Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXI/190/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

Uchwała nr XXI/190/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 Listopada 2019 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.  

W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 roku, i Zarządzeniem nr OR.0050.1.124.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2019 roku i Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2019 roku, Uchwałą nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2019 roku, Uchwałą nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.152a.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.189.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.197.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2019 roku, Uchwałą nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Uchwałą nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 września 2019 roku, Uchwałą nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.260.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.276.2019 Burmistrza Rogoźnia z dnia 14 października 2019 roku, Uchwałą nr XIX/153/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 października 2019 roku, Uchwałą nr XX/170/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.299.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 listopada 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.312.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 Listopada 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę                                   175.551,27

i ustala się na kwotę                                                                         87.026.767,71 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi                             87.026.767,71 zł

z tego:

1)     Dochody bieżące w kwocie                       82.306.796,38 zł

w tym:

a)     dochody na projekty finansowane z udziałem środków,

 • o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części
  związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 72.630,14 zł

 

2)     Dochody majątkowe w kwocie                  4.719.971,33 zł
a)   dochody na projekty finansowane z udziałem środków,

 • o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części
  związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 300.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 niniejszej uchwały.

 

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                  533.753,28 zł

i ustala się na kwotę                                                               89.246.719,27 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi   89.246.719,27 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 niniejszej uchwały.

 

 z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości          82.306.376,74 zł              

        w tym:

        a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 680.667,70 zł

 

2)   wydatki majątkowe w wysokości     6.940.342,53 zł

      w tym:

        a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części  związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 850.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 niniejszej uchwały.

 

3.§3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w kwocie 2.219.951,56 zł zostanie pokryty emisją papierów wartościowych i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

 1.  2.        Określa się łączną kwotę planowanych przychodów          4.841.103,45 zł
 2.  3.        Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów            2.621.151,89 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 niniejszej uchwały.

 

      4.   § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 5 „Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej

 • otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 niniejszej uchwały.

 

5. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 • § 8 „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr XXI/190/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 2019 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

 

DOCHODY

 1. 1.       W dziale 600 - Transport i łączność

Zwiększa się dochody o kwotę                                                                                                               235.985,67

Zwiększenie dotyczy rozdziału 60016 „ Drogi publiczne gminne”

( zawarte umowy porozumienia miedzy Nadleśnictwem Durowo na kwotę (+) 50.000,00

 • oraz Nadleśnictwem Oborniki na kwotę (+) 185.985,67).
 1. 2.       W dziale 750 - Administracja publiczna

zwiększa się dochody o kwotę                                                                                                                2.321,00

zwiększenie dotyczy rozdziału 75011 „Urzędy Wojewódzkie”.

Zwiększenia dokonano zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Wielkopolskiego

 ( Pismo nr FB-I.3111.388.2019.7, FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 05.11.2019 roku).

Zwiększony został plan dotacji celowej w rozdziale 75011 o kwotę 1.651,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę 670,00 zł zwiększono plan wydatków budżetowych na rok 2019 , które przeznacza się na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności ( Dz.U. poz. 1016).

 1. 3.       W dziele 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się dochody o kwotę 57.000,00

Zwiększenie dotyczy rozdziału 75615, w paragrafie 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 57.000,00

 1. 4.       W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę                                                                                               (-) 81.656,78

Zmiana dotyczy rozdziałów:

80101 „Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 22.043,22.

80104    „Przedszkola” - zmniejszenie o kwotę (-) 67.700,00

80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę (-) 36.000,00

Zmiany zostały wprowadzone na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

Powyższa zmiany dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

 1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę                                                                                               (-) 121.948,62

Zmniejszenia dotyczą rozdziałów:

85203 „ Ośrodki wsparcia” - zmniejszenie o kwotę (-) 104.948,62,

85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne” - zmniejszono o kwotę (-) 17.000,00

(Zmiany wprowadzono zgodnie z otrzymanym pismem wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.457.2019.7 oraz pismem nr FB-I.3111.465.2019.2).

 1. 6.       W dziale 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                                                 83.850,00

Zwiększenia dotyczą rozdziałów:

85502 „ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 80.000,00

85504”Wsparcie rodziny” - zwiększono o kwotę 2.850,00

85513 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” - zwiększono o kwotę 1.000,00

( zmiany wprowadzono zgodnie z otrzymanym pismem wojewody wielkopolskiego nr. FB-I.3111.465.2019.2, pismo nr FB-I.3111.460.2019.7, pismo nr FB-I.3111459.2019.7).

 

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę                                175.551,27 zł

 

WYDATKI

 

 1. 1.       W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zmiana dotyczy przeniesienia miedzy paragrafami

 dotyczy rozdziału 01095 „Pozostała działalność”.

( przeniesienie między paragrafami kwotę (+/-) 96,50 na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich).

 1. W dziale 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                                                                  255.437,98

Zmiany dotyczą rozdziałów:

60004 „Lokalny transport zbiorowy„ - zwiększono o kwotę 19.452,31

60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększono o kwotę 235.985,67

( zmian dokonano na wniosek złożony przez Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego).

 1. W dziale 750 - Administracja publiczna

zwiększa się wydatki o kwotę                                                                                                  2.321,00 zwiększenie dotyczy rozdziału 75011 „Urzędy Wojewódzkie”.

( zwiększenie o kwotę 2.321,00 zł zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego oraz przeniesienia miedzy rozdziałami na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w rozdziale 75022 zmniejszenie o kwotę (-) 2.179,12, w rozdziale 75095 „ Pozostała działalność” zwiększono o kwotę 2.179,12.

 

 1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa              

Dokonano przeniesienia między paragrafami (+/-) 16.000,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań .

 1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę                                                                                (-) 847.501,33

Zmniejszeń dokonano w rozdziałach:

80101 „ Szkoły podstawowe o kwotę (-)273.656,78,

80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono o kwotę (-) 16.000,00,

80104’ Przedszkola” - zmniejszono o kwotę (-) 197.000,00

80110 „ Gimnazja’ - zmniejszono o kwotę (-) 95.504,55

80113” Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszono o kwotę (-) 80.540,00

80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne” - zmniejszono o kwotę (-) 56.000,00

80149    „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - zmniejszono o kwotę (-) 46.500,00

80150 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - zmniejszono o kwotę (-)82.300,00

( Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych).

 1. 6.       W dziale 852 - Pomoc społeczna

Zmniejszono plan wydatków o kwotę                                                                                 (-) 112.948,62

Zmniejszeń dokonano w rozdziałach:

85203 „ Ośrodki wsparcia’ - zmniejszono o kwotę -95.948,62

85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zmniejszono o kwotę (-) 17.000,00

( zmiany zostały wprowadzono zgodnie z otrzymaną informacją od wojewody wielkopolskiego).

 1. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 38.460,00

Zmniejszeń dokonano w rozdziałach:

85401 „Świetlice szkolne - zmniejszono o kwotę (-) 26.200,00

85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - zmniejszono o kwotę (-)12.260,00.

 1. W dziale 855 - Rodzina

Zwiększono plan wydatków o kwotę                                                                                   83.850,00

Zwiększeń dokonano w rozdziałach:

85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono o kwotę 80.000 zgodnie z pismem wojewody wielkopolskiego.

85504 „ Wspieranie rodziny „ - zwiększono o kwotę 2.850,00 zł ( pismo wojewody wielkopolskiego)

 1. 9.       W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zmian dokonano w rozdziałach:

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód „ - zwiększono o kwotę 14.445,00,

90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach „ - zmniejszono o kwotę (-) 9.000,00

90095 „ Pozostała działalność” - zmniejszono o kwotę (-) 14.700,00

 1. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków o kwotę                                                                                   152.000,00

Zmiana dotyczy zwiększenia w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

( Wniosek Dyrektora RCK w Rogoźnie)

 1. W dziale 926 - Kultura fizyczna

Zmniejszono plan wydatków o kwotę                                                                                 (-) 19.197,31

Zmiany dotyczą rozdziału 92601 „ Obiekty sportowe” - zmniejszono plan wydatków na wniosek Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę                                               (-) 533.753,28 zł

Dokonano zmian w nw. załącznikach:

nr 1 „ Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok ”

Dokonano zwiększenia dochodówo kwotę 175.551,27 zł

 

nr 2 „ Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2019 rok”

Dokonanozmniejszenia wydatków o kwotę (-) 533.753,28 zł

 

nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2019 r.”

Deficyt w kwocie 2.219.951,56 zostanie pokryty emisja papierów wartościowych

 i wolnymi środkami z lat ubiegłych”

Łączna kwota planowanych przychodów 4.841.103,45 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów 2.621.151.,89 zł

 

Nr 4Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami”

Dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 35.777,62 zł

 

Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku”

Dokonano zwiększenia o kwotę 79.947,76 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf