Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 marzca 2015 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 4 /2015

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 marzec 2015 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny.

Przewodniczący A. Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.

5.       Budowa obwodnicy miasta Rogoźna.

6.       Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno.

7.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

8.       Wolne głosy i wnioski.

9.       Zamknięcie obrad.  

 

Przystąpiono do punktu 4 -  protokół został przyjęty 8 głosami ,,za”, jednogłośnie w obecności 8 radnych.

 

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji E. Kowalską.

Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 135 nałożyła na każdą gminę obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny, a także partycypowania w kosztach dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w zależności od czasu pobytu dziecka czyli umieszczenia w pieczy zastępczej.

Asystent rodziny wspiera rodzinie, pomaga w znalezieniu rozwiązań dla problemów z jakimi rodzina się boryka. Nie rozwiązuje ich za rodzinę, nie bierze odpowiedzialności za błędy rodziny, stara się je wskazywać i proponować rozwiązania. To rodzina decyduje co jest dla niej najlepsze i co jest zgodne z normami społecznymi. Asystent rodziny pomaga w tym, co jest możliwe do osiągnięcia przez rodzinę. Nie narzuca lecz proponuje możliwości rozwiązań sytuacji trudnych.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 15.4 określa również liczbę rodzin z którymi asystent rodziny powinien prowadzić pracę w zależności od stopnia trudności wykonywanych zadań. Od września 2014 liczba ta nie może przekroczyć 15 rodzin na jednego asystenta rodziny. Wcześniej była to liczba 20 rodzin.

W naszej gminie zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy w której praca jest wykonywana.

W 2014 roku asystenci rodziny współpracowali z 35 rodzinami łącznie.

 

Liczba rodzin zobowiązanych przez Sąd do pracy z asystentem rodziny to 1 rodzina.

Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny z tego:

- do 3 miesięcy to 2 rodziny,

- powyżej 3 do 12 miesięcy to 2 rodziny,

- powyżej 1 roku to 17 rodzin.

 

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę w tym:

- ze względu na osiągnięcie celów to 7 rodzin,

- ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę to 3 rodziny,

- ze względu na brak efektów to 3 rodziny.

 

Łącznie 13 rodzin.

Asystenci rodziny uczestniczą w półrocznych ocenach dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej organizowane przez placówki opiekuńczo – wychowawcze a także przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Sporządzają również półroczna opinie o rodzinie i przedstawiają ją kierownikowi ośrodka. Współpracują również z pracownikami socjalnymi, zespołem interdyscyplinarnym, szkołami, sądem, kuratorami, policją itp.

Asystenci rodziny podejmują również interwencją w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Asystenci rodziny chętnie korzystają i uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach oferowanych dla pracowników służb społecznych oferowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz szkoleniach wewnętrznych.

Wynagradzanie za pracę asystentów rodzi pochodzi ze środków własnych a także z Wielkopolskiego.

Za 2014 rok środki własne wynosiły 5.473,33 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 49.713,33. Łącznie 55.186,66 zł.   

 

Obecnie od stycznia 2015 roku jeden z asystentów współpracuje z 12 rodzinami z terenu miasta, natomiast drugi z asystentów współpracuje z 14 rodzinami z terenu wiejskiego i miejskiego. Problemy z jakimi borykają się rodziny to: niewydolność wychowawcza, problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, bezradność rodziców, problem z nadużywaniem alkoholu przez rodziców, przemoc itp.

 

Jako gmina ponosimy odpłatność za utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pod umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

1)       10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2)       30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3)       50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

1)       10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2)       30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3)       50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

 

 

Jako Gmina jest zobowiązana również do opracowania i realizacji 3 – letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

 

Następnie przewodniczący komisji poprosił o zreferowanie tematu Pana E. Kuźnika dot: nadania nazw ulicom na terenie b. ROFAMY.

 

Przystąpiono do pkt 5 -  Budowa obwodnicy miasta Rogoźna.

Burmistrz poinformował, że wystąpiono z pismem do Marszalka Woj. Wlkp. i do Przewodniczącego Sejmiku Woj. Wlkp. w sprawie obwodnicy miasta Rogożna.

Dodał, że odbyła się wizyta w Urzędzie Marszałkowskim przedstawicieli Gminy Rogoźno.

 

Pan Z. Wierzbicki poinformował, że z obwodnicy powinno korzystać miasto

 

Przystąpiono do pkt 6 -  Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno.

Informacje przedstawił Dyrektor ZDP  B. Jeran.

Zadania związane  z utrzymaniem przejezdności są realizowane w zależności od kategorii drogi. Dotyczy to także zimowego utrzymania. Zgodnie z tą klasyfikacją w pierwszej kolejności są utrzymywane, naprawiane i remontowane drogi główne.

Stan techniczny dróg powiatowych:

16% dobry,

63 % dostateczny,

21 % zły.

 

 

 

Ewidencja stanu dróg powiatowych:

- okresowe objazdy dróg dokumentowane w formie raportów, fotografii i filmów. Schematy liniowe każdej drogi wraz z aktualizacjami wynikającymi z zatwierdzonych zmian organizacji ruchu.

Pełna dokumentacja techniczna obiektów mostowych.

Ewidencja codziennej sytuacji meteorologicznej.

Chodniki i zatoki przystankowe przy 24 drogach 24 km chodników o pow. 3,6 ha.

 

Obiekty przeglądy stanu technicznego co 5 lat wykonane przez biegłego rzeczoznawcę. Przeglądy roczne we własnym zakresie.

13 obiektów na drogach powiatowych 1 na drodze gminnej.

9 obiektów mostowych o ograniczonej nośności wszystkie maja oznaki przeciążenia.

1 obiekt – wiadukt w Łopiszewie wymaga pilnej przebudowy.

 

Wydatki bieżące realizowane w systemie zleconym:

Malowanie przejść dla pieszych i oznakowania poziomego na drogach powiatowych o łącznej długości 41,2 km.

Awaryjna naprawa drogi 2037P w Jaraczu poprzez poszerzenie pobocza.

  

Radny P. Wojciechowski zapytał dlaczego jest taka dysproporcja środków na drogi powiatowe na poszczególne gminy. Na 2015 rok na Gminę Rogoźno jest 250 tys, natomiast na teren Gminy Oborniki kwota sięga prawie 2 mln.

Dyrektor B. Jeran odpowiedział, że nie jest osoba kompetentną do udzielania odpowiedzi.

 

Radny P. Wojciechowski zapytał czy w tym roku będzie malowanie pasów i oznakowanie poziome na drogach powiatowych.

Dyrektor B. Jeran odpowiedział, że powinno być co dwa lata najprawdopodobniej będzie malowanie tylko przejścia dla pasów.

 

Radny K. Nikodem zapytał czy droga Parkowo – Józefionowo będzie poszerzana bez względu na to czy będzie kanalizacja czy nie?

Dyrektor B. Jeran o odpowiedział,  że jest plan na ten rok i tego się trzyma.

 

Następnie przystąpiono do dyskusji nad drogą ul. Norwida.

Pan Fundamenski w imieniu mieszkańców wystąpił z wnioskiem o środki na wykonanie drugiej części ul. Norwida, a wykonanie drogi mieszkańcy sami zrobią.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź kierownika T. Zygmunta.

Kierownik odpowiedział, że mieszkańcy wyrazili sami chęć wykonania drogi. 

Radny H. Janus dopowiedział, że radni tylko byli informowani na początku, później radni nie byli o niczym informowani.

Przewodniczący komisji zapytał jaki koszt jest na wykonanie drugiej części?

Pan Fundamenski odpowiedział, że około 12 tys.

Burmistrz dopowiedział, że do końca kwietnia postara się przeanalizować ta sprawę.

Radny H. Jnaus zapytał kto zapytał kto postawił kręgi?

Pan Witkowski powiedział, że nie była zamknięta tylko był ograniczony przejazd.

 

Następnie omówiono projekt dot: schodów przy RCK.

W 2012 r zlecił wykonanie dokumentacji projektu klatki schodowej. Kosztorys na całość 190 tys. netto, w tym, że z tyłu ma powstać zabudowana klatka schodowa, która zmieni wyjście z sali widowiskowej na dół i jednocześnie z podestu sali widowiskowej poprowadzone zostaną elementami do trzech pomieszczeń, które na chwile obecna nie są użytkowane.

Obudowa klatki ma być oszklona.

 

 

Następnie informacje przedstawił T. Zygmunt – Drogi gminne.

Drogi gminne według posiadanej ewidencji łączną długość 134,925 km, z tego:

Nawierzchnię twardą ulepsza 44,814 km, w tym:

Bitumiczną 41,206 km

Betonową 1,758 km,

Kostki brukowej 1,85 km,

- nawierzchnię twardą nieulepszoną 15,485 km, w tym:

Brukową 1,603 km,

Tłuczniową 12,183 km,

Żwirową 1,699 km.

- nawierzchnię gruntową 74,626 km.

Drogi o nawierzchni asfaltowej na obszarze wiejskim są w większości w dobrym stanie. Drogi o nawierzchni ulepszonej posiadają nawierzchnie wykonane z łupka węglowego, tłucznia kamiennego, kamienia wapiennego, gruzobetonu lub żużlowe. Do utwardzonych w 2014 roku w ten sposób dróg zaliczamy drogę Nr 201521P w Karolewie od drogi nr 2020P do granicy z gminą Budzyń oraz ul. Różaną na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej.

Pozostałe drogi gminne ok 60 % maja nawierzchnię gruntową, które w ramach bieżącego utrzymania są okresowo profilowane, częściowo ze środków znajdujących się w dyspozycji sołectw.

Lokalnych dróg miejskich stanowiących własność gminy jest około 18 km, o pow. 86 tys. m2, z tego 715 posiada nawierzchnie twarde ( głównie asfaltowe, betonowe, kostki brukowej lub z trylinki ). Stan większości ulic gminnych o nawierzchni asfaltowej uległ zasadniczej poprawie w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych przy budowie I i II etapu kanalizacji sanitarnej dla m. Rogoźna. Zakres robót obejmował odtworzenie na całej szerokości jezdni istniejące nawierzchnie asfaltowe.

 

Przystąpiono do pkt 7 - Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a)        projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rogoźno, a Gminą Murowana Goślina w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego - projekt przedstawił                      P. Andrzejczak,

b)        projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr: 2408/6; 2408/12; 2409/17; 2409/30 i 2409/35, położonych w Rogoźnie przy ul. Skrajnej i Łamanej w drodze przetargu -  projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

c)         projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno, działek o nr 37/6; 37/7; 37/8; 37/10; 37/11 w Cieślach -  projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski

d)        projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1003, położonej w Rogoźnie przy ul. Rzeźnickiej w trybie przetargowym projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

e)         projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 62/8 w Jaraczu, gm. Rogoźno w trybie przetargowym,

f)         projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 74, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno w trybie przetargowym,

g)        projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego – przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie w Rogoźnie przy drodze powiatowej nr 2030P – projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka,

h)        projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki – zakupu wyposażenia gabinetu weterynaryjnego schroniska AZOREK 2030P – projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka,

i)          projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki – przeznaczenie na organizację XI Powiatowego Festiwalu Nauk Przyrodniczych 2030P – projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka,

j)          projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udziale dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku - projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka,

k)        projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok - projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka,

l)          projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 – 2025 - projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka.

 

Przewodniczący komisji zapytał Prezesa Aquabellis skąd kwota 70 tys. – podłączenie nieruchomości gminnych do kanalizacji. Jakie to są organizacje?

Prezes odpowiedział, że nie wie.

Burmistrz dopowiedział, że generalnie jest bałagan z kanalizacją. Ponieważ są nieruchomości jeszcze nie podłączone do kanalizacji z I etapu. Burmistrz powiedział, że jeżeli ktoś zarządza spółką to w jego interesie jest żeby było jak najwięcej przyłączeń. Do końca roku miało być 3,5 tys. podłączeń, a jak okazało się w listopadzie było 1,5 tys. Nie było żadnych działań ze strony spółki.

Radny H. Janus zapytał czy na stronie Aquabellis jest plan finansowy?

Prezes W. Dulko odpowiedział, że nie ma ponieważ jest storna w budowie.

         

 

Przystąpiono do punktu 8 - Wolne głosy i wnioski.

 

 

1)        Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Burmistrza Rogoźna o zainstalowanie tabliczek zezwalających na parkowanie podczas załadunku i rozładunku na osiedlu Przemysława II.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosów ,,za” w obecności 8 radnych.

 

2)       Radny K. Nikodem złożył wniosek do Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 100 tys. dla powiatu obornickiego     z przeznaczeniem na wykonanie budowy chodnika w m. Garbatka.

Wniosek nie został przyjęty 3 ,,za”, 5 ,,przeciw”.

  

3)        Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Burmistrza Rogoźna o zamontowanie pod dwoma znakami ,,zatrzymywania i postoju” znajdujących się na Placu Powstańców Wielkopolskich. Dodatkowych tabliczek informujących  o następującej treści ,,z wyjątkiem niedziel i świąt od godz. 8.00 do godz. 13.00”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosów ,,za” w obecności 8 radnych.

 

4)       Radny K. Nikodem ponowił wniosek do Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 20 tys. dla powiatu obornickiego z przeznaczeniem na wykonanie projektu na budowy chodnika w m. Garbatka.

Wniosek nie został przyjęty 3 ,,za”, 4 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący”.      

 

  

Posiedzenie zakończono o godz. 21:30

Protokół sporządziła: D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 14 marzec 2015 r. 

 

drukuj pobierz pdf