Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 31/2010 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 czerwca 2010 roku w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 31/2010

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 czerwca 2010 roku w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radny M. Kuszak brał udział w drugiej części obrad od godz. 16.30. Radna A. Pasternak brała udział w obradach do godz. 17.15.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Posiedzenie Komisji składało się z dwóch części. Pierwsza część miała charakter wyjazdowy i odbyła się w Regionalnym Centrum Profilaktyki i Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 89 (informacja o działalności Centrum). Dalsze obrady kontynuowano w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3.       Działalność kulturalna w Gminie.

4.       Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz pozostałych materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej, w tym zapoznanie się z informacją o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w naszej gminie oraz o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

5.       Wolne głosy i wnioski.

6.       Zakończenie.

 

Do zaproponowanego porządku posiedzenia nie wniesiono uwag.

 

Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

W pierwszej kolejności omówiono projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Radna L. Kolanowska zapytała, co ma powstać na przedmiotowej działce?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że dokładnie nie wiadomo.

Radna L. Kolanowska zapytała, czy właściciele jeszcze nie zagospodarowanej działki przeznaczonej pod zabudowę, za Państwem Ziółkowskim, nie będą miały zbyt wąskiego wjazdu?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że droga w tym miejscu będzie miała 10 m i nie powinno być przeszkód w nawracaniu i innych manewrach. Dodał, że na Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa radni pytali o to, czy sprzedaż nieruchomości nie będzie kolidowała z budową kanalizacji. Według map i projektów ani przyłącza, bądź sieci, czy też przepompownie nie występują w tym terenie.

Radna R. Tomaszewska zapytała, jak Gmina zachowa się w sytuacji, w której kupnem nieruchomości wzdłuż np. ul. Norwida będą zainteresowani inni mieszkańcy tej ulicy?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że obawia się, iż nie będzie możliwości, takiej sprzedaży ponieważ akurat w tym przypadku plan przestrzenny jest tak skonstruowany, że przewiduje w tym miejscu zwężenie. Natomiast w pozostałych częściach, nie.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że zapewne część osób będzie również chciała powiększyć swoją działkę, podając za przykład właśnie przedmiotową sprzedaż nieruchomości.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że racjonalna jest sprzedaż tej nieruchomości ze względu na to, że jest ona „ślepa”.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy przedmiotowa działka zostanie objęta bonifikatą?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że na razie nie wystąpiono o bonifikatę, ale jeśli pojawi się taki wniosek, to zostanie przygotowana stosowna uchwała.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o zagadnienie pierwokupu.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że pierwszeństwo w nabyciu, inaczej pierwokup, zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, polega na tym, że jeśli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 3 lata i ma datę pewną, wtedy dzierżawcy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia. Jednak nie jest tak, że ta osoba nabywa nieruchomość bezwzględnie. Chodzi o to, że działka może zostać wystawiona do przetargu nieograniczonego. W drodze tego przetargu ustala się cenę i osoba, która była dotychczasowym dzierżawcom, ma prawo za tą cenę w pierwszeństwie tą działkę nabyć. Np. podczas przetargu może się spotkać 5 osób, które mogą się bardzo ostro licytować. Dojdą do jakiegoś pułapu i zwycięzca licytacji nie będzie osobą, która była dotychczasowym dzierżawcą. Wtedy Gmina jest zobligowana do tego, aby zapytać dzierżawcę, czy za wylicytowaną cenę chce nabyć nieruchomość. Jeśli jest zainteresowany, to osoba, która w przetargu daną działkę wygrała, nie może jej nabyć i właścicielem nieruchomości staje się dotychczasowy dzierżawca.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Zasugerował 3 letni okres wynajęcia najemcy lokalu użytkowego, o którym mowa w §3.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, co by się stało gdyby radni nie podjęli tej uchwały?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że wówczas powinien być ogłoszony przetarg, który wyłoniłby kolejnego najemce.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o stawki czynszu za m². Czy są one jednakowe dla wszystkich lokali?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że stawki są kategoryzowane i różnią się od siebie od pułapu 5zł w przypadku usług medycznych, do 11zł w przypadku pomieszczeń biurowych. Nadmienił, że co do lokali objętych uchwałą jest to 7-10 zł/m² pow.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska poinformowała, że na dzień dzisiejszy wie o tym, że ZS w Parkowie będzie organizował półkolonie w okresie 28.06.2010r.-09.07.2010r. z funduszy GKRPA. Pozostałe placówki nie przekazały jeszcze informacji. Nadmieniła, że mimo iż w szkołach trwają remonty, to boiska i place zabaw pozostają otwarte i dzieci mogą tam przebywać pod opieką rodziców.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odnośnie remontów powiedział, że po przetargu jest Przedszkole w Parkowie. Wkrótce będzie uruchomiony kolejny przetarg na okna w Przedszkolu nr 1. Dlatego, te obiekty będą częściowo zamykane. Nadmienił, że największy przetarg będzie dotyczył modernizacji budynku Przedszkola nr 2 w Rogoźnie. Z kosztorysu znana jest wielkość środków potrzebnych na to zadanie. W tej chwili robiona jest „składanka finansowa” i zaplanowane środki są niewystarczające i być może poprosi o przesunięcia między paragrafami.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono planowaną organizację placówek oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 – prezentacji pisemnej informacji dokonała Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska.

Poinformowała, że w Gimnazjum nr 1 liczba oddziałów spadnie o 2 i w związku z tym etaty 8 nauczycieli zostaną uzupełnione w innych szkołach tj. SP nr 2, SP nr 3, SP Pruśce, ZS Gościejewo, Przedszkole nr 1 i Przedszkole w Parkowie. Nadmieniła, że w nie ma już wolnych miejsc w oddziale „0” przy SP w Parkowie, a przy SP w Budziszewku pozostało tylko 6 wolnych miejsc. Dodała, że zostaną one zaproponowane rodzicom dzieci 5 letnich z list rezerwowych. Ponadto na liście rezerwowej znajdują się dzieci 3 i 4- letnie, które zostały nieprzyjęte z powodu braku miejsc. Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że na dzień dzisiejszy brakuje miejsc dla 27 dzieci 5- letnich, dla 30 dzieci 4-letnich i dla 12 dzieci 3-letnich. Dodała, że z tego co wie to są jeszcze wolne miejsca w przedszkolu prywatnym. Według informacji organizatorów czesne wynosi tam 420zł i jest to duża różnica w porównaniu do przedszkola samorządowego.

Sołtys Z. Nowak zapytał o nabór w Gimnazjum przy LO w Rogoźnie.

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że Dyrektor Gimnazjum zaplanował utworzenie nowego oddziału, więc w sumie będą 2 po 24 osoby.

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że 7 lipca odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów chętnych do uczęszczania do Gimnazjum Społecznego, na którym to rodzic podpisuje deklarację o wpłacie czesnego tj. 200zł i dopiero to będzie definitywną decyzją, którzy uczniowie zostają na liście. Dodała, że z obwodu Gimnazjum nr 1, 13 uczniów zostało zapisanych do Gimnazjum Społecznego.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy wszyscy nauczyciele mają zagwarantowaną pracę?

Pełnomocnik ds. Oświaty potwierdziła. Dodał, że 8 nauczycieli dopełnia etaty w innych placówkach. Organ wykonawczy ma prawo do takich działań. Stosowne dokumenty zostały przygotowane i podpisane przez tych nauczycieli, a związki zawodowe nie wniosły żadnych zastrzeżeń do takich działań Burmistrza.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt.3 – Działalność kulturalna w Gminie.

W pierwszej kolejności głos zabrał Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury M. Galczewski. Podziękował radnym za podjęcie tematu kultury w Gminie Rogoźno. Przypomniał, że w ramach RCK funkcjonują 3 instytucje tj. Muzeum, Biblioteka i Ośrodek Kultury. Odnośnie Muzeum poinformował, że Skarb wrócił już z Krakowa i niedługo nastąpi oficjalne otwarcie wystawy. Poinformował, że w omawianym okresie odbywały się wystawy czasowe m.in.

·         Malowanie Duszy, czyli ikony przywiezione z Muzeum - Zamek Górków  w Szamotułach,

·         Afryka na przestrzeni wieków (Afryka lat 30-tych XX wieku w obiektywie Kazimierza Nowaka, Afryka XXI wieku w obiektywie Michała Kruszony, zbiór 40 unikalnych eksponatów pochodzących z Afryki z XVIII- XX wieku ze zbiorów prywatnych).

Zgodnie ze Statutem w Muzeum są prowadzona lekcje muzealne. Na dzień dzisiejszy, w 2010r. przeprowadzono ich 21. Wśród imprez zorganizowanych przez Muzeum zaliczyć można:

·         Ognisko pod Dębem (inscenizacja śmierci Przemysła II) w Pruścach,

·         koncert muzyki cerkiewnej chórzystów „Cappella Musicae Antiquae Orientalis” z Poznania,

·         Europejska Noc Muzeów,

·         Afryka Kazika,

·         jarmark św. Wita.

Według statystyk, na dzień dzisiejszy frekwencja w Muzeum wyniosła 2052 osoby. Ponadto przy Muzeum działa kółko przyrodnicze, ornitologiczne, sekcja robót ręcznych Polskiego Związku, Emerytów, Rencistów i Inwalidów, sekcja rycerska itd.. Muzeum współpracuje z innymi organizacjami, które pomagają w przeprowadzaniu lekcji lub wystaw m.in. Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Rogoźnie, PZERiI Oddział Rejonowy w Rogoźnie, Kołem Pszczelarzy w Rogoźnie, Kołem Łowieckim Olszyna w Rogoźnie, Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych Koło w Rogoźnie, Ligą Ochrony Przyrody i Związkeim Sybiraków. Po wystawie Czarna Afryka planowane jest uruchomienie wystawy broni. Kolejna wystawa łowiecka z okazji 25-lecia Koła Łowieckiego Olszyna, a pod koniec roku planowane jest otwarcie wystawy porcelany z Chodzieży. W 2010r. zaplanowano jeszcze:

·         biwak przyrodniczy 25-28.06.2010r.,

·         europejska noc ciem 9-13.09.2010r.,

·         jesienny szlak rowerowy wrzesień/październik.

Dyrektor RCK przypomniał, że przy muzeum działa Rada Muzeum.

Odnośnie funkcjonowania Biblioteki to uruchomiono takie działania jak spotkania autorskie, konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, organizowanie były ferie zimowe, lekcje biblioteczne. Dyrektor przypomniał o otwarciu sekcji książki mówionej dla osób niewidomych. W najbliższym czasie zaplanowano kolejną edycję konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych, ferie dla dzieci – Spotkajmy się w Bibliotece, spotkania autorskie m.in. z Barbarą Kosmowską, Małgorzatą Musierowicz, Krystyną Januszewską, spotkania z rzeźbiarzem, konkurs pt: Poezja śpiewana. Dodał, że Biblioteka zostaje wyposażona w programy komputerowe, aby wszyscy mogli zapoznać się z jej księgozbiorem.

Odnośnie Ośrodka Kultury to w jego strukturach działają:

·         Orkiestra Dętej przy RCK,

·         Zespół taneczno- marszowy PA-MAR-SZE,

·         Dziecięcy zespół taneczny ISKIERKI,

·         Grupa teatralna TO MY i TO MY Junior,

·         Chór Mieszany “ECHO” ,

·         Zespół Śpiewaczy „Przemysław II”.

Ponadto w Ośrodku odbywają się m.in.:

·         warsztaty twórczości dziecięcej,

·         lekcje indywidualne orkiestry dętej,

·         próby Orkiestry Dętej RCK,

·         zajęcia Zespołu Taneczo-Marszowego PA-MAR-SZE,

·         zajęcia AEROBIKU,

·         zajęcia Grupy Teatralnej TO MY,

·         zajęcia Dziecięcego Zespołu Tanecznego ISKIERKI.

Do cyklicznych imprez prowadzonych w RCK lub współtworzonych zaliczyć można:

·         WOŚP,

·         koncerty kolęd,

·         ferie zimowe,

·         impreza z okazji Dnia Kobiet,

·         przegląd dorobku artystycznego szkół,

·         turniej szkół na wesoło dla szkół ponadgimnazjalnych,

·         turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz turniej otwarty,

·         turniej wsi,

·         turniej piłki siatkowej,

·         konkurs wiedzy „Bajkowy Świat”,

·         Dni Rogoźna,

·         majowe biegi uliczne,

·         Dzień Dziecka,

·         Wianki,

·         połowinki,

·         wakacje na sportowo,

·         Dożynki gminne,

·         konkursy plastyczne,

·         cykliczne imprezy muzyki operetkowej i musicalowej z udziałem artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu,

·         koncerty muzyki rockowej i bluesowej,

·         współorganizowanie imprezy na dworcu PKP w Rogoźnie „Blues Express”,

·         inne.

Dyrektor poinformował, że na jesień zostanie zaproszony kabaret do Rogoźna. Zauważył, że w gminie nie ma imprezy, w której nie byłoby RCK.

 

Następnie informację z działalności Chóru Mieszanego ECHO złożył Prezes Józef Zarębski – pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu, sprawozdanie z działalności Chóru w roku 2009 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kolejną informację złożył Prezes Orkiestry Dętej przy RCK Pan Jerzy Filoda – pisemna informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Poinformował, że na ubiegły rok planowany jest zakup nowych instrumentów. Dodał, że wynika to z faktu, iż nie ma już na czym grać, a przyjmowana jest młodzież, która również potrzebuje się uczyć. Nadmienił, że planowane jest doposażenie w instrumenty na kwotę 8.000zł, naprawa starych na kwotę 5.000zł, koncerty (autobus) 500zł, warsztaty dla młodych instrumentalistów 500zł, konserwacja instrumentów, przyjęcie nowych członków, sprzęt i inne na kwotę 5.000zł. Prezes powiedział, że nie wie skąd weźmie na to wszystko pieniądze i z tego względu liczy na to, że Rada mu w tym pomoże.

Dyrektor RCK powiedział, że rozumie, iż pieniądze są bardzo ważne, ale w dniu wczorajszym był z Orkiestrą Dętą w Pile i również rozmawiał z Prezesami, dyrygentami innych chórów i okazuje się, że orkiestry upadają właśnie ze względów finansowych. Dlatego Orkiestry obierają zupełnie inny kierunek, poszukując czegoś nowego m.in. swingują, robią nowe aranżacje starych przebojów itd. Orkiestra Dęta przy RCK na takie innowacje szybko nie postawi i z tego co mówi Pan Prezes Filoda wynika, że chce kultywować swoje wartości, ponieważ jadąc na jakieś konkursy, właśnie za nie jest nagradzana. Przyznał, że Gmina ponosi duże koszty konserwacji instrumentów i nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkał, ale jest problem odnośnie zakupu nowych instrumentów.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański trzeba będzie pomyśleć o zakupie nowego sprzętu przy planowaniu budżetu na 2011 rok.

Sołtys Z. Nowak stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby te instrumenty kupić zaraz, a nie czekać do nowego budżetu, tym bardziej, że ogromna suma została z budżetu roku 2009.

Następnie informacje złożyła Prezes Zespołu Wokalnego „Przemysław” Pani Teresa Krüger – pisemna informacja o działalności kulturalnej stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Poinformowała, że ze względu na to, iż do Zespołu dołączył 1 pan i 800zł, zaplanowane na nowe stroje dla mężczyzn, nie starczy dla wszystkich. Dodała, że chciałaby aby Zespół prezentował się ładnie i schludnie na występach. Poinformowała, że zrobiła wniosek na dofinansowanie do garniturów (500zł), ale nadal nie otrzymała tych środków, a za tą kwotę można by dokupić jeszcze koszule dla panów. Poprosiła o przyznanie Zespołowi tej kwoty.

Skarbnik Gminy poinformowała, że pieniądze zostały przyznane Zespołowi, ale nie udzieliła Zespołowi odpowiedzi jeszcze na piśmie i za to przeprasza.

Prezes Zespołu Wokalnego „Przemysław” podziękowała za przyznane środki. Poinformowała, że 25 września br. organizowany będzie drugi przegląd zespołów śpiewaczych. Powiedziała, że jej i Zespołu cichym marzeniem jest, aby mieć organy, bo akordeon już się trochę znudził.

Dyrektor RCK powiedział, że w 2010r. będzie dążył do tego, aby przegląd również był dostępny dla społeczeństwa rogozińskiego, a nie tylko odbywał się w gronie zespołów śpiewaczych, aby mieszkańcy również mieli możliwość wzięcia udziału w tej pięknej imprezie, o której wcześniej nawet nie słyszeli, tak jak to było w ubiegłym roku.

Prezes Zespołu Wokalnego „Przemysław” powiedziała, że co roku Zespół występował w Pile. Jednak w tym roku nie pojedzie, ponieważ rzekomo brak środków na to nie pozwala. Dodała, że jest jej niezmiernie przykro, bo co roku Zespół był tam serdecznie witany. Zwróciła się do radnych o sponsorowanie autobusu dla członków Zespołu. Nadmieniła, że w 2010r. odbył się tylko 1 wyjazd do Kleczewa i na więcej Pan Dyrektor mówi, że nie ma środków.

Dyrektor RCK przypomniał, że podczas konstruowania budżetu na 2010 rok nie było mowy o żadnym wyjeździe do Kleczewa. Pieniądze, które były przeznaczone na wyjazd do Piły zostały rozdysponowane na Kleczew. Odbyło się to po wcześniejszym uzgodnieniu z Zespołem, który miał się określić gdzie chce jechać i wybrano Kleczew, tłumacząc, że w Pile już byli. Teraz nagle Pani Prezes mówi, że nie ma pieniędzy na wyjazd do Piły. Poinformował, że RCK dysponuje jednym budżetem i realizuje to co jest w nim zaplanowane. Dodał, że wyjazd Zespołu do Kleczewa wymagał i tak przesunięcia środków. Poprosił, aby teraz nie mówić, że Dyrektor RCK nagle nie ma pieniędzy w budżecie, bo to Zespół sam zadecydował, gdzie woli jechać, czy do Kleczewa, czy do Piły. Nadmienił, że nikt jeszcze nie powiedział, iż Zespół nie pojedzie do Piły i być może tak się stanie.

W dalszej kolejności informacje z dotychczasowej działalności kulturalnej Rogozińskiego Chóru Kameralnego przy Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół LO im. Przemysława II w Rogoźnie złożył Kierownik Chóru Pan Witold Zieliński – załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o zabranie głosu przez Panią Prezes Stowarzyszenia „Gościnianka”. Zapytał o oczekiwania Stowarzyszenia, czy ma ono możliwości i wiedzę w zdobywaniu środków, przy pozyskiwaniu których konieczne jest składanie wniosków.

Następnie informację z działalności Stowarzyszenia „Gościnianka” złożyła Prezes Stowarzyszenia Pani Aleksandra Koplin – załącznik nr 7 do protokołu. Poinformowała, że Stowarzyszenie utrzymuje się tylko ze składek członkowskich i nie ma więcej pieniędzy. Zapytała, czy jako Zespół mogliby należeć pod Rogozińskie Centrum Kultury?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że jego zdaniem nie, ponieważ „Gościnianka” jest stowarzyszeniem. Poprosił Dyrektora RCK o udzielenie bardziej szczegółowych wyjaśnień Pani Prezes w czasie przerwy.

Kolejną informację z działalności kulturalnej Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna złożyła Skarbnik TPR Pani Teresa Brączewska - załącznik nr 8 do protokołu. Przyznała, że problemem jest nabór nowych członków. Starsi odchodzą, a młodzi nie są zainteresowani udzielaniem się w TPR. Nadmieniła, że również brakuje środków.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o ilość członków TPR.

Pani T. Brączewska odpowiedziała, że kiedyś było ponad 100 osób, a obecnie ok. 70 i liczba ta się zmniejsza.

W dalszej części sprawozdanie z działalności kulturalnej złożyła Pani W. Wiśniewska, przedstawiciel Stowarzyszenia „Parkowianka” – załącznik nr 9 do protokołu. Poinformowała, że „Parkowianka” powstała na bazie Koła Gospodyń Wiejskich w Parkowie, które nie będąc stowarzyszeniem nie mogło pozyskiwać środków i tak powstał pomysł przekształcenia KGW w Stowarzyszenie „Parkowianka”. Liczy ono ponad 80 osób i nawet należy do niego kilku panów. Nadmieniła, że osobą, która wspiera bardzo mocno Panią Prezes jest Pani J. Bartol – Baszczyńska, osoba młoda oraz pełna energii i chęci do pracy.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy to prawda, że członkiem Stowarzyszenia „Parkowianka” jest Pan Burmistrz?

Radna W. Wiśniewska potwierdziła.

Ponadto członkowie Komisji zapoznali się z pisemnymi informacjami na temat działalności kulturalnej, na terenie poszczególnych sołectw, które stanowią kolejno załączniki do protokołu:

·         informacja Sołectwa Laskowo – załącznik nr 9 do protokołu,

·         informacja Sołectwa Ruda – załącznik nr 10 do protokołu,

·         informacja Sołectwa Karolewo – załącznik nr 11 do protokołu.

Sołtys Sołectwa Ruda F. Szlas zasygnalizował problem braku gruntu pod budowę świetlicy i związany z tym brak możliwości organizowania imprez. Dodał, że Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa odmówiła teren przy blokach i zebranie wiejskie odbywają się w piwnicach.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał przybyłych gości, czy oferta kulturalna w Gminie Rogoźno jest dobra?

Sołtys F. Szlas odpowiedział, że jego zdaniem w 80 % jest dobra. Dodał, że na wsiach nie ma takich możliwości jak w mieście.

Prezes Chóru Mieszanego ECHO J. Zarębski odnośnie działalności TPR powiedział, że należałoby dotrzeć do właścicieli sklepów, rzemieślników i poprosić ich o członkostwo w tym Towarzystwie. Dodał, że powinny się odbywać 2 razy do roku spotkania towarzyskie i wtedy działalność TPR nabrała by nowego charakteru. Można by uruchomić prasę wydawniczą.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że z rozmów z niektórymi członkami zarówno TPR jak i i innymi organizacjami wynika, że umierają one zazwyczaj śmiercią naturalną. Na początku tworzenia danej organizacji ludzie są pełni energii, chętni do pracy i mają mnóstwo pomysłów. Z czasem zapał ten wygasa. Być może wynika to z tego, że osoby kierujące tymi organizacjami wypalają się lub po prostu się nie sprawdzają. Nie ma w nich poczucia samokrytycyzmu, że może nadszedł czas, aby daną organizacją pokierował ktoś inny z nowymi, świeżymi pomysłami. Wówczas owe organizacje miałyby prawo bytu.

Przedstawiciel Rady Sołeckiej Sołectwa Gościejewo Pan H. Janus poinformował, że Sołectwo współpracuje przy organizowaniu imprez m.in. z OSP Gościejewo, ze Stowarzyszeniem „Gościnianka”, kółkiem rolniczym. Ponadto jako bierze udział od 1993r. w gminnych turniejach wsi (z jednoroczną przerwą), spartakiadach, w dożynkach gminnych, organizuje mistrzostwa Gościejewa w tenisie stołowym, w szachach i warcabach. Ponadto od 2 lat organizowane są wyjazdy mieszkańców po Polsce (Ciechocinek, Toruń, Warszawa).

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że Gościejewo jest w dobrej sytuacji ze względu na dość dobrą bazę lokalową.

Prezes Chóru Mieszanego ECHO J. Zarębski powiedział, że w samym Rogoźnie kiepska jest baza lokalowa dla kultury. Być może gdyby obok miejsca nie zajmował ośrodek zdrowia, to można by tam poszerzyć RCK i zrobić pomieszczenia dla Orkiestry, Chóru itd. W tej chwili jest ciasno i tłoczno.

Przewodniczący Rady R. Szuberski w imieniu wszystkich radnych podziękował zebranym gościom za ich działalność kulturalną w Gminie Rogoźno. Dodał, że jeśli po przetargach środki finansowe zostaną, to do końca kadencji będzie można uzupełnić stroje dla Zespołu „Przemysław”, czy też środki na zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej.

Radny Z. Hinz zapytał Dyrektora RCK, jak oceniłby działalność kulturalną w Gminie Rogoźno?

Dyrektor RCK odpowiedział, że na tle podobnych miast oferta kulturalna w Gminie Rogoźno nie odstaje od wyższej średniej krajowej. Przyznał, że zawsze może być lepiej. Poprosił, aby pamiętać o tym, że kultura od początku jak powstawała to wynikało to z zainteresowania i nie polega ona tylko na posiadaniu oper, teatrów itd., ale na chęci i potrzebach mieszkańców.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w jej opinii i wielu innych osób jest to, że rogozińska kultura działa coraz lepiej.

Radny Z. Hinz powiedział, że jako radni, sołtysi należałoby podjąć działania i wrócić do tematu klubów prasy, książki, które swego czasu działały i spełniały swoją rolę. Problemy z dzisiejszą młodzieżą wynikają również z tego, że nie ma gdzie ona się podziać, tym bardziej, że szkoły nie zawsze są otwarte poza lekcjami. Nadmienił, że jego zdaniem w przyszłości takie rozwiązanie powinno się znaleźć na wsiach.

Sołtys Z. Nowak powiedział, że radni niedawno głosowali o przekazanie 15.000zł na dokończenie budowy miejsca spotkań mieszkańców w Budziszewku i radni dyspozycyjni Panu Burmistrzowi głosowali przeciw temu zadaniu. Stwierdził, że radny Z. Hinz dzisiaj opowiada coś innego.

Radny Z. Hinz powiedział, że radny Z. Nowak zna powody, dla których głosował tak, a nie inaczej. Gdyby procedura podejmowania uchwał była prawidłowa, to wynik głosowania byłby inny. Dodał, że jego wypowiedź dotyczyła szerszego problemu, a mianowicie oferty kulturalnej skierowanej do młodzieży.

Dyrektor RCK podziękował Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, pracownikom Urzędu Miejskiego, radnym za to, że nigdy nie usłyszał, iż coś jest nie jest na tyle ważne, żeby o czymś nie mówić, za pomoc w rozwiązywaniu problemów i za podejście do spraw kultury. Nadmienił, że pierwszy raz właśnie w Rogoźnie mu się zdarzyło, że pracuje z ochotą i wymyśla różne rzeczy, które udaje się zrealizować, bo w Rogoźnie są ludzie, którzy to rozumieją.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Podziękował za dążenie do tego, aby oferta kulturalna w Gminie Rogoźno była coraz bogatsza i atrakcyjniejsza.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Administracyjnemu Mienia Komunalnego w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZAMK Pan Marek Mysłek. Przyznał, że ZAMK ma coraz większe problemy z egzekwowaniem należności od mieszkańców. Nadmienił, że od niedawna można umieszczać zadłużone osoby w Krajowych Rejestrze Długów i ZAMK też z tego korzysta. Osoba taka będzie miała trudności z uzyskaniem kredytu, pożyczek i innych usług bankowych. Zadłużenie mieszkańców na dzień dzisiejszy wynosi 1.300.000zł. Dodał, że sytuacja ZAMK nie jest dobra i nie ma za co zapłacić komornikowi. Nadmienił, że ZAMK jest zobowiązany pokryć bieżące faktury, z czego sam rachunek z „Aquabellis” co miesiąc to 24.000zł. Dyrektor powiedział, że budynek Pl. K. Marcinkowskiego 12 osiągnął, na dzień dzisiejszy, stan zadłużenia 95.000zł. Z całego budynku tylko 2 najemców reguluje opłaty, a jest to budynek o naprawdę wysokim standardzie. Stwierdził, że brak środków jest powodem ograniczonej działalności statutowej.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, ile rodzin mieszka w tym budynku?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że 12 rodzin.

Radna L. Kolanowska zapytała, przez jaki okres czasu nazbierała się taka zaległość?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że ponad 10 lat. Najemcami mieszkań są osoby, które nie są w stanie za nie płacić. Dobrym rozwiązaniem byłoby przejęcie przez „Aquabellis” indywidualnie rozliczeń. Ma ona możliwość odcięcia wody, jeśli ktoś nie uiszcza opłat. ZAMK nie ma takiej możliwości.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że jest to błędne koło, ponieważ Rada z jednej strony wspomaga ZAMK, który nie jest w stanie „wyciągnąć” tych pieniędzy, a faktury za wodę itd. trzeba regulować.

Dyrektor ZAMK powiedział, że 1 osoba zrezygnowała z mieszkania o wyższym standardzie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że może ludzie też mają takie podejście, że skoro jego sąsiedzi nie płacą, to po co on ma płacić.

Dyrektor ZAMK poinformował, że najczęściej komornik pisze, że dana osoba jest nieściągalna, bo nic oficjalnie nie ma.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o stawki czynszu lokali, które były przedmiotem wcześniejszej dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Czy zmienią się warunki dotychczasowej dzierżawy?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że zmieni się stawka o współczynnik inflacji. Dla nowych warunków musiałby się odbyć przetarg.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy jest jeszcze dużo lokali, gdzie jest bezumowne korzystanie? Stwierdził, że jest to zaniedbanie, że pomimo wygaśnięcia umów, lokale te były w dalszym ciągu użytkowane. Sprawa powinna być kilka miesięcy wcześniej uregulowana, bo dotychczasowi najemcy skarżą się dlatego, że nie wiedzą, czy mogą dalej np. remontować pomieszczenia, ponieważ nie wiadomo co dalszą dzierżą. Dodał, że był u niego Pan Niewczas i wskazywał, że umowa, która była dotychczas nie jest ważna.

Dyrektor ZAMK powiedział, że wszyscy wynajmujący zostali powiadomieni w terminie, że mają się zgłosić. Odnośnie Pana Niewczasa, Dyrektor ZAMK powiedział, że nie może podpisać umowy na czas nieokreślony i nigdy tego nie zrobił. Nadmienił, że widnieją inne podpisy na umowach i nie wiadomo, dlaczego tak jest.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że należałoby zweryfikować która z umów jest sfałszowana.

Dyrektor ZAMK powiedział, że na jednej z umów są 2 podpisy, a na drugiej tylko 1.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił Dyrektora ZAMK o omówienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Administracyjnemu Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

Dyrektor ZAMK wyjaśnił, że nadanie statutu było m.in. zaleceniem pokontrolnym. W poprzednim statucie widniał również zapis o strukturze bez wydziałowej.

 

Następnie sprawozdanie z działalności Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie złożył Dyrektor ZEAPO W. Jaworski. Dodał, że konsultował się z Panem Przewodniczącym Rady odnośnie szczegółowości opracowania informacji i uwypuklono tylko te zagadnienia, które nie miały odniesienia w sprawozdaniu z sesji kwietniowej.

Radna R. Tomaszewska zapytała, w jaki sposób ZEAPO przygotowuje plany finansowe placówek? Jak to się odbywa i jaki jest w tym udział dyrektorów placówek?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że każdy z dyrektorów placówek ściśle współpracuje z poszczególnymi księgowymi obsługującymi daną szkołę. Określają oni co planują i jaką wielkość środków potrzebują na remonty, jakie mniej więcej przewiduje zakupy materiałów i wyposażenia. Dyrektorzy dostają plany finansowe do ręki, zanim trafią do Urzędu.

Radna R. Tomaszewska zapytała, dlaczego w takim razie dyrektorzy mówią, że ZEAPO nadwyrężyło ich zaufanie? Dodała, że z wypowiedzi dyrektorów wynikało, że nie mają żadnego udziału w przygotowywaniu planu finansowego?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że dyrektorzy z wyliczeniami są zapoznani, mogą je albo podważyć albo zaakceptować.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w swojej szkole obliczeń dokonuje księgowa, która ma wszystkie niezbędne informacje od dyrektora.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że nie inaczej to się odbywa w ZEAPO.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nie może nastąpić pomyłka na tak duże kwoty, jak to miało miejsce w ubiegłym roku. Zapytała o organizację i sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją składników majątkowych placówek oświatowych.

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że każdy z dyrektorów pełni swoją funkcję na określoną kadencję. W jej końcowej fazie powinien być ustalony majątek do zakończenia procedury. Takie zarządzenia są wprowadzone w danej placówce.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy sprawy związane z inwentaryzacją zostały wyjaśnione i uregulowane w Przedszkolu w Parkowie?

Dyrektor ZEAPO potwierdził. Dodał, że komisje spisowe pracowały i wszystko zostało ujawnione, co było wcześniej pozamykane magazynach.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy w tym roku wykonanie budżetu jest śledzone od początku roku?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że obiecał, iż będzie pilnował budżetu i tak się dzieje. Zmodyfikowano system przekazu z dyrektorami i nie będzie już mógł powiedzieć, że nie znał wielkości środków, bo automatycznie w specjalnych rubrykach pojawia się % wykorzystania na dany miesiąć. Dodał, że wiadomo, iż każdy miesiąc to 8,33% wykonania i gdy te wielkości zaczynają odbiegać od siebie, to wiadomo, że w danym paragrafie coś jest nie tak jak być powinno. Dyrektor ZEAPO powiedział, że środki na modernizację Przedszkola nr 2 są niewystarczające, po otrzymaniu pełnej dokumentacji i brakuje środków na ogłoszenie przetargu. Dodał, że nie będzie żądał dodatkowych pieniędzy, tylko będzie prosił o przesunięcia w poszczególnych budżetach, aby obiekt mógł być zrobiony w całości.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że z ewidencji ludności można otrzymać informacje, które pozwoliły w przybliżeniu określić liczbę dzieci w poszczególnych rocznikach i ilość oddziałów.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że najbliższe 2 lata dla gimnazjów przedstawiają się dramatycznie, bo ciągle liczba dzieci spada., po 2 latach znowu następuje wzrost i jest odczuwalne w tej chwili w szkołach podstawowych, w I i w II klasach i w oddziałach „0”. Ostatnie 2 lata będą porównywalne ze wskaźnikami z początku lat 90, czyli bardzo duży przyrost naturalny, ale uwidoczni się to dopiero w przyszłości. W tej chwili demografia na poszczególnych rocznikach jest znana, bo jest to podstawą do działań, ale jeszcze 2 lata trzeba będzie czekać na poprawę sytuacji i na powrót do normy. Dodał, że najmniej dzieci rodziło się w dobie kryzysu w Rogoźnie tj. załamanie wszystkich zakładów. Dzieci te w tej chwili trafiają do gimnazjów.

 

W dalszej kolejności sprawowanie z działalności złożył Prezes „Aquabellis” Sp. z o.o. W. Dulko. Poinformował, że na ok. 350 tys. miesięcznych należności Spółka otrzymuje połowę. Drugą część stanowią należności przedterminowe, które częściowo są płacone po 2-3 tygodni, czy też miesiąca. Ale jest też duża grupa należności przeterminowanych od dawna., nawet rok, bądź 2 lata lub jeszce dłużej. W dużej mierze są to bardzo małe należności, ok.200-300zł i dlatego nie opłaca się tego windykować, ponieważ koszty pochłaniają te należności. Jedyną skuteczną metodą jak dotychczas były próby odcinania przyłącza. Nieuregulowanych ok.5-7 faktur na większe kwoty dotyczy głównie przedsiębiorstw. Poinformował, że na 31 maja br. było 16,5% należności, które są przeterminowane do 30 dni, od 31 do 60 dni – 7%, od 61 do 90 dni – 6,4%, od 91 do 120 dni – 3,5%, a powyżej 120 dni aż 16,9%.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o terminy realizacji inwestycji.

Prezes „Aquabellis” powiedział, że trudno jest przewidzieć terminy zakończenia realizacji inwestycji. W ciągu 2-3 miesięcy powinny się rozpocząć sprawy wodociągowe na ul. Leśnej. W tej chwili Spółka jest w trakcie budowania wodociągu, który ma łączyć sieć Gościejewa z Rogoźnem. Brakuje 700-900m, aby dojść do drogi nr 11. Odnośnie ul. Długiej, ul. Towarowej i ul. Łąkowej to prawdopodobnie przed jesienią. Ul. Towarowa i Łąkowa są częściowo wykonane, zostały kilka drobnych rzeczy do zrobienia. Odnośnie sieci wodociągowej Gościejewo, Grudna w kierunku Boruchowa jeszcze nic nie zaczęto. Zlecono tylko projekt, ale nie podjęto jeszcze żadnych prac.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zwrócił uwagę na rozbieżności kwot w przygotowanym materiale o działalności spółki, a załącznikiem do Uchwały Nr XLII/283/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2010 – 2012.

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że odpłatne przejęcie sieci w rejonie ul Południowej na kwotę 71.000zł są to koszty wybudowania sieci, ponieważ inwestor wynajął Spółkę do budowy. Na koniec roku 2009 taki był stan zaangażowania pieniędzy. Kwota w uchwale tj. 106.560zł wynika z oszacowania wartości sieci. Gdyby inwestor zlecił to firmie zewnętrznej to pewnie osiągnąłby pułap określony w uchwale, ale zrobiła to taniej Spółka i kwota 71.000zł jest dzielona na 3 części i oddawana. Odnośnie ul. Szerokiej to w materiale dotyczącym działalności „Aquabellis” kwota dotyczyła stanu zaangażowania w roku 2009 ( 13.000zł) i nie skończono tego w roku 2009, kiedy obowiązywał poprzedni Plan, dlatego umieszczono to w Planie na kolejne 3 lata i stąd kwota była większa.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy przygotowując dokumenty i konsultując się z Burmistrzem był obecny również obecny prawnik?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że robił to sam.

Radna R. Tomaszewska zapytała, ilu jest członków Zarządu?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że jeden.

Radna R. Tomaszewska zapytała, ilu jest członków Rady Nadzorczej?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że trzech.

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – projekt przedstawił Prezes Sp. z o.o. „Aquabellis” W. Dulko. Wyjaśnił, że tabela A i B odnosi się do poszczególnych składników opłat i ich wzrostu. Najniższy wzrost to 0,93% i dotyczy bardzo niewielkiej grupy odbiorców. Największy wzrost to 40,18% i dotyczy opłaty stałej dla odbiorców, którzy rozliczani są ryczałtem. Spółka musi montować już wszędzie wodomierze i odchodzić od opłat ryczałtowych. Jest przepis, który nakłada taki obowiązek, ale nie daje żadnych narzędzi. Jedynym narzędziem motywującym jest wyższa opłata stała dla osób, które nie mają wodomierza. Aby mieć obraz tego, jaki jest rzeczywisty planowany wzrost cen trzeba spojrzeć na cenę wskaźnikową. Jest to projektowana wartość przychodów podzielona przez projektowaną ilość usług. Globalnie wzrost dla wody wynosi 9,63%, a dla ścieków 6,79%. Widać, że cena samej wody rośnie o 7,34%, a opłata stała dotycząca największej grupy odbiorców rośnie o 18,3%. Na opłatę stałą składa się kilka czynników m.in. koszty gotowości do świadczenia usług, czyli zapewnienie tego, że woda jest dostępna na bieżąco i że ścieki są odprowadzane. Zgodnie z rozporządzeniem, które mówi o zasadach liczenia taryf, można tam uwzględnić do 15% wszystkich kosztów, które praktycznie służą gotowości do świadczenia usług. Nadmienił, że w przypadku wody zawarł 6%, a ścieków 8% gotowości do świadczenia usług. Wyjaśnił, że jednym z jego zadań jest zapewnienie środków na działanie Spółki. Przewidywanie ilości sprzedanej wody i odbioru ścieków jest bardzo trudne. Dodał, że założył niższe niż w ubiegłym roku zużycie wody i odbiór ścieków, ponieważ następuje tendencja spadkowa na przestrzeni ubiegłych lat. Od 2003 do 2008 zużycie wody było bardzo niskie, w 2008 wzrosło i obecnie, od tego roku, spada ono znowu. Działalność „Aquabellis” w ok. 90% są to koszty stałe, i trudno je zredukować.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o straty.

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że są one na poziomie 24% i dotyczą np. wycieków z podziemi, czyli pękniętej rury, które wychodzą po długim czasie. Woda w ziemi znajduje jakieś ujścia i dopiero po pewnym czasie, gdy już jest jej zbyt wiele wybija na powierzchnię. Czasami woda sączy się miesiącami, a nawet dłużej. Wynika to również z faktu, że kiedyś jak kładziono sieci to nie stawiano na ich jakość, tylko na ilość. Znajdowane są przypadki np. podwiniętej uszczelki między dwoma rurami PCV oraz zdarzają się kradzieże.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy jest jeszcze dużo osób niepodłączonych do kanalizacji m.in. w Parkowie, w Rogoźnie? Zapytał o kwestie monitoringu sieci. Czy pomysł Pana Mysłka odnośnie indywidualnego podłączenia mieszkańców, którzy są w jednym budynku, nie spowodowałby, że wzrostu przychodów dla Spółki?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że pomysł Dyrektora ZAMK jest również pomysłem Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, żeby Spółka przejmowała indywidualne rozliczanie mieszkańców w blokach. Przyznał, że można byłoby pozyskać więcej środków z opłaty stałej, ale jest przeciwnikiem tego. Chodzi głównie o stare bloki, gdzie wodomierze są w mieszkaniach i nawet gdyby Spółka indywidualnie podjęła się rozliczania, to nie ma swobodnej możliwości odcięcia dopływu wody. Konieczne jest wejście do mieszkania, a pracowników „Aquabellis” nie jest dużo i są znani mieszkańcom z widzenia, dlatego najczęściej nie są wpuszczani do mieszkania. Nowe bloki są tak zbudowane, że wszystkie liczniki są na klatach schodowych i nie wchodząc do mieszkania, można odciąć dopływ wody i takie mieszkania są bardzo chętnie rozliczane indywidualnie. Gdyby Pan Mysłek chciał oddać indywidualne rozliczanie Spółce, to by musiał przerobić stację wewnętrzną, żeby wodomierze znalazły się na zewnątrz. Odnośnie monitoringu to zdarzają się przerwy na poszczególnych zaworach, ale jest to monitorowane „na piechotę” dosyć sprawnie. Poprzednie sygnały, że monitoring nie działa były sygnałami od ludzi, którzy nie wiedzieli jak mają z niego korzystać. W tej chwili jest kierownik kanalizacji, który śledzi właśnie monitoring i wykrywane są nieszczelności. Ponadto dzięki monitoringowi wykryto podłączenie pompy, która zbierała deszczówkę gromadzącą się w piwnicy i odprowadzającą ją do kanalizacji sanitarnej. Przepisy zabraniają czegoś takiego, chociaż w środowisku mówi się, że rozcieńczanie ścieków wcale nie jest takie złe. Tylko podczas nawałnic zawór otwiera się setkę razy w ciągu godziny. Odnośnie ilości niepodłączonych budynków, to na sesji poda dokładną liczbę, ale w tej chwili ocenia, że jest ok 40 posesji, przy czym kilkanaście będzie dotyczyło budynków, które są niezamieszkałe.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o procentową analizę zużycia wody w Rogoźnie i na wsiach.

Prezes „Aquabellis” powiedział, że jest to możliwe do zrobienia.

Następnie omówiono projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury oraz projekt w sprawie zmiany składu osobowego Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury – projekty uchwał przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski. Wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury powstał po Komisji GFiR, która miała wątpliwości co do treści pierwszego projektu i na sesji radni zadecydują, nad którym z projektów będą głosować.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Zastępca Burmistrza poinformowała, że Komisja GFiR wykreśliła z ust. 1 §5 i §6 zapis, iż stawki obowiązują od 1 października 2006r.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. Poinformowała, że Komisja GFiR wniosła, aby:

·         w §6 zamiast zapisu „... w Biurze Rady Miejskiej” zawrzeć: „...w biurze Urzędu Miejskiego”,

·         wykreślić ust. 1 w §7,

·         w §11 pkt 1 zamiast zapisu „odczytanie” umieścić „przedstawienie” oraz wykreślić pkt 7 i 8 i pozostawić brzmienie podpkt. g) w pkt. 10 z obecnie obowiązującej uchwały,

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. Dodała, że zmianie ulegnie treść §1 na: „Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia każdego roku pisemną informację o:

1) przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze,

2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją przedsięwzięć,

3) planach finansowych gminnych instytucji kultury.”

przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby w §4 podpkt. e) przed słowem „inwestycyjne” dodać „usługi” i podpkt. f) „koszty” również powinien się odnosić do jakiegoś pojęcia.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 5 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących komisji o zajęcie stanowiska w sprawie pisma sołtysów z Gminy Rogoźno, dotyczącego wyjaśnienia przyczyn niepodjęcia przez radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że wie jakiej odpowiedzi ma udzielić, ale poprosił o ewentualne inne jeszcze głosy w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że opinia Rady Miejskiej została wyrażona podczas głosowania jawnego na sesji przez każdego radnego indywidualnie.

Uwag nie było.

Radna R. Tomaszewska poprosiła Zastępcę Burmistrza o przygotowanie dla wszystkich radnych kopii pisma, które Pan Burmistrz złożył do RIO po sesji 19 mają br. Dodała, że wie, iż nie są to tajne dokumenty, dlatego prosiłaby o ich udostępnienie.

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury wnosi o ujęcie w zmianach budżetowych środków przeznaczonych dla Rogozińskiego Centrum Kultury na zakupy inwestycyjne – instrumenty dla Orkiestry Dętej przy RCK.

Radny Z. Hinz powiedział, że nie należy wykluczyć z tych działań Dyrektora RCK.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że lekceważeniem Dyrektora RCK jest pomijanie go, bo ani Orkiestra Dęta, ani Zespół Śpiewaczy nie są osobą jednostką, tylko podlegają pod RCK i będzie wyglądało to tak, że Dyrektor nie potrafi pozyskać środków i za niego ktoś robi tzw. dobrą robotę. Jednakże wniosek z Komisji może wypłynąć.

Radny Z. Hinz wyjaśnił, że chodzi o to, aby wniosek był Dyrektora, który zbiera określone informacje i radni jako Komisja SSOiK popiera ten wniosek.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Randa L. Kolanowska poprosiła, aby znaleźć w budżecie środki na siatkę na boisko przy ul. Różanej.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19:00

Protokół sporządziła Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 16 sierpnia 2010r.

 

 

 

drukuj pobierz pdf