Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIII/233/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała  Nr  XXXIII/233/2008

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

  

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy w ramach de minimis (Dz. Urz. WE L nr 379/5 z 28.12.2006) oraz przepisy ustawy z 30 kwietnia 2004r. o  postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, ze zm.)

 

§ 2.   Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR brutto, a dla podmiotów gospodarczych działających  w sektorze  transportu drogowego 100 000 EUR brutto.


§ 3. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 może być udzielona  w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nową inwestycję zrealizowaną na terenie Gminy Rogoźno.  


2.  Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z budową lub rozbudową budynków i obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Za przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania.


§ 4. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej  stanowiące nową inwestycję  w rozumieniu § 3 ust. 2  niniejszej uchwały.

 

2. Zwolnienie przysługuje  po zakończeniu budowy nowej inwestycji i rozpoczęciu użytkowania nowej inwestycji od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym spełniono przesłanki wynikające z § 6 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem art. 6  ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, ze zm.).

 

3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, przysługuje przedsiębiorcy przez okres:


1) 1 roku, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą  250.000 zł

 

2) 2 lata, jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą 500.000 zł

 

3) 3 lata jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą   1.000.000 zł

 

4) 4 lata jeżeli nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły kwotę przekraczającą  7.000.000 zł

 

4.  Przy obliczaniu wysokości nakładów inwestycyjnych, uwzględnia się koszty inwestycji w środki trwałe ustalone zgodnie z przepisami ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).


§ 5.   Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje nowych inwestycji związanych z działalnością handlową, zajętych na stacje paliw, stacje bazowe telefonii cyfrowych oraz przedsiębiorców posiadających zaległości podatkowe wobec budżetu Gminy Rogoźno.

 

§ 6.   Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 4 jest spełnienie łącznie następujących przesłanek :

 

1) dokonanie przez przedsiębiorcę w terminie do 6 m-cy od zakończenia nowej inwestycji  pisemnego zgłoszenia Burmistrzowi Rogoźna zamiaru korzystania z pomocy - wg  załącznika nr 1 do uchwały,

 

2) złożenie oświadczenia o utrzymaniu nowo utworzonej inwestycji przez okres co  najmniej 5 lat  licząc od  dnia zakończenia inwestycji – wg druku nr 1 do załącznika nr 1, 

 

3) złożenie oświadczenia przez przedsiębiorcę, iż nie znajduje się w trudnej sytuacji  ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004) - wg druku nr 2 do załącznika nr 1,

 

4) złożenie deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości, 

 

5) złożenie dokumentów potwierdzających zakończenie i wartość nowej inwestycji – wg załącznika nr 2 do uchwały,

 

6) złożenie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych oraz informacji o pomocy innej niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.

 

§ 7. 1.  Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 5, jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków  uprawniających do zwolnienia w ramach pomocy de minimis najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę.

 

2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1  powiadomi organ podatkowy traci prawo do tego zwolnienia od miesiąca, w którym utracił te warunki.

 

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze  zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

 

4. Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres.

 

5. W przypadku wykorzystania udzielonej pomocy niezgodnie z warunkami określonymi w uchwale, kwota w wysokości niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową.

 

6. Jeżeli przedsiębiorca nie utrzyma nowej inwestycji przez okres, o którym mowa w  § 6  pkt 2 wówczas stosuje zapisy ust. 5 niniejszego paragrafu.

 

7. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości ustalonej jak dla  zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o utracie prawa do zwolnienia.


§ 8.  Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości  w okresie korzystania z tej formy  pomocy  jest  zobowiązany do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego do przedłożenia:

 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku  kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych oraz informacji o pomocy innej niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały

 

2) oświadczenia przedsiębiorcy, iż nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004) - wg druku nr 2 do załącznika nr 1,

 

§ 9. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy  nabyli prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie przepisów Uchwały Nr  XXXII/246/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na  prowadzenie działalności  gospodarczej oraz Uchwały Nr XXV/169/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

 

§ 10.  Organ udzielający pomocy wydaje beneficjentowi pomocy zaświadczenie, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis. Wartość pomocy de minimis wyrażona jest w kwocie pieniężnej w przeliczeniu na euro według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez  Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia faktycznego przysporzenia korzyści finansowych.


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Zalaczniki do Uchwaly Nr XXXIII/233/2008

 

drukuj pobierz pdf