefonicznej otrzymał zaproszenie, na co pan Janus powiedział, że bardzo chętnie weźmie udział w takim spotkaniu, jak się odbędzie. Następny wniosek dotyczył naprawy bruku naprzeciw sklepu, a zdjęcia są dostępne w biurze rady. Pan przewodniczący zwrócił się z brakiem naprawy przystanku w Rożnowicach. Pan kierownik Andrzejczak powiedział, że w najbliższym czasie będzie objazd tych przystanków i zostanie ustalony harmonogram napraw.

Pan Nadolny powiedział, że jeżeli chodzi o spotkanie z powiatem w spr, drogi za jeziorem to jest to bez sensu, kiedy ma być współfinansowana budowa drogi do Studzieńca. Pan Wojciechowski odpowiedział, że brak odpowiedzi oznacza braku chęci i inicjatywy ze strony zarządu. Pan Janus dodał, że powiat co innego mówi, a co innego robi.

Pan radny Wojciechowski podsumował, jak komisja pracowała owocnie przez cały rok składając taka ilość wniosków. Radny na chwilę wrócił jeszcze do tematu wniosków nie zrealizowanych i zapytał, czy w sprawie odnowy barierek przy mostach będzie coś wykonywane? Pan przewodniczący poinformował, że np. barierki w Jaraczu zostały odnowione z funduszu sołeckiego. Burmistrz dodał, że fizycznie nie było możliwości czasowej żeby zrobić porządek z tymi barierkami, ale ostateczny termin przewidywany jest do końca lutego. Pan Paweł Wojciechowski poruszył też kwestie otrzymanej odpowiedzi o wymianę barierek na ul. Lipowej, z której wynikało, że nie została ona ujęta w budżecie, a z wcześniejszej informacji uzyskanej od pani skarbnik na komisji padła odpowiedź, że są ujęte w budżecie. Pani skarbnik wyjaśniła, że być może jest to błąd osoby przygotowującej pismo, a w ogóle sytuacja wygląda tak, że miało to zadanie być wykonane dopiero wtedy kiedy będą wolne środki wprowadzane do budżetu. Pan kierownik Andrzejczak wskazał, że na większości terenie te barierki nie spełniają wymogów, ale trzeba pamiętać o tym, ile środków przeznaczonych jest na drogi i że tych środków będzie jeszcze za mało, a na bieżące potrzeby brakuje w budżecie ponad 2 mln zł. Radny Wojciechowski podkreślił, że barierki są jedną z pierwszych potrzeb, które gwarantują bezpieczeństwo mieszkańców, podobnie jak zakup gaśnic. Pan Janus powiedział, że otrzymał odpowiedzi na wnioski, które były składane do budżetu i dodał, że wiele rzeczy się nie zgadza i wskazał, że powinno się przekazywać to co jest uchwalone a nie to co jest w projekcie budżetu. W związku z powyższym pani skarbnik zobowiązała się do tego, że jeszcze raz przeanalizuje te wnioski.

 

Ad. 7 Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Uchwały zostały przedstawione przez kierowników pana Romana Piątkowskiego, Ewelinę Kowalską, Marka Jagodę oraz Irenę Ławniczak.

a) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom z terenu Gminy Rogoźno, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym bezdomnym

b) zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej.

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 304/2 położonej w Studzieńcu.

e) zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

f) utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie oraz nadania mu statutu

g) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2020

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

Wnioski przyjęte przez KGFiR, a zgłoszone przez następujących Radnych:

Henryk Janus:

- Remont bruku i przepustu na drodze 272553P – wniosek do Burmistrza

Ewa Wysocka:

- montaż znaku informacyjnego do posesji 48 w Międzylesiu,

- uzupełnienie ubytków tłuczniem w Budziszewku na drodze od wjazdu do szkoły,

- uzupełnienie ubytków tłuczniem na drodze w Studzieńcu przy bloku nr 17.

Roman Kinach:

- zamontowanie znaku informacyjnego „ul. Leśna” w Rogoźnie,

- wyprofilowanie ulic: Leśnej, Topolowej i Olchowej.

Paweł Wojciechowski:

- wniosek do Wód Polskich o wycinkę drzew gatunku topola przy rzece Wełnie (od ulicy

 Wągrowieckiej),

- wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew (topoli) plus określenie kosztów wycinki na ulicy

 Potulickiej,

- wyrównanie i uzupełnienie tłuczniem ulic: Leśnej, Topolowej, Brzozowej i Kasztelańskiej.

 

Wnioski Henryka Janusa nie przyjęte przez komisję:

- wymalowanie linii ciągłej przy sklepie w Gościejewie,

- montaż lustra przy posesji Gościejewo 38,

- odnowienie lub likwidacja przystanku autobusowego za szkołą i odnowienie kostki brukowej.

 

Ad. 8 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończone zostało o godz. 21.00 – protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf