Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 20/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 maja 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 20/2009


z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 maja 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecna radna Agata Pasternak.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

 

               Proponowany porządek posiedzenia:

 

 

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów oraz  projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby po pkt.2 wprowadzić dodatkowy pkt.3 – Przedstawienie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010. Dodał, że arkusze organizacyjne powinny być podpisane i zatwierdzone przez Pana Burmistrza do 30 maja br.  i zanim to nastąpi warto się wcześniej z nimi zapoznać, aby móc zgłosić ewentualne uwagi, odpowiednio wcześniej. Nadmienił, że zdaje sobie sprawę iż jest to wyłącznie kompetencja Burmistrza. Poinformował, że kontaktował się wcześniej z Panią Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowską i dowiedział się, że materiały już są, ale arkusze nie powinny być udostępniane do szerokiej wiadomości ze względu na dane osobowe.

Radna R. Tomaszewska zapytała o jakie dane osobowe chodzi?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty L. Pijanowska wyjaśniła, że na terenie szkoły materiały są do wglądu, ale nie przekazuje się ich osobom nieuprawnionym.

Porządek obrad wraz z zaproponowaną poprawką został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że radny H. Janus ma informacje odnośnie nagłośnienia audio obrad sesji i chciałby zabrać w tej sprawie głos.

Radny H. Janus wyjaśnił, że chciałby zabrać ok. 10 minut czasu teraz, gdyż na godz.19 jest zebranie w Owieczkach.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby po 2 punktach merytorycznych udzielić głosu radnemu H. Janusowi.

Radny Z. Hinz powiedział, że skoro to jest krótka informacja to zasadnym jest udzielenie rademu głosu wcześniej.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański wyraził zgodę.

 

Członkowie Komisji, bez uwag,  jednogłośnie 7 głosami „za” przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.3 porządku posiedzenia – omówienie i zaopiniowanie materiałów oraz  projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej, czyli działalność GOPS i innych podmiotów świadczących pomoc potrzebującym.

Przewodniczący Komisji poinformował, że materiały w formie pisemnej zostały dostarczone i w związku z tym, zaproponował aby ograniczyć się tylko do krótkiego wprowadzenia przez Panią Kierownik GOPS i do zadawania jej ewentualnych  pytań.

Kierownik GOPS Ewelina Kowalska poinformowała, że GOPS dzierżawi pomieszczenia od OSP w Rogoźnie. Na dzień 31 marca 2009r. w GOPS jest zatrudnionych 30 osób, w tym:

-                     w zespole finansowo – budżetowym - 2 osoby,

-                     w zespole administracyjno – gospodarczym – 6 osób,

-                     w zespole świadczeń pomocy społecznej – 9 osób,

-                     w zespole pomocy środowiskowej – 7 osób,

-                     w zespole świadczeń rodzinnych – 5 osób.

GOPS udziela beneficjentom  zasiłków stałych, okresowych i celowych. W I kwartale 2009r. prawo do zasiłku stałego nabyło 38 osób. W tym 22 osoby samotnie gospodarujące i 16 osób pozostających w rodzinie,całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, gdy w obu przypadkach dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Dochód w rodzinie na jednego członka wynosi 351 zł, a na osobę która samotnie gospodaruje, dochód wynosi 477zł. Ponadto udzielany jest zasiłek celowy, na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. GOPS świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych, schorowanych, którym trudno jest prowadzić gospodarstwo domowe. Są zatrudnione na umowę o pracę opiekunki środowiskowe w liczbie 7 osób oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie w liczbie 6 i świadczą pomoc w 22 środowiskach. Zwykła usługa opiekuńcza kosztuje 12,10zł, natomiast specjalistyczna 19,00zł.

GOPS ponosi odpłatność za DPS, w których obecnie znajduje się 6 osób. Miesięczny pobyt w Chodzieży to koszt ok 2.672zł, z tego 70% ze swojego dochodu ponosi osoba, która jest umieszczona w DPS, a różnicę dopłaca GOPS.

GOPS prowadzi również dożywianie dzieci w szkołach m.in. w ZS w Parkowie, ZS w Gościejewie, SP w Pruścach, SP w Budziszewku, SP Nr 2, SP Nr 3, Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie, ZS im. H. Cegielskiego, Gimnazjum Nr 2, przedszkola, internaty, ośrodki wychowawcze.

Ośrodek wypłaca świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, a także dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

-                     urodzenia dziecka,

-                     opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu,

-                     samotnego wychowywania dziecka

-                     kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,

-                     rozpoczęcia roku szkolnego,

-                     podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

-                     na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne).

Do zadań GOPS należy również Klub Seniora i jest obsługiwany przez pracownika zatrudnionego na ½ etatu, którego praca polega na pełnej obsłudze klubu w godz. jego funkcjonowania tj. od 15.00 do 19.00. W I kwartale 2009r. zorganizowano spotkania z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Walentynek oraz Dnia Kobiet.

Pracownicy socjalni świadczą pracę z wykorzystaniem druków wywiadów środowiskowych, Niebieskiej Karty oraz Kontraktu socjalnego.

Głównymi obszarami działań pracowników socjalnych jest praca socjalna na rzecz:

-         zapewnienia niezbędnych środków materialnych i rzeczowych,

-         zapewnienia godziwych warunków mieszkalnych i schronienia,

-         osób bezrobotnych włącznie z organizowaniem spotkań z pracodawcami,

-         poprawy stanu zdrowia i uzyskania świadczeń zdrowotnych,

-         osób niepełnosprawnych oraz ludzi starych,

-         poprawy funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym,

-         poprawy funkcjonowania osób i rodzin uzależnionych i współuzależnionych.

Pracownicy socjalni współpracują z :

-         innymi ośrodkami pomocy społecznej,

-         kuratorami sądowymi i społecznymi,

-         funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Rogoźnie,

-         urzędnicy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie ( w tym Straż Miejska ),

-         pracownikami Punktu PUP w Rogoźnie,

-         GKRPA w Rogoźnie,

-         gminnymi jednostkami organizacyjnymi(ZEAPO, ZAMK, RCK),

-         służbami medycznymi (lekarze, pielęgniarki i położne),

-         gminnymi spółkami (Aquabellis, Megawat),

-         komornikami sądowymi,

-         organizacjami pozarządowymi,

-         placówkami oświatowymi,

-         pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

-         pracownikami PCPR w Obornikach.

Ponadto pracownicy Ośrodka aktywność swą wykazują:

a) w Komisji Stypendialnej powołanej przez Burmistrza Rogoźna,

b) w GKRPA,

c) w prowadzeniu Grup Wsparcia funkcjonujących w budynku na ul. Fabrycznej,

d) jako kuratorzy społeczni,

e) będąc opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej,

f) jako opiekunowie merytoryczni studentów i uczniów odbywających w Ośrodku praktyki,

g) w szkoleniach, konferencjach itd.,

h) jako koordynator Projektu Kapitał Ludzki „Chwytaj Dzień – Korzystaj z Szansy”.

GOPS często pośredniczy w przekazywaniu darów rzeczowych tj. sprzęt AGD i RTV, meble, tapczany. Dary zostały przekazane przez mieszkańców naszej gminy. Ośrodek korzysta z pomocy Ośrodka „Markot – Monar” Rożnowice oraz Ośrodka w Gościejewie.

Pracownicy socjalni będą koordynowali udział dzieci z gminy Rogoźno w kolonii zorganizowanej przez Stowarzyszenie – Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych „Powrót z U” na terenie  Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego Za Jeziorem w Rogoźnie – liczba dzieci 45. Kierownik nadmienia, że ma informację z Kuratorium iż 7 dzieci z naszej gminy pojedzie na wakacje prawdopodobnie nad morze.

GOPS świadczy poradnictwo specjalistyczne – prawne świadczone przez 2 prawniczki zatrudnione na ½ etatu, jedna z nich obsługuje tematykę związaną z realizacją ustaw o świadczeniach rodzinnych, natomiast druga udziela porad w zakresie ustawy o pomocy społecznej.

W GOPS praktyki odbywają uczniowie szkół średnich oraz studenci.

Ponadto w I kwartale 2009 roku GOPS otrzymał z Pilskiego Banku Żywności 2469 kg produktów na łączną kwotę 5.836,38zł. Dominujące produkty to: margaryna, oleje roślinne, soki, makaron, mąka. Z tej formy wsparcia skorzystały łącznie 142 osoby.

W zasobach Ośrodka znajduje się sprzęt rehabilitacyjny tj. balkoniki, wózki inwalidzkie, kule łokciowe, łóżka szpitalne. Sprzęt na koniec 2008r. pozostawał w użytku 15 osób. Ośrodek pośredniczy w uzyskiwaniu gwarancji wnoszenia opłat, w wypożyczaniu sprzętu z wypożyczalni funkcjonującej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie. GOPS pośredniczy także w nieodpłatnym uzyskaniu wózków inwalidzkich z Punktu Obsługi pacjenta w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego w Wągrowcu. Za pośrednictwem ośrodka 2 osoby w tym roku,  uzyskały z NFZ w Poznaniu „Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego” w pieluchomajtki.

GOPS współpracuje z:

-         MONAR – MARKOT Rożnowice, Gościejewo,

-         Szkolnymi kołami PCK,

-         Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Polski,

-         Zespołem Caritas przy Parafii św. Wita

-         Fundacją „Dar Rogoźna”,

-         TPD Zarząd Miejsko – Gminny w Rogoźnie,

-         Polskim Związkiem Niewidomych Koło Powiatowe z siedzibą w Rogoźnie,

-         Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rogoźnie,

-         Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło „Agromet – Rofama”,

-         Związkiem Kombatantów Koło Gminne w Rogoźnie,

-         Związkiem Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników Koło Rogoźno,

-         OSP w Rogoźnie,

-         Stowarzyszeniem „Pro – Vita”,

-         PUP.

W miesiącu lutym 2009r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile reprezentowanych przez Panią Prezes Stowarzyszenia W. Rataj. Tematem spotkania było: zatrudnienie trenerów z gminy Rogoźno, mobilizujących osoby niepełnosprawne i chore psychicznie z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na dzień dzisiejszy na terenie gminy Rogoźno jest 2 trenerów.

W miesiącu kwietniu 2009r. OPS przesłał do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu projekt dotyczący sprawców przemocy domowej, ale do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi w tej sprawie.

Podobnie projekt Kapitał Ludzki „Chwytaj Dzień – Korzystaj z szansy” nie jest jeszcze zatwierdzony. Ostatnia poprawka miała miejsce w ubiegłym tygodniu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy GOPS ma pomieszczenie na magazynowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych?

Kierownik E. Kowalska odpowiedziała, że cały czas jest ten sam magazyn.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał jakiego charakteru są pozostałe osoby objęte programem dożywiania w liczbie 55?

Kierownik E. Kowalska wyjaśniła, że są to osoby przebywające m.in. w internatach, ośrodkach wychowawczych.

Radny Z. Hinz zapytał czy trenerzy o których była mowa podczas spotkania z p. Prezes Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej W. Rataj, są  z Gminy Rogoźno?

Kierownik E. Kowalska odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał jak wygląda proces mobilizacji osób niepełnosprawnych przez trenerów?

E. Kowalska wyjaśniła, że całym programem zajmuje się Stowarzyszenie, a GOPS ma za zadanie wytypować osoby z gminy Rogoźno, które kwalifikują się do uzyskania pomocy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o bardziej szczegółowe wyjaśnienie sposobu magazynowania żywności. Dodał, że można by sprowadzić więcej produktów, ale jest problem z właściwym ich magazynowaniem.

E. Kowalska wyjaśniła, że zostały przywiezione dary z Pilskiego Banku Żywności są to: olej, margaryna  i gumy do żucia Orbit. Jest wyremontowane, pomieszczenie magazynowe przygotowany na to, aby dary żywnościowe przechować.

Radny Z. Hinz zapytał gdzie są magazynowane artykuły?

E. Kowalska odpowiedziała, że z tyłu, za pomieszczeniami księgowości.

Radny Z. Hinz zapytał czy współpraca  z organizacjami pozarządowymi odbywa się systematycznie?

E. Kowalska odpowiedziała, że tylko okazjonalnie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że na najbliższą sesję ma jeszcze dotrzeć materiał z Pilskiego Banku Żywności.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy rodzina państwa Hućko zgłaszała się do opieki społecznej z problemem zamieszkania? Dodała, że zgłosiła się do niej p. M. Hućko, która jest samotnie wychowującą matką i z jej relacji wynika, że może dojść do tego, że zostanie osobą bezdomną.

E. Kowalska poinformowała, że Pani Hućko była w dniu dzisiejszym w Ośrodku, bo w ogóle nie złożyła wniosku na świadczenia rodzinne, mimo że jej się należy. Nadmieniła, że w ogóle nie ma wyrobionego dowodu osobistego, dlatego prace socjalne rozpoczęto od jego uzyskania. W spotkaniu wielkanocnym na ul. Fabrycznej brał udział jej syn Adrian, który również nie miał dowodu osobistego, ale w tej chwili już został on wyrobiony, przyznano mu stopień niepełnosprawności, pobiera zasiłek pielęgnacyjny, a niedługo zasiłek stały. Zostaną również złożone dokumenty o uzyskanie renty socjalnej dla Adriana.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że Pani Hućko osobiście się do niej zwróciła. Dodała, że nie jest nigdzie zameldowana, a właściciele mieszkania mogą ją niedługo na ulicę wyrzucić i zostanie bezdomna.

E. Kowalska poinformowała, że z tego co wie, to dom należał do Pana Witkowskiego.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że p. Hućko rozmawiała z Panem Burmistrzem odnośnie mieszkania socjalnego i powiedziano jej, że nie spełniała warunków do uzyskania takiego mieszkania.

Burmistrz wyjaśnił, że aby otrzymać mieszkanie socjalne musi być wyrok sądowy i dopiero później można składać wniosek o lokal socjalny. Dodał, że p. Hućko mieszkała tam 8 lat, a dopiero teraz się zainteresowała tym, że nie jest nigdzie zameldowana itd.

E. Kowalska powiedziała, że na pewno nie zostanie wyrzucona na ulicę i trzeba będzie jej znaleźć miejsce w ośrodku Markot. Już wcześniej próbowano nawiązać kontakt z tą rodziną, ale wtedy p. Witkowski był  niechętny.

Radna R. Tomaszewska przypomniała, że p. Hućko ma jeszcze dzieci.

E. Kowalska poinformowała, że najbliższy ośrodek dla matek z dziećmi jest w Pile. Odpłatność za pobyt ponosi również GOPS, ok. 400-500zł. Dodała, że osoba w ośrodku też musi się wykazać dobra wolą, szukać pracy, robić coś w kierunku polepszenia swojej sytuacji.

Nadmienia, że dopiero została uruchomiona procedura uzyskiwania pomocy, ale środki finansowe zostaną jej spłacone w maju/czerwcu. Wszystkie wnioski, które jej się należą zostały złożone.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański podziękował Pani Kierownik za przygotowany materiał oraz za obecność na posiedzeniu.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby omówić projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Dodał, że chodzi o sprawy wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczących osób, które zgodnie z ustawą są dłużnikami alimentacyjnymi. Burmistrz nadmienił, że uchwały niektórych gmin zostały uchylone przez Wojewodę, a inne nie. Dziwnym było to, że Burmistrz miał przeprowadzać wywiady środowiskowe i całą dalszą procedurę odnośnie alimentów. W tej chwili przyszedł sygnał, że można podjąć taką uchwałę i dlatego po raz kolejny przygotowano projekt.

 

Następnie przystąpiono do omawiania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010.

Jako pierwsza głos zabrała L. Pijanowska  informując, że przygotowując arkusze wszyscy dyrektorzy placówek zostali przeszkoleni, również radna R. Tomaszewska. Wprowadzona reforma programowa i zmiany od 1 września, będą zauważalne w szkole. Wszyscy dyrektorzy przygotowali projekty arkuszy organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W projekcie zmieni się rozdział godzin dla klas: III, IV,V, VI szkoły podstawowej i klasy: II i III gimnazjum. Klasa I szkoły podstawowej i klasa I gimnazjum wchodzi do nowej reformy programowej. Jest inna ramówka i w związku z tym, w arkuszach są dodatkowe tabele, rozdzielające godziny. Już obowiązkowy jest 2 język obcy w gimnazjum, natomiast w szkole podstawowej powrócono do systemu edukacji wczesnoszkolnej, wprowadzono zajęcia plastyczne, muzyczne, komputerowe. Zmniejszyła się liczba godzin dyrektorskich. Rozporządzenie Ministra spowodowało, że wszyscy nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów mają obowiązek wypracowania tzw. godzin dyrektorskich z Karty Nauczyciela i nauczyciel, który ma cały etat zobligowany jest do przeprowadzenia dodatkowej, nieodpłatnej 1 godziny tygodniowo,  natomiast osobom zatrudnionym na niepełny etat przelicza się te godziny. Zajęcia takie są rozliczanie półrocznie, a nauczyciel ma obowiązek prowadzić dziennik, natomiast dyrektor musi rozliczyć te godziny i przed Radą Pedagogiczną zdać sprawozdanie. W następnym roku szkolnym będą to 2 godziny. Nauczyciele przedszkolni nie mają obowiązku wypracowywania tych godzin.

Następna zmiana dotyczy zatrudnienia nauczycieli w „0”. Dotąd był problem czy nauczyciel w „0” przy szkole podstawowej jest nauczycielem szkoły, czy przedszkola. Interpretacja Ministerstwa jest taka, że nauczyciel zatrudniony w szkole, ale pracujący w „0” ma 35 dni urlopu. W związku z tym inaczej będą przydzielane urlopy i w reformie nie ma obowiązkowych godzin do wypracowania. Analizując zmiany, które są zapowiedziane przez Ministerstwo, zostały one uwzględnione w projekcie. Jest niewielka różnica, jeżeli chodzi o przydział zajęć w tygodniowym rozliczeniu. Zmieniło się rozporządzenie, jeżeli chodzi o przydział na grupy. Na języki dzieli się klasę, jeśli jest 24 lub więcej uczniów. Natomiast na laboratoria, technika, fizyka, chemia może dyrektor podzielić tylko przy 30 lub więcej uczniach. Podział na WF się nie zmienił. Nowością jest to, że w I klasie gimnazjum, nauczyciel ma obowiązek zakwalifikować uczniów na języki obce, w zależności od stanu zaawansowania. Każda szkoła sama rozwiązuje tą kwestię indywidualnie poprzez np. testy sprawdzające itp.

L. Pijanowska poinformowała, że odbyło się spotkanie Pana Burmistrza z wszystkimi dyrektorami na którym nakreślono główne uzgodnienia i Pan Burmistrz przyjął zasadę, że tylko w uzasadnionych sytuacjach, jeśli chodzi o pracowników niepedagogicznych, są dołożone częściowe etaty.

L. Pijanowska powiedziała, że w SP w Pruścach nie ma zmian w zatrudnieniu. W SP w Budziszewku Pani Dyrektor wystąpiła o zwiększenie etatu dla ogrodnika o 0,25. Spowodowane jest to dużą powierzchnią ogrodu i dochodzi jeszcze plac zabaw. W SP Nr 2 nie ma zmian. W SP Nr 3 w związku z tym, że Pani Dyrektor prowadzi remont byłego mieszkania po lokatorach, na świetlicę dla dzieci młodszych. Jeżeli 6-cio latki będą musiały docelowo wprowadzone do szkoły, to trzeba będzie inaczej zorganizować prace i już w tym roku, ze względu na finanse, zaczęła robić remonty. Natomiast nie ma możliwości, aby ta część została przeznaczona na salę dydaktyczną, gdyż konstrukcja i położenie architektoniczne, nie są odpowiednie. W związku z tym, że dochodzi dodatkowe 80 m² do sprzątania i pomoc przy dzieciach młodszych, Pani Dyrektor wystąpiła o zwiększenie etatu sprzątaczki, w wymiarze jednego etatu. Pan Burmistrz się przychylił do prośby i etat został zwiększony. W ZS w Parkowie Pani Dyrektor wystąpiła o dołożenie etatu pracownika niepedagogicznego, ze względu na utworzenie placu piłki plażowej. Szkoła dostała do opieki, do zagospodarowania dodatkowy teren i zrodziła się potrzeba zwiększenia etatu, a Pan Burmistrz przychylił się do prośby. W ZS w Gościejewie liczbę pracowników obsługi nie zmieniono, natomiast wystąpiono o zwiększenie o 0, 25 etatu sekretarki. Pracuje ona mimo wszystko po 8 godzin dziennie przy niepełnym etatcie, natomiast porównując z innymi szkołami, to jest to niesprawiedliwe.

Radny Z. Hinz zapytał, w jakim wymiarze dotychczas pracowała?

L. Pijanowska odpowiedziała, że teraz ma 0,75. W Gimnazjum Nr 1 Pan Dyrektor nie wystąpił z wnioskiem o zmianę poziomu zatrudnienia, w związku, z czym nic się nie zmienia. W przedszkolach dyrektorzy sygnalizowali już od ubiegłego roku, że jest ogromny problem z dziećmi młodszymi jeśli chodzi o wymowę. Zaplanowane godziny z logopedą w ubiegłym roku, nie zapewniały pracy wyrównawczej pracy logopedycznej i tak w Przedszkolu Nr 1 z 6 godzin, zaplanowano 8 godzin. W Przedszkolu Nr 2 również o 2 godziny więcej. W Przedszkolu w Parkowie z zwiększono z 3 do 5 godzin. Przyszkolne oddziały „0” w Pruścach nie wystąpiła o dodatkowe godziny. Pani Dyrektor SP w Budziszewku w ubiegłym roku nie wnioskowała o zajęcia logopedyczne, natomiast w tej chwili jest taka potrzeba. W SP Nr 2 w ubiegłym roku były 4 godziny, teraz 8 godzin( po2 na oddział).

Zatrudnienie pomocy przy oddziałach „0” to w żadnej szkole nie uległo to zmianie, podobnie jest w przedszkolach.

Ilość oddziałów w całej gminie nie uległa zmianie, natomiast odnotowano niewielki spadek dzieci. Łącznie jest 81 oddziałów + 12 oddziałów Gimnazjum Nr 2. Nie ma jeszcze wiedzy, co będzie z Gimnazjum przy Liceum. Pan Dyrektor jeszcze nie informował, ale jeśli będzie potrzeba przygotowania takich materiałów na sesję, to wystąpi o takie informacje do Pani Dyrektor Gimnazjum Nr  2 i Pana Dyrektora Liceum, żeby mieć pełen obraz.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski poinformował, że dzisiaj Zarządzeniem Kuratora przedłużono okres naboru do gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych, do 16 czerwca.  Zapotrzebowanie było na 2 oddziały, ale wiedzy konkretnej na ten temat nie ma.

L. Pijanowska poinformowała, że rozmawiała z Dyrektorem Kornobisem na początku kwietnia i poinformował, że są zgłoszenia. Z terenu gminy Rogoźno  jest ich niewiele osób, przeważają dzieci spoza gminy, rodzice nawet deklarują się dowodzić dzieci do placówki.

Pani Pełnomocnik poinformowała, że pojawił się podobny problem jak w ubiegłym roku z miejscami dla dzieci w przedszkolach. Wszystkie dzieci z terenu gminy są przyjęte. Zostało zgłoszone dziecko 6-cio letnie do Przedszkola w Parkowie, aż z Bogdanowa. Komisja podjęła decyzję, że to dziecko nie będzie przyjęte, gdyż nie wszystkie dzieci 5-cio letnie z terenu gminy mają miejsca w przedszkolach. Ponadto dziecko to, nie należy do obwodu i nie musi zostać przyjęte. L. Pijanowska poinformowała, że jest problem z 68 dziećmi z gminy Rogoźno, które nie zostały przyjęte i znajdują się na liście rezerwowej. Rocznik 2003 – 27 dzieci, rocznik 2004 – 19 dzieci i rocznik 2005 – 22 dzieci. Fizycznie nie ma możliwości umieszczenia tych dzieci. Padają podejrzenia, że rodzice byli pewni iż dzieci 5-cio letnie rok wcześniej pójdą do szkoły i było duże zaangażowanie rodziców, aby posłać dzieci jak najwcześniej do przedszkola. Natomiast reforma została wstrzymana i obowiązek dzieci 6-cio letnich w szkole ma zacząć się w 2012 roku. Na dzień dzisiejszy gmina musi zapewnić realizację obowiązku szkolnego dla dzieci 6-cio letnich, natomiast dzieci 5 letnie nie muszą zostać przyjęte. Działania zostały przyhamowane, gdyż powstała koncepcja uruchomienia oddziału 6-cio Latków w SP Nr 3, albo w ZS w Parkowie. Są to tylko 2 placówki, gdzie nie ma oddziałów „0”, a i tak za 2 lata będzie trzeba je uruchomić. Pani Dyrektor SP Nr 3 na dzień dzisiejszy nie ma przygotowanej do tego placówki, bo dzieci 6-cio letnie muszą mieć sale lekcyjne dostosowane do innych standardów( odpowiednia powierzchnia, kącik zabawowy itd.). gdyby wyłączyła 1 salę lekcyjną, to wtedy można by uruchomić 2 oddziały, ale jednocześnie przedłuża się czas pracy szkoły dla pozostałych dzieci. Wiąże się to z kolejnym problemem, czyli dowozami. Natomiast w ZS w Parkowie jest taka możliwość techniczna.  Dwie sale odpowiadają pod względem powierzchni standardom SANEPIDu, przy nich znajdują się również zaplecza o powierzchni ok20m², które mogą być wykorzystane na węzeł socjalny dla najmłodszych. Wiąże się to z kosztami, a jeszcze konieczne jest umeblowanie sal.  Mimo to prędzej, czy później będzie trzeba ponieść te koszty.

Radny M. Kuszak zapytał czy utworzenie „0” w ZS w Parkowie, ma tylko sens wtedy, kiedy rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkoli w Rogoźnie, zdecydują się je dowozić do Parkowa?

L. Pijanowska zaprzeczyła. Dodała, że najpierw należy się spotkać z rodzicami  tych dzieci i porozmawiać na ten temat. Ilościowo jest 32 dzieci, z czego 24 jest zapisanych na pobyt 9-cio godzinny, a 8 na 5-cio. Nadmieniła, że rodzice dzieci, które przybywają w oddziale „0” przy szkole,  nie ponoszą kosztów. Zaczynają napływać informacje, że rodzice chcą uruchomienia „0” w szkole, ze względu na koszty.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby skupić się na schematach arkuszy organizacyjnych. Dodał, że zmiany są nie wielkie w arkuszach polegające na zmianach etatów nienauczycielskich. Stwierdził, że Budziszewko jest najlepiej położoną szkołą pod względem bezpieczeństwa dzieci. Zapytał czy nie można by dzieci 6-cio letnich z przedszkoli z obu oddziałów dowozić do Budziszewka? Wtedy przedszkola byłyby tylko dla 5-cio latków i dzieci młodszych.

L. Pijanowska poinformowała, że w przedszkolach powinny być tylko dzieci do 5 roku życia.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że jego zdaniem szkołę w Budziszewku stać na przyjęcie jeszcze oddziałów bez żadnych problemów.

L. Pijanowska stwierdziła, że jest to rozwiązaniem i można to również wziąć pod uwagę.

Radny Z. Hinz zapytał z jakimi specjalnościami jest największy problem w placówkach?

L. Pijanowska wyjaśniła, że największy problem kadrowy jest w Gimnazjum Nr 1 i dotyczy języka angielskiego. Nauczyciel, który został zatrudniony za zgodą Kuratorium, na dzień dzisiejszy nie posiada kwalifikacji, dlatego nie mógł zostać ujęty w projekcie. Młodzi ludzie, po studiach nie zawsze się sprawdzają w szkołach. Również w Gimnazjum Nr 1 zmieniła się liczebność godzin i plastycy, muzycy nie mają pełnych etatów. Dlatego dopełniają etaty w innych klasach. Jednak największa rotacja jest wśród nauczycieli języków obcych w gimnazjach. W pozostałych szkołach nie ma większych problemów.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy spływają oferty od potencjalnych nauczycieli?

L. Pijanowska wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy nie oferty żadnego, wykwalifikowanego językowca.

Jest 1 oferta nauczyciela od historii, do języka polskiego z Ryczywołu i do wychowania przedszkolnego. Poza tym nie ma ofert. Zainteresowanie etatami w szkole jest bardzo małe.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że w planie pracy jest ujęte spotkanie z dyrektorami placówek, łącznie z wręczaniem arkuszy organizacyjnych dla poszczególnych dyrektorów.

L. Pijanowska poinformowała, że arkusze są sprawdzone i gotowe do podpisu przez Pana Burmistrza.

Radny H. Janus zapytał czy sekretarka w ZS w Gościejewie ma mieć etat podwyższony z 0,5 do 0,75?

L. Pijanowska wyjaśniła, że z 0,75 do pełnego etatu.

Radny Z. Hinz zapytał jak zwiększenie etatu wpłynie na finanse?

W. Jaworski wyjaśnił, że osoby takie zarabiają przeważnie najniższą krajową, albo kilkanaście złotych więcej, dlatego nie będzie odczuwalne zwiększenie etatu pod względem finansowym.

L. Pijanowska poinformowała, że wszystkie informacje ma zbite w tabelce i porównując z rokiem ubiegłym liczba godzin się trochę zmniejszyła i dlatego pokrycie finansowe będzie zapewnione. Zapytała, czy ma podejmować jakieś dalsze kroki odnośnie 5-cio latków?

Radny Z. Hinz stwierdził, że na chwilę obecną powinno się przeprowadzić konsultacje z rodzicami.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie głos zabrał radny H. Janus wyjaśniając, że w budżecie jest 16.000,00zł na zakup sprzętu audio do nagłośnienia posiedzeń i dyskusje na ten temat trwają od stycznia. Poinformował, że dzwonił do firmy Actronix, podobnie jak Pani Sekretarz, która poinformowała radnych , że sprzęt będzie testowany na najbliższej sesji. Powiedział, że prawdopodobnie tego sprzętu nie będzie. Zapytał na jakim etapie są ustalenia z tą firmą?

Pani Sekretarz wyjaśniła, że rozmawiała przedstawicielem firmy i powiedzieli jej, że osobiście nie przyjadą, ale przyślą jednostkę z Poznania, która godzinę przed sesją zamontuje sprzęt.

Radny H. Janus zapytał co z umową?

Pani Sekretarz wyjaśniła, że jest tylko projekt umowy, który nie jest wiążący. Dodała, że poinformowała p. Bieńka iż są inne, konkurencyjne firmy na rynku i w tej chwili na 100% nie podpisze umowy. Poza tym nagłośnienie, które ma być na najbliższej sesji może nie spełnić oczekiwania radnych. Dodała, że poinformowała firmę o terminie i godzinie najbliższej sesji, a oni sami miałi się skontaktować z RCK.

Radny H. Janus poinformował, że rozmawiał z nim szef firmy, Pan Bieniek i powiedział mu, że wysłał 18 maja pismo do Pani Sekretarz, właśnie w sprawie sesji. Radny powiedział, że ma ze sobą wszystkie pisma, bo również jemu zostały wysłane, gdyż Pan Bieniek stwierdził, że w  Urzędzie nie ma z kim rozmawiać. Pan Bieniek napisał w liście z 18 maja : „Proszę o potwierdzenie niniejszego listu”i do dnia dzisiejszego nikt tego nie potwierdził, że mają przyjechać na sesję.

Następnie radny odczytał fragment nadesłanego pisma do Pani Sekretarz: „Wysyłam na sesję zaprzyjaźnioną firmę z Poznania. W załączniku znajduje się nowa oferta, dołożyłem kontener i projekt umowy. Moje dalsze propozycje: jeżeli na sesji radni zatwierdzą zakup, sprzęt może pozostać i proszę wysłać faksem podpisaną umowę. Jeżeli po pozytywnej decyzji, zechce mieć Pani sprzęt nieco tańszy, w kwocie 14.000zł brutto to proszę poczekać do końca lipca, wówczas termin realizacji w umowie, proszę zmienić do końca lipca i jak najszybciej podpisać umowę i przesłać ją do nas listem priorytetowym.” czyli od 3 dni ten Pan czeka na jakąkolwiek odpowiedź.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że rozmawiała z Panem Bieńkiem i powiedziała mu, że umowy nie podpisze, dopóki oni nie zaprezentują sprzętu.

Radny H. Janus powiedział, że nie chodzi o umowę, tylko o samą sesję. Pan Bieniek nie wie co ma dalej robić. Nawet potwierdzenie otrzymania wiadomości nie zostało mu wysłane.

Pani Sekretarz poinformowała, że potwierdziła otrzymanie maila.

Radny H. Janus powiedział, że rozmawiał z nim dzisiaj i nie ma takiego potwierdzenia.

Pani Sekretarz stwierdziła, że okazuje się iż ta firma jest niewiarygodna. Skoro mówi, że RCK jest w stanie obsłużyć sprzęt i mogą go przysłać, po czym Pan Bieniek oddzwania, że przyśle firmę z Poznania, bo sprzęt jest za drogi.

Radny H. Janus powiedział, że nie wie komu ma wierzyć. Pani Sekretarz albo Pan Bieniek mówi nieprawdę. Pan Bieniek powiedział, że łatwiej jest mu przysłać firmę z Poznania i zapłacić 600zł, niż ryzykować przesyłając sprzęt pocztą.

Pani Sekretarz powiedziała, że nie ma interesu, żeby kłamać. Skoro Pan Bieniek co innego mówi jej i radnemu, świadczy to o niewiarygodności firmy.

Radny H. Janus poinformował, że Pan Bieniek powiedział mu, że jeśli przyjadą na pokaz to gmina nie ma obowiązku zakupu sprzętu. Chciał się tylko dowiedzieć czy gmina ma środki w budżecie i czy w ogóle jest zainteresowana.

Pani Sekretarz powiedziała, że tłumaczyła Panu Bieńkowi, iż w budżecie są pieniądze na ten cel, zamiar kupna jest, ale nie wie czy to będzie akurat ich sprzęt, gdyż nie wiadomo czy się sprawdzi.

Radny H. Janus poinformował, że Pan Bieniek czytał protokół ze stycznia, kiedy była dyskusja na ten temat i przeczytał tam, że pieniądze są.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał radnego H. Janusa dlaczego tak uparcie lubuje tą firmę?

Radny H. Janus powiedział, że nie lubuje jej, tylko od pół roku jest tylko oferta z tej firmy i nikt inny nie wspominał o innej.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał gdzie tkwi główny problem?

Radny H. Janus wyjaśnił, że musi zostać nadesłane potwierdzenie, wysłany sprzęt, RCK musi się podjąć rozłożenia sprzętu i wypróbowania go.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że dostając sprzęt do rozpakowania  itd. bierze się na siebie dużą odpowiedzialność.

Radny H. Janus odpowiedział, że po to tu jest, aby zdecydować czy zamówić firmę za 600zł, czy RCK samo rozłoży.

Radny Z. Hinz powiedział, że powinien przyjechać ktoś, kto jest odpowiedzialny za sprzęt i go zamontuje.

Radny H. Janus powiedział, że chodzi o to, aby wspólnie przedyskutować temat, który się ciągnie od pół roku i są spory, kto kłamie. Dodał, że jego zdaniem sprawa toczy się tak wolno, bo to radni wymyślili, a gdyby kto inny to już w styczniu byłby sprzęt.

Pani Sekretarz powiedziała, że radny mówi co innego, niż podczas ustaleń z Panem Bieńkiem. Nie ma interesu, aby kłamać. Dodała, że nie mogła się zgodzić na podpisanie z góry umowy, bez wcześniejszego zapoznania się ze sprzętem i opinią radnych.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że w informacji pisemnej, był zapis iż firma przyjedzie i zademonstruje, ale pod warunkiem zakupu sprzętu.

Radny H. Janus zapytał Przewodniczącego Komisji skąd wie o takim warunku? Z wyjaśnień Pani Sekretarz?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański, że było takie pismo.

Radny H. Janus stwierdził, że w żadnym z pism nie było takiego warunku.

Pani Sekretarz powiedziała, że taka była rozmowa z Panem Bieńkiem.

Radny H. Janus powiedział, że on wie od Pana Bieńka co innego. Dodał, że Pan Bieniek nie mógł uwierzyć , jak radny go poinformował, co  Pani Sekretarz przekazuje radnym.

Pani Sekretarz powiedziała, że firma przyjmuje 2 różne stanowiska i inaczej przedstawia sprawę radnemu niż jej.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że w mailu z 15 maja nie jest nic napisane, że firma Actronix może przyjechać i zaprezentować sprzęt, ani nie ma wzmianki, że gmina musi sprzęt zakupić. Jeżeli przyszłoby pismo, że firma może zaprezentować sprzęt to nie powinno być problemu z decyzją.

Radny H. Janus powiedział, że firma robi to nieodpłatnie i taką informację mu przekazano.

Radny Z. Hinz stwierdził, że Pani Sekretarz również mówiła, że firma przyjedzie i zainstaluje nieodpłatnie.

Radny H. Janus powiedział, że w piśmie z 18 maja jest zapis, podkreślony na czerwono: „ Proszę o potwierdzenie niniejszego pisma”, a do dnia dzisiejszego nie ma takiego potwierdzenia. Gdyby je miał to, nie musiałby dzwonić do radnego.

Pani Sekretarz zapytała dlaczego bezpośrednio do niej nie zadzwonił?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że w piśmie jest zdanie: „ W załączeniu nowa oferta. Dołożyłem kontener i projekt umowy sprzedaży”. W związku z tym wszystko to, stanowi integralną całość. Po podpisaniu musi nastąpić zakup.

Radny H. Janus powiedział, że po to ma być zrobiony pokaz, aby przed podpisaniem umowy zapoznać się ze sprzętem.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że Pan Bieniek jej powiedział, że umowa nie jest wiążąca i po zrobieniu pokazu dopiero zostanie podpisana. Dodała, że zapewnił ją iż godzinę przed sesją przyjedzie firma z Poznania i zrobi to. Powiedziała, że zadzwoni jeszcze raz  w poniedziałek i przypomni o ustaleniach, jakie były.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby wysłać maila na adres firmy z ustaleniami o których mowa, zamiast telefonować.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że z wypowiedzi Pani Sekretarz wynika, że już to zrobiła.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że potwierdziła odbiór wiadomości, ale jeszcze raz wyśle im maila z przypomnieniem o terminie sesji itd.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że należałoby zaznaczyć, że zakup sprzętu nastąpi tylko w momencie sprawdzenia przydatności sprzętu.

Radny H. Janus powiedział, że tak właśnie miało być. Dodał, że może w tejchwili zatelefonować do Pana Bieńka i zrobić na tryb głośnomówiący, aby upewnić się co do ustaleń.

Pani Sekretarz stwierdziła, że rozmowa znowu będzie miała charakter niewiążący, dlatego napisze maila. Dodała, że w wiadomości od Pana Bieńka była tylko prośba o potwierdzenie odbioru, co zostało uczynione.

Radny H. Janus zapytał dlaczego w takim razie ten Pan do niego dzwoni i mówi, że nie ma takiego potwierdzenia?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił Panią Sekretarz o kopię maila, którego ma wysłać do firmy Actronix z informacją o sesji.

Pani Sekretarz powiedziała, że nie ma problemu.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych – projekt przedstawił Burmistrz Rogoźna. Dodał, że szacunkowa wartość działek w §1 pkt1 i 2 to ok 11.000,00zł. Pozostałe nie są ujęte w uchwałach, bo kwota jest niższa niż 10.000,00zł.

Radna L. Kolanowska zapytała po ile jest 1 m²?

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że chyba ok.40zł.

Burmistrz powiedział, że być może, ale konkretnej ceny nie zna.

Radny Z. Hinz zapytał dlaczego działki mają zostać sprzedane w trybie bezprzetargowym?

Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o powiększenie terenu posesji.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że za rowy i nieużytki była kwota 60zł/1 m², a za teren w przedmiotowej uchwale jest  40zł/1m².

Burmistrz powiedział, że nie pamięta jaka była kwota za 1m².

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy ten sam rzeczoznawca robił wyceny terenu pod drogi, gdzie Państwo Sowa wystąpili i pod tereny gdzie chociażby Pan Maślanka złożył wniosek?

Burmistrz odpowiedział, że ta sama osoba. Dodał, że na powiększenie terenu wycenia się inaczej działki.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że na ulicy Miodowej działki też są na powiększenia. Za rowy Pana Maślanki przy uchwale w sprawie bonifikaty wychodzi za 1m² ok 60zł, a teraz  w uchwale 40zł za 1m².

Burmistrz wyjaśnił, że rzeczoznawca tak je wycenił, a sam nie podnosi cen przez niego ustalonych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że 20zł różnicy na 1m² to duża kwota.

Burmistrz powiedział, że rzeczoznawca wycenia działki, a poza tym inaczej się liczy działki o różnych powierzchniach itd. dodał, że nie wolno mu obniżyć cen działek.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że rzeczoznawca jest osobą biegłą w temacie, posiada uprawnienia i chyba radni nie mogą kwestionować cen.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że nie kwestionuje cen, tylko prosi o wyjaśnienie na jakiej podstawi wyceniane są działki.

Burmistrz wyjaśnił, że są wyceny i można je zobaczyć. Nie jest w stanie odpowiedzieć dlaczego tak, a nie inaczej wyceniono działki, od tego jest rzeczoznawca. Dodał, że jako Burmistrz ma prawo podwyższyć ceny działek, ale nie obniżyć.

Radny Z. Hinz poprosił Pana  Burmistrza, aby dowiedział się od rzeczoznawcy  o cenach działek i mógł rozwiać wątpliwości, które radni złożyli.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że chciałby wiedzieć na jakiej podstawie wyceniane są działki. Dlaczego są różne ceny za 1m².

Burmistrz powiedział, że nie wie dlaczego. Dostał taką wycenę od rzeczoznawcy sądowego i majątkowego, a sam się na wycenach nie zna. Dodał, że może udostępnić wyceny, aby wyjaśnić zaistniałe wątpliwości.

Radny H. Janus zapytał co by się stało, gdyby się inny chętny na kupno działek zgłosił?

Burmistrz wyjaśnił, że sprzedaż ma się odbyć w trybie bezprzetargowym.

Radny Z. Hinz poinformował, że już zadał to pytanie dzisiaj i teren ma być przeznaczony na poszerzenie działki.

Przewodniczący Rady R. Szuberski dodał, że są to zbyt małe działki, aby ktoś inny mógł się na nich budować i sama sprzedaż jest zasadna.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że Pan Burmistrz deklarację złożył i radni mogą zapoznać się z wyceną.

Radny H. Janus stwierdził, że zapoznać się z wyceną bezie można, ale nadal nie będzie wiadomo dlaczego akurat takie kwoty.

Burmistrz powiedział, że jest tam podstawa prawna i czy musi ściągać rzeczoznawce, aby ją wyjaśnił?

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że skoro jest podstawa prawna, to nie ma problemu z zapoznaniem się z nią.

Burmistrz dodał, że 2 rok t jest ten sam rzeczoznawca Pan Nowak z Wągrowca.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że mieszkańcy pytają dlaczego płacą akurat tyle i warto takie rzeczy wiedzieć, aby móc im wytłumaczyć.

 

Kolejny projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, przedstawił Burmistrz Rogoźna. Wyjaśnił, że osoba która kupi działkę garażową, kupuje współudział do wszystkich działek. Około 2 lat temu na wniosek Pana Szewczaka wyceniono wszystkie działki, ale później zrezygnował z ich kupna. Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – projekt przedstawił Pan Burmistrz. Wyjaśnił, że uchwała jest przygotowana ze względu na wniosek Państwa Maślanka. Dodał, że nikt z mieszkańców nie został informowany o możliwości udzielenia bonifikaty i Pan Maślanka dowiedział się o takiej możliwości i złożył pismo. Wyjaśnił, że nigdzie nie ma zapisu o % do jakiego można udzielić bonifikaty. W związku z tym przychylono się do prośby Pana Maślanki, aby bonifikata wyniosła 50% i zawartą ten procent w uchwale. Można to zmienić na mniej lub więcej. Burmistrz poinformował, że spływa coraz więcej wniosków od innych mieszkańców i uchwały będą na czerwiec przygotowane. Ponadto inne wnioski, które spłynęły są również na 60%, ale uchwała zostanie przygotowana również na 50%, aby było sprawiedliwie. Nadmienił, że Rada może w ogóle nie przyjąć uchwały ws. udzielenia bonifikaty.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że bonifikaty powinny być udzielane sprawiedliwie, aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony. Ewentualnie osoby o lepszych działkach, mogły by mieć obniżoną bonifikatę o maksymalnie 5%.

Radny H. Janus zapytał na jaką ustawę powołuje się Pan Maślanka i od kiedy ona obowiązuje?

Burmistrz wyjaśnił, że w uzasadnieniu jest zawarta podstawa prawna.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy wszyscy mieszkańcy wyrazili chęć?

Burmistrz potwierdził i dodał, że na piśmie.

Radny H. Janus zapytał czy ustawa na którą powołuje się Pan Maślanka obowiązuje od 1997r. Czy od 2004r.?

Burmistrz powiedział, że chyba od 1997r. i gdyby Pan Maślanka tego nie odszukał, to by nikt o bonifikatę nie wnioskował.

Radna W. Wiśniewska zapytała czy musi być udzielone 50%?

Burmistrz odpowiedział, że nie. Może być mniej, albo i więcej. Nawet w ogóle uchwała nie musi zostać podjęta.

Pani Skarbnik dodała, że mieszkańcy nie będą płacić dzierżawy po zakupie.

Następnie projekt uchwały w sprawie  zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok – przedstawiła Pani Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że podróże służbowe w kwocie 2.500zł to dość dużo. Zapytał ile jest tych podróży i czy tylko odbywają się samochodem własnym?

Pani Skarbnik poinformowała, że poza członkami komisji są to również w tym paragrafie zawarte podróże terapeutów wysyłanych na różne szkolenia i warsztaty. Z reguły korzystają z PKP i PKS, a sporadycznie samochodami.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał co należy rozumieć pod pojęciem – wakacyjne warsztaty twórczości?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o dotacje na zadania zlecone. Cześć dostało TPD, a część na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno w 2009 roku – projekt przedstawiła pani Skarbnik.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach – projekt przedstawiła Pani Skarbnik.

Burmistrz dodał, że w porozumieniu z Panią Dyrektor SP ZOZ,  zdecydowano się na przeznaczenie środków na zakup określonego sprzętu i aparatury.  Otrzymano listę z wykazem sprzętu i pewne rzeczy z tej listy zostały już zakupione, dlatego aby nie powielać aparatury, uzgadniano wcześniej z Panią Dyrektor, na co mają być pieniądze przekazane.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał jaką kwotę gmina Oborniki przekazała?

Burmistrz odpowiedział, ze 300.000,00zł, a Ryczywół 15.000,00zł. Lista potrzeb szpitala prawie w całości została zaspokojona.

 

W dalszej części przeanalizowano projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. Projekt przedstawiła Pani Skarbnik.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Radny Z. Hinz zapytał dlaczego przygotowano 2 uchwały?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest niezbędna uchwała odnośnie funduszy sołeckich. Ustawa o funduszu sołeckim w art. 1 ust.1 mówi, że musi być podjęta uchwała o podjęciu funduszu, albo o nie podjęciu. Nawet jeśli gmina zdecyduje, że nie chce funduszu to musi zostać podjęta uchwała.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy będzie zwrot z z budżetu państwa określonego procentu?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że warunek jest taki, że w tym roku na 2010r. Podejmuje się uchwałę o utworzeniu lub nieutworzeniu funduszu sołeckiego do 30 czerwca, a w latach następnych takie uchwały muszą zostać podjęte do 31 marca danego roku. Dodała, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze rozporządzeń odnośnie sposobu refundacji, są tylko ogłoszone projekty. Środki zostaną zwrócone w 2011r, za 2010rok.

Radny H. Janus poprosił o wyjaśnienie trybu zwrotu środków gminie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że uwarunkowane jest to dochodem gminy w skali kraju i jak bardzo będzie ona odbiegać od innych gmin. Dodała, że była na szkoleniu i okazało się, że jest zapis w paragrafie, że za rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata. Część twierdzi, że chodzi o rok 2007, a inni że o 2008. zostało wysłane pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o wyjaśnienie o który rok chodzi. Wszystkie wyliczenia są przybliżone i mogą ulec zmianie. Liczba mieszkańców sołectwa musi być z 30 czerwca, ale liczba mieszkańców całej gminy musi być zaciągnięta z GUS-u, który ma być ogłoszony do końca maja br.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił, aby skupić się na tym, która uchwała ma zostać podjęta. Dodał, że nie wie czy wysokość funduszy sołeckich ma wpływ na podjęcie tych uchwał?

Burmistrz wyjaśnił, że wysokość może mieć wpływ. Niektóre sołectwa dostaną więcej, a np. Parkowo mniej.

Radna W. Wiśniewska zapytała dlaczego mniej?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że sołectwo nie może dostać więcej niż 10x kwoty bazowej. Zakładając, że uchwała zostanie podjęta to Burmistrz musi wysłać zawiadomienia do Rad Sołeckich, musi być uchwała i tylko pieniądze na własne zadania. Nie będzie wycieczek, Dnia Kobiet, bo nie są to zadania własne. Ponadto musi to być zgodne ze statutem danego sołectwa i ze strategią gminy. Pani Skarbnik poinformowała, że na jutrzejszą Komisję GFiR na która zaproszono sołtysów, przygotowała wyciąg z ustawy, jakie to są zadania własne i wzór uchwały Rady Sołeckiej, jaka musi być podjęta. Jeżeli uchwała, lub wniosek Rady Sołeckiej będzie niezgodny pod względem formalnym to Burmistrz ma obowiązek odrzucenia takiego dokumentu. Jednak sołtys, w imieniu rady Sołeckiej  może się odwołać do Rady. Wtedy Rada podejmuje decyzję czy ująć w projekcie budżetu wnioskowaną kwotę.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że to wszystko jest oczywiste. Zapytał co się stanie, jeżeli nie zostanie podjęta żadna z uchwał?

Burmistrz powiedział, że musi być podjęta któraś z uchwał.

Radny Z. Hinz powiedział, że najpierw należałoby skonsultować się w tej sprawie z sołtysami, aby mogli wyrazić swoje zdanie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że na jutrzejszą Komisję GFiR zostali zaproszeni wszyscy sołtysi i temat funduszy będzie omawiany.

Radny H. Janus powiedział, że jego zdaniem i kliku członków Komisji GFiR, skoro fundusz sołecki nie jest obowiązkowy, to lepiej dla sołectwa, aby zostało wszystko na starych zasadach.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że najlepiej zapoznać się z opinią sołtysów zanim zapadnie decyzja, która z uchwał ma zostać podjęta.

Radna R. Kolanowska zapytała czy może prosić o ksero albo wgląd do wniosku, który został złożony odnośnie II etapu kanalizacji do Funduszu Ochrony Środowiska i pism zwrotnych?

Burmistrz odpowiedział, że nie ma problemu.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok – projekt i autopoprawki przedstawiła Pani Skarbnik.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał z czego wynika wzrost kwoty do 500.000zł na drogę w m. Cieśle? Czy musi być położony nowy asfalt? Dodał, że droga za taką kwotę dla 100 osób jest dość duża.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w planach było położenie jednej warstwy, tak jak jest w m. Owczegłowy, ale projektant po obejrzeniu stanu drogi stwierdził, że nie opłaca się tego robić bo nawierzchnia jest za bardzo zniszczona i nałożenie kolejnej warstwy będzie nieefektywne. Po konsultacjach w wydziale inwestycyjnym, podjęto decyzję, że położony zostanie dywanik 3 cm.

Radny H. Janus powiedział, że takie drogi jak np. Gościejewo – Karolewo są w gorszym stanie, a  Starostwo tylko łata kolejne dziury. Dodał, że dla kilkunastu rodzin traci się 500.000zł.

Pani Skarbnik powiedziała, że nie zna się na technicznych sprawach.

Radny H. Janus zapytał co ma być robione za 250.000,00 do nowej hali IKEA?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że droga razem z chodnikami, od motelu do DW nr 241.

Radna L. Kolanowska stwierdziła, że do ul. Rolnej jest dołożone 100.000zł i pamięta jak kiedyś radny A. Olenderski chciał zrobić tam chodnik, to Pan Burmistrz tłumaczył, że są tam nie wykupione grunty. W związku z tym, czy zostało to uregulowane?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeżeli będą wystarczające środki, a jak nie, to będą wykupywane grunty i zostanie zrobiony taki odcinek, na jaki starczy pieniędzy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że rozmawiał z Marszałkiem i Panem Gładysiakiem i zapewnili go, że rondo w Rogoźnie będzie w tym roku skończone.

 

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia: wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Urzędu Wojewódzkiego wraz z pismem Pana R. Trzciołka odnośnie skargi na działalność Burmistrza i Rady Miejskiej.

Radny Z. Hinz powiedział, że sprawa Pana Trzciołka ciągnie się od II kadencji Rady Miejskiej. Rzekomo okradziono go z działki, mimo iż wszystkie dokumenty wskazują na to, że postępowanie było zgodne z prawem, ale on się z tym nie godzi. Zwracał się do wszelkich możliwych instytucji w tej sprawie, łącznie z Prezydentem RP. Pisze od lat i nie przyjmuje do wiadomości, żadnych argumentów.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że rozmawiał z ówczesnym asesorem i sprawa Pana  Trzciołka jest przedawniona i nic już tak naprawdę nie można zrobić. Natomiast Pan Trzciołek nie może się z tym pogodzić. Teraz wysyła pisma do Kancelarii Premiera. Dodał, że dzisiaj wysłano odpowiedź na ostatnie pismo, załączając tylko ważniejsze pisma. Cała dokumentacja sprawy Pana Trzciołka liczy kilka segregatorów.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że otrzymał wydruk maila od Pani Sekretarz do Pana Bieńka. Pan Bieniek napisał : „„Wysyłam na sesję zaprzyjaźnioną firmę z Poznania. W załączniku znajduje się nowa oferta, dołożyłem kontener i projekt umowy. Moje dalsze propozycje: jeżeli na sesji radni zatwierdzą zakup, sprzęt może pozostać i proszę wysłać faksem podpisaną umowę. Jeżeli po pozytywnej decyzji, zechce mieć Pani sprzęt nieco tańszy, w kwocie 14.000zł brutto to proszę poczekać do końca lipca, wówczas termin realizacji w umowie, proszę zmienić do końca lipca i jak najszybciej podpisać umowę i przesłać ją do nas listem priorytetowym. Sprzęt w tym przypadku musi wrócić do nas i wyślemy go w lipcu, nową partią”. Pani Sekretarz mu odpisała: „ W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy, uprzejmie informuję, że najbliższa sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie odbędzie się 27 maja br o godz. 16.  W związku z czym oczekujemy w RCK na Pana firmę, tak jak ustaliliśmy, godzinę przed sesją. W celu zaprezentowania sprzętu nagłaśniającego.”

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że nadeszła również odpowiedź na wniosek Komisji odnośnie przekazania Parku Zwycięstwa harcerzom. Pan Burmistrz wyjaśnił w piśmie, że są ku temu przeszkody formalne. Pan W. Ruks obawia się, że może nie podołać temu zadaniu.

Pani Skarbnik poinformowała, że zostanie uruchomiona fontanna. Zostaną również posadzone kwiaty, będzie uruchamiana od godz. 9 do wieczora. Zamówione są deski do ławek, nawieziony zostanie piasek do piaskownicy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że obiekt który kiedyś należał do gminy, został przekazany w użytkowanie harcerzom. Po zmianach organizacyjnych w tej chwili właścicielem jest Chorągiew Wielkopolska. Zapytał czy byłaby możliwość wystąpienia do Chorągwi o zwrot budynku?

Radny Z. Hinz powiedział, że obiekt w tej chwili nie ma gospodarza. Ciągłe dokładanie pieniędzy, bez osoby, która tym się opiekuje, idzie na marne Poza tym, że od czasu do czasu się tam ktoś spotyka.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby złożyć wniosek w tej sprawie.

Radni jednogłośnie 7 głosami „za” przychylili się do wniosku.

Radny Z. Hinz powiedział, że przed wysłaniem pisma, należy jeszcze przeprowadzić rozmowę z W. Ruksem, aby nie był zaskoczony działaniami radnych.

Radna R. Tomaszewska zapytała Panią Skarbnik czy wiadomo coś na temat spowalniaczy na ul. Gościnnej? Są one tam konieczne.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że jego zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie. Na Komisji Bezpieczeństwa była mowa o spowalniaczach na ul. Polnej chociażby i odradzano ich budowy. Lepszym rozwiązaniem są tzw. sztuczne wysepki wzdłuż prostej drogi. Mówiono, że mieszkańcy później mają pretensje, że zrobiono spowalniacze.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że na ul. Gościnnej nie da się zrobić slalomów. Cały dzień jedna strona ulicy jest zastawiona samochodami. Mieszkańcy sygnalizują, że progi zwalniające są potrzebne. Radna dodała, że często rozgrywają się sceny przerażające na tej drodze.  Ulica jest bardzo ruchliwa, a dzieci nawet bawią się na ulicy.

Radna L. Kolanowska zapytała czy wiadomo coś o budowie chodnika na ul. Różanej?

Pani Skarbnik powiedziała, że nie umie odpowiedzieć na to pytanie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że została podjęta uchwała w sprawie środków finansowych UE, które można było złożyć wnioski do końca kwietnia. Odnośnie rozbudowy KŻ Kotwica i Promenady. Dodał, że rozumie iż wniosek nie został złożony i uchwała sprzed 2 lat nie zostanie zrealizowana.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeśli chodzi o Promenadę to prawdopodobnie nie. Co do KŻ Kotwica, to zlecono mapy, do celów projektowych i dopiero jak będzie przygotowana dokumentacja, to trzeba czekać na nabór.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy jest szansa, że będzie na te zadania jeszcze jeden nabór?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tym roku na pewno nie, a czy w ogóle, to uwarunkowane jest to zainteresowaniem. Na 100% nie umie powiedzieć.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że skoro przygotowywana jest dokumentacja to jakieś rozeznanie już w tej sprawie jest. Chodzi o to, aby nie okazało się, że przy gotowej dokumentacji nie ma naboru.

Pani Skarbnik powiedziała, że jak się nic nie zrobi, to będą pretensje, że nie poczyniono, ązdnych kroków.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że „przespano” już jakiś okres i nabór się skończył.

Pani Skarbnik poprosiła o skierowanie pytań do Kierownika Wydziału, a nie do niej, bo się na tym nie zna.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański podziękował zebranym za udział w posiedzeniu Komisji.

Posiedzenie zakończono o godz. 19:20.

 

Protokół sporządziła  Adriana Potocka

 

Rogoźno, dnia 01 czerwca 2009r.

 

 

drukuj pobierz pdf