Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 listopada 2009 roku, o godz. 17.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 24/2009


z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 listopada 2009 roku, o godz. 17.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radna Wanda Wiśniewska oraz radna Longina Kolanowska brały udział w posiedzeniu Komisji od godz. 17.15.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3.       Działalność GOPS i RCK.

4.       Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz pozostałych materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

5.       Wolne głosy i wnioski.

6.       Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował wprowadzenie ppkt.4a) Opinia  Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie na temat projektu budżetu na 2010 rok.

Porządek , wraz z naniesioną poprawką, został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Członkowie Komisji, bez uwag, 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.3 porządku obrad.

Informacja z działalności GOPS – zadania własne – za okres od I do X 2009r. - stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kierownik E. Kowalska wyjaśniła, że GOPS udziela beneficjentom  zasiłków stałych, okresowych i celowych. Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, gdy w obu przypadkach dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Dochód w rodzinie na jednego członka wynosi 351 zł, a na osobę która samotnie gospodaruje, dochód wynosi 477zł. Ponadto udzielany jest zasiłek celowy, na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży.  GOPS świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych, schorowanych, którym trudno jest prowadzić gospodarstwo domowe. Są zatrudnione na umowę o pracę opiekunki środowiskowe w liczbie 7 osób oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie w liczbie 6 i świadczą pomoc w 21 środowiskach. Zwykła usługa opiekuńcza kosztuje 12,10zł, natomiast specjalistyczna 19,00zł.

GOPS ponosi odpłatność za DPS, w których obecnie znajduje się 6 osób (3 w Chodzieży oraz po 1 w Zaniemyślu, Nowej Wsi oraz w Wieleniu).OPS prowadzi również dożywianie dzieci w szkołach m.in. w ZS w Parkowie, ZS w Gościejewie, SP w Pruścach, SP w Budziszewku, SP Nr 2, SP Nr 3, Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie, ZS im. H. Cegielskiego, Gimnazjum Nr 2, przedszkola, internaty, ośrodki wychowawcze. Do zadań GOPS należy również Klub Seniora i jest obsługiwany przez pracownika zatrudnionego na ½ etatu, którego praca polega na pełnej obsłudze klubu w godz. jego funkcjonowania tj. od 15.00 do 19.00. E. Kowalska poinformowała, że koordynowaniu przez GOPS projektu „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”, przy współudziale Gminy Ryczywół, Gminy Oborniki oraz PCPR w Obornikach. Powiedziała, że jest 52 beneficjentów tego programu, głównie seniorzy, osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, kto kieruje osoby do DPS?

E. Kowalska odpowiedziała, że najczęściej rodziny, ale niektóre osoby same się zgłaszają.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy GOPS myśli o zimowym wydawaniu żywności, nie tylko dzieciom?

E. Kowalska na razie nie.

Radny R. Szuberski zapytał o współpracę z Pilskim Bankiem Żywności.

E. Kowalska powiedziała, że prawdopodobnie pod koniec listopada, początek grudnia zostanie zorganizowana akcja zbiórki żywości.

Radny Z. Hinz zapytał, ile jest jeszcze osób, które są chętne, aby skorzystać z DPS?

E. Kowalska powiedziała, że w zasadzie nie ma takich osób. Dodała, że przyszedł list od Pani, która chciała umieścić swojego brata w DPS, ale nie wyraził na to zgody. Jeśli zostanie skierowany wniosek o umieszczenie w DPS, to najpierw przeprowadzane są rozmowy z rodziną i samym podopiecznym, który ma zostać umieszczony w DPS i zdarza się, że rozwiązaniem są tylko usługi opiekuńcze. Jeśli one nie pomogą to, wtedy osoba musi być umieszczona w DPS.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zwrócił uwagę na duże koszty związane z utrzymaniem osób w DPS.

E. Kowalska potwierdziła.

 

Informację związaną z działalnością Rogozińskiego Centrum Kultury za okres od VII do X 2009r. złożył Dyrektor jednostki M. Galczewski – informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Poinformował, że wszystkie zadania, które zaplanowano jeszcze w 2008r., zostały w 100% wykonane. Powiedział, że RCK często dołącza się wszelkich innych inicjatyw i przedsięwzięć, z którymi wychodzą podmioty, jeśli środki na to pozwalają. M. Galczewski powiedział, że zbiory w Bibliotece są na bieżąco uzupełniane. Poinformował o remoncie toalet w Ośrodku Kultury,  w Muzeum oraz toalet dziecięcych i pomieszczenia w Czytelni. Zainstalowano nowe rolety w pomieszczeniu dla dorosłych. Dodał, że przed Ośrodkiem Kultury niebawem będzie gotowy podjazd dla niepełnosprawnych i taras. Również scena jest remontowana, a w następnej kolejności sama sala.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy w Bibliotece jest ksero?

M. Galczewski odpowiedział, że nie ma, a stare zostało już wyeksploatowane. Dodał, że Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą i można pobierać opłatę za ksero. Nadmienił, że również podstawowego sprzętu również nie ma Ośrodek Kultury.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy dla osób korzystających z czytelni, są wieszaki?

M.                Galczewski powiedział, że są 3 wieszaki z których czytelnicy mogą w każdej chwili skorzystać.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że zadała to pytanie, gdyż pracownice Biblioteki w ubiegłym roku podczas objazdu placówek, zgłaszały taki problem.

 

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 4 porządku obrad - Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz pozostałych materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby w pierwszej kolejności zapoznać się z projektem uchwały w sprawie  uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno.

Projekt uchwały przedstawił urbanista Michał Dudziński. Wyjaśnił, że  zmiany w 2008r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno, nie objęły terenów położonych w Boguniewie i Studzieńcu w zakresie wyznaczenia obszarów przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację torfów oraz terenu w Rogoźnie przeznaczonego na cele produkcyjne.  W trakcie trwania procedury planistycznej projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie instytucje. została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Projekt studium Wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dodał, że nikt na dyskusję publiczną nie przyszedł i nie wniesiono innych zmian.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, jak można egzekwować zapis w studium: „ po zakończaniu eksploatacji złoża należy prowadzić sukcesywną rekultywację, z zaleceniem kierunku wodnego, obejmującą właściwe kształtowanie rzeźby terenu”.

M. Dudziński powiedział, że studium wyznacza orientacyjny kierunek rekultywacji terenu po wydobyciu kopaliny. Dodał, że szczegółowe rozwiązania co do rekultywacji zostaną określone w koncesji na wydobywanie kopalin.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przypomniał, że kiedyś w Jaraczu miał powstać akwen wodny.

M. Dudziński powiedział, że to Okręgowy Urząd Górniczy wydaje koncesję na eksploatację, w której musi zawrzeć wszystkie warunki związane z eksploatacją i użytkowaniem terenu. Na tej podstawie właściciele terenu są prawnie zobowiązani do zrekultywowania terenu.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Po przerwie jako pierwszy zabrał głos Kierownik Wydziału RGiP Tadeusz Zygmunt, w związku z przygotowaniem informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie 2009 roku.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o etap opracowania dokumentacji na przebudowę ul. Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

T. Zygmunt powiedział, że wystąpiono do WZDW z propozycją przejęcia tej drogi od Gminy Rogoźno, po jej modernizacji. Jeśli propozycja zostałaby zaakceptowana, to poproszono WZDW o określenie parametrów, jakie droga powinna spełniać, aby mogła zostać przejęta. Wspomniane parametry zostaną przekazane projektantowi i będą podstawą do sporządzenia dokumentacji. Dodał, że projektanci są zapoznani z tematem i oszacowują ile zadanie mogłoby kosztować. Nadmienił, że w dniu dzisiejszym przybył na miejsce przedstawiciel WZDW i fotografował drogę.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy wiadomo już na 100% czyja to jest droga?

R. Piątkowski wyraził przypuszczenie, że w najbliższym czasie uda się uregulować cały bieg drogi. Dodał, że część która była dotąd zamknięta jest zapisana w Księgach Wieczystych, jako własność Agromet – Rofama.

Radna A. Pasternak zapytała o budowę oświetlenia na ul. Świerkowej w m. Owczegłowy.

T. Zygmunt wyjaśnił, że jeden z prywatnych właścicieli działki, na której znajduje się słup, z którego ma być zasilone oświetlenie, nie wyraził zgody na podłączenie, takie jakie wskazała ENEA SA w warunkach technicznych. Chodzi o to, aby ze słupa pociągnąć kabel 5m do pasa drogowego, ale Państwo Bielinis nie wyrazili na to zgody. T. Zygmunt powiedział, że złożył dokumentację o wydanie pozwolenia na budowę, gdyż projektant osobiście udał się na rozmowę z Państwem Bielinis i do ENEII, po czym zaproponował inne rozwiązanie. Polegać to będzie na rozcięciu kabla, który biegnie w gminnej drodze i tam będzie wstawiona skrzynka. Dodał, że przygotowywane są formalności związane z procedurą przetargową. Jeśli nadejdzie informacja ze Starostwa Powiatowego o braku zastrzeżeń do dokumentacji, to automatycznie uruchamiana jest procedura przetargowa.

Radna A. Pasternak zapytała, czy był tylko przygotowany jeden projekt?

T. Zygmunt powiedział, że była przygotowana tylko jedna dokumentacja.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy dokumentacja na zadanie: budowa ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż drogi krajowej nr 11 w Rogoźnie, uwzględnia w jakiś sposób problem rozbiórki części budynku Ruda 1?

T. Zygmunt powiedział, że projektowanie ronda odbywa się od obliczeń pewnych granic i w obrysie tych granic. Dodał, że ewentualne wyburzenie części domu może spowodować, swobodniejsze zachowanie kierowców zbliżających się w rejon skrzyżowania. Nadmienił, że budynek znajduje się na działce, która w ogóle nie jest przedmiotem sporządzania dokumentacji.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że Pan Pokorzyński zwrócił się z pismem do Rady oraz przekazał wiele innych informacji i ekspertyz m.in. z KPP w Obornikach. Wspominał również o opiniach Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dodał, że sprawa ciągnie się już ćwierć wieku. Powiedział, że radny A. Olenderski twierdził, że w budżecie były środki, ale sam tego sobie tego nie przypomina, dlatego zwrócił się na piśmie do Wiceprzewodniczącego o udzielenie wyjaśnień. Radny R. Szuberski powiedział, że Pan Pokorzyński prosił o wizytę i ocenę Komisji SSOiK, nt. położenia budynku. Dodał, że Burmistrz argumentował brak możliwości rozbiórki budynku, ze względu na brak lokali socjalnych, co jest w pełni zrozumiane. Panu Pokorzyńskiemu dużo nadziei dał Wiceprzewodniczący A. Olenderski. Dodał, że być może w przyszłorocznym budżecie uda się ten problem rozwiązać. Powiedział, że z pism, które pokazał mu Pan Pokorzyński wyłania się inny obraz, niż ten zaprezentowany przez p. T. Zygmunta.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zadanie ciąg pieszo – jezdny ma być równoległy do drogi nr 11 i nie dotyczy budowy ronda.

T. Zygmunt powiedział, że przy planowanej rozbudowie ronda niepotrzebna jest działka Pana Pokorzyńskiego. Dodał, że jego zdaniem czynnik psychologiczny działa tam najbardziej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy Kierownik Wydziały RGiP wie ile razy w budynek Ruda 1, uderzono pojazdami?

T. Zygmunt odpowiedział, że nie prowadzi takiej statystyki.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w tym przypadku bezpieczeństwo jest zasłoną dymną odnośnie tego budynku. Dodał, że problem odnośnie bezpieczeństwa być może jest, ale podtekst całej sprawy jest inny. Przyznał, że wyjazd z posesji jest utrudniony, dlatego kiedyś Pan Pokorzyński chciał umiejscowić swój wyjazd na drogę prowadzącą do Motelu, wtedy zapewne bezpieczeństwo by się poprawiło.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że również myślał o innym podtekście całej sprawy, ale Pan Pokorzyński zapewniał go, że sam osobiście rozbierze wystającą część budynku, jeśli zostanie ona opuszczona.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy prośba kierowana do KŻ Kotwica o uściślenie zadań jakie mają być wykonane, była sporządzona na piśmie?

T. Zygmunt powiedział, że sam osobiście rozmawiał z Prezesem, kilkakrotnie z nim rozmawiał, ale na pisemnie nie zwrócono się do KŻ.

Radna R. Tomaszewska zapytała, z kim dokładnie Kierownik Wydziału RgiP rozmawiał w tej sprawie?

T. Zygmunt odpowiedział, że z Panem L. Kuźmą, ale nie potrafił się określić podobnie jak Pan Malinowski.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy zamknięcie ul. Gościnnej dotyczy rozpoczęcia  prac związanych z budową progów zwalniających?

T. Zygmunt wyraził przypuszczenie, że właśnie tego dotyczy zamknięcie ul. Gościnnej. Dodał, że termin wykonania tego zadania, to koniec listopada.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał ile spotkań odbyło się z przedstawicielami KŻ Kotwica?

T. Zygmunt odpowiedział, że Pan Kuźma był u niego 2 razy i tłumaczył się brakiem czasu oraz 1 był Pan Malinowski i również nie był w stanie określić zakresu potrzeb. Dodał, że Pan Kuźma był nawet zaskoczony pytaniami o zakres prac. Wydawało mu się, że otrzyma kwotę 45.000zł i sam będzie tym dysponował.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, w jakim terminie była przeprowadzana pierwsza z rozmów?

T. Zygmunt powiedział, że w kwietniu bądź maju.

Radny Z. Hinz przypomniał, że Przewodniczący Rady był wnioskodawcą tego zadania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że nie jest urzędnikiem w tej gminie i projekty uchwał może przygotować, ale dokumentacji nie będzie robić. Dodał, że uzasadnienie do uchwały było dosyć obszerne.

Radny Z. Hinz zapytał, czy zanim został złożony wniosek, była przeprowadzona rozmowa z Zarządem KŻ Kotwica o koncepcji całego zadania.

Burmistrz Rogoźna ponowił pytanie Z. Hinza, czy Przewodniczący Rady jako wnioskodawca zadania uzgodnił wcześniej z członkami Zarządu? Dodał, że byli zaskoczeni pojawieniem się takiej kwoty i nawet nie wiedzieli na co ona została przekazana.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że rozmowa była dosyć spontaniczna z poszczególnymi członkami KŻ Kotwica, krótko przed, bądź po wyborach nowego Zarządu Klubu.  Dodał, że w uzasadnieniu do uchwały wskazał miejsca. Powiedział, że członkowie Klubu chcieli w jakiś sposób odnowić ośrodek, uatrakcyjnić go. W związku z tym pojawił się pomysł, aby uatrakcyjnić Promenadę, od starej plaży do ośrodka wypoczynkowego.

Radny Z. Hinz powiedział, że modernizacja KŻ Kotwica jest na tyle poważnym zadaniem, że należało się dokładnie określić co ma być tam zrobione.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że właścicielem obiektu jest Gmina Rogoźno.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Klub ma obiekt w użyczeniu i może go remontować, na mocy zawartej umowy. Poprosił, aby Przewodniczący Rady nie zasłaniał się tym, że jest to własność Gminy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że nie musiał się pytać, czy taka umowa jest bo doskonale o tym wiedział.

Burmistrz Rogoźna w poprzedniej kadencji radni walczyli o przekazanie całych budynków, a teraz mizernie one wyglądają i było to niepotrzebne. Dodał, że nawet członkowie Zarządu tak uważają, ale wtedy chodziło o to, aby zrobić Burmistrzowi na złość. Budynek stoi następne 3 lata i nic się tam nie dzieje, odbył się specjalny podział działek, aby wszystko to sprzedać i przekazać pieniądze i wyremontować.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przypomniał, że miał tam powstać tartak, a w żadnym wypadku tak się nie stanie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie czy tartak.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że Burmistrz na komisjach informował radnych.

Burmistrz Rogoźna wyraził zdziwienie słowami Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o budowę nowej i modernizację istniejącej Promenady nad rzeką Wełna i Jeziorem Rogozińskim. Kiedy było pierwsze zlecenie na wykonanie jakiejkolwiek dokumentacji?

T. Zygmunt powiedział, że w kwietniu zlecono opracowanie map, które otrzymano dopiero pod koniec października. Dopiero wtedy można było rozpocząć rozmowy z projektantem, który w tej chwili zdecydował się podejść do tematu, ale jeszcze nie wiadomo za ile. Poinformował, że nie dotyczy to całej Promenady ujętej we wniosku, tylko odcinka od Pana Wilhelma do KŻ Kotwica. Są tam tereny prywatne, podobnie jak dojścia i dlatego zakres prac został zmniejszony. Powiedział, że widać same zielsko powyrzucane przez właścicieli posesji przy rzece i ogólne bałaganiarstwo.

Radna R. Tomaszewska podziękowała za potwierdzenie jej opinii w tej sprawie, którą wyraziła na ostatniej sesji.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że radna mówiła, że na Promenadzie są śmieci.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nie tylko tam.

Radny Z. Hinz powiedział, że mimo trudności trzeba podejść do tematu Promenady. Zapytał jak ma  wyglądać ruch samochodów w związku z budową drogi gminnej łączącej ul. Paderewskiego z ul. Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego?

T. Zygmunt powiedział, że między OSP Rogoźno, a Urzędem będzie odcinek pieszy, a dokładniej poszerzony chodnik i ruch samochodów zostanie całkowicie z tego odcinka wyłączony. Dodał, że w udostępniono przejazd ze względu na budowę bloków p. Dąbrowskiego.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, propozycja radnego Z. Nowaka i radnego R. Kinacha zapoczątkuje realizację zadania związanego z Promenadą i zostaną sporządzone odpowiednie mapy i sprawa będzie uproszczona. Dodał, że mówi się iż rzeka jest poprzesuwana o kilka metrów.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że również jest za budową Promenady i chciałby, żeby została zrobiona, ale w tej chwili Gminy na to nie stać. Są inne zadania, drogi, kanalizacje itd. Dodał, że również jest za oczyszczaniem rzeki Wełny, ale nie z pieniędzy Gminy, gdyż nie jest to jej zadaniem.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że były takie zadania, które realizowano pomimo pozyskania 10% kwoty całego zadania np. drogi z FOGR.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że budowane były drogi gminne.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że wielu sołtysów przychodziło do niego z pretensjami, dlaczego radni przegłosowali budowę boiska w Słomowie, skoro tam nie ma nawet drużyny.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni mogą przygotować uchwałę o wycofaniu uchwały w sprawie Słomowa, czy Parkowa.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że zastanawia się, czy do końca przemyślano sprawę boiska w Słomowie. Dodał, że jeśli na uregulowanie rzeki potrzebne byłoby 150.000zł, to nie jest to aż tak dużo w stosunku do boiska, gdzie będzie trzeba wydać znacznie więcej.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku – projekty przedstawiła M. Kasprzak. Powiedziała, że oba programy są kontynuacją poprzednich programów i nie ma w nich wielkich zmian, jeśli chodzi o działalność merytoryczną. Zwiększone są  środki na zadania dla organizacji pozarządowych oraz na wyżywienie dzieci związane z akcja letnią. W 2010r. hasłem przewodnim jest wsparcie rodziny.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o ilość kontroli przeprowadzonych w sklepach?

M. Kasprzak powiedziała, że może się tylko odnieść do kontroli przeprowadzanych 2 lata temu, gdyż brała w nich udział wraz z p. M. Brączewską i Strażą Miejską. Odbywało się to poprzez zlecenie Burmistrza na wizyty w konkretnych sklepach. Po kontroli spisywano protokół. Przypomniała o akcji w dyskotece, gdzie próbowano sprzedawać alkohol i narkotyki, po czym ją zamknięto oraz o akcji w Pruścach, gdzie sprzedawano alkohol bez zezwolenia, które jej wygasło.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o planowane kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ile było kontroli ogólnie.

M. Kasprzak powiedziała, że tym roku kontrole nie należały do jej obowiązków, ale odpowiedź na interpelację jest przygotowywana w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o przybliżenie składu osobowego Komisji.

M. Kasprzak odpowiedziała, że Przewodniczącą GKRPA jest Pani Maria Stachowiak, Sekretarzem Komisji został Pan Daniel Lis, członkiem Komisji jest również Pani Ewelina Kowalska i Pani Małgorzata Filipiak, a Zastępcą Przewodniczącej jest ona sama.

Radna W. Wiśniewska zapytała, czy jeśli sklep znajduje się w domu prywatnym, to sprzedaż alkoholu może się odbywać bez ograniczenia czasowego?

M. Kasprzak powiedziała, że jeśli jest zezwolenie, to nie ma opcji, że nie może być sprzedawany.

Radna W. Wiśniewska zapytała, o jakiej porze odbywają się kontrole?

M. Kasprzak powiedziała, że jak sam jeździła to były głównie wieczory.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że problem jest o tyle niepokojący, gdyż alkohole wysokoprocentowe sprzedawane są dzieciom, gimnazjalistom. Poinformowała, że była sytuacja, w której uczniowie zakupili wódkę, udali się na działki i spożywali alkohol, po czym grupa rozeszła się do domów, a jeden z nich w największym upojeniu alkoholowym pozostał. Gdyby rzeczywiście nastąpiło przedawkowanie, dziecko mogło nawet umrzeć. Przerażającym jest, że takie sytuacje się zdarzają.

M. Kasprzak przyznała, że zdarzają się również takie sytuacje, w których sprzedawca odmówił sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej, a ta zwróciła się innej osoby dorosłej, aby jej ten alkohol kupiła i w ramach zemsty na sprzedawcy upiera się, że to właśnie ona mu go sprzedała. Jest słowo, przeciwko słowu i trudno dojść prawdy. Jedynym sposobem złapania kogoś na gorącym uczynku jest sprzedaż kontrolowana.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jeśli np. policjant zajrzy kilkakrotnie do jednego sklepu, to w sprzedawcy obudzi się odruch hamujący. Dodał, że interpelacja była wynikiem zgłaszanych problemów i pojawiły się głosy o zaniechaniu przeprowadzania kontroli.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że w projekcie uchwały przywoływane są dane CBOS z 2005r., które wydają się nieadekwatne do roku 2009. Powiedział, że można by się pokusić o przeprowadzenie takiego badania na terenie Gminy.

M. Kasprzak powiedziała, że wiąże się to z kosztami, aby badanie było wiarygodne.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że korzystając z pomocy nauczycieli można by wypracować inną formę, np. anonimową ankietę.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że przeprowadzenie anonimowych ankiet jest dobrym pomysłem i powinno dać duże rozpoznanie tematu.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku.

M. Kasprzak powiedziała, że jeśli docierają jakieś informacje o narkotykach, zazwyczaj są znikome i często na na zasadzie donoszenia. Tak naprawdę jedyną bronią Komisji jest profilaktyka, czyli ostrzeganie o szkodliwości itd.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, z czego wynika podział środków na GPPN i GPRPA?

M. Kasprzak powiedziała, że Komisja ma zamiar przeprowadzić szkolenia rad pedagogicznych na temat narkomanii, kilka lat wcześniej przeprowadzano warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W ramach szkolenia odbywa się tzw. szkoła dla rodziców – warsztaty umiejętności wychowawczej. Cieszy się coraz większym uznaniem i polega na 20 godzinnym warsztacie m.in. jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, jak przestrzegać przed niebezpieczeństwami, jak się zorientować, czy dziecko bierze narkotyki.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, jak kształtuje się podział wydatków na wynagrodzenie psychologa i prawnika w GPRPA?

M. Kasprzak powiedziała, że jest w trakcie przygotowywania umów i nie pamięta, ale stawki są godzinowo podzielone. Z tego co pamięta stawka za godzinę to 35zł.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy punkt informacyjno – konsultacyjny jest oznaczony i czy są podane godziny urzędowania?

M. Kasprzak potwierdziła. Dodała, że ulotki wiszą we wszystkich możliwych miejscach. Prawnik urzęduje w 1 i 3 poniedziałek miesiąca, a psycholog w każdy poniedziałek 5 godzin tygodniowo, od godz. 17.00.

Radna R. Tomaszewska zapytała, ko obsługuje grupę wsparcia np. młodzieży chorej?

M. Kasprzak odpowiedziała, że tą grupą zajmuje się Pan Grzegorz Miężalski.

R. Tomaszewska zapytała o grupę dzieci i rodzin dysfunkcyjnych oraz grupę dla dzieci, które doznała przemocy.

M. Kasprzak odpowiedziała, że Pan Szymon Kaczmarek zajmuje się dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, a drugą Pani Alicja Rutkowska.

Radna R. Tomaszewska zapytała o obsługę prawną.

M. Kasprzak odpowiedziała, że Pani Fajok.

Radna R. Tomaszewska zapytała o psychologa.

M. Kasprzak odpowiedziała, że Pani Maria Stachowiak.

Radna W. Wiśniewska zapytała czym się kierowano rozdzielając pieniądze pomiędzy poszczególne placówki?

M. Kasprzak powiedziała, że wpłynęły wnioski o dofinansowanie od dyrektorów.

Radna W. Wiśniewska zapytała, czy dofinansowanie jest im przyznawana na taką kwotę o jaką wnioskowali?

M. Kasprzak powiedziała, że kwoty w niektórych wnioskach były wyższe niż faktycznie zostało im przyznane.

Radna W. Wiśniewska zauważyła dużą różnicę w środkach pomiędzy szkołą w Pruścach i w Gościejewie.

M. Kasprzak powiedziała, że w świetlicy w Gościejewie były zatrudnione 2 osoby i na te płace wystarczyło i dzielone godziny były na szkołę w Tarnowie i Gościejewie. W Pruśach jakby świetlica jakby od tego roku świetlica ruszała.

Radna W. Wiśniewska zwróciła uwagę na to, że szkoła w Parkowie i w Budziszewku dostają tą samą kwotę, a liczba uczniów korzystających z świetlicy jest zupełnie inna. Zapytała z czego to wynika? Jakimi kryteriami?

M. Kasprzak powiedziała, że niektóre ze szkół przedstawiały większą ilość godzin do zagospodarowania popołudniami. Dodała, że starają się dać wszystkim szkołom mniej, więcej tyle samo.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że nie może być tak, iż w szkole gdzie jest prawie 200 uczniów korzystających ze świetlicy, a w drugiej 60 i kwoty dofinansowań są takie same.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że w § 4300 – zakup usług pozostałych (szkolenia i konferencje) znajduje się kwota aż 8.000zł. Powiedział, że Rada nie pozwala sobie na takie kwoty w szkoleniach. Zapytał co to za szkolenia i jakie konferencje, gdyż kwota 8.000zł jest duża?

M. Kasprzak powiedziała, że Komisja od kilku lat nie korzystała z pieniędzy przeznaczonych na szkolenia i pieniądze są przeznaczone dla osób, które pracują jako terapeuci, osoby pierwszego kontaktu, które nie mają płacone za dyżury w punktach konsultacyjnych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, ile jest takich osób?

M. Kasprzak wyjaśniła, że ok. 1.000zł jest przeznaczane na konferencje organizowane wspólnie np. dotyczące sieroctwa w ubiegłym roku, 2 lata temu bezpieczeństwo w szkole.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy potrzebna jest aż tak duża kwota?

M. Kasprzak powiedziała, że plan jest na cały rok i nie wiadomo co będzie, być może wszystkie pieniądze nie zostaną wykorzystane, tak jak w tym roku.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że np. na zimowisko przeznaczana jest kwota 200zł, na zakup książek 3.000zł, a na same szkolenia aż 8.000zł. Zapytał, czy takie zapotrzebowanie na książki składało RCK?

M. Kasprzak powiedziała, że co roku Biblioteka otrzymuje kwoty podobne i same zakupują książki, później przekazują wykaz pozycji, które kupiono. Kwota 200zł przeznaczona na zimowisko, dotyczy zakupu przyborów do malowania itp.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że kwoty wydają mu się w tym przypadku odwrotnie proporcjonalne.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że SP Nr 2 i SP Nr 3 na 50 dzieci otrzymają dofinansowanie 3.925zł + 1.200zł. Natomiast szkoła w Parkowie otrzyma na dofinansowanie wyjazdu do zaprzyjaźnionej szkoły w Sromowcach na 40 dzieci, jest 1.700zł + 700zł na wyżywienie. SP w Pruścach na 25 dzieci jest 1.000zł+700 na dożywianie. Zapytała, czym się kierowano?

M. Kasprzak powiedziała, że Pani Dyrektor z Parkowa złożyła zapotrzebowanie na półkolonie, a 2 lata temu były przesunięcia, gdyż zdecydowano się, że zrobią półkolonie wyjazdową i dlatego takie środki zaplanowano.

Przewodniczący Komisji  R. Dworzański zaproponował złożenie wniosku do GKRPA o wyjaśnienie, czym się kierowano przydzielając takie, a nie inne środki finansowe. Zapytał, czy byłaby możliwość przygotowania takiej informacji do sesji?

M. Kasprzak powiedziała, że nie może tego obiecać, gdyż Pani Przewodniczącej nie ma i nie wiadomo kiedy wróci.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że dzwoniła i mówiła, że będzie.

M. Kasprzak powiedział, że przekaże Przewodniczącej.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

W następnej kolejności przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  - projekt z dnia 04.11.2009r. przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  - projekt z dnia 06.11.2009r. przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

W następnej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  - projekt z dnia 09.11.2009r. przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami – ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 8 sierpnia 2003r.)  - projekt wraz z autopoprawką  przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ Roman Piątkowski.

Wyjaśnił, że w bieżącym stanie 60% bonifikata przewidziana jest wyłącznie w przypadkach, kiedy sprzedaż lokalu mieszkalnego w danym budynku już kiedyś nastąpiła, czyli zgłaszający się nabywca jest osobą kolejną. Natomiast osoba, która zgłasza się jako pierwsza z danego budynku praktycznie jest z tego wariantu wykluczona i 60% nie ma zastosowania. Tymczasem 90% przysługuje w momencie, kiedy wszyscy mieszkańcy jednocześnie wystąpiliby do wykupu swoich mieszkań i za gotówkę. Dodał, że pojawiła się osoba, która chciałaby nabyć lokal w budynku, w którym sprzedaży jeszcze nie było i bonifikata 90% nie przysługuje, natomiast bonifikata 60% również była zdyskwalifikowana z uwagi na dotychczasowy zapis, że sprzedaż musiałaby mieć już miejsce. W związku z tym pozostają tylko warianty ratalne, 40% przy wpłacie co najmniej połowy i rozłożeniu reszty na raty lub 25% przy rozłożeniu na raty całości. Dodał, że poprzednie zapisy uniemożliwiają skorzystanie z możliwości bonifikaty 60%. ponadto mogą się pojawić przypadki lokali, w których jedynymi lokalami mieszkalnymi w budynku. Radca prawny uznał, że 90% w takim przypadku nie przysługuje, gdyż dotychczasowy zapis mówi, że musi to być zbycie wszystkich lokali w budynku, a wg wykładni językowej, radca uważa, że wszystkich oznacza więcej niż 1. Czyli ani 90%, ani 60% nie miałoby zastosowania ponieważ sprzedaż nie miała miejsca, bo mieć miejsca nie mogła. R. Piątkowski powiedział, że zamysł jest taki, aby ostatecznie uregulować te 2 przypadki.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że chodzi o to, że 60% przysługuje osobie, która jest kolejną osobą dokonującą zakupu lokalu, a bonifikata nie dotyczy pierwszego zakupującego.

R. Piątkowski powiedział, że bonifikata 90% jest jakby mobilizacją i premią za to, że osoby podejmują wspólne starania i doprowadzają do wykupu całego budynku.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r.- projekt przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności przedstawiono projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki o nr ewidencyjnym 32 położonej w Rogoźnie przy ul. Łąkowej - projekt przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ Roman Piątkowski.

R. Bukowska przedstawiła 4 uwagi, które zostały wniesione przez Pana K. Osiejewskiego i rozstrzygnięcia Burmistrza Rogoźna w tej sprawie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy przedmiotowa bocznica kolejowa jest czynna?

R. Bukowska powiedziała, że nie ma to znaczenia i nawet, jeśli teraz jest nie używana, to może w przyszłości zostać uruchomiona. Sporządzany wcześnie plan na Pana Cz. Osiejewskiego, dokładnie tak samo uwzględnia wszystkie przepisy, jak dzisiejszy przedstawiany projekt. Dodała, że ma nawet większe odległości, jeśli chodzi o zieleń.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że rozmawiała z p. Nowicką i powiedziano jej, że Gmina może pójść na ustępstwo.

R. Bukowska powiedziała, że również z nią rozmawiała i takich informacji nie uzyskała. Gmina może zwiększyć obszar, a nie go zmniejszyć poniżej poziomu określonego przepisami.

T. Zygmunt powiedział, że jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek szkody z tytułu użytkowania świetlicy to Gmina ponosi odpowiedzialność i będzie musiała płacić w przyszłości odszkodowania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, kto jest właścicielem bocznicy?

T. Zygmunt odpowiedział, że Gmina.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że kiedyś właścicielem tego była rodzina Pana Osiejewskiego  przekazała to.

R. Bukowska powiedziała, że Pan K. Osiejewski dostał teren w darowiźnie od Pana Cz. Osiejewskiego. Dodała, że co do pasa ochronnego, to nikt Panu K. Osiejewskiemu nie zabiera gruntów i jest to zabezpieczenie dla przyszłych użytkowników tych działek. Rów jest jego, może wydzielić swoje działki i bezpiecznie jest, aby zabudowa mieszkaniowa była przesunięta jak najdalej odsunięta od torów. Poinformowała, że można ustalić większą odległość niż 20m, ale w żadnym wypadku mniejszą. Dodała, że przyszłemu właścicielowi wolno na tym pasie posadzić ogród, tylko nie zieleń wysoką, która mogłaby sprawować funkcję ekranów akustycznych, ewentualnie w odległości 15m od bocznicy. R. Bukowska powiedziała, że są 3 warianty, żeby zminimalizować hałas i uciążliwość spowodowaną przejeżdżającymi pociągami.

Radna L. Kolanowska zapytała, czy może zobaczyć mapki, z których wynikałoby, że Pan K. Osiejewski ma takie same warunki jak Pan Cz. Osiejewski.

R. Bukowska powiedziała, że tak.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że podczas sesji odbędą się osobne głosowania nad każdym z rozstrzygnięć.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wydania opinii co do celowości budowy drogi gminnej nr 272520P Gościejewo – Owieczki  - projekt przedstawił Kierownik Wydziału RGiP Tadeusz Zygmunt.

Uwag nie było.

 

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok – projekt uchwały wraz z sześcioma autopoprawkami przedstawiła Zastępca Skarbnika Izabela Kaniewska.

Uwag nie było.

 

Zastępca Skarbnika poprosiła radnych o sprawdzenie, czy w zestawieniu wniosków do budżetu na 2010r. znajdują się wszystkie wnioski, które radni skierowali do Burmistrza Rogoźna.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański ogłosił 5 minutową przerwę na sprawdzenie zastawienia.

 

Radna W. Wiśniewska zauważyła, że w zestawieniu brakuje wniosku złożonego przez UKS „Olimpijczyk” z Parkowa, a na pewno był złożony.

Radny Z. Hinz złożył wniosek w sprawie uzupełnienia wniosków złożonych do budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok.

Radna L. Kolanowska zapytała, dlaczego w budżecie na 2010r. ujęto wniosek Sołectwa Boguniewo w sprawie budowy świetlicy w Boguniewie, a Sołectwa Ruda odrzucono.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Boguniewie jest działka gminna i na zebraniu wiejskim w Boguniewie był to główny punkt. Planowane jest zrobienie świetlicy z płyt warstwowych o powierzchni ok.60m². Sołtys robił rozeznanie i wyszło ok.60.000zł, ale trzeba doliczyć podłączenie wody, prądu itd. Dodał, że w Rudzie jest działka Agencji, ażeby ją przejąc musi być wykonany kosztorys, projekt i muszą być zabezpieczone środki w budżecie. Zrodził się pomysł, aby tą działkę najpierw przejąć od Agencji na plac zabaw.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy budowy świetlicy w Boguniewie nie można ująć chociażby w Programie Leader+?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w Program Leader obejmuje tylko remonty i modernizację, nawet nadbudowa nie wchodzi w grę.

Radny Z. Hinz poprosił, aby jakiekolwiek wnioski, poprawki do budżetu, jeśli nie były przedyskutowane na komisjach, były w formie pisemnej.

Radna L. Kolanowska poruszyła problem złego stanu drogi na ul. Kochanowskiego. Poprosiła radnych i Burmistrza o zrobienie czegokolwiek w tej sprawie. Stan tej drogi jest straszny, a mieszkańcy są coraz bardziej zmęczeni całą sytuacją. Dodała, że ciągle zgłaszała, aby przyjechała tam równiarka, ale nie zdążyła tego zrobić przed deszczami. Przypomniała, że do czasu rozpatrzenia wniosku o budowę kanalizacji wstrzymano się z postulatami budowy tej drogi. Kanalizacja ma być tam rozpoczęta w przyszłym roku, jesienią i potrwa kilka lat. Dodała, że nie wie jak długo mieszkańcy to wytrzymają. Powiedziała, że mieszkańcy nie mogą przejść suchą nogą, bo jest pełno krzaczków itd.  Nadmieniła, że są płyty betonowe i pieniędzy na to powinny się znaleźć, aby chociaż jeden pas położyć. Radna L. Kolanowska powiedziała, że podziwia tych mieszkańców za cierpliwość.

Radna R. Tomaszewska przypomniała, że Rada uchwaliła pieniądze, które miałyby być przeznaczone chociażby na ułożenie płyt. Dodała, że Burmistrz stanowczo i zdecydowanie powiedział, że nie ułoży i nikt go do tego nie zmusi, dopóki nie będzie zrobiona kanalizacja. Nadmieniła, że radni nie są już w stanie nic zrobić.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że wybudowano dużo dróg na terenie wiejskim, a ul. Kochanowskiego, tym bardziej powinna być zrobiona, mieszka na niej dużo rodzin. Dzieci przychodzą do szkoły w zabłoconych butach, gdy jest zła pogoda. Dodał, że doraźnie takie płyty powinny być położone. Nadmienił, że być może należałoby zrezygnować z budowy boiska w Słomowie, jeśli jest taka możliwość, bo być może popełniono błąd. Powiedział, że jest do końca przekonany, czy to boiska będzie odpowiednio wykorzystane i służyło mieszkańcom.

Radny Z. Hinz powiedział, że jest za doraźną pomocą dla mieszkańców z ul. Kochanowskiego, ale nie wie czy akurat ściągając środki z budowy boiska w Słomowie. Dodał, że kolejne równanie nie zmieni zbyt wiele.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wcześniej prosił o cierpliwość, aż do rozstrzygnięcia się sprawy z kanalizacją. Później zaproponowano ściągnięcie środków z budowy dróg na ul. Rolnej, Norwida, Kochanowskiego, Różanej. Powiedział, że nie wie czy 100.000zł starczy na położenie płyt na tych ulicach. Przyznał, że nie zdążono z równaniem dróg wszędzie, gdzie potrzeba. Dodał, że myśli o celowości i zasadności budowy tej drogi. Przyznał, że droga jest dziurawa i jest w złym stanie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski złożył wniosek o rozważenie możliwości zabezpieczenia środków finansowych na położenie betonowych płyt na ulicach: Kochanowskiego, Reja, Norwida, Różanej i Miodowej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Ponadto Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury nie wnosi innych uwag do przygotowanego przez Burmistrza Rogoźna projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że wnioskuje o przeprowadzenie wizji lokalnej przez członków Komisji SSOiK przy budynku Ruda 1. Dodał, że była to usilna prośba Pana P. Pokorzyńskiego, który skierował pismo do Rady w sprawie rozbiórki części budynku.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował termin 23.11.2009r. o godz. 15:00, przy zjeździe do motelu.

Poruszono problem zawarty w piśmie Ambulans Obst – Technika w sprawie  nieuregulowanej sytuacji opieki POZ ambulatoryjnej nocnej i świątecznej na terenie gmin Rogoźno i Ryczywół oraz możliwości sprzedaży obecnych pomieszczeń, bądź wynajmu obiektu spełniającego wymogi NFZ dla prowadzonej działalności.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie może się odnieść do całej sprawy, bo nie rozmawiał z Panem A. Obst. Dodał, że trwają rozmowy, aby fizjoterapia przeniosła się na ul. W. Poznańską, a pomieszczenia obecnie przez nią zajmowane, zostały przeznaczone na poradnię chirurgiczną i ortopedyczną. Na razie nie wiadomo jak to się rozstrzygnie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że chirurg przyjmuje ok.80 osób i należałoby się zastanowić nad wymiernymi korzyściach. W przeciągu tygodnia jest ok. 140 pacjentów do ortopedy i chirurga. Dodał, że nieoficjalnie wiadomo iż ortopeda będzie w Murowanej Goślinie. Czyli mieszkańcy będą jeździć do Murowanej Gośliny, do Wągrowca, albo do Obornik., jeśli w Rogoźnie nie będzie ortopedy. Nadmienił, że chirurg zajmuje się takimi schorzeniami, gdzie ludzie po 3 razy w tygodniu przyjeżdżają. Radny powiedział, że rozmawiał z kilkoma podmiotami medycznymi i potrzebny jest im tylko lokal. Stwierdził, że im miejscowość jest mniejsza, tym mniejsze jest również zainteresowanie nią. Powiedział, że zakup budynku od Pana Filimona, była i nadal jest realna. Dodał, ze koszt przystosowania byłby liczony pewnie w milionach. Dodał, że były później rozmowy z Marszałkiem. Powiedział, że Rada powinna iść do przodu i zostawić po sobie jakiś ślad.   Powiedział, że ok.600 chorych pacjentów będzie musiała jeździć gdzie indziej.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zwracał się do ówczesnego dyrektora, kiedy stało to puste i nie był wtedy zainteresowany. Po 3 latach Burmistrz ma dać lokal. Dodał, że pomagał w ściągnięciu rehabilitacji i nagle się szpital obudził. Powiedział, że nie wie czy rehabilitacja się przeniesie. Zaczął łaskę robić, że musi się przenieść. Skoro szpital błąd popełnił, to sam powinien się postarać o rozwiązanie problemu. Wtedy, kiedy odmówili wszystko było gotowe i na nich czekało, a teraz kiedy pojawił się problem, to wszyscy obwiniają Burmistrza. Dodał, że jeśli rehabilitacja by się przeniosła, to można by wydzierżawić pomieszczenia A. Obst, ale na pewno nie sprzedać. Bo może się zdarzyć sytuacja, że nie dostanie kontraktu na przyszły rok, to będzie coś sprzedawał w tym miejscu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że szpital stał się własnością, a przetarg wygrał A. Obst. Dodał, że swego czasu część radnych zakrzyczała go w związku z propozycją zakupu USG. Była to wyjątkowa okazja, zwiększył by się zakres usług. Powiedział, że może byłby to jakiś prezent, bo trzeba by w to zainwestować. Powiedział, że Gmina w zakresie służby zdrowia robi tylko to co musi i nie myśli się o lecznictwie specjalistycznym. Powiedział, że wie iż jest to w gestii Powiatu. Stwierdził, że jedynym rozwiązaniem, aby ściągnąć specjalistów do Rogoźna, jest zapewnienie lokalu.

Radny Z. Hinz powiedział, że czas już nagli. Dodał, że być może kiedyś były błędy, ale mieszkańcy będą mieli pretensję do radnych i do burmistrza.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że propozycja kupienia budynku od Pana Filimona była jakimś rozwiązaniem i jeśli ktoś ma lepsze to niech się wypowie. Powiedział, że to iż szpital popełnił kiedyś błąd jest bezsprzeczne, ale teraz nie rozwiąże to problemu.

Burmistrz Rogoźna przyznał, że dokumenty o braku zainteresowania Dyrektora szpitala nic nie zmienią. Powiedział, że Pan Obst chciał wybudować ośrodek zdrowia z pogotowiem i miał kilka wskazanych terenów, ale nie odpowiadały mu jak na razie. Starał się o miejsce telekomunikacji, ale podobno budynek znajduje się na 2 działkach i odpuścił sobie to miejsce.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że problemy ze służbą zdrowia są w całym kraju, ale ludzie tego nie rozumieją i obwiniają Burmistrza i radnych. Dodał, że może porozmawiać ze spółką Zdrowie Rodziny i by wystąpili oraz ściągnęli jakiś specjalistów.

Burmistrz Rogoźna poprosił Przewodniczącego Rady o taką rozmowę.

Radny Z. Hinz poprosił, aby do sesji Burmistrz dał odpowiedź, kiedy będzie to przeniesione, albo inne konkretnie informacje w tej sprawie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może się zdarzyć sytuacja iż chirurgii nie będzie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o budynek na ul. W. Poznańskiej 89.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że należy to do Marszałka. Powiedział, że budynek może zakupić Powiat, czy szpital.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że już o tym mówił wcześniej.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poruszył temat Listu Otwartego skierowanego przez Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że można przygotować projekt uchwały popierający stanowisko w drodze uchwały.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przyznał rację Przewodniczącemu Rady i zobowiązano go do przygotowania stosownego projektu uchwały.

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21.30.

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka

 

Rogoźno, dnia 10 grudnia 2009r.

 

 

drukuj pobierz pdf