Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 42/2009 z XLII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 24 czerwca 2009r. o godz.16.00.

PROTOKÓŁ Nr42/2009
z XLII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 24 czerwca 2009r. o godz.16.00.

 

Temat Sesji:

 1.  Informacja o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w naszej gminie oraz o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

XLII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 24 czerwca 2009 roku , na godz. 16.00  w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Minutą ciszy została uczczona pamięć śp. Bernarda Dzięgielewicza – pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz śp. Sylwestra Łuczkowiaka – nauczyciela ZS w Parkowie, członka GKRPA oraz propagatora ruchu abstynenckiego w gminie Rogoźno.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych. Radny Z. Hinz nie uczestniczył w obradach od godz. 18.00 z powodu oddelegowania służbowego.  Radny K. Lis uczestniczył w obradach od godz. 18. 15. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Henryka Janusa.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 8. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.
 9. Informacja o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w naszej gminie oraz o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 05.06.2009r.),

b/ wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 09.06.2009r.),

c/ wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 12.06.2009r.),

d/ wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa stanowiących drogi publiczne,

e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo,

f/ współpracy Gminy Rogoźno ze społecznością niemieckiego miasta Wiehl,

g/ współpracy Gminy Rogoźno ze społecznością francuskiego miasta La Trimouille,

h/ zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

i/ uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2010 – 2012.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie.

 

 

Burmistrz Rogoźna zaproponował zmianę kolejności 2 ostatnich projektów uchwał, gdyż podstawą zatwierdzenia taryf jest podjęcie uchwały o uchwaleniu planu rozwoju i modernizacji.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że plan jest na lata 2010 – 2012.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że taryfa będzie obowiązywała od sierpnia na 2010r.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wniósł do porządku obrad pkt. 10 j) projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 27 maja 2009r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXXVIII/257/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” i powołania jego kapituły oraz przyjęcie regulaminu konkursu. Wyjaśnił, że wcześniej była podejmowana uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda”, która nie różniła się niczym od przedmiotowej uchwały. Obie były podejmowane w tym samym stanie prawnym i nie ma rozbieżności między nimi. Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że zatelefonował do Wydziału Nadzoru i Kontroli Wojewody Wielkopolskiego, gdzie radca prawny stwierdziła, że prawdopodobnie tą pierwszą uchwałę przeoczyła. Nie potrafiła również wyjaśnić jaka jest różnica między dwoma uchwałami. W związku z tym zdecydowano się wystąpić ze skargą na rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Porządek obrad został przyjęty.

 

III.   Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Protokół z XL Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 maja został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

IV.   Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

 

V.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

VI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Ryszard Dworzański poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie 4 czerwca, którego tematem były arkusze organizacyjne placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010. Komisja zapoznała się z przygotowanym przez Pełnomocnika ds. Oświaty arkuszami, po czym zostały one wręczone dyrektorom szkół i przedszkoli. Ponadto uczestniczył w licznych spotkaniach z okazji zakończenia roku szkolnego oraz w uroczystości nadania imienia Józefa Wybickiego Gimnazjum w ZS w Parkowie.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Zbigniew Nowak poinformował, że Komisja obradowała 18 czerwca br. i głównym tematem było sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z zaawansowania inwestycji gminnych w roku 2009. Podziękował p. T. Zygmuntowi – kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, za przedstawienie zaawansowania wspomnianych inwestycji. Dotyczyło to aż 39 pozycji, a sama dyskusja była merytoryczna i szczegółowa. Trwała ponad 4 godziny. Komisja pozwoliła sobie zapisać w protokole terminy pewnych inwestycji. Dodał, że w związku z budową kanalizacji pewne inwestycje będą musiały zostać przesunięte na lata późniejsze i nie będą w tym roku zrealizowane. Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja podjęła kilka wniosków. Pierwszy o treści: „Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa zwraca się z prośbą o zbadanie sytuacji formalno – prawnej, z możliwością zatrudnienia dwóch kierowców, na stałe przy OSP Rogoźno” został skierowany do Burmistrza Rogoźna. Kolejny wniosek będzie skierowany do Nadzoru Budowlanego przy  Starostwie o treści: „Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa zwraca się z prośbą o realizację wniosku podjętego na posiedzeniu Komisji w dniu 19 czerwca br: Wnosi się o przekazanie środków finansowych na wszczęcie postępowania nadzorczego w sprawie wyegzekwowania uporządkowania nieruchomości znajdujących się :

- na narożniku Placu Powstańców Wielkopolskich i ul. K. Wyszyńskiego w Rogoźnie,

- na narożniku Placu Powstańców Wielkopolskich i ul. W. Szkolnej w Rogoźnie,

- na placu po byłym pawilonie GS przy ul. K. Wyszyńskiego w Rogoźnie”. W imieniu radnych zwrócił się do Starosty Obornickiego oraz radnych Rady Powiatu Obornickiego, aby pieniądze, które zostały im przekazane na pomoc w realizacji inwestycji zaczęły być wykorzystywane na zadania, aby jeszcze w tym roku mogły zostać zrealizowane.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się na posiedzeniu w dniu 17 czerwca, którego tematem była kontrola realizacji wydatków GKRPA.  Dodała, że uczestniczyła 9 czerwca w uroczystości nadania imienia Józefa Wybickiego i wręczenia sztandaru Gimnazjum w ZS w Parkowie, a 17 czerwca w zakończeniu roku szkolnego klas III Gimnazjum, a 19 czerwca w zakończeniu roku szkolnego w ZS w Parkowie. Ponadto uczestniczyła w pikniku zorganizowanym przez sołectwo Jaracz z okazji Dnia Dziecka połączony z Dniem Rodziny.

Burmistrz Rogoźna odniósł się do wypowiedzi radnego Z. Nowaka, który stwierdził, że ze względu na budowę kanalizacji, nie zostaną wykonane pewne zadania. Stwierdził, że kanalizacja, która będzie realizowana  w przedziale 2010 – 2013, na 2009r. nie ma wpływu. Co do zatrudnienia 2 kierowców w OSP to zdarzyła się jedna sytuacja, kiedy jednostka OSP nie wyjechała do pszczół. Oficer dyżurny nie wysłał zespołu, gdyż nie było wystarczającej ilości osób. Sekretarz Gminy sprawdziła to, co mówił p. Zieliński zatrudnienia i w gminie Wyrzysk oraz Budzyń, jest nie prawdą. Zaproponował, aby we wniosku Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa dopisać jeszcze budynek na ul. Kościelnej.

 

 

VII.         Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 5 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 6 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 27.05.2009r.do 23.06.2009r. - załącznik nr 7 do protokołu.

Radny Z. Hinz poprosił o uszczegółowienie następujących tematów:

- spotkanie z firmą projektującą rondo,

- wyjazd do gminy Koczała w powiecie Człuchowskim.

 

Burmistrz wyjaśnił, że:

- firmą projektującą rondo jest firma z Poznania i wraz z dyrektorem ZDP, kierownikiem T. Zygmuntem, radnym A. Olenderskim odbyło się owe spotkanie. Firma opracowuje dokumentacje na Rudę, na rondo. Wniesiono pewne uwagi do projektu, zaproponowano wniesienie twz. Drogi serwisowej wzdłuż bloków przy drodze nr 11. Umowa jest jeszcze nie podpisana. Obiecali przesłać gotową już propozycję, którą będą przekazywać do GDDKiA, aby mieć możliwość wniesienia ewentualnych uwag.

- wyjazd do gminy Koczała odbył się w związku z zaproszeniem Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wielkopolskiego, zwiedzano tam biogazownie, która produkuje biogaz z gnojowicy, obok znajduje się ferma z 8 tysiącami macior. W związku z tym, surowca jest pod dostatkiem. Biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii, ogrzewają i oświetlają własną fermę. W ubiegłym tygodniu do gminy zwróciła się pewna firma z zapytaniem, gdzie by mogli taką biogazownie wybudować. Jeszcze im nie udzielono odpowiedzi, gdyż nie wiadomo skąd miałby pochodzić surowiec. W gminie Mieścisko jest firma, która zainteresowała się konkretnym terenem i mają już skonkretyzowane plany. Biogazownia w gminie Koczała kosztowała 16 mln złotych i została oddana do użytku w kwietniu 2009r. wszystko jest zdalnie sterowane przy użyciu komputerów. Zatrudnionych jest tylko 2 pracowników obsługi na całej biogazowi.

Radny Z. Hinz zapytał czy radni również będą mieli wgląd do projektu ronda i możliwość przekazania swoich sugestii?

Burmistrz obiecał, że poinformuje Biuro Rady i osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z propozycją projektantów.

 

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał o spotkanie z p. J. Calaforą, o jakich problemy chodzi, ile osób zostało już przyjętych?

 

Burmistrz wyjaśnił, że chodziło o omówienie pozwolenia wodno prawnego ze Starostwa, głownie o skrócenie terminu oczekiwania. Kolejną kwestią było pozwolenie zintegrowane z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące substancji chemicznych. Również chodziło o przyspieszenie jego wydania. Dodał, że jeśli dobrze pamięta to w tej chwili zatrudnionych jest ponad 200 osób. W tej chwili produkcja materacy jest na poziomie 50.000 sztuk, rocznie, a docelowo ma to być 2 mln. Stwierdził, że jest o co walczyć i cieszyć się z tego, że to właśnie w gminie Rogoźno powstała taki zakład, który da prace wielu ludziom.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy takie instytucje jak: Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowa Straż Pożarna wydały już pozwolenia? Czy zakład zalicza się do takich o szczególnym zagrożeniu? Czy odbiór robi komendant wojewódzki, czy powiatowy jeśli takiego zagrożenia nie ma?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie, kto robi odbiór. Pan Calafora powiedział tylko, że mają uzgodnienia ze strażą pożarną.

 

VIII. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Burmistrz Rogoźna poprosił Starostę Obornickiego, aby pieniądze, które uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie zostały przekazane powiatu obornickiemu z przeznaczeniem dla WTZ Wiardunki, faktycznie zostały im przekazane, a nie na coś innego. Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu padały zarzuty, że powiat przekaże tą kwotę, jednocześnie cofając środki własne, które powinien przeznaczyć na ośrodek. W tej chwili wyszło na to, że gmina dołożyła do powiatu, a nie dla ośrodka.  Burmistrz dodał, że zdecydowano się dołożyć 20.000zł, gdyż ok. połowę osób, stanowią mieszkańcy z gminy Rogoźno.

 

 

IX. Informacja o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w naszej gminie oraz o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska poinformowała, że wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych przygotowała prezentację, ilustrującą wyniki i osiągnięcia poszczególnych placówek – prezentacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Informacja o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Wyniki dydaktyczne za rok szkolny 2008/2009 w gimnazjach i szkołach podstawowych – załącznik nr 10 do protokołu.

Radny H. Janus poinformował, że radni otrzymali pismo od Dyrektora SP Nr 2 z prośbą o dokonanie przesunięć w budżecie, w związku z koniecznością dokonania remontów. Na dzisiejszej sesji nie ma uchwały zmieniającej budżet, czy w związku z tym będzie dokonany owy remont? Zapytał również o rozstrzygnięcie problemu jakim jest brak kandydatów na stanowisko dyrektora w Przedszkolu w Parkowie.

L. Pijanowska wyjaśnił, że w związku z upływem kadencji dyrektorów 5 placówek, odbyły się konkursy na te stanowiska. Zakończono 4 konkursy mianowicie w:

-         SP w Budziszewku,

-         ZS w Gościejewie,

-         Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie,

-         Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie.

Na stanowisko dyrektora w Przedszkolu w Parkowie w pierwszym terminie nie było kandydatów i konkurs się nie odbył. Dlatego kolejny raz ogłoszono konkurs, a termin składania ofert to 6 lipca. Dodała, że w związku z przedłużającym się zwolnieniem obecnej Pani Dyrektor, nie można było podjąć decyzji co do oddziału „0” przy ZS w Parkowie.

Szkoły tj. SP Nr 2, ZS w Parkowie o uruchomienie środków na dostosowanie sal. Nadmieniła, że rząd przygotował program „Radosna Szkoła”  w którym szkoły mogą pozyskiwać znaczne środki. Na gminę Rogoźna przypadałaby kwota 30.000-60.000zł. W dniu jutrzejszym ma się odbyć robocze spotkanie z dyrektorami placówek, aby przygotować projekty. Wyraziła nadzieje na pozyskanie środków jeszcze w sierpniu i wykonanie niezbędnych zadań. Dodała, że remonty były w budżecie uwzględnione.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy placówki będą spełniały wymogi? Dodał, że Dyrektor SP Nr 2  wyraźnie pisze  o konieczności dostosowania pomieszczeń i dodatkowych środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Czy uczniowie będą przebywać w należytych warunkach?

P. Kabat wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji SSOiK zgłaszał problem zbyt małych klas, a szczególnie na wydzielenie miejsca do zabawy. Pomieszczeniem, które rozwiązałoby problem jest biblioteka. Można by ją przenieść na ul. M. Poznańską, ale trzeba tam najpierw zrobić remont. Jeśli nie da się tego zrobić w wakacje, to i tak nie są to pomieszczenia z których uczniowie korzystają na co dzień, dlatego możliwy jest etapowy remont. Sytuacja będzie bardziej jasna, gdy zakończą się obecne remonty, ponieważ będzie wiadomo ile środków pozostało. W tej chwili niezbędne remonty, wskazane przez m.in. SANEPID są realizowane.

L. Pijanowska poinformowała, że każdy z dyrektorów posiada fundusz remontowy. Dodała, że reforma wchodzi w życie w tym roku, ale dostosowanie do jej wymogów trwa 3 lata. Wyraziła nadzieję na uczestnictwo we wcześniej wspomnianym programie.

Radny H. Janus zapytał, czy powstanie społecznego gimnazjum przy LO w Rogoźnie miało wpływ na ilość przyjętych uczniów do Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2?

L. Pijanowska wyjaśniła, że R. Kornobis poinformował ją iż zaplanowany jest 1 oddział. Z terenu gminy Rogoźno zgłosiło się 19 uczniów, pozostałe osoby są spoza gminy. Dodała, że utworzenie gimnazjum przy LO, nie ma wpływu na specyfikę i strukturę pracy gimnazjów. Gimnazjum Nr 1 ma zaplanowanych 12 oddziałów, a Gimnazjum Nr 1 – 11. w gimnazjach w Parkowie i Gościejewie liczba oddziałów również jest bez zmian. Dodała, że Dyrektor R. Kornobis poinformował ją, że jest nieznaczna ilość uczniów spoza gminy, ze względu na czesne.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że tak jakby 19 uczniów „ucieka” z budżetu i nie wiadomo jak to się jeszcze potoczy w przyszłych latach.

 

Następnie informację o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci  i młodzieży złożyła p. Ewelina Kowalska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o ile więcej, w porównaniu do roku ubiegłego, dzieci będzie brało udział w letnim wypoczynku?

E. Kowalska wyjaśniła, że nie dokonywała porównań, ale w tym roku z wypoczynku w sumie ma skorzystać 112 osób.

Radny H. Janus zapytał, ile osób z gminy Rogoźno będzie uczestniczyć w obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Rościnnie? Czy GOPS przekazuje jakieś środki na ten obóz?

E. Kowalska odpowiedziała, że w tej chwili nic na ten temat nie wie.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że jeszcze nie wie ile osób będzie brało udział w obozie, ale w budżecie jest 20.000zł na ten cel. W ubiegłym roku była dotacja 12zł/os. z Zarządu Wojewódzkiego OSP. Nie wiadomo jeszcze czy taka sama kwota będzie i w tym roku. Szczegółowych informacji może udzielić Prezes J. Kamiński, który jest organizatorem obozu.

 

Ponadto radni zapoznali się z informacjami w formie pisemnej, o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Rogoźno:

-         Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie – stanowi załącznik nr 12 do protokołu

-         Rogozińskiego Centrum Kultury  – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

X.  Podjęcie uchwał w następujących sprawach.

a/ wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 05.06.2009r.) -  przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski. Uwag nie było.

 

 

               Uchwała Nr  XLII/276/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej podjęta została jednogłośnie 11 głosami „za” w obecności 11 radnych.

 

 

b/ wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 09.06.2009r.) - przedstawił Kierownik Wydziału Roman Piątkowski. Uwag nie było.

 

 

          Uchwała nr  XLII/277/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej podjęta została jednogłośnie 11 głosami „za” w obecności 11 radnych.

 

 

c/ wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 12.06.2009r.) - przedstawił Kierownik Wydziału Roman Piątkowski. Uwag nie było.

 

 

          Uchwała nr  XLII/278/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej podjęta została jednogłośnie 11 głosami „za” w obecności 11 radnych.

 

 

d/ wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa stanowiących drogi publiczne – projekt uchwały przedstawił  Kierownik Wydziału Roman Piątkowski.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że na Komisji GFiR radni zostali poinformowani, że część ul. Fabrycznej jest drogą wojewódzką, a w ewidencji kategorii dróg była to droga gminna. Z związku z tym, który odcinek jest wojewódzki? Ten który gmina ma przejąć, czy też odcinek w stronę ul. Piłsudskiego.

R. Piątkowski wyjaśnił, że w uchwale mowa jest o obszarze , który dawniej był terenem wewnętrznym fabryki maszyn rolniczych „Rofama” i taki zapis w dalszym ciągu figuruje w ewidencji gruntów, jako własność Skarbu Państwa.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał dlaczego w ewidencji przedmiotowa droga należy do kategorii dróg gminnych, a nie jako część drogi wojewódzkiej?

R. Piątkowski odpowiedział, że nie potrafi tego wyjaśnić, gdyż nie jest to w zakresie jego kompetencji.

 

 

                 Uchwała nr XLII/279/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa stanowiących drogi publiczne podjęta została jednogłośnie 11 głosami „za” w obecności 11 radnych.

 

e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo – projekt przedstawił Kierownik Wydziału Roman Piątkowski.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o przedstawienie opinii prawnej, dotyczącej projektu uchwały.

Radny Z. Nowak poinformował, że podczas posiedzenia Komisji GFiR wywiązała się dyskusja na temat wspomnianej uchwały i zwrócił się do Sekretarz Gminy z pytaniem, czy opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej jest ważniejsza od wyroków sądów administracyjnych? Otóż opinia prawna wyraźnie mówi o łamaniu prawa w momencie podjęcia uchwały, natomiast opinia GKUA nie widzi przeszkód dla podjęcia uchwały.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy całego studium uwarunkowań, dlatego opinia prawna nie jest nawet, do tej uchwały potrzebna.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przypomniał, że tytuł uchwały brzmi: w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że cały teren jest ujęty pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. Wcześniejsze uchwały dotyczące m.in. Tarnowa, obejmowały większy obszar i dlatego ich interpretacje są sprzeczne.

Radny Z. Nowak stwierdził, że mógłby polemizować z Burmistrzem na ten temat. Opinia prawna radcy prawnego p. Ł. Czarnego, jednoznacznie mówi o wyrokach sądów administracyjnych i łamaniu prawa. Zapytał czy Burmistrz może zebranych publicznie zapewnić, że wszystkie koszty związane ze zmianą poniesie właściciel terenu, a może to będzie finansowane z budżetu gminy?

Burmistrz Rogoźna zapytał o jakie koszty chodzi?

Radny Z. Nowak odpowiedział, że chodzi o  przygotowanie planu przestrzennego.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że wniosek o sporządzanie planu złożył właściciel gruntów i pokryje koszty całości, tak jak przy poprzednich planach, a gmina do tego nie dołoży.

Radny Z. Nowak zapytał Sekretarz Gminy, czy zostanie złamane prawo jeśli uchwała zostanie podjęta?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w tym przypadku prawo nie zostanie złamane. Cały teren w studium jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Trudno jednoznacznie określić, która z dwóch opinii jest ważniejsza. Radca prawny, patrzy na uchwałę tylko pod kątem prawnym, a członkami  Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej są fachowcy z różnych terenów i sami pracują nad planami przestrzennymi. Podeszli oni elastycznie, a przede wszystkim realnie do tematu.. Dodał, że jedna z pań rozmawiała z przedstawicielem Urzędu Wojewódzkiego i wszyscy takie uchwały podejmują. Radca prawny napisał opinie zgodnie z literą prawa, ale poprzednio już były podejmowane podobne uchwały i nie było z tym problemu. Wydział Nadzoru Wojewody Wielkopolskiego również „przepuszczał” takie uchwały i to nie tylko z gminy Rogoźno. Uwaga radnego K. Lisa spowodowała takie wątpliwości. Co do dwóch pozostałych uchwał z maja, to nie wiadomo czy zostaną ponownie przekazane do rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że uwaga radnego K. Lisa była bardzo trafna mimo że został skrytykowany.

Radny Z. Nowak stwierdził, że rozumie iż od jutra nastąpi rezygnacja z usług radców prawnych, bo Burmistrz wie co jest zgodne z prawem, a co nie.

Radny H. Janus zapytał czy osoby które nie zapłacą za wykonanie planu, będą mieli je przygotowane?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że takich przypadków jeszcze nie było. Dodał, że  wszystkie inne gminy tak robią, a w tej chwili szuka się dziury w całym. Logiczne jest, aby zażądać od wnioskodawcy za przygotowanie planu. Dodał, że Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna wydawała opinię, a nie Burmistrz. Ten kto potrzebował sporządzić projekt planu składał wniosek i sporządzano zmiany. Przypomniał, że radny Z. Nowak  wyzywał, że zabetonuje się całą gminę. Studium jest uchwalone i czas oczekiwania jest.

Radny H. Janus powiedział, że ustawa wyraźnie mówi iż gmina jest zobowiązana zmienić plan na własną korzyść. Jeżeli ktoś po zmianie planu sprzeda w ciągu 5 lat teren, płaci gminie 30% opłaty planistycznej. Jeśli odczeka więcej niż 5 lat, kosztów nie ponosi.

Radny Zb. Nowak poprosił, aby nie używać w jego stronę takich zwrotów jak: „radny Nowak  wyzywał, że zabetonuje się całą gminę”, bo on tylko wyrażał publicznie swój pogląd na temat studium.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że to gmina z własnych środków płaci, zmienia i podpisuje umowy, wybiera wykonawcę i za to płaci. Każdy może złożyć na rzecz gminy darowiznę.

Radny H. Janus stwierdził, że nikt nie przekazuje darowizny bezinteresownie.

 

 

               

           Uchwała   Nr  XLII/280/2009 Rady  Miejskiej w  Rogoźnie z  dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze części wsi Laskowo podjęta została 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” i 5 głosach „przeciwnych” w obecności 12 radnych.

 

 

f/ współpracy Gminy Rogoźno ze społecznością niemieckiego miasta Wiehl – projekt przedstawił p. Adam Maliński.

Dodał, że miasto Wiehl obecnie liczy ok 30.000 mieszkańców. Pierwotnie był pomysł, aby to Gmina Ryczywół podpisała umowę o partnerstwie, ale Wójt tej Gminy stwierdził, że jest ona zbyt mała.  Dlatego zrodził się pomysł, aby Gmina Rogoźno weszła w ten projekt. Będą 2 niezależne od siebie umowy podpisane w tej sprawie.

Radny H. Janus zapytał kto przygotowywał projekt uchwały w tej sprawie?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że referent prawny.

Radny H. Janus powiedział, że w uzasadnieniu jest napisane, że  miasto Wiehl jest siedzibą gminy. Czyli jest to gmina Wiehl. Poinformował, że §2 powinien brzmieć:  Umowa partnerska z Wiehl obejmuje wspieranie wzajemnie korzystnych kontaktów między społecznościami obu gmin, w szczególności w dziedzinie kultury, sportu, oświaty, nauki, gospodarki, rolnictwa i zarządzania gminą. Skoro jest gmina, której siedzibą jest miasto Wiehl, tak jak Rogoźno jest siedzibą całej gminy, to powinno być – obu gmin.

Sekretarz Gminy stwierdziła, że taka zmiana jest możliwa, gdyż nawet w samym tytule uchwały powinien się zmienić zapis. Dodała, że drugiej stronie może ta zmiana w jakiś sposób przeszkadzać.

A. Maliński powiedział, że odczytuje się zapis jako gmina. Co do podziału administracyjnego, to jest mowa o mieście Wiehl. Dodał, że idea nawiązania współpracy padła ze strony Burmistrza Miasta Wiehl.

Radny H. Janus stwierdził, że w uzasadnieniu jest zapis: „ Wiehl to średniej wielkości miasto leżące nad rzeką o tej samej nazwie i będące siedzibą gminy”. Tak samo jak Rogoźno.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że idąc w ślad za §1, dalej również powinno być konsekwentnie tak samo, czyli Rogoźno jako gmina i Wielh jako miasto.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że może być tak jak w Wągrowcu.

Radny H. Janus zaproponował, aby zmienić tytuł uchwały na :współpracy Gminy Rogoźno ze społecznością niemieckiej gminy Wiehl i pozostałą treść uchwały zgodnie z tym tytułem.

Przewodniczy Rady R. Szuberski stwierdził, że jest gmina Wągrowiec i miasto Wągrowiec. Być może w przypadku Wiehl jest podobnie. Zapytał czy Sekretarz Gminy ma uwagi do poprawki radnego H. Janusa?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie orientuje się jaki jest podział terytorialny Niemiec i na jakich zasadach funkcjonuje administracja i musiałaby to sprawdzić. Dodała, że trudno jej jest powiedzieć jak zostanie to przetłumaczone na język niemiecki i jaki ta zmiana będzie miała wpływa na współpracę.

Radny Z. Nowak stwierdził, że zastanawia się nad zasadnością zmian radnego H. Janusa. Wiadomo, że jest chęć nawiązania współpracy. Realizację nawiązania kontaktu będzie realizował Burmistrz. Nadmienił, że trafne uwagi lepiej zarezerwować na realizację budżetu. Zaproponował, aby przejść do głosowania bez wnoszenia poprawek do projektu uchwały.

A. Maliński powiedział, że w informatorze miasta Wiehl jest zapisane, iż jest to miasto Wiehl, a nie gmina.

Radny H. Janus powiedział, że podtrzymuje swoje uwagi.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że projekt uchwały został przygotowany zgodnie z wnioskiem. Gmina Rogoźno jest gminą miejską i są również gminy wiejskie.

Radny H. Janus powiedział, że jest gminą miejsko – wiejską.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest Urząd Miejski. Wchodząc w szczegóły to jest później podział na gminy: miejskie, wiejskie i miejsko – wiejskie. Jest podział na województwa, powiaty i gminy.

Radny K. Lis poparł wniosek radnego Z. Nowaka o przystąpienie do głosowania na d projektem uchwały.

Radny H. Janus powiedział, że w ustawie o samorządzie gminnym jest wyraźny podział na gminy miejskie, wiejskie i miejsko – wiejskie.

Sekretarz Gminy poinformowała, że są to typy a nie podział terytorialny.

Wniosek radnego Z. Nowaka został przyjęty 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym”.

 

 

                Uchwała Nr XLII/281/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie współpracy Gminy Rogoźno ze społecznością niemieckiego miasta Wiehl została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” w obecności 12 radnych.

 

 

g/ współpracy Gminy Rogoźno ze społecznością francuskiego miasta La Trimouille – projekt przedstawiła p. Elwira Józefek.

 

                Uchwała Nr XLII/282/2009 Rady  Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie współpracy Gminy Rogoźno ze społecznością francuskiego miasta La Trimouille została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

 

 

h/ uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2010 – 2012 – projekt przedstawił Prezes „Aquabellis” Sp. z o.o. Wojciech Dulko.

Radny R. Kinach zaproponował dodanie pkt.13 do Planu Rozwoju i Modernizacji o treści: budowa wodociągu od ul. Lipowej do końca ul. Leśnej. Koszt inwestycji 30.000zł. Plan realizacji: 2010r.

W. Dulko powiedział, że jest pewna trudność w umieszczeniu tego zadania w roku 2010, gdyż taryfa, która została obliczona na okres 1 sierpnia 2009r. do 31 lipca 2010r. Została wyliczona na podstawie tego planu. Zadanie to mogłoby  być realizowane po 1 sierpnia 2010r.

Radny R. Kinach wyjaśnił, że 1 sierpnia 2010r. Jest zbyt późnym terminem. Na ostatnim posiedzeniu Komisji GFiR p. T. Zygmunt poinformował, że zostaną przygotowane podkłady geodezyjne na ul. Topolową i ma być tam kładziony dywanik asfaltowy. Sierpień 2010 jest terminem zbyt późnym.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że można inne pozycje przesunąć na sierpień.

W. Dulko wyjaśnił, że jest to kwestia nie tylko przesunięcia danej pozycji. Nie wiadomo jaki będzie koszt wykonania tego zadania. Dopiero w piątek wyszła sytuacja z kładzeniem tam nawierzchni. Można wykonać to zadanie jako inwestycja gminna i wprowadzić do spółki.

Radny H. Janus zaproponował przesunięcie pozycji nr 9 z 2010 na późniejsze lata, a w to miejsce wprowadzić wniosek radnego R. Kinacha.

W. Dulko poinformował, że na to zadnie została już zawarta przedwstępna umowa z inwestorem, w której określono harmonogram czasowy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że umowa przedwstępna została zawarta jeszcze zanim jest podjęta uchwała.

W. Dulko wyjaśnił, że jeśli ktoś występuje z wnioskiem o odpłatne przejęcie, to nie może zostać zawarta umowa już przejęcia, dopóki urządzenie nie zostało jeszcze wybudowane. Umowa przedwstępna chroni przedsiębiorstwo przed wysokimi kosztami inwestycji. Mowa jest w niej m.in. zastrzeżenie o konieczności weryfikacji kosztów przed „Aquabellis”. Również w tej umowie został określony harmonogram działania.

Radny H. Janus zapytał czy inwestycja nr 9 nie może wykonywana po sierpniu?

W. Dulko powiedział, że nie ma pewności czy 30.000zł starczy.

Radny H. Janus stwierdził, że tak W. Dulko mówił.

W. Dulko poinformował, że było to wyliczenie na „wyczucie”. Być może ta kwota starczy, ale wolałby sprawdzić wszystko, przede wszystkim dokonując pomiarów.

Radny K. Lis zaproponował, aby zadanie które figuruje jako nr 1 zmniejszyć do 40.000zł z przeznaczeniem na zadanie zaproponowane przez radnego R. Kinacha jako nr 13. Wyjaśnił, że jego ukończenie nastąpi zapewne jeszcze w 2009r.

Radny H. Janus wycofał swój wcześniejszy wniosek.

Wniosek radnego K. Lisa został przyjęty 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”.

Wniosek radnego R. Kinacha ostał przyjęty 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”.

Radny H. Janus zapytał W. Dulko, czy są planowane na inne lata kolejne pętle (poza Rogoźno - Cieśle), które mają poprawić jakość wody, która w tej chwili zalega i psuje się na końcówkach?

W. Dulko wyjaśnił, że nie jest to jedyna pętla w gminie Rogoźno. Przyznał rację, że korzystniejszy jest ciągły przebieg wody. W tej chwili trzeba popuszczać z końcówek cyklicznie wodę, co też jest stratą, ale jest to element procesu technologicznego. W miejscu w którym jest to możliwe, dobrze byłoby zrobić pętle.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że  pkt.6 obejmuje ul. Różaną i po lewej stronie idąc od ul. Mickiewicza, jest nitka wodociągowa z ogrodami mieszkańców. Czy modernizacja będzie obejmowała tą część?

W. Dulko wyjaśnił, że modernizacja obejmuję tą część ul. Różanej, gdzie nie ma utwardzenia. Tam nitka wodociągowa przebiega pod domami i w przypadku jakiejkolwiek awarii będzie problem.

Radna L. Kolanowska zapytała czy pracownicy „Aquabellis: mają jakieś upusty w opłatach za wodę?

W. Dulko odpowiedział, że absolutnie nie ma żadnych zniżek.

 

 

                Uchwała Nr XLII/283/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2010 – 2012 została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

 

I/ zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – projekt uchwały przedstawił Prezes rezes „Aquabellis” Sp. z o.o. Wojciech Dulko.

Radny H. Janus stwierdził, że ile m³ się zużywa tyle również płaci się za kanalizację, jeśli jest się podłączonym do systemu. Mieszkańcy pytają, co jeśli jest suszy rok i trzeba częściej podlewać ogródki, a muszą płacić za kanalizację mimo iż woda tam nie spływa.

W. Dulko wyjaśnił, że można na własny koszt zainstalować wodomierz ,którym operuje „Aquabellis”. Wtedy ilość wody, która przepłynie przez wodomierz jest odejmowana od całkowitej ilości. Pierwszy licznik ma 3 elementy opłaty: odczyt, rozliczenie oraz gotowość do świadczenia usług. W drugim liczniku odchodzi gotowość do świadczenia usług.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał ile osób jet nie podłączonych do nowej sieci kanalizacyjnej?

W. Dulko odpowiedział, że jest ok.60 niepodłączonych studzienek, które są przypisane do konkretnych osób.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał jakie zostały podjęte działania polegające, na egzekwowaniu podłączenia? Dodał, że 60 niepodłączonych studzienek wpływa również na cenę wody i ścieków.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że kontrolą w zakresie gospodarki ściekowej jest Gmina. Trwają starania, aby jak najszybciej wywiązać się z tego zadania.  Nadmieniła, że nie jest w stanie odpowiedzieć czy względem którejś z tych osób poczyniono pewne działania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że pewna grupa osób chciała karać mieszkańców za brak podłączenia. Takie działania mogą być podjęte, ale w momencie posiadania odpowiednich warunków do podłączenia. Należałoby wspomóc Prezesa „Aquabellis” w tych działaniach, aby ceny za wodę nie wzrastały.

Radny H. Janus stwierdził, że w uchwale „śmieciowej” był termin 3 miesięcy na podłączenie się do kanalizacji. Czy są tego jakieś efekty?

Sekretarz Gminy powiedziała, że w ostateczności można wykonać zastępcze, ale tylko na podstawie postanowienia sądu.

Radny R. Kinach zapytał czy osoby nie podłączone, są do tego zobowiązane?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że najpierw trzeba rozliczyć zużycie wody i jeżeli osoba tłumaczy się iż korzysta z szamba, to trzeba rozliczyć ile razy było wywiezione(na podstawie faktur), sprawdzić czy wszystko się zgadza. Jeśli nie ma rozbieżności, to znaczy iż faktycznie korzysta z szamba.

Radny H. Janus powiedział, że nie zgadza się z p. Sekretarz, gdyż obowiązkiem było podłączenie się do kanalizacji, poprzez likwidację m.in. szamba.

Radny K. Lis potwierdził słowa radnego H. Janusa, że termin podłączenia to 3 miesiące, a w uzasadnionych przypadkach 6 miesięcy.

Radny R. Kinach zapytał, czy to prawda że każdy musiał się podpisać, aby otrzymać studzienkę na posesji?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie wnikała tak szczegółowo w temat. Na najbliższej komisji przedstawi dokładniejsze wiadomości.

W. Dulko wyjaśnił, że każdy miał możliwość wglądu w projekt, gdzie mu zaplanowano studzienkę i mógł zgłosić uwagi. Nie jest mu wiadomo o deklaracjach stwierdzonych podpisem, bo nie ma to żadnego znaczenia. Jest ustawa o odpadach, która mówi o konieczności podłączenia się w przypadku wybudowania kanalizacji, bez względu na to czy ma szambo czy nie. Wyjątkiem są osoby, które mają przydomową oczyszczalnie ścieków.

Radny H. Janus zapytał czy Prezes zgadza się  z jego wcześniejszymi słowami na temat terminów itd?

W. Dulko potwierdził.

 

Uchwała w spawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie została podjęta. Stosunek głosów kształtował się następująco: 10 głosów „przeciwnych” przy 2 głosach „wstrzymujących”/

J/ wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze – projekt przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr  XLII/284/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze została podjęta  10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”.

 

XI.   Wolne wnioski i informacje.

Radny K. Lis zapytał, która z 2 opinii w sprawie podejmowania uchwał związanych z planem zagospodarowania przestrzennego, jest właściwa?

Sekretarz Gminy powiedziała, że obie zasługują na uwagę i trudno jednoznacznie powiedzieć, która z nich jest prawdziwa. Organem właściwym do podjęcia takiej decyzji jet sąd.

Radny H. Janus podziękował radnym, którzy poparli wniosek o postawienie znaku na ul. Polnej oraz na Rudzie. Radni zgłaszają dużo trafnych wnisków.

XII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XLII Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.30.

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

 

Rogoźno, dnia 17 sierpnia 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf