Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXXV/770/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2023

Uchwała Nr LXXV/770/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania
w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2023

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 559 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1,4,5 i 6 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.) Rada miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Gmina Rogoźno powierza do realizacji Gminie Oborniki zadania własne w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt umieszczanych w schronisku, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz usypiania ślepych miotów od nich pochodzących.

§ 2.

Gmina Rogoźno przekaże środki finansowe pokrywające pełne koszty wykonania zadania określonego w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXV/770/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania
w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2023

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2023

 

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom schronienia i opieki. Gmina Rogoźno na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt. Schronisko takie znajduje się na terenie i w posiadaniu Gminy Oborniki. W związku z powyższym proponuje się podjęcie, z w/w Gminą, porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 r. Porozumienie takie stanowi jedną z form współdziałania gmin mająca na celu wspólne wykonywanie zadań publicznych.

Gmina przejmując do realizacji wykonywanie zadań publicznych musi dysponować środkami majątkowymi, za pomocą których będzie wykonywać określone w porozumieniu zadania. Gmina przekazująca realizację zadań publicznych będzie brać udział w kosztach wykonywania zadań według parytetu określonego w treści porozumienia.

Istotą porozumienia międzygminnego jest przyjęcie przez jedną z gmin obowiązku wykonywania zadań publicznych ciążącego na innej gminie. Warunkiem formalnym przystąpienia gminy przystąpienia gminy do realizacji porozumienia międzygminnego jest wyrażenie takiej woli przez Radę Miejską w drodze uchwały.

 

drukuj pobierz pdf