Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 34/2013 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 19 czerwca 2013 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ nr 34/2013

z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 19 czerwca 2013 r. o godz. 16.00

 

XXXIV Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 19 czerwca 2013 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że przedstawiciel młodego pokolenia, uczeń Zespołu Szkół w Parkowie, Jarosław Uwarow, został laureatem i zdobywcą I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Losy Bliskich i Losy Dalekich. Życie Polaków w latach 1914-1989”. Dodał, że Jarek jako jeden z pięciu laureatów konkursu otrzymał dyplom i nagrodę książkową ufundowaną przez Prezydenta Rzeczpospolitej B. Komorowskiego. Ponadto otrzymał stypendium fundacji Armii Krajowej w Londynie i zaproszenie do udziału w wycieczce na Monte Casino, gdzie wraz z Delegacja Rządową 18 maja 2014 roku gościć będzie w 70-tą rocznicę historycznej bitwy. Dodał, że sukces ten jest także sukcesem rodziców, nauczycieli a także wspaniałą promocją naszej Gminy. Przewodniczący Rady Z. Hinz i Burmistrz Rogoźna złożyli gratulacje i podziękowania laureatowi konkursu, rodzicom, dyrektor szkoły oraz nauczycielowi historii. 

K. Działo, nauczyciel Zespołu Szkół w Parkowie poinformował, że spośród 600 prac zgłoszonych do konkursu, zakwalifikowane do finału zostały 33 prace, z czego dwie były autorstwa uczniów Zespołu Szkół w Parkowie: Jarosława Uwarowa i Martyny Soloch pt. ,,Szlak Trudnych Przeznaczeń”.

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz złożył podziękowania p. P. Grabowskiej, odchodzącej ze stanowiska podinspektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, a która z dniem 1 lipca br. rozpocznie pracę w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4. Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5. Stan realizacji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy:

a) wystąpienie przedstawiciela gminy,

b) dyskusja.

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym,

b) uchylenia uchwały nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r.,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok.

 Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

 

Radny M. Kutka wniósł o rozszerzenie pkt 4 o: pytania do Burmistrza Rogoźna i radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Wniosek radnego M. Kutki został przyjęty 8 głosami ,,za” przy 4 głosach ,,przeciw’’ i 3 głosach ,,wstrzymujących’’ w obecności 15 radnych – został przyjęty.

Innych uwag do porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad uległ zmianie zgodnie z naniesioną poprawką.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że uwagi do treści protokołu zgłosił radny R. Szuberski i zostały one uwzględnione.

Innych uwag do treści protokołu nie wniesiono.

Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 12 głosami ,,za’’ przy 3 głosach ,,wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

IV. Pytania do Starosty, radnych Rady Powiatu Obornickiego, Burmistrza i radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny A. Nadolny zapytał czy od poprzedniej sesji odbywały się z Burmistrzem Rogoźna rozmowy dotyczące rozbudowy Szpitala Powiatowego w Obornikach? Jeśli rozmowy były prowadzone to jakie sprawy zostały ustalone?

Starosta Powiatu Obornickiego oświadczył, że od czasu ostatniej sesji nie odbyły się żadne rozmowy. Poinformował, że w owym czasie do Starostwa wpłynęło pismo Burmistrza Rogoźna, o którym wspomniał na poprzedniej sesji.

Radny A. Nadolny zapytał czy radni mogą poznać treść owego pisma?

Starosta Powiatu Obornickiego odczytał treść pisma Burmistrza Rogoźna.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy po przeniesieniu Zespołu Szkół Agrobiznesu do budynku Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego powiat z tego tytułu odnotował oszczędności, o których wcześniej informowano? Poprosił o szczegółowe podanie następujących informacji:

- kosztów przeniesienia szkoły,

- kosztów utrzymania przez Starostwo pustego budynku po ZSA,

- kosztów ogrzewaniem budynku w okresie zimowym.

Zapytał również czy podjęte działania opłaciły się Starostwu?

Starosta Powiatu Obornickiego poprosił radnego P. Wojciechowskiego o skierowanie na piśmie zadanych pytań, ponieważ nie może w tej chwili udzielić tak szczegółowych odpowiedzi.

Radny P. Wojciechowski przychylił się do propozycji Starosty Powiatu Obornickiego.

Starosta Powiatu Obornickiego w związku z przeprowadzoną zmianą organizacji pracy szkół Starostwo zaoszczędziło znaczne środki finansowe. Koszty bieżące działalności  oświatowej radykalnie się zmniejszyły w stosunku do lat poprzednich. Dodał, że udział w tym ma przeniesienie szkoły, choć wynik końcowy może nie być zadowalający, ponieważ Starostwo poczyniło znaczne jednorazowe nakłady finansowe. 

 

V. Stan realizacji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

Informację o stanie realizacji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Rogoźno przedstawiła Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Ryga – pisemna informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Poinformowała, że 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.  Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z nowego sytemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska. W związku z powyższym pojawiły się nowe obowiązki Gmin (zgodnie z UCP), w których Gminy:

- zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

- obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

- nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

- ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

- tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

- zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

- prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dodała, że zgodnie z nowelizacją ustawy, Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W praktyce oznacza to, że właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą podpisywali indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarta zostanie przez Burmistrza Rogoźna, z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu na świadczenie tych usług. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani ponosić na rzecz Gminy opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych, na terenie na którym położone są ich nieruchomości.

Poinformowała, że Gmina Rogoźno, podobnie jak wszystkie gminy w Polsce, jest w trakcie wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wspomniała, że Rada Miejska w Rogoźnie na sesji w miesiącu grudniu 2012 r. podjęła uchwały, które stanowią podstawę do wdrożenia od 1 lipca 2013 roku na terenie naszej gminy nowego systemu gospodarowania odpadami, a są to:

    Uchwała Nr XXX/207/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012r., w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno, ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 30 stycznia 2013, poz. 1067,

•    Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 23 stycznia 2013, poz. 749

•    Uchwała Nr XXX/209/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012r., w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 30 stycznia 2013, poz. 1068

•    Uchwała Nr XXX/210/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012r.w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 30 stycznia 2013, poz. 1069,

    Uchwała Nr XXX/211/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 30 stycznia 2013, poz. 1070
Na sesji w miesiącu lutym Rada Miejska wprowadziła zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno, oraz w uchwale dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. Zmiany wprowadzone były w zakresie częstotliwości wywozów odpadów komunalnych z terenów zabudowy wielorodzinnej.

Dodała, że z treścią uchwał można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - / - oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - www.rogozno.pl - zakładka  „Gospodarka Odpadami”. Na powyższej stronie zamieszczono druk deklaracji do pobrania oraz informację dla mieszkańców na temat nowego systemu.

Poinformowała, że chcąc przybliżyć mieszkańcom zasady i konieczność wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz pracownicy Urzędu uczestniczyli wielokrotnie w organizowanych zebraniach wiejskich, wspólnot mieszkaniowych oraz zebraniach różnych organizacji. Dodała, że sugestie i głosy zgłaszane przez mieszkańców były pomocne przy podejmowaniu działań w zakresie gospodarki odpadami na terenie naszej Gminy.

Wyjaśniła, że wdrażany system obejmie obecnie tylko i wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Nieruchomości niezamieszkałe tj. firmy, czy domki letniskowe będą rozliczane za wytwarzane przez siebie odpady, na dotychczasowych zasadach, czyli będą musiały posiadać umowę na odbiór śmieci z wybraną przez siebie firmą. Od 18 lutego br. na terenie Gminy Straż Miejska oraz pracownicy Urzędu roznosili deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje były przekazywane właścicielom, użytkownikom oraz zarządcom nieruchomości, zamieszkującym na obszarze Gminy Rogoźno. Do właścicieli nieruchomości zamieszkujących poza terenem naszej Gminy, deklaracje zostały wysyłane za pośrednictwem poczty. Akcję dostarczania deklaracji do mieszkańców zakończono w pierwszym tygodniu kwietnia br. Poinformowała, że w określonym przez Radę Miejską terminie dot. składania deklaracji tj. do dnia 31 marca 2013 złożono blisko 80% deklaracji, które. będą stanowiły podstawę do określenia wysokości płaconej przez mieszkańców stawki za odpady komunalne w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, który zacznie obowiązywać od 1 lipca br.

Powiedziała, że do wypełnienia i złożenia deklaracji zobowiązani byli właściciele, współwłaściciele nieruchomości i użytkownicy wieczyści, jak i zarządcy nieruchomości wspólnej oraz jednostki lub osoby posiadające nieruchomość w zarządzie. Dodała, że podstawowymi informacjami, które należało zawrzeć w trakcie wypełniania deklaracji były oświadczenia o wyborze zbierania odpadów w sposób selektywny lub nieselektywny, a także podanie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz obliczenie stawki opłaty. Podała że w bazie nieruchomości wg stanu na dzień  7.06.2013 r., na terenie miasta zarejestrowano 1343 nieruchomości zamieszkałych, na terenie wiejskim zarejestrowano 1473 nieruchomości zamieszkałych, obejmujące zarówno zabudowę wielorodzinną jak i jednorodzinną.

Wyjaśniła, że w związku z brakiem dostarczenia przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano pierwsze wezwania do 388 właścicieli nieruchomości. W wyniku tego 289 właścicieli złożyło deklaracje. Dodała, że do  właścicieli nieruchomości, którzy mimo wezwania nie złożyli deklaracji, wysłane zostało  drugie wezwanie a kolejno jeśli w przypadku dalszego uchylania się od obowiązku złożenia deklaracji wszczęte zostanie postępowanie, co wynika z art. 6o ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

Poinformowała, że wraz z deklaracjami do mieszkańców dostarczone zostały ulotki informacyjne dotyczące podstawowych informacji w zakresie nowego systemu tj.:

- poinformowania mieszkańców na temat wyboru metody opłaty, czyli iloczynu stawki  

  określonej w uchwale Rady Miejskiej i liczby mieszkańców zamieszkujących daną         

  nieruchomość,

- wysokości opłat, które ponosić będą mieszkańcy w związku z funkcjonowaniem nowego systemu,

- wskazania terminów oraz rachunku , na który należy dokonywać opłat,

- określenia częstotliwości odbiorów odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych,

- wskazania podstawowych informacji na temat zasad segregacji.

Powiedziała, że mając na uwadze to, że na terenie Gminy Rogoźno funkcjonuje zabudowa wielorodzinna i mieszkańcom tych nieruchomości należy również stworzyć możliwość zbierania odpadów w sposób selektywny, a co za tym idzie ponoszenia niższych kosztów, Urząd Miejski zwrócił się do zarządców Wspólnot z propozycją przekazania gniazd do selektywnej zbiórki. Część Wspólnot zadeklarowała skorzystanie z zaproponowanego rozwiązania.

Wyjaśniła, że zarządzanie całym systemem wiąże się z organizacją odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także ze stworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu niezbędna jest również obsługa administracyjna. Dlatego też konieczne było zatrudnienie 2 pracowników, w tym jednego do weryfikacji deklaracji i naliczania opłat oraz jednego do Wydziału Finansowego.

Poinformowała, że w dniu 17 kwietnia 2013r. ogłoszony został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogoźno, okres wykonania zadania 2 lata, termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 maja 2013.

Wyjaśniła, że zgodnie ze specyfikacją zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie z podziałem na:

1. odpady niesegregowane zmieszane (kod odpadu 20 03 01)

2. odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 150101, 150102, 150104, 150105, 150106)

3. odpady segregowane – szkło (kod 150107, 200102)

4. odpady segregowane – papier i tektura (kod 150101, 200101)

5. odpady zielone (kod 200203, 200108)

6. odpady niebezpieczne – przeterminowane leki (kody 200131, 200132)

7. odpady komunalne obejmujące: chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe (kody 200127, 200128, 200136, 200135, 200133, 200134, 200128, 200129, 200130, 200307, 160103).

Dodała, że częstotliwości odbioru określone zostały zgodnie z uchwalonym, przez Radę Miejską Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

Wyjaśniła, że w ramach ogłoszonego przetargu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do gospodarstw domowych worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz wyposażyć nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (pojemniki) w przypadku, jeśli Właściciel nieruchomości nie posiada pojemnika i jednocześnie wyrazi taką zgodę. Zasady dostarczenia, finansowego rozliczenia i forma własności pojemników do zmieszanych odpadów komunalnych, pozostaną wyłącznie po stronie Wykonawcy i właścicieli nieruchomości.

Zasady, ilości i pojemności pojemników na poszczególne nieczystości zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku. Na wykonanie powyższego zadania złożone zostały dwie oferty. Zgodnie z załącznikiem ZP 12 do SIWZ wstępne zestawienie ofert przedstawia się następująco:

- Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwiński, ul. Boguniewska 8, 64-610     Rogoźno- wartość zadania brutto -3.072.000,00 zł,

- Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław- 2.687.999,90 zł brutto.

Przyjęto, szacunkową liczbę mieszkańców w wielkości 16.000.

Wyjaśniła, że w przeliczeniu na osobę miesięczna stawka w przypadku firmy ZUKiT H. Siwiński wynosi 8 zł, w przypadku firmy ALBA 6,99 zł.

Poinformowała, że w związku z brakami, w złożonej ofercie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Alba S.A, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, firma została wezwana do uzupełnienia dokumentów, do dnia 11 czerwca 2013r., po czym nastąpić może podpisanie umowy z wykonawcą spełniającym wszystkie warunki wymagane przepisami prawa. Pozostałe koszty wchodzące w skład opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I. Koszty obsługi administracyjnej systemu:

1. Koszty pracownicze - nowy system gospodarki odpadami wymagał zatrudnienia          pracowników - 2 etaty - koszty wynagrodzenia i pochodnych w przeliczeniu na mieszkańca     0,30 na osobę/m-c,

2. Koszty wyposażenia stanowiska pracy - komputery, biurka, itp. - 0,03 na osobę/m-c,

3. Koszty zakupu programów komputerowych - 0,02 na osobę/m-c,

4. Koszty zakupów materiałów biurowych (papier, toner, koperty, druk ulotek i deklaracji, konserwacja kserokopiarek, itp.) -0,02 na osobę/m-c,

5. Wysyłka deklaracji, ulotek, wezwań, informacji - 0,04 na osobę/m-c,

6. Koszty postępowań egzekucyjnych - 0,30 na osobę/m-c.

Dodała, że w kosztach obsługi nie ujęto takich pozycji jak np. - zużycie energii, koszty paliwa i amortyzacja samochodu przy rozwożeniu deklaracji i ulotek na terenach wiejskich oraz kosztów pracowniczych pozostałych pracowników Urzędu, uczestniczących w pracach w zakresie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

II. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych- które docelowo winny zostać utworzone.

Wyjaśniła, że od dnia 1 lipca 2013 roku podstawową zasadą w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami będzie prawidłowa segregacja odpadów u źródła, czyli bezpośrednio w domach. Odpady zmieszane będą gromadzone w pojemnikach (kubłach) i odbierane co 2 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Dla budynków w zabudowie wielorodzinnej:

a) położonych na obszarze miasta Rogoźna będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

b) położonych na obszarze miasta Rogoźna liczących powyżej 40 osób - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

c) położonych na obszarze miasta Rogoźna liczących do 40 osób - nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

d) położonych na terenach wiejskich liczących do 150 mieszkańców - nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

e) położonych na terenach wiejskich liczących powyżej 150 mieszkańców - nie rzadziej niż raz w tygodniu”.

Odpady komunalne zbierane selektywnie u źródła na terenach:

a) zabudowy jednorodzinnej gromadzone w workach, będą odbierane z terenów nieruchomości 1 raz w miesiącu,

b) zabudowy wielorodzinnej gromadzone w pojemnikach, będą odbierane z terenów nieruchomości nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

Nadmieniła, że do końca czerwca br. planowane jest dostarczenie mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów, a także ulotki informacyjnej dotyczącej właściwej segregacji odpadów.

Poinformowała, że biorąc pod uwagę jak wiele wątpliwości i pytań rodzi budowa nowego systemu gospodarki odpadami, należy stwierdzić, że Gmina Rogoźno podjęła wszystkie możliwe działania, tak by funkcjonowanie systemu nie było zbyt uciążliwe dla mieszkańców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Rogoźno, Urząd starał się monitorować i na bieżąco rozwiązywać sprawy budzące niejasności i indywidualnie podchodzić do zgłaszanych problemów. Największe wątpliwości budziła kwestia wypełnianych deklaracji, co do ilości osób zamieszkałych i faktycznie przebywających pod danym adresem oraz kto winien składać deklarację - właściciel czy użytkownik posesji, w przypadku gdy właściciel nie zamieszkuje na terenie naszej Gminy.

Powiedziała, że wszystkie terminy wskazane przez ustawodawcę w zakresie wprowadzenia systemu gospodarki odpadami zostały przez Gminę Rogoźno zachowane, tak by z dniem 1 lipca funkcjonował nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Radny M. Połczyński zapytał czy firma ALBA S.A postąpiła zgodnie z prawem, zawierając umowę z podwykonawcą z Szamocina?

Inspektor B. Ryga wyjaśniła, że przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Zostały otwarte oferty, z których wynikają  rożne stawki. Dodała że Gmina jest na etapie weryfikacji dokumentów złożonych przez firmy startujące w przetargu. W związku z brakami jaki pojawiły się w dokumentacji firmy ALBA S.A,  Burmistrz Rogoźna wystąpił o uzupełnienie braków i złożenie wyjaśnień. W kwestii lokalizacji bazy wyjaśniła, że rozporządzenie mówi, że firma chcąca przystąpić do przetargu na odbiór odpadów komunalnych, musi mieć zlokalizowaną bazę w odległości do 60 km od granicy gminy od której chce odbierać odpady. Dodała, że w dokumentacji firmy ALBA jest umowa dzierżawy z podwykonawcą z Szamocina na udostępnienie bazy.

Radny R. Szuberski zapytał czy od 1 lipca firma, która wygrała przetarg będzie wykonywała zadania związane z odbiorem śmieci? Czy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostało zawarte stwierdzenie o możliwości wykonywania zadania przez podwykonawcę? Zapytał czy podwykonawca jest zakładem budżetowym, i czy zakład budżetowy może wykonywać zadania poza własną gminą? Jaką bazą dysponuje firma, która wygrała przetarg i w jakiej odległości od Gminy Rogoźno ma swoją siedzibę? Czy baza firmy, która wygrała przetarg jest wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie? Zapytał czy mieszkańcy Gminy Rogoźno mogą być pewni, że od 1 lipca br. nieczystości będą od nich odbierane?

Inspektor B. Ryga wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy przetarg nie został rozstrzygnięty i nie można mówić, która firma została wyłoniona. Gmina jest na etapie otwarcia ofert i  badania dokumentów. Dodała, że w późniejszym czasie Gmina wybierze najkorzystniejszą ofertę i podpisze umowę z firmą, która spełnia wszystkie wymagane warunki. W specyfikacji nie wykluczono podwykonawcy usług, czyli podwykonawca jest dopuszczony. W specyfikacji należało wskazać, które z wyszczególnionych zadań będzie odbywało się z pomocą podwykonawcy i taką informację firma złożyła. Dodała, że o tym czy podwykonawca jest zakładem budżetowym mówią przepisy o gospodarce komunalnej oraz należy odnieść się do Statutu. Wyjaśniła, że jest to zakład budżetowy powołany przez organ gminy do celów użyteczności publicznej, czyli może prowadzić działalność tylko i wyłącznie na terenie własnej Gminy. Nadmieniła, że wszystkie firmy, które składały dokumenty w przetargu musiały również złożyć oświadczenie co do bazy, sprzętu i wyposażenia, którym dysponują. Dodała, że Gmina takie oświadczenia w dokumentacji przetargowej posiada. Zapewniła, że z dniem 1.07.2013 r. nowy  system gospodarowania odpadami będzie funkcjonował, choć istnieje wątpliwość czy będzie już podpisana umowa z wykonawcą zadania. Dodała, że od 1 lipca pełną odpowiedzialność za wywóz odpadów ponosi gmina. 

Radny R. Szuberski zapytał z terenu jakiej gminy pochodzi zakład budżetowy i czy będzie mógł na terenie Gminy Rogoźno wykonywać zadania?

Inspektor B. Ryga odpowiedziała, że Gmina Rogoźno zwróciła się do firmy z prośbą o przesłanie statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamocinie, z którego będzie jednoznacznie wynikać w jakim zakresie i czy poza terenem własnej gminy zakład może świadczyć usługi.

Radny M. Połczyński zapytał kto będzie odbierał odpady od mieszkańców po 1 lipca br., jeżeli do tego czasu umowa nie zostanie podpisana?

Inspektor B. Ryga odpowiedziała, że gmina może podjąć negocjacje z firmą, która do czasu podpisania umowy będzie odbierać odpady od mieszkańców.

Radny R. Kinach zapytał czym spowodowany jest odbiór raz w tygodniu odpadów zmieszanych z terenów wiejskich, a z terenów miejskich raz na dwa tygodnie?

Inspektor B. Ryga odpowiedziała, że częstotliwość odbioru odpadów wynika z uchwał podjętych przez radnych Radny Miejskiej w Rogoźnie.

Radny M. Kutka zapytał czy każdy mieszkaniec płacący za odpady w terminie, będzie musiał dodatkowo ponosić koszt 0,30 zł za prowadzone postępowania egzekucyjne wobec osób, które za odpady nie płacą?

Inspektor B. Ryga wyjaśniła, że koszty te zostały uśrednione w przypadku gdyby koszty postępowania egzekucyjnego miały miejsce. Jeżeli postępowania egzekucyjne nie będą prowadzone to koszt ten nie będzie wkalkulowany w stawkę.

Radny M. Kutka zapytał czy osoby płacące za odpady w terminie, będą musiały dodatkowo ponosić koszt 0,30 zł/m-c/os. za postępowanie egzekucyjne wobec osób, które za odpady nie płacą?

Inspektor B. Ryga odpowiedziała, że mieszkańcy będą płacić 8 zł.

Radny H. Janus zapytał ile worków dostaną mieszkańcy i jak będzie przebiegała segregacja odpadów?

Inspektor B. Ryga wyjaśniła, że informacje na temat ilości, wielkości, pojemności i kolorów worków zostały określone w regulaminie, który obowiązuje. Dodała, że co do ilości worków gmina w specyfikacji podała szacunkową ilość mieszkańców i worków, które mają zostać im dostarczone. Gmina zaznaczyła, że  nadmiar worków, którymi firma będzie dysponować ma zostać dostarczony do Urzędu, aby w razie potrzeby mieszkaniec mógł worek odebrać.

Radny H. Janus zapytał czy jeżeli liczba mieszkańców, którzy nie będą segregować odpadów będzie wzrastać i wpływy do budżetu gminy z tego tytułu będą większe, to czy istnieje szansa że opłata za odpady zostanie obniżona?

Inspektor B. Ryga wyjaśniła, że przetarg ogłoszony został w formie ryczałtu, w przeliczeniu na 16.000 mieszkańców. Zgodnie z planem wojewódzkim oraz informacjami z Głównego Urzędu Statystycznego, firma kalkulując ceny do przetargu  zdaje sobie sprawę z tego, że musi każdą ilość odpadów od mieszkańców odebrać. Gmina założyła wzrost liczby mieszkańców oraz możliwość zmiany przez mieszkańców sposobu gromadzenia odpadów. Dodała, że na dzień dzisiejszy ok. 5-10% mieszkańców nie segreguje śmieci.

 

b) dyskusja.

E. Kiełpiński zapytał czy gmina przewiduje finansowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że na chwilę obecną gmina kieruje się uchwałą podjęta przez radnych, z której wynikają następujące stawki: 8 zł/os./m-c za odpady segregowane i 14 zł/os./m-c za odpady niesegregowane. Dodał że z racji podjętej już uchwały na chwilę obecną nie ma możliwości stosowania jakichkolwiek ulg. Nowelizacja ustawy dopuszcza stosowanie upustów, także  m.in. z racji wielodzietności rodzin.  Nadmienił, że gdy system będzie funkcjonował i będzie można go ocenić, gmina rozważy możliwość wprowadzenia różnorodnych stawek.

Redaktor M. Żak zapytała, czy na osiedlu pozostanie wszystko bez zmian?

Inspektor B. Ryga odpowiedział, że gmina zwróciła się do zarządców nieruchomości, w tym także do Spółdzielni Mieszkaniowej z propozycją kupna lub dzierżawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, jednak do dnia dzisiejszego Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zajęła stanowiska w tej sprawie.

Radny Z. Chudzicki zapytał czy obecne altanki śmietnikowe na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej nie są za małe, aby pomieścić wszystkie kubły do segregacji odpadów? Zapytał czy gmina ma pomysł na rozwiązanie tego problemu i czy były na ten temat prowadzone rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową? Dodał, że do jednej altanki przynależą 3 bloki mieszkaniowe.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że zgodnie z zapisami ustawy pojemniki do zbiórki odpadów zabezpieczyć musi: właściciel, zarządca, dzierżawca itd. Problem ten musi rozwiązać Spółdzielnia Mieszkaniowa, a nie gmina. Dodał, że gmina występowała z pismami do Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, ale nie zajęła stanowiska w tej sprawie.

Radny M. Kutka poinformował, że na spotkaniu klubów radnych „Rogoźno Nasza Gmina” i „Rogoźno Nasze Miasto”, poruszony został temat ulg dla rodzin wielodzietnych i w stosownym czasie radni wniosą poprawki do uchwał.

Sołtys Sołectwa Garbatka K. Nikodem zapytał w jaki sposób będą odbierane odpady, które pozostają po imprezach plenerowych? 

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że odpowiedzialnym za uprzątniecie odpadów jest organizator imprezy. Gmina odpowiedzialna jest za wywóz śmieci z terenów stale zamieszkałych.  Właściciele domków letniskowych, restauracji, hoteli, itd. muszą podpisać umowę z firmą, która będzie od nich odbierać odpady. Taka sama zasada obowiązuje organizatora imprezy plenerowej.

Radny H. Janus dodał, że organizatorem Turnieju Wsi jest Rogozińskie Centrum Kultury.

E. Kiełpiński dodał, że biedne rodziny obecnie nie mają środków na odbiór odpadów. Zwrócił uwagę, że  uliczka koło p. Niedźwiedzia jest bardzo zaśmiecona, a po podwyżce będzie jeszcze gorzej.  Na nic zdaje się sprzątanie Straży Miejskiej, skoro następnego dnia uliczka jest na nowo  zaśmiecona.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wysokość opłat nie ma z tym nic wspólnego z wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach. Każdy mieszkaniec za odbiór odpadów będzie musiał płacić, a gmina każdą ilość odpadów odebrać.

 

VI. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski. 

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXXIV/253/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

b) uchylenia uchwały nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r. – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny M. Kutka zapytał jakie dotychczas koszty poniosła gmina w związku z podjęciem pierwszej uchwały?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że w tej chwili nie może podać dokładnych wartości, ponieważ nie ma przy sobie odpowiednich materiałów. Stan zaangażowania w momencie rozwiązania umowy wyniósł ok. 40%.

Burmistrz Rogoźna dodał, że gmina podpisała umowę na sporządzenie planu. Właściciele terenów wpłacili na rzecz gminy darowiznę, wiec z racji tego gmina nie poniosła żadnych kosztów.

 

        Uchwała Nr XXXIV/254/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r., podjęta została 10 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy I. Kaniewska.  

     Radny M. Kutka zapytał czym spowodowana jest zmiana dotycząca „dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo” z 10.000 zł na kwotę 85.000 zł ?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że projekt uchwały przygotowywany został przez Skarbnik Gminy i trudno jest mu odpowiedzieć na to pytanie. Proponowane zmiany spowodowane są  wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami oraz budową dróg.

Radny R. Szuberski poprosił o wyjaśnienie zasadności dodania § 13a „Określa się sumę w wysokości 6.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania”. Zastępca Skarbnika poprosiła o możliwość wyjaśnienia zapisu po przerwie.

Radny H. Janus dodał, że w uchwale nie było zapisu mówiącego o wysokości zaciąganych zobowiązań, więc z jakiego powodu proponuje się kwotę 6.000.000 zł?

Radny M. Kutka zapytał czy po przegłosowaniu tego zapisu uchwały Burmistrz Rogoźna będzie mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 6 mln zł, bez wcześniejszej konsultacji i zgody Rady Miejskiej?

Zastępca Skarbnika odpowiedziała że upoważnienie do zaciągania zobowiązań do kwoty 6 mln zł ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej. Dodała, że zostało ono analogicznie przeniesione do uchwały budżetowej.

Radny R. Szuberski zapytał czy w wieloletniej prognozie finansowej jest taka sama kwota?

Zastępca Skarbnika odpowiedziała, że kwoty nie są takie same.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Obrady wznowiono o godz. 17.50.

      Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że zmiana kwoty wydatków, której będzie mógł dokonywać Burmistrz z 10.000 zł do 85.000 zł wynika z faktu, iż po przetargu koszt budowy drogi w m. Dziewcza Struga wynosi ok. 315.000 zł, więc wolną kwotą będzie ok. 85.000 zł.  Poinformował, że ogłoszony został również przetarg na remont ul. Długiej, a w budżecie na ten cel zarezerwowane jest 800.000 zł, mimo iż wartość kosztorysowa prac jest znacznie wyższa. Nadmienił, że wspomniana kwota 85.000 zł ma stanowić rezerwę, i jeżeli zajdzie taka potrzeba zostanie przeniesiona z budowy drogi w m. Dziewcza Struga, na remont drogi na ul. Długiej.

      Zastępca Skarbnika wyjaśniła, że upoważnienie, do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 6 mln zł, dotyczy zadań zapewniających ciągłość działania jednostki. Dodała, że w roku ubiegłym takie upoważnienie również było Burmistrzowi przyznane, a jego wysokość wynosiła  6.500.000 zł. Na proponowaną kwotę 6 mln zł składają się następujące zobowiązania wynikające z: umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a pozostała kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań zapewniających funkcjonowanie jednostki, tj. zakup energii, wody i innych mediów.

Radny H. Janus zapytał czy jeżeli umowa zostanie podpisana z firmą Alba, to czy Urząd zapłaci kwotę wynikającą z umowy jednorazowo za dwa lata z góry?

Zastępca Skarbnika odpowiedziała, że płatność nie zostanie uiszczona jednorazowo, jednak umowa ma obowiązywać przez dwa lata.

Radny H. Janus zapytał czy kwota 3.000.000 zł wystarczyna wykonanie całego zadania?

Zastępca Skarbnika odpowiedziała, że kwota 3 mln zł potrzebna  jest na podpisanie umowy na odbiór odpadów, a potrzebne są jeszcze środki na podpisanie umów na zakup energii, wody itd. Dodała, że dotyczy to zobowiązań, które przechodzą z roku bieżącego na rok następny.

Radny M. Kutka zapytał czy jeśli planowane 800.000 zł wystarczy na remont ul. Długiej, to czy  kwota 85.000 zł zostanie przeniesiona?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jeśli nie będzie potrzeby, to pieniądze nie zostaną przeniesione.

Radny H. Janus przypomniał, że w 2010 r. w okresie wakacyjnym zostały zwołane trzy sesje nadzwyczajne. Dodał, że uważa iż lepiej zwołać sesję nadzwyczajną, niż zapewniać tak wysokie środki.

Radny M. Kutka powiedział, że z zapisu uchwały wynika, iż kwota 85.000 zł może zostać przeniesiona na każdą inną inwestycję.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że chodzi tylko i wyłącznie o zabezpieczenie środków na remont ul. Długiej, gdyż na żadne inne inwestycje środki nie są potrzebne.

Radny H. Janus w imieniu klubów radnych wniósł aby Burmistrz mógł dokonywać zmian w planie wydatków jednorazowo do kwoty 10.000 zł i wysokość zobowiązań, które Burmistrz może samodzielnie zaciągać ustalić na kwotę 3.000.000 zł. W razie potrzeby może zostać zwołana sesja nadzwyczajna.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że w roku ubiegłym otrzymał od Rady Miejskiej upoważnienie do zaciągania zobowiązań do kwoty 6.500.00 zł.

Radny H. Janus zapytał dlaczego upoważnienie nie zostało uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2013?

Zastępca Skarbnika odpowiedziała, że upoważnienie zostało udzielone w trakcie 2012 r.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że jedna z ofert na odbiór odpadów komunalnych przewyższała kwotę 3 mln zł.

Radny H. Janus zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 5 minut przerwy.

Wniosek radnego H. Janusa jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych – został przyjęty.

 

Ogłoszono 5 minut przerwy.

 

      Radny H. Janus w imieniu klubów radnych wniósł o dokonanie następujących zmian:

      - w pkt 7 podpkt b otrzymał następujące brzmienie: „majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 85.000 zł z zadania budowa drogi w Dziewczej Strudze, na budowę ul. Długiej,

      - w pkt 8 otrzymał brzmienie: „określa się sumę w wysokości 3.100.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania”.

      Wniosek radnego H. Janusa 7 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych - został przyjęty.

      Radny H. Kuszak powiedział, że określenie iż zmian można dokonywać na rzecz ul. Długiej, nie było potrzebne, ponieważ Burmistrz Rogoźna zadeklarował iż zmiany będą dotyczyć wyłącznie tej ulicy. Dodał, że uważa iż wprowadzone ograniczenie nie było potrzebne.

 

                      Uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok, podjęta została 7 głosami „za” przy 8 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

     VII. Interpelacje i zapytania radnych.

     Interpelacja nr 1/06/2013 radnych A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego H. Janusa, Radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki, o treści: „W nawiązaniu do odpowiedzi Burmistrza Rogoźna z dnia 20 maja 2013r. przesłanej w ślad za pismem nr BR.0003.13.2013GP z dnia 24 maja 2013r. ponownie wnosimy o wyjaśnienie stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem naszej wcześniejszej interpelacji (ul. Brzozowa). W świetle uregulowań prawnych potwierdzonych orzecznictwem, przywołany przez Pana zapis z rejestru gruntów ma wyłącznie charakter techniczno – deklaratoryjny a co za tym idzie nie stanowi podstawy do samodzielnego ustalenia i rozstrzygnięcia tyt. prawnego nieruchomości. Wobec powyższego, ponownie wnosimy o dokonanie właściwego ustalenia stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości w świetle obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem chwili, w której ta nieruchomość powstała.” - kserokopia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

   

      VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej na interpelację radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki, radnego A. Nadolnego, radnego R. Kinacha o treści: „W odpowiedzi na interpelację Nr 1/2013 grupy radnych złożoną na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 29 maja 2013r. wyjaśniam co następuje: w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Regulaminie Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały Nr LV/388/210 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno, przewidziane są uprawnienia zarówno dla przewodniczącego, jak również radnych samorządu gminnego. W świetle powyższych przepisów ustawodawca wskazuje, że do podstawowych obowiązków przewodniczącego rady, należy ustalenie porządku obrad (art. 20 ust.1 ust. oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie), zaś rada może ów porządek zmienić , co jest zgodne z art. 20 ust. 1ausg i § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie. Reasumując nadal uważam, że powinniśmy wszyscy respektować aktualnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. ” – kserokopia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radny M. Kutka zapytał czy gdyby Przewodniczący Rady rozszerzył porządek obrad zgodnie ze złożoną propozycją, to czy wówczas nie respektowałby prawa.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że ustalanie porządku obrad należy do jego kompetencji i będzie realizował przedstawiony porządek obrad, który Rada ma prawo zmienić.

Radny M. Kutka zapytał czy każdorazowo będzie musiał wnosić o zmianę w porządku obrad?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nie wie czy radny będzie na każdej sesji wnosił zmiany.

Radny M. Kutka powiedział, że interpelacja została złożona z uwagi na mieszkańców, którzy przychodząc na sesję i muszą czekać po kilka godzin do punktu wolne głosy i wnioski, aby przedstawić swoje problemy. Nadmienił, że nie rozumie dlaczego Przewodniczący Rady nie respektuje czasu i zdrowia mieszkańców i nie chce wprowadzić proponowanych zmian.

Przewodniczący Rady Z. Hinz dodał, że Gmina Rogoźno jako jeden z niewielu samorządów w taki sposób realizuje porządek obrad. Zwrócił uwagę, iż Regulamin Rady Miejskiej nie przewiduje, iż w trakcie sesji mają być zadawane pytania Staroście i radnym Rady Powiatu Obornickiego. Dodał, że obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest dbanie o organizację pracy Rady i sprawny przebieg sesji.

Radny H. Janus przypomniał, że w poprzedniej kadencji zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych przesunięto na koniec porządku obrad. Powiedział, że nie rozumie dlaczego Przewodniczący Rady, tak bardzo broni swojego stanowiska w tej sprawie. Zapytał co stoi na przeszkodzie aby punkt porządku obrad został rozszerzony.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy Przewodniczący Rady nie nadużywa swoich uprawnień? Przewodniczący jest przedstawicielem Rady Miejskiej i powinien przychylić się do woli większości radnych.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że ustawodawca powołał po to samorząd i dał określone formy działalności, aby na sesji Rady Miejskiej były załatwiane konkretne sprawy, nie wykluczając oczywiści dyskusji z mieszkańcami. Taka możliwość na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie istnieje w punkcie wolne głosy i wnioski i takiego porządku obrad należy się trzymać. 

Radny A. Nadolny dodał, że Rada Miejska jest po to, aby służyć mieszkańcom i w wyjątkowych sytuacjach, np. z uwagi na długi czas trwania sesji należy dać mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się we wcześniejszym czasie.

Radny A. Jóźwiak dodał, że należy pozostać przy dotychczasowym porządku obrad, a w razie potrzeby zawsze można porządek obrad zmienić.

Radny M. Kutka dodał, że jeśli porządek obrad nie zostanie zmieniony, to każdorazowo będzie wnosił o jego zmianę.

Radna R. Tomaszewska dodała, że dla radnych nie jest problemem, że obrady trwają 2, 3 lub więcej godzin. Należy liczyć się z czasem mieszkańców, którzy mogą mieć problem z późnym powrotem z obrad do domu.

Radny M. Kutka wyjaśnił że z uwagi na poszerzenie punktu obrad, czas trwania sesji na pewno nie ulegnie zmianie.

Radny A. Olenderski zwrócił uwagę, że pewien zakres prac komisji został skrócony i przeniesiony   na sesję. Dodał, że mieszkańcy mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i na nich przedstawiać swoje problemy.

 

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrz Rogoźna na interpelację radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki, radnego A. Nadolnego, radnego R. Kinacha o treści: „Odpowiadając na wniosek o zmianę w budżecie gminy Rogoźno złożony pod postacią interpelacji na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 29 maja br. przez grupę sześciu radnych, informuję, że Burmistrz Rogoźna nie jest organem uprawnionym do dokonywania zaproponowanych zmian w uchwale budżetowej. Zmian tych może dokonać poprzez głosowanie Rada Miejska, jednak pragnę zauważyć, że w przypadku uchwalenia wspomnianej zmiany, realizacja zadania stanowiącego jej przedmiot, czyli renowacja figury Matki Bożej przy Rondzie Józefa Melzera, nie mieściłaby się w katalogu celów publicznych wymienionych w artykule 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Artykuł ten precyzuje przedsięwzięcia, które mogą być realizowane z wykorzystaniem środków budżetowych samorządu gminnego. Na zakończenie pragnę poinformować Wysoką Radę, że  wspomniane figura została już poddana kompleksowym pracom restauratorskim i w konsekwencji w dniu 15 bm. zainstalowana na nowej granitowej kolumnie w dotychczasowym miejscu przy Rondzie Józefa Melzera”. – kserokopia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radny H. Janus powiedział, że Burmistrz jest organem władnym do dokonywania zmian w uchwale budżetowej. Rada Miejska może wprowadzić zmiany w budżecie, poprzez zgłoszenie poprawek do przedłożonych projektów uchwał.

 

IX. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że na czerwcowym posiedzeniu omówiono sytuację i stan leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w nadleśnictwach: Durowo, Łopuchówko i  Oborniki oraz wdrożenie systemu gospodarowania odpadami w celu utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno.  Poinformował, że gośćmi posiedzenia byli nadleśniczy ww. nadleśnictw, którzy przekazali szeroki zasób wiedzy z zakresu omawianego tematu.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poinformował, że wyjazdowe posiedzenie komisji poświęcone było następującym tematom: funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Budziszewku oraz projektom i planom organizacyjnym szkół. Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty przedstawiła informację na temat wszystkich projektów planów organizacyjnych placówek oświatowych. Dodał, że na posiedzeniu radna R. Tomaszewska zgłosiła następujące wnioski: o możliwość wymiany 6 okien i naprawy schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Budziszewku oraz o przeanalizowanie możliwości przygotowania i złożenia wniosku do Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu, w sprawie pozyskania środków na budowę hali widowiskowo-sportowej w Rogoźnie, lub boiska ze sztuczną nawierzchnią. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że tematem czerwcowego posiedzenia była analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2012/2013. dowóz uczniów do szkół obsługiwany jest przez 8 autobusów i jeden bus, które poruszają się po 8 trasach. Wartość umowy na dowóz uczniów do szkół wynosi 848.495,73 zł.

 

X. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej – stanowi załącznik nr 9 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – stanowi załącznik nr 10 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 28.05.2013 r. do 17.06.2013 r. załącznik nr 11 do protokołu.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy wszystkie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej są realizowane zgodnie z planem?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wszystkie prace realizowane są zgodnie z założeniem planu.

Radny R. Szuberski zapytał dlaczego składowisko odpadów w Kopaszynie nie funkcjonuje tak jak zakładano i czy gmina ma jakieś problemy w związku z tym?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że ostatnie Zgromadzenie Wspólników Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Wągrowcu poświęcone było podwyższeniu udziałów, które zostały wniesione przez Gminę Rogoźno w roku ubiegłym. Na składowisku w Kopaszynie nastąpiła zmiana technologii i obecnie Zarząd Spółki przygotowuje niezbędną dokumentację. Dodał, że termin zakończenia budowy składowiska planowany jest na połowę 2014 r. 

Radny R. Szuberski zapytał kiedy budowa składowiska miała zostać zakończona?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w listopadzie 2012 r.

 

XI. Wolne głosy i wnioski.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na sesji Rady Miejskiej w Obornikach, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie porozumienia w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Dodał, że w najbliższym tygodniu porozumienie zostanie podpisane i z dniem 1 sierpnia 2013 r. uruchomiona zostanie komunikacja miejska miedzy Rogoźnem a Obornikami. Poinformował, że dnia 27 czerwca 2013 r. o godz. 21:00 zostanie poświęcona odrestaurowana figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia przy rondzie J. Melzera.

Radny M. Połczyński zapytał czy środki przeznaczone na remont figury były wystarczające?

Radny P. Wojciechowski odpowiedział, że na pokrycie kosztów renowacji brakowała kwota 5 tys. zł. Została przeprowadzona dodatkowa zbiórka pieniędzy i uzyskane środki wystarczyły na pokrycie kosztów remontu. Dodał, że powołany Komitet Odnowy Figury Matki Bożej zadecydował, że renowacja figury zostanie sfinansowana ze środków zebranych wśród parafian i mieszkańców Rogoźna.

Radny M. Połczyński zaprosił wszystkich na mszę św. dla niepełnosprawnych, która odbędzie się 30 czerwca 2013 r. o godz. 14:00 w parku w Siernikach.

Radny R. Kinach poinformował, że w miesiącu marcu w Wągrowcu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółek Wodnych, na którym zgłosił wniosek o czyszczenie rzeki Wełny. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez 60 delegatów i przesłany został do Zarządu Spółek Wodnych w Szamotułach, gdzie został pozytywnie rozpatrzony i rzeka Wełna zostanie czyszczona w miesiącu sierpniu br.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że pieniądze samorządu są pieniędzmi publicznymi, a nie politycznymi, ponieważ nie pochodzą z dotacji od partii politycznych.

Radny P. Wojciechowski dodał, że komitet organizacyjny wspólnie z księdzem proboszczem zadecydował, że figura będzie remontowana ze środków przekazanych przez parafian.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że biuletyn informacyjny nie jest biuletynem Burmistrza. Burmistrz Rogoźna realizuje to co Wysoka Rada przegłosowała.

M. Pokorzyński powiedział, że w ostatnim czasie pojawiało się wiele informacji dotyczących Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna” i Zarządu Klubu. Wiele z nich oczerniało ludzi związanych z Klubem. Przedstawił treść pisma z dnia 22.02.2013 r. z jakim członkowie Komisji Rewizyjnej RKS „Wełna” zwrócili się o udostępnienie materiałów, które chcieli poddać kontroli. Następnie odczytał treść odpowiedzi Zarządu Klubu na w/w pismo, w którym poinformowano, iż Zarząd nie może spełnić wszystkich oczekiwań dotyczących udostępnienia materiałów. Poinformował, że w dniu otrzymania pisma od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej K. Ludyni, odbyło się także spotkanie działaczy Klubu – J. Kruk i M. Pokorzyński, z Przewodniczącym KR K. Ludynią. Pan A. Michalski nie przyjął zaproszenia na spotkanie. Nadmienił, że z inicjatywą organizacji spotkania wystąpił p. K. Ludynia. Ze spotkania została sporządzona przez M. Pokorzyńskiego i J. Kruka, na którym K. Ludynia poinformował, że pismo pod którym się podpisał nie było jego autorstwem. Złożenie podpisu pod owym pismem wymógł na nim Sekretarz KR Z. Chudzicki, a także poinformował, że jest przez niego manipulowany. M. Pokorzyński odtworzył nagranie audio spotkania, o którym informował. W dalszej części wypowiedzi odczytał treść kolejnego pisma członków Komisji Rewizyjnej, które było odpowiedzią na pismo Zarządu Klubu.

Radny H. Kuszak zapytał, czy wszystkie osoby biorące udział w nagraniu były trzeźwe?

M. Pokorzyński odpowiedział, że tak, tylko na nagraniu są zakłócenia.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał, czy p. Ludynia wyraził zgodę na nagranie rozmowy?

M. Pokorzyński odpowiedział, że nie pytał p. Ludynii o zgodę. Następnie odczytał treść pisma Komisji Rewizyjnej, a które dotyczyło wszczęcia kontroli w RKS „Wełna”. W zaistniałej sytuacji Prezes Zarządu RKS „Wełna” zwrócił się do Starosty Powiatu Obornickiego z pismem, które dotyczyło nadzwyczajnego zebrania członków klubu. Zwrócił uwagę, że członkiem Klubu jest osoba, która czynnie w nim uczestniczy i opłaca regularnie składki członkowskie, a na zebranie przybyły osoby, które nie miały uiszczonych składek. Poinformował, że dnia 31.03.2008 r. wpłynęło pismo członków Klubu, którzy wnioskowali o odwołanie Zarządu Klubu. Pod owym pismem podpisał się także p. Z. Chudzicki, a deklarację członkowską złożył 25.06.2009 r.  Poinformował, że p. Z. Chudzicki twierdzi iż posiada dokumenty potwierdzające jego wcześniejsze członkostwo. W dalszej części wypowiedzi odczytał treść pisma z jakim zwrócili się do Zarządu Klubu trenerzy RKS „Wełna”, a które dotyczyło budowy boiska treningowego.

E. Kiełpiński zapytał co stało się z pieniędzmi, które zaplanowane były na remont chodnika?  Dodał, że lepszym rozwiązaniem jest aby odpady od mieszkańców odbierała firma p. H. Siwińskiego, która zna teren gminy.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że ze względu na brak środków w budżecie remont chodnika nie został zrealizowany.  Dodał, że trudno określić kiedy chodnik zostanie naprawiony. W kwestii odbierania odpadów komunalnych wyjaśnił, że sprawę regulują przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i gmina zobowiązana była ogłosić przetarg.

E. Kiełpiński poinformował, że już nigdy nie przyjdzie na obrady sesji, ponieważ radni zamiast  wspólnie podejmować decyzję, kłócą się i nic dobrego z tego nie wynika.

Sołtys Sołectwa Garbatka zaprosił na festyn, który odbędzie się 30.06.2013 r. na boisku sportowym  Garbatce.

Radny R. Kinach poinformował, że w kwietniu br. wystąpił z poprawką do budżetu gminy, a która dotyczyła budowy chodnika na ul. Lipowej, jednak wniosek większością Rady nie został przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi p. M. Pokorzyńskiego powiedział, że Prezes RKS „Wełna” swoim wystąpieniem sam się kompromituje i pogrąża. Nadmienił, że po zarzutach jakie stawiane są Prezesowi Klubu, powinien sam podać się do dymisji. Powiedział, że nie ma zgody na samowolę, bezprawie i decyzje podejmowane przez Pana Prezesa jednoosobowo. Dodał, że najpierw Pan Prezes musi rozliczyć się z wydawanych środków finansowych, a później wrócą do dyskusji.

Następnie Pan Wiceprzewodniczący Rady podziękował Zastępcy Burmistrza za szybką reakcję w sprawie naprawy lampy oświetleniowej  przy Szkole Podstawowej  nr 3.

M. Pokorzyński poprosił o skonkretyzowanie zarzutów, które kierowane są pod jego adresem.

Radny R. Kinach w imieniu mieszkańców ul. Smolary poprosił o wyrównanie drogi oraz podniesienie kilku płyt i studzienek kanalizacyjnych.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że sprawą zajmie się Zastępca Burmistrza.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy studzienka na ul. Seminarialnej została naprawiona?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że została zamontowana nowa pokrywa studzienki.

Redaktor M. Żak zapytała kiedy uruchomiona zostanie komunikacja miejska między Rogoźnem a Obornikami?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że podczas sesji informował kiedy zostanie uruchomiona komunikacja.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że komunikacja uruchomiona zostanie z dniem 1 sierpnia br.

 

XII. Zakończenie. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19:10

Protokół sporządziły: M. Markiewicz

mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 20 sierpnia 2013 r.

 

 

drukuj pobierz pdf