Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 14/2012 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 maja 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 14/2012

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 maja 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radny H. Kuszak obecny od godz. 16.15. Radna R. Tomaszewska od godz. 17.45.

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.       Sprawozdanie z działalności finansowej podległych jednostek w zakresie działania Komisji:

                a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

                b) wystąpienie Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury,

                c) wystąpienie Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek                Oświatowych,

                d) dyskusja.

5.       Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

6.       Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

7.       Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki na podstawie listy obecności stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 5 głosamizaw obecności 5 członków Komisji.

 

Protokół nr 13/2012 został przyjęty jednogłośnie 5 głosamizaw obecności 5 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – sprawozdanie z działalności finansowej podległych jednostek w zakresie działania Komisji:

a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Informację z wykonania dochodów i wydatków jednostki budżetowej za 2011 rok złożyła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalska.

 

b) wystąpienie Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury,

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne za 2011 rok przedstawił Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury P. Szturmiński.

 

c) wystąpienie Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych W. Jaworski.

Sprawozdanie dotyczące wykonania planów finansowych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, dowozów uczniów do szkół, ZEAPO, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, świetlic szkolnych i pozostałej działalności za 2011 rok złożyła Główna Księgowa Zespołu Ekonimiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych A. Wenc. 

 

d) dyskusja

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy sprzedaż „Kuriera Rogozińskiego” jest tak słaba, że koszty druku i składu kwartalnika są czterokrotnie wyższe od uzyskiwanych przychodów z jego sprzedaży?

Dyrektor RCK odpowiedział, że sprzedaż „Kuriera Rogozińskiego” jest bardzo słaba. Dodał, że nie jest to gazeta typowo informacyjna, tylko jest to kwartalnik przedstawiający wydarzenia jakie mają miejsce na terenie gminy. W gazecie znajdują się informację dotyczące historii miasta i gminy Rogoźno.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał ile i na jaką kwotę zawartych jest umów zlecenia w RCK oraz w jakim paragrafie są one ujmowane?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że najwięcej umów zlecenia zawieranych jest w Ośrodku Kultury, które ujmowane są w §4170 Wynagrodzenia bezosobowe. W Ośrodku Kultury wynagrodzenia bezosobowe w 2011 r. wyniosły 137.097,72 zł i dotyczyły instruktorów orkiestry dętej, zespołów tanecznych, warsztatów plastycznych, grupy teatralnej oraz umów z artystami.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał o liczbę zawartych umów zlecenia?

Dyrektor RCK odpowiedział, że stałe zawartych jest ok. 40 umów zlecenia – członkowie orkiestry dętej oraz instruktorzy prowadzonych warsztatów.

Radny H. Kuszak w jaki sposób rozprowadzany jest „Kurier Rogoziński”?

Dyrektor RCK odpowiedział, że kwartalnik sprzedawany jest w muzeum oraz 20 punktach handlowych.

Radny H. Kuszak zaproponował, że aby rozpropagować sprzedaż kwartalnika może warto byłoby zorganizować roczny konkurs historyczny wśród szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Dyrektor RCK odpowiedział, że pomysł jest wart rozważenia, ale trzeba pamiętać o możliwości wykonania ksero. Jeden egzemplarz „Kuriera Rogozińskiego” kosztuje 5 zł.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy posiada rezerwę na wypłatę zasiłków z tytułu klęsk żywiołowych (przymrozki, susza) oraz kto decyduje o przeznaczeniu środków?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że w przypadków przymrozków i suszy informację otrzymywano z Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy utworzona jest rezerwa na wypłatę środków w przypadku wystąpienia pożaru?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że środki na wypłatę zasiłków dla pogorzelców przyznaje Burmistrz i Rada Miejska. Dodała, że rezerwa na ten cel nie jest tworzona.

Radny R. Szuberski dodał, że w przypadku zdarzeń losowych rezerwa na ten cel ustalona jest w budżecie gminy.

Radny H. Kuszak zapytał z jakimi problemami finansowymi boryka się RCK?

Dyrektor RCK odpowiedział, że nie ma pieniędzy na przeprowadzenie remontów, które wymagane są w Bibliotece, Muzeum i Ośrodku Kultury.

Radny H. Kuszak zapytał czy jeżeli remont w Muzeum nie zostanie przeprowadzony w najbliższym czasie to grożą jakieś sankcje prawne?

Dyrektor RCK odpowiedział, że obecnie nie ma żadnych sankcji prawnych. Są tylko zalecenia przeciwpożarowe.

Radny R. Szuberski zapytał czy RCK zwracało się do Komendanta Wojewódzkiego o zaniechanie niektórych czynności ze względu na zabytkowy budynek?

Dyrektor RCK odpowiedział, że nie występował w tej sprawie do Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej.

Radny R. Szuberski dodał, że wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego można za pośrednictwem Eksperta ds. Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego. 

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czego wynika różnica między subwencją a wydatkami w Gimnazjum nr ?

Główna Księgowa ZEAPO odpowiedziała, że subwencja na ucznia jest w określonej kwocie, a zapotrzebowanie szkoły na środki finansowe jest znacznie większe.

 

Następnie zrealizowano punkt 5 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesje Rady Miejskiej.

 

Projekt uchwały w sprawie budowy obwodnicy miasta Rogoźna przedstawił radny H. Kuszak.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

J. Radzikowski – Windbud sp. z o.o. poinformowała, że aby spełnić wszystkie normy odległości zostaną wybudowane elektrownie o mocy 2 mW. Minimalna odległość lokalizacji elektrowni wiatrowej wynosi 642 m, w pozostałych przypadkach odległości są większe. Poinformował, że po uchwaleniu planu przestrzennego w gminie zostanie przedłożony do zaakceptowania plan utwardzenia dróg dojazdowych do turbin.

Radny R. Szuberski powiedział, że mieszkańcy wsi Słomowo nie sprzeciwiali się budowie elektrowni wiatrowych. Zapytał czy zostały przeprowadzone badania przez ornitologów?

J. Radzikowski – Windbud sp. z o.o. odpowiedział, że wymogiem dla obszaru lokalizacji turbin wiatrowych było uzyskanie decyzji środowiskowych. Na spotkaniu z mieszkańcami zadeklarowano przeprowadzenie rocznego monitoringu ptaków i nietoperzy, który został wykonany. Wszystkie wymogi w tym zakresie zostały spełnione. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Sanepid zaaprobowali przedstawiony raport.

Radny R. Szuberski zapytał kto wykonywał monitoring ptaków i nietoperzy?

W. Mroziński – Windbud sp. z o.o. odpowiedział, że monitoring w zakresie ornitologicznym wykonywał zespół pod kierownictwem mgr inż. P. Wylegały, w zakresie chiropetroformy mgr R. Jaros. Wspomniane osoby są z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” w Poznaniu.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, że na PTOP „Salamandra” powołują się mieszkańcy Prusiec.

J. Radzikowski – Windbud sp. z o.o. poinformował, że w przypadku Prusiec monitoring ptaków miał być przeprowadzony przez innych ornitologów. Dodał, że firma nie może pozwolić by w okresie użytkowania turbiny wartej ok. 3 mln euro w pozwie cywilnym można byłoby podważyć prawomocność jej funkcjonowania.

Radny R. Szuberski powiedział, że odległości lokalizacji turbin wiatrowych nie są zbyt duże. Na spotkaniu w Pruścach, na którym mieszkańcy sugerowali aby elektrownie zostały zlokalizowane w odległości 4-5 tys. m. Przypomniał, że na wspomnianym spotkaniu poruszana była kwestia infradźwięków.

J. Radzikowski – Windbud sp. z o.o. odpowiedział, że uczestniczył w spotkaniu w Pruścach i pamięta jakie kwestie na nim były poruszane. Zawsze sugerowano, aby turbiny wiatrowe były lokalizowane w odległości pow. 500 m od zabudowań. W Polsce nie zostały określone normy odległości turbiny od zabudowy mieszkaniowej.

Radny R. Szuberski nadmienił, że obowiązuje norma dot. hałasu.

J. Radzikowski – Windbud sp. z o.o. odpowiedział, że norma dot. hałasu jest bardzo rygorystyczna. Dla lokalizacji omawianych turbin wiatrowych zawarta została norma 40 dB.  

D. Radzikowski – Windbud sp. z o.o. poinformował, że hałas 40 dB zamyka się w obrębie jaki obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Izofona 40 dB dotyczy najgorszej godziny w ciągu 8 godzin w nocy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

M. Mroziński – Windbud sp. z o.o. dodał, że zgodnie z otrzymaną decyzją środowiskową w ciągu 2 miesięcy po oddaniu elektrowni wiatrowej do użytkowania trzeba muszą zostać przeprowadzone poziomu hałasu rzeczywistego, które zostaną przedłożone Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

J. Radzikowski – Windbud sp. z o.o. nadmienił, że zdarza się iż społeczeństwo uważa iż firmy chcą naciągać obowiązujące normy i gdyby tak się stało zostałaby pociągnięta do odpowiedzialności. W polskim prawie ochrony środowiska zapisano, że jeżeli podmiot nie przestrzega zapisów ujętych w raporcie to wojewoda w postępowaniu sprawdzającym na wniosek Regionalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska może wyłączyć turbinę z użytkowania. Złamanie wspomnianych zasad, a następnie wykonywanie analizy przez niezależną jednostkę spowodowałoby wyłączenia turbin, co w konsekwencji doprowadziłoby do upadku firmy. Dodał, że w obrębie omawianego planu przestrzennego firma posiada umowy przyłączeniowe z operatorem, które pozwolą na realizację inwestycji.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał jakie korzyści poza wpływami z podatków będzie miała gmina po wybudowaniu wiatraków?

J. RadzikowskiWindbud sp. z o.o. odpowiedział, że podatek płacony od jednej turbiny wiatrowej oddanej do użytkowania w 2010 r. wynosił ok. 90 tys. zł, dla turbin oddanych do użytkowania w 2011 r. płacony jest podatek w kwocie ok. 112-130 tys. i jest on płacony od wartości początkowej wiatraków, a nie od wartości wiatraku po odliczeniu jego amortyzacji.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy będą montowano nowe czy używane turbiny wiatrowe?

J. RadzikowskiWindbud sp. z o.o. odpowiedział, że przy budowie turbin wiatrowych o mocy 2 mW nie ma możliwości, aby zamontować używane turbiny. Przy montażu używanych turbin operator wymaga tzw. windtestu turbiny, czyli pełnej zgodności produkowanej energii. Dodał, że w Gościejewie mają być wybudowane dwie turbiny wiatrowe i w wydanym pozwoleniu na budowę zapisano, że będą to turbiny firmy Vestas.

Radny R. Szuberski zapytał na jakim etapie jest sprawa budowy dwóch turbin w Pruścach?

J. RadzikowskiWindbud sp.z o.o. wyjaśnił, sprawa w Pruścach jest na tyle kontrowersyjna, na razie zostało zawieszone postępowanie i rozważana jest możliwość rezygnacji z wspomnianej lokalizacji.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy lokalizacja wiatraków zostanie przeniesiona w inne miejsce?

J. RadzikowskiWindbud sp. z o.o. wyjaśnił, że zmiana lokalizacji jest bardzo trudna ponieważ wówczas trzeba zmienić warunki punktu przyłączenia. Dodał, że dokumenty zostały wydane na Ruśce i dlatego nie da się przenieść lokalizacji wiatraków w inne miejsce.

Radny P. Wojciechowski zapytał kiedy zostaną wybudowane turbiny wiatrowe jeżeli radni uchwalą omawiany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

J. RadzikowskiWindbud sp. z o.o. odpowiedział, że trudno określić precyzyjny termin budowy, gdyż podjęta uchwała musi przejść procedurę opublikowania w dzienniku urzędowym oraz musi się uprawomocnić. Dodał, że do czerwca 2013 r. musi zostać zgłoszone rozpoczęcie budowy wiatraków.

Radny P. Wojciechowski zapytał jaki obszar obejmuje omawiany plan przestrzenny?

Ł. Kruk – Windbud sp. z o.o. odpowiedział, że plan przestrzenny obejmuje obszar 352 ha, a pod budowę jednej turbiny potrzeba 2.500 m².

Burmistrz Rogoźna dodał, że na obszarze objętym planem zostanie wybudowanych 6 turbin, a gdyby chciano wybudować ich większą liczbę wówczas Rada Miejska musiałaby zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

J. RadzikowskiWindbud sp. z o.o. nadmienił, że nie ma możliwości wybudowania większej liczby turbin, ponieważ lokalizacja budowanych turbin została ściśle określona. Każda zmiana lokalizacji wiąże się ze zmianą strefy hałasu.

P. Hałaburdzin poinformował, że przyjęta zasada zapisu w miejscowym planie przestrzennym lokalizacji turbin jest najbardziej przejrzysta z możliwych. W planie zostały ściśle wskazane lokalizacje wszystkich planowanych turbin i w ramach tego planu nie dopuszcza się translokacji turbin. Zmiana lokalizacji turbin wymagałaby zmiany miejscowego planu przestrzennego i ponownego przeprowadzenia całej procedury planistycznej.

J. RadzikowskiWindbud sp. z o.o. dodał, że Burmistrz Rogoźna w wydanej decyzji środowiskowej określił dokładne lokalizacje siłowni wiatrowych.

Radny H. Kuszak zapytał co zyskają mieszkańcy Gminy Rogoźno na wybudowaniu wiatraków?

J. RadzikowskiWindbud sp. z o.o. odpowiedział, że to co każdy z mieszkańców zyska po wybudowaniu turbin zależy od radnych. Wybudowanie turbin nie tworzy zbyt dużo nowych miejsc pracy, gdyż potrzebny na miejscu jest tylko serwis techniczny. Realizując omawianą inwestycję będzie trzeba wybudować i utwardzić drogi, w tym gminne, a które będą służyły wszystkim mieszkańcom gminy. Co roku będą wpływały również podatki, które zostaną przeznaczone zgodnie z uchwaloną ustawą budżetową.

Radny P. Wojciechowski zapytał o drogi dojazdowe do wież turbin?

J. RadzikowskiWindbud sp. z o.o. wyjaśnił, że właścicielem dróg dojazdowych na obszarze śródpolnym będzie firma Windbud, ale wszystkie inne potrzebne drogi będą modernizowane nakładami finansowymi firmy, a ich właścicielem w dalszym czasie będzie jej zarządca.

Radny H. Kuszak zapytał czy właścicielami gruntów na których mają zostać wybudowane siłownie wiatrowe są osoby prywatne?

J. Radzikowski – Windbud sp. z o.o. odpowiedział, że właścicielami gruntów na których będą budowane turbiny są trzy osoby prywatne i będą miały płaconą coroczną dzierżawę. Dodał, że z wybudowanych dróg będą korzystali również rolnicy, ponieważ firmie drogi potrzebne są do budowy siłowni oraz zapewnienia ich przejezdności dla serwisu. Dzierżawa płacona jest również za grunty na których położone jest okablowanie siłowni wiatrowej.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy firma Windbud sp. z o.o. byłaby zainteresowana budową siłowni wiatrowych na terenach gminnych?

J. Radzikowski – Windbud sp. z o.o. odpowiedział, że firma jest zainteresowana lecz obecnie są dwie przeszkody. Umowy przyłączeniowe ważne są głównie do 2013 r. i 2014 r. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem energetycznym, najpierw trzeba uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a następnie wystąpienia z wnioskiem do operatora o wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz warunków zabudowy. Obecnie nie ma możliwości otrzymania warunków przyłączenia, gdyż system energetyczny nie ma możliwości przyjęcia produkowanej energii. Być może warunki przyłączenia firma będzie mogła uzyskać po 2014 r., gdyż wiele firm posiada warunki przyłączenia jednak siłownie wiatrowe nie są budowane.

Radny P. Wojciechowski zapytał w jakie przychody uzyskują właściciele gruntów na których budowane są elektrownie wiatrowe?

 J. Radzikowski – Windbud sp. z o.o. odpowiedział, że ceny są zróżnicowane ze względu na lokalizację i wynoszą od 15-55 tys. zł/ 1 szt./rok. Od 2014 r. przyjmowany będzie nowy tręd i budowane będą siłownie wiatrowe o mocy 3 mW.

Radny R. Szuberski zapytał czy firma energetyczna na bieżąco płaci za dostarczaną energię elektryczną?

J. Radzikowski – Windbud sp. z o.o. odpowiedział, że sposób płatności uzależniony jest od zawartej umowy. Firma negocjuje umowy przyłączeniowe kompleksowo. Bank finansujący inwestycje żąda podpisania umowy z operatorem na okres kredytowania inwestycji. Problem płacenia po czasie powstaje w sytuacji, gdy jest domniemanie iż element elektrowni miał wpływ na wyłączenie GPZ (główny punkt zasilający) i koszty z tym związane.

Radny R. Szuberski powiedział, że straty odnoszą właściciele przyległych do siłowni wiatrowych terenów, gdyż wartość tych działek spada.

J. Radzikowski – Windbud sp. z o.o. odpowiedział, że firma stara się zawsze lokalizować turbiny w obszarach gminy, w których nie jest planowany rozwój infrastruktury i zabudowy mieszkaniowej. Dodał, że zawsze był przeciwny wydawaniu decyzji związanych z siedliskiem, ponieważ są one bardzo kosztochłonne dla gminy.

 

W związku z przybyciem Dyrektora ZEAPO W. Jaworskiego przewodniczący Z. Chudzicki zapytał z czego wynika różnica między kwotą subwencji, a wydatkami Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że trzech nauczycieli uzupełniało etaty w innych placówkach, a zgodnie z przepisami prawa otrzymują wynagrodzenie z placówki w której są zatrudnieni. Dotychczas w budynku Gimnazjum mieściło się mieszkanie pracownicze, które było użytkowane i chcąc je ogrzać trzeba było ogrzewać cały budynek szkoły. Z racji wprowadzonej pełnej automatyki ogrzewania w bieżącym roku koszty ogrzewania powinny ulec znacznemu zmniejszeniu.

Radna R. Tomaszewska zapytała co stanie się z opróżnionym mieszkaniem?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że mieszkanie zostało opróżnione a Dyrektor Gimnazjum nr 1 ma przedstawić koncepcję zagospodarowania tych pomieszczeń. Dodał, że nie zamierza się wprowadzać do niego kolejnych lokatorów ponieważ generuje to stratę dla gminy. Pomieszczenia mogłyby zostać przeznaczone na zajęcia indywidualne dla uczniów.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy ogrzewanie zostanie wyłączone całkowicie?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że ogrzewanie nie zostanie wyłączone całkowicie, tylko w dniach wolnych od nauki będzie włączone tzw. grzanie dyżurne.  

Radna R. Tomaszewska zapytała czy nie można było wykonać osobnego ogrzewania dla mieszkania?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że ogrzewanie zostało podłączone w taki sposób, iż na tzw. dyżurne grzanie można było włączyć tylko w nowszym budynku.

Radna R. Tomaszewska zapytała jaki koszt generowało ogrzewanie starego budynku szkoły?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że oba budynki są podobne kubatorowo, czyli ogrzewanie budynku generowało ok. 1/3 kosztów ogrzewania. 

Radny P. Wojciechowski zapytał ile wynosi całkowity koszt ogrzewania?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że koszt ogrzewania za 2011 r. wyniósł 120 tys. zł, a powinien wynosić ok. 70 tys. zł.

Radna R. Tomaszewska zapytała kiedy wyprowadził się lokator?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że lokator wyprowadził się w tym roku. Gdyby w gimnazjum było o 3-4 oddziałów więcej to wówczas subwencja byłaby wyższa i koszt jednostkowy byłby niższy.

Radna R. Tomaszewska nadmieniła, że w Gimnazjum Nr 2 również ubywa uczniów.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że na wniosek Komisji Rewizyjnej przygotował zestawienie w którym wykazał ile dopłaca się poza subwencję. Do oświaty poza subwencją dołożono 2.644 tys. zł. Po analizie wskaźników dopłat w innych gminach okazało się że Gmina Rogoźno nie odbiega znacząco od innych gmin w kraju. Dotacja do szkół podstawowych wyniosła 1.608 tys. zł, a dla gimnazjów 1.036 tys. zł. Na oddziały przedszkolne, które są zadaniami własnymi gminy wydano 909.590 zł, na przedszkola 3.309.458 zł, dowozy uczniów do szkół – kwota 866.920 zł, ZEAPO – kwota 550.138 zł, dokształcanie nauczycieli – kwota 87.058 zł, stołówki szkolne 560.304 zł, fundusz socjalny dla emerytów kwota 125.857 zł, świetlice szkolne – kwota 485.377 zł, pomoc materialna dla uczniów – kwota 76.065 zł, utrzymanie boiska „Orlik” - kwota 85.100 zł.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy z nauczycielami, którzy uzupełniają etat można byłoby zawrzeć umowy na 1/2 etatu?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że aby to trzeba wypowiedzieć warunki płacy i pracy. Jeżeli nauczyciel nie przyjmie tych warunków, to gmina musi wypłacić mu odprawę. W gimnazjum nauczyciele posiadają wyższy stopień awansu zawodowego.

Radny R. Szuberski zapytał ile wyniosła różnica w pozycji płace dla nauczycieli między uchwalonym a wykonanym budżecie gminy na 2011 r.

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że odpowie na to pytanie w terminie późniejszym gdyż w tej chwili nie dysponuje taką informacją.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały zmiany Uchwały Nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” oraz projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Maja piękna zagroda” omówił radny P. Wojciechowski.

Radny P. Wojciechowski wniósł autopoprawkę na mocy której §4 otrzymał brzmienie: laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.

Przewodniczący Z. Chudzicki zaproponował, aby w §2 następujące punkty otrzymały brzmienie:

1) Burmistrz Rogoźna lub Jego Zastępca,

2) Przewodniczący Rady Miejskiej lub Jego Zastępca.

Burmistrz Rogoźna zaproponował aby w §2 punkt 6 otrzymał brzmienie: przedstawiciel Rogozińskiego Centrum Kultury.

Radny R. Dworzański zapytał z dlaczego powołuje się aż tak liczną kapitułę konkursu? Dodał, że może dojść do sytuacji iż jedna osoba będzie przedstawicielem kilku instytucji. 

Radny P. Wojciechowski wyjaśnił iw poprzednich latach dochodziło do sytuacji iż z różnych względów brakowało osób do objazdu zgłoszonych do konkursu nieruchomości.

Radny H. Kuszak zauważył, że w uchwale powinien znaleźć się zapis o terminie powiadomienia członków kapituły o terminie objazdu zgłoszonych do konkursu nieruchomości. W regulaminie zapisano iż zwycięzca konkursu może wziąć w nim ponownie udział dopiero po 3 latach, dlatego może warto byłoby wprowadzić zapis iż zwycięzca konkursu będzie członkiem kapituły konkursu.

Radny R. Dworzański powiedział, że nie znalazł się zapis mówiący kto jest przewodniczącym kapituły.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że przewodniczący kapituły konkursu może zostać wybrany na pierwszym posiedzeniu kapituły.

Radny R. Szuberski powiedział, że jest to powrót do tego co proponował były radny Z. Nowak. Dodał, że cieszy się iż radca prawny podpisał projekty uchwał, ponieważ przed kilku laty została wydana negatywna opinia o projekcie uchwały, który mimo tego został przegłosowany. Następnie sprawa była rozpatrywana przez sąd administracyjny. Nadmienił, że uważa iż §6 powinien mieć brzmienie: wykonanie uchwały powierza się kapitule konkursu.

Zgłoszone poprawki do § 2 zostały przyjęte 4 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Gospodarki, finansów i Rolnictwa przedstawił Przewodniczący Z. Chudzicki. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok omówiła Zastępca Skarbnika Gminy I. Kaniewska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy I. Kaniewska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy I. Kaniewska.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6 – sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Z. Chudzicki poinformował o zaproszeniu na II Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa RKS „Wełna” z udziałem drużyn radnych i pracowników samorządowych powiatu obornickiego, który odbędzie się 23.06.2012 r. o godz. 14.00 na stadionie klubu. 

Burmistrz Rogoźna poinformował, że 29.05.2012 r. o godz. 18.00 na stadionie RKS „Wełna” odbędzie się mecz pomiędzy Młodzieżowa Drużyną Piłkarską z Tulczyna, a Drużyną Trampkarzy z RKS „Wełna”. Mecz rozegra młodzież w wieku 13-14 lat.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 13 czerwiec 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf