Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 2/2014 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r. o godz.7.15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ Nr 2/2014

 

z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz.7.15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

 

II Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. H. Janusa na wniosek Burmistrza Rogożna p. R. Szuberskiego.

 

1.       Otwarcie sesji stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus.

 

Przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 14 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Nieobecny radny K. Nikodem. (obecny od godz. 7:25).

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

  1. Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok.

4.       Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.

5.       Wolne wnioski i informacje.

6.       Zamknięcie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

4.       Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.

Jako pierwszy głos zabrał radnym P. Wojciechowski, który poinformował, że w poprzednim porządku obrad sesji projekt tej uchwały został wycofany z porządku obrad. Zapytał, czy zadanie wykonania rozbudowy monitoringu na Promenadzie, które było w tym projekcie uchwały uwzględnione zostało na chwile obecną zaniechane, czy będzie to w przyszłym budżecie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zostało uzgodnione burmistrzem, że w prezentowanym projekcie uchwały znajdą się tylko najpotrzebniejsze zmiany, która na chwilę obecną są potrzebne. Dodała, że jeśli chodzi o monitoring, to ma to pochodzić z uchylenia uchwały o pomocy dla Powiatu Obornickiego (100 000 zł na budowę chodnika). Nadmieniła, że ze względu na aurę jaką panuje na zewnątrz zadanie to zostanie zaplanowane w budżecie 2015 roku.

Burmistrz R. Szuberski wyjaśnił, że w projekcie uchwały uwzględnione zostały tylko najbardziej potrzebne i konieczne zmiany taki jak: wypłacenie pensji dla pracowników oświaty czy wykonanie oświetlenia świątecznego.

Radny J. Łatka poprosił o wyjaśnienie zapisu 11 wydatków projektu uchwały „w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zwiększa się wydatki o kwotę 134.409,70 zł”.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka wyjaśniła, że zadanie zostało zakończone chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej. Dodała, że ostatnią płatność mogła otrzymać po przeprowadzonej kontroli, podczas które stwierdzono na podstawie taryfikatora, że został naruszony art. 144 i 67 Zamówień publicznych, w związku z powyższym zgodnie z wytycznymi UE nalicza się kary finansowe w zależności od skali przewinienia, w tym przypadku było to od 25 do 5 %. Nadmieniła, że chodzi o zmianę terminu zamówienia, który nie był uwzględniony w SIWZ-ie na etapie przygotowania przetargu. Dodała, że był to zarzut i była korekta na kwotę 21.932,38 zł.  Pani Skarbnik poinformowała również, że drugi zarzut dotyczył aktualizacji projektu II etapu budowy kanalizacji i tego, że wykonawca został wybrany z wolnej ręki.

Radny Z. Chudzicki odniósł się do zapisu „w dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 14.821,01 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami na kwotę +/-86.400 w tym: zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych o kwotę +61.800,00 zł”.

Zapytał, czy kwota ta została źle zaplanował, czy wniosków tych było tak dużo, że kwotę tę należało zwiększyć o 61.000 zł?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że środki te zdjęte zostały z wynagrodzeń tylko i wyłącznie dlatego, że wystąpiło dużo zasiłków chorobowych.

Przewodniczący H. Janus poprosił o wyjaśnienie zapisu „w dziale oświata i wychowanie zwiększa się dochody 34.797,00 zł z tytułu zwrotu dotacji (+) 10.247 zł”.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że chodzi tutaj o zwrot dotacji przez Przedszkole Motylek. Dodała, że przeprowadzona kontrola postawiła zarzut zbyt dużej ilości dzieci. Dotacja udzielona została na 30 dzieci a maksymalna liczba dzieci w przedszkolu może wynieść 24.

Przewodniczący H. Janus powiedział, że w wielu działach widać wzrost kwot za energię. Zapytał, czy kwota za energię wzrosła czy zmalała?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na etapie przygotowywania projektu środki zaplanowane zostały według przewidywanego wykonania za 2013 rok. Dodała, że w grudniu został rozstrzygnięty przetarg i przystąpiono do Gołańczyńskiej Grupy Zakupowej. Dodała, że pieniędzy na energie powinno wystarczyć natomiast z pewnością nie będzie z tego tytułu żadnych oszczędności.

Przewodniczący Rady poprosił również o wyjaśnienie zapisu „zmniejszono dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę -137.000 zł”.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to związane właśnie z Przedszkolem Motylek ponieważ na etapie projektu Przedszkole zgłosiło, że na tym etapie planuje dotację dla 30 dzieci a w związku tym, iż kontrola wskazała, że maksymalną dotację dostaje się dla 24 dzieci. Przedszkole na chwilę obecną pobiera dotację na 17 dzieci.

Przewodniczący Rady poprosił również o wyjaśnienie zapisu „w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 77.150,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic przy szkołach podstawowych +60.000 zł”.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pieniądze są również po dochodach. Wyjaśniła, że otrzymała wniosek dyrektorów szkół o dofinansowanie doposażenia świetlic, wniosek skierowany został do Ministerstwa Finansów ( wniosek złożony został na 107.000 zł), w ubiegłym tygodniu otrzymano odpowiedź, że dofinansowanie będzie na kwotę 60.000zł. Dodała, że w związku z ty, pilne jest wydanie tych pieniędzy jeszcze w tym roku.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

5.       Wolne wnioski i informacje.

Głos zabrał Burmistrz R. Szuberski, który podziękował radnym za przybycie. Dodał, że następne spotkanie planowane jest na dzień 10.12. Nadmienił, że częstotliwość spotkań spowodowana jest procedurą uchwalania budżetu, aby mógł on być jak najszybciej uchwalony.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o złożeniu ankiety oraz o dostarczeniu zdjęcia.

Radny K. Nikodem zapytał, czy trwa jeszcze akcja równania dróg gruntowych?

Zastępca burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że tak, choć teraz pogoda utrudnia trochę prace.

Radny J. Łatka zapytał, czy byłaby taka wola Pana burmistrza aby młodzież ponadgimnazjalna korzystała nieodpłatnie z gimbusów?

Burmistrz odpowiedział, że omówi temat z dyr. ZEAPO  i do końca tygodnia udzieli odpowiedzi.

 

 

6.       Zakończenie obrad.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej H. Janus zakończył obrady II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Obrady zakończono o godz. 7:45.

Protokół sporządziła Marika Markiewicz

Rogoźno, dnia 5 grudnia 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf