Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

Uchwała nr IX/92/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 roku i Uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.        Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.099.443,63 zł i ustala się na kwotę 76.962.173,61 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 76.962.173,61 zł z tego:

1)        Dochody bieżące w kwocie 75.188.457,61 zł w tym:

a)        dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 65.312,47 zł

2)        Dochody majątkowe w kwocie  1.773.716,00 zł

a)      dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 300.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.099.443,63 zł i ustala się na kwotę  78.067.429,72 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 78.067.429,72 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

 z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości 74.708.090,72 zł w tym:

      a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 673.350,03 zł

2)   wydatki majątkowe w wysokości 3.359.339,00 zł w tym:

      a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 850.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

3.    § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

4.    § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

5.    § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

6.     § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

 

7.    § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1)    Przychody 4.175.087,69 zł

2)    Koszty 4.179.087,69 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

 

8.    § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 346.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 410.249 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

 

9.    § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 410.655,11 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

 • Załącznik do Uchwały Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 roku.xls

 

Uzasadnienie

 

DOCHODY

 1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 628.013,12 zł z tytułu:
  • przyznanej pomocy z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie Uchwały nr VI/67/2019 z dnia 25 marca 2019 roku  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewcza Struga w wysokości 56.250 zł;
  • dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów wypłaty w kwocie 571.763,12 zł.
 2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpłaty z zysku za 2018 rok przez gminną spółki MEGAWAT.
 3. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 27.115,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Pismo KBW w Poznaniu  Nr DPZ-803-1/19 z dnia 02 kwietnia 2019 roku.
 4. W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 80.000,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasały  z upływem roku 2018, a dotyczyły środków na„Przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie”. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień publicznych i wyłonieniu wykonawców środki zabezpieczone w budżecie 2019 roku są wystarczające w związku z powyższym dokonuje się zwrotu środków, które nie będą zaangażowane  wysokości 50.000 zł.„Przebudowy drogi w m. Grudna- etap I” w kwocie 30.000 zł. Zadanie zostało wykonane i zakończone.
 5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 78.892,82 zł z tytułu:
  • zmniejszenia należnej dotacji o kwotę (-) 89.934,00 zł na podstawie porozumienia z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowaniu zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole  Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie”, które jest dofinansowane w wysokości  49,8% do rzeczywistego kosztu tego zadania. Korekta związana jest z wyłonieniem wykonawcy tego zadania i ustaloną wartością robót budowlanych;
  • zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2018 rok udzielonej Powiatowi Obornickiemu na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie w kwocie (+) 9.848,44 zł;
  • zwrot niewykorzystanych w 2018 roku środków przez Partnera PROJEKT HUB w kwocie 1.192,74 zł dotyczący realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany w latach 2017-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020.
 6. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 264.716,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na:
  • wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2019.8 z dnia 12 kwietnia 2019 roku - 5.000 zł;
  • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  - 259.816,00 zł.
 7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 76.382,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2019.8 z dnia 03 kwietnia 2019 roku.
 8. W dziale 855 - Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 250,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 18 kwietnia 2019 roku.
 9. W dziale 926 - Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 1.760,33 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2018 rok przez organizacje pożytku publicznego .

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.099.443,63 zł

 

WYDATKI

 1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 571.763,12 zł  z przeznaczeniem  na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów ich wypłaty (zadanie zlecone).
 2. W dziale 600 - Transport i łączność  zwiększa się wydatki o kwotę 166.250,00 zł z przeznaczeniem na:
  • „Budowę drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze” (+) 206.250 zł;
  • zadanie opisane w punkcie 3 uzasadnienia - przeniesieniem kwoty (-) 40.000 zł między działami .
 3. W dziale 630 - Turystyka zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł na wykonanie posadzki przed kontenerami na plaży przy ul. Plażowej w Rogoźnie oraz wykonaniem dodatkowej skrzynki energetycznej.
 4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatkio kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • remont dachu na budynku przy ul. Kościuszki 41 (+) 15.000 zł;
  • zakup energii (opłaty stałe) za lokale socjalne (+) 4.000,00 zł, są to środki przeniesione między działami.
 5. W dziale 750 - Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 19.497,00 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków na cel opisany w punkcie 4 kwota 19.000 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków z wpłat na PFRON.
 6. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 27.115,00 zł z przeznaczeniem naprzygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone).
 7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie  zmniejsza się wydatki o kwotę 83.044,26 zł
  • z zadania majątkowego pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie z części dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę(-) 89.934 zł;
  • zmiany przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Pruśce (+) 5.200 zł;
  • zmiany w projekcie edukacyjnym pn . Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany w latach 2017-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020 (+) 1.689,74 zł.
 8. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na :
  • wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych 5.000 zł (zadanie zlecone);
  • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 259.816,00 zł (zadanie zlecone).
 9. W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.200,00 zł.
 10. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 76.382,00 zł z przeznaczeniem na pomocy materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
 11. W dziale 855 - Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na wydawanie Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone).
 12. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Czerwony Mak” w Rogoźnie w formiedotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
 13. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 6.408,77 zł z przeznaczeniem na:
  • wykonanie sanitariatów w świetlicy Nienawiszcz (+) 11.608,77 zł;
  • zmianę przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Pruśce (-) 5.200 zł.

Ogółem wydatki zwiększona o kwotę 1.099.443,63 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 • nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2019” zwiększono o kwotę 146.316 zł.
 • nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok” zwiększono o kwotę 863.944,12 zł.
 • nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 89.934,00 zł
 • nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych: zwiększono o kwotę 76.382,00 zł.
 • nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku” zwiększono o kwotę 968,74 zł udzielone dotacje z budżetu na zadania bieżące i 30.000 zł zadania majątkowe.
 • nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2019 rok” zmniejszono stan środków obrotowych na początek i koniec roku o kwotę (-) 94.269,32 zł w Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w Rogoźnie.
 • nr 9 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok”  dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.200,00 zł.
 • nr 10 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok”  dokonano zmiany przedsięwzięć na kwotę +/- 5.200 zł funduszu soleckiego Pruśce.

 

drukuj pobierz pdf