Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/25/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 17 grudnia 2018

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), art.8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1508 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie  uchwala, co następuje.

 

§1.  Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/307/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin z zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

 

 

Uzasadnienie

            Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Od 1 października 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.1358), kryterium to wynosi 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie.

             Uchwała Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r., poz.1007) dotycząca wieloletniego programu rządowego  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom, których dochód nie przekracza 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji ww. uchwały, na podstawie art.8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały, podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

            Nadmienić należy, że w przypadku funkcjonowania programu w zakresie dożywiania w latach 2014 -2020 obowiązywało także kryterium dochodowe do 150 % kryterium zdefiniowanego w ustawie o pomocy społecznej, określone w uchwale Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024. Na mocy powyższej , dotychczasowej uchwały program będzie realizowany do 31 grudnia 2018 r.

            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

drukuj pobierz pdf