Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 stycznia 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 3/2011

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 stycznia 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołów z 1 i 2 posiedzenia Komisji.

5.       Zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

6.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

7.       Wolne wnioski i głosy.

8.       Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zaproponował, aby do porządku obrad dodać dodatkowy punkt, dotyczący działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Biały Kruk” - jako pkt 5. Dodał, że po punkcie 5, w punkcie 6 głos zabrałby Sołtys Rudy F. Szlas w temacie założenia energii elektrycznej na ul. Prusa w Rogoźnie. Numeracja pozostałych punktów uległaby zmianie.

Innych uwag nie było.

 

Porządek obrad wraz z naniesionymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

 

Protokoły z 1 i 2 posiedzenia Komisji zostały przyjęte 7 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 8 członków Komisji.

 

Przewodniczący Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Biały Kruk” B. Jeran poinformował, że na dzień dzisiejszy przedstawicielem Gminy Rogoźno w tym Stowarzyszeniu jest Pani Longina Pijanowska, którą zastępuje Pan Andrzej Pierwoła. W ramach Polskiej Organizacji Turystycznej powstały regionalne (wojewódzkie) organizacje turystyczne, a w nich lokalne organizacje turystyczne, do których należą gminy, powiaty i osoby fizyczne. LOT jest specyficznym stowarzyszeniem ponieważ mogą do niego należeć osoby prawne i osoby fizyczne. W przypadku LOT „Biały Kruk” na dzień dzisiejszy jest 21 członków. Jako osoby prawne znajduje się: Powiat Obornicki, Gmina Rogoźno, Stowarzyszenie Nad Wartą, Wełną i Flintą, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz. Pozostałe osoby są osobami fizycznymi.

Radny H. Janus stwierdził, że w uchwale nie ma zapisu, który mówiłby o tym, że Pan A. Pierwoła jest zastępcą Pani J. Pijanowskiej. Gmina ma dwóch równorzędnych przedstawicieli.

Przewodniczący Zarządu LOT „Biały Kruk” wyjaśnił, że Gminę reprezentuje jedna z tych dwóch osób. W Obornikach też są dwie osoby wybrane, ponieważ może się np. zdarzyć, że ktoś zachoruje i za niego przychodzi inna osoba. Nadmienił, że taki zapis był chyba w uchwale.

Radny H. Janus zauważył, że nawet w dzisiejszym projekcie jest napisane, ze reprezentantami Gminy w Stowarzyszeniu są Pani J. Pijanowska i Pan A. Pierwoła.

Przewodniczący Zarządu LOT „Biały Kruk” powiedział, że gminę  reprezentuje jedna osoba. Nadmienił, że Polska Organizacja Turystyczna powstała po to, aby promować turystykę w Polsce w stosunku do lokalnej społeczności jak i na zewnątrz. Jedyna organizacja, która ma prawo działać i promować Polskę poprzez polskie ambasady na całym świecie, jest Polska Organizacja Turystyczna. Ponadto wydaje ona jednolite w szacie graficznej materiały informacyjne. Chodzi o to, aby materiały na całym świecie kojarzyły się jednoznacznie z polskimi materiałami. Każdy region ma swoje logo. Dzięki temu, że Gmina Rogoźno i Powiat Obornicki są w LOT, mają możliwość oddziaływania na Wielkopolską Organizację Turystyczną. Materiały promocyjne, które się ukazują, są konsultowane z LOT. Sprawdzana jest aktualność adresów, nr telefonów, czy treść jest merytorycznie poprawna itd. Większość materiałów jest drukowana w kilkunastu językach. Standardem jest język niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, rosyjski itd. Wszystko to wykonuje Polska Organizacja Turystyczna lub Wielkopolska Organizacja Turystyczna, za składki członkowskie wszystkich osób, które do tej organizacji należą. Przyjęto w LOT zasadę, że nie będą promowane obiekty komercyjne. W pierwszej kolejności trzeba się skupić na tym, co jest społeczne (muzea, rezerwaty, izby edukacyjne itd.). Rogoźno promowane jest także przy innych imprezach m.in. na Międzynarodowym Spływie Kajakowym „Warta Tour 2008”, gdzie również o Rogoźnie i o Powiecie była cała strona. Materiał był tłumaczony na kilkanaście języków. Ponadto Lokalna organizacja przygotowała dużo materiałów wewnętrznych np. wszystkie szkoły otrzymały opracowanie „Adam Mickiewicz i brat Franciszek na terenie Powiatu Obornickiego”. Jest też zamiar opracowania Szlaku Mickiewiczowskiego. Polska Organizacja Turystyczna wydała kilkadziesiąt tysięcy map Powiatu Obornickiego, z szczegółowym opisem poszczególnych obiektów. LOT rozprowadziła ich prawie 8 000. Pan B. Jeran dodał, że jest to opracowanie wykonane przez niego. Również został opracowany folder o Gminie Ryczywół, chociaż nie jest członkiem Stowarzyszenia, ale dla dobra ogółu wykonano takie opracowanie. Budżet Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej to ok.10.000.000 zł. Duża część tej kwoty pochodzi z województwa. Składki gmin i organizacji, które należą do WOT to ok.100.000 zł. Wielkopolska Organizacja Turystyczna stara się unikać osób fizycznych. LOT w ramach WOT może uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Turystycznych, może organizować wystąpienia targowe na Międzynarodowych Targach Turystycznych REISEN w Hamburgu, na Międzynarodowych Targach Turystycznych Na Styku Kultur w Łodzi, o na Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie, na Targach Edukacyjnych w Poznaniu (marzec), na Targach Turystycznych Wypoczynek w Toruniu, na Targach Aktywni 50+ w Poznaniu, na Międzynarodowych Targach Turystycznych GLOB w Katowicach, przygotowywać druki promocyjne, mapy turystyczne, foldery. Również przygotowane są wystąpienia do Targów w Gdańsku, Warszawie, Jeleniej Górze, Szczecinie i Barcelonie. Razem z wydawnictwem miejskim z Poznania będą przygotowywane materiały o Wielkopolsce do promowania w Poznaniu. Przynależność Gminy Rogoźno do Lokalnej Organizacji Turystycznej, a tym samym do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i do Polskiej Organizacji Turystycznej, daje to, że na targach można przygotowywać stoiska Gminy Rogoźno, promujące produkty turystyczne za symboliczną odpłatność. Opracowanie produktu turystycznego wymaga dość dużych nakładów. Taki produkt turystyczny został opracowany na szczeblu Powiatu, jak powstawała organizacji pod nazwą „Spływ kajakowy rzeką Wełną” od Prusiec do Obornik. Jest to projekt, który miał być współfinansowany przez Unię Europejską, ale Gmina jak i Powiat nie zdecydowały się na dofinansowanie do projektu. Przewodniczący Zarządu LOT „Biały Kruk” poinformował, że brązowe znaki drogowe E-10 i E-11, tzn. tablice informujące o obiektach turystycznych, znajdujące się przy drogach, są instalowane przez lokalne organizacje turystyczne. Aby mogły się one znaleźć przy drodze musi być pozytywna ocena kapituły, która jest na poziomie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Na terenie Powiatu Obornickiego zarówno elementy szlaku turystycznego, Szlaku Mickiewiczowskiego, Muzeum w Jaraczu, czy Muzeum w Rogoźnie w 100 % kwalifikują się do tego i nie byłoby żadnego problemu, żeby kapituła zatwierdziła te znaki. Tylko problem polega na tym, że działanie musi obejmować przynajmniej powiat, a nawet 2 lub 3 powiaty. Takie są warunki dofinansowania, ponieważ te znaki drogowe są dosyć drogie. Muszą odpowiadać standardom dróg krajowych i muszą być jednolite. Oznakowanie Powiatu Obornickiego wstępnie oszacowano na ok 100.000 zł. Aby dostać dofinansowanie w wysokości 50.000 zł, trzeba najpierw mieć 50.000 zł. Dodał, że roczna składka Gminy Rogoźno wynosi ok. 1.700 zł. Kilka lat temu Gmina Rogoźno wstępnie wyraziła zgodę na wejście współfinansowanie tablic, ale Gmina Oborniki nie widziała takiej potrzeby i zaniechano tematu. Przy Muzeum w Rogoźnie i przy Kościele św. Wita znajdują się tablice z kodem przestrzennym. Jest to również działanie Lokalnej Organizacji Turystycznej. W ramach projektu unijnego WOT  tworzy sieć informacji turystycznej o usługach turystycznych w Wielkopolsce. W ramach tej sieci są tworzone kioski informacyjne. Starostwo zgodziło się współfinansować taki kiosk i będzie się on znajdował na terenie Starostwa. Będzie można uzyskać ogólnopolskie zbiorcze informacje turystyczne. Dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki kiosk znajdował się w Rogoźnie. Musi być on jednak dostępny cały rok i musi być monitorowany aby go nie zniszczono.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał, czy są zgromadzone dane nt. tego ile osób zwiedzi Powiat np. kościół we Wełnie, kościół w Budziszewku itd.

Przewodniczący Zarządu LOT „Biały Kruk” odpowiedział, że takich danych nie ma i jest to dosyć kłopotliwe. Na terenie Powiatu znajduje się wiele obiektów np. kościół we Wełnie. W tej chwili wyłączono go z promocji, ponieważ trwa tam remont. Jeśli jest zgłoszenie, że jest kościół do zwiedzenia, to trzeba określić, kto go otworzy, kto oprowadzi, w jakich godzinach jest czynny, czy jest płatny, czy nie. Pan B. Jeran powiedział, że chcąc udostępnić np. kościół św. Wita, to proboszcz dzwoni do niego i oprowadza sam chętne osoby. Dodał, że wspaniałym krasomówcą jest np. ksiądz z Łukowa, który krócej nikogo nie oprowadza po kościele niż 3 godziny, ale nie każdy ksiądz chce coś takiego robić. Właśnie na poziomie LOT należałoby coś takiego uzgodnić. Może kogoś wyznaczyć i parę groszy mu zapłacić za to, że otworzy obiekt i po nim oprowadzi. Dodał, że jak Powiat opracowywał lokalną strategię rozwoju, to się okazało, że większość ludzi nie wiedziała, co się w Powiecie znajduje. W 2000 r. powstało Stowarzyszenie „Nad Wartą, Wełną i Flintą”, gdzie na spotkania przybywało po 50,80,100 mieszkańców Rogoźna, Obornik, Ryczywołu, którzy zwiedzają swój własny Powiat. Nadmienił, że w Polsce są tylko 2 koralowce. Jeden w rzekach w Karpatach, a drugi w rzece Wełnie, w rezerwacie. Rezerwat w Słonawach jest jednym z 2 rezerwatów ichtiologicznych w Polsce. Przyznał, że nie wielu ludzi nawet wie jakie rezerwaty są w Powiecie i gdzie się znajdują. Gdyby nakręcić film ze spływu kajakowego Wełną i puścić go w Poznaniu, to nikt prawdopodobnie nie uwierzyłby, że takie widoki znajdują się 30 km od Poznania.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że turystyka niesie ze sobą również zagrożenia. Spływy kajakowe odbywają się w tej chwili cały rok. Ornitolodzy, przyrodnicy, leśnicy nie są z tego powodu zadowoleni. Problem jest ze śmieciami. Rzeka, która jest pięknym walorem dzisiaj, za jakiś czas może przestać nim być.

Przewodniczący Lokalnej Organizacji Turystycznej „Biały Kruk” przyznał radnemu rację. Dodał, że jeśli LOK nie stworzy produktu turystycznego, to on się sam stworzy w najgorszej wersji jaka może być. Powinno się wykreować produkt turystyczny i sprzedawać go tak jak się należy. Skanalizować, upoważnić osoby, które będą się tym zajmowały i będą ponosiły za to odpowiedzialność itd. Dodał, że dzisiaj leśnicy mają problem, czy znakować rezerwaty, czy nie, bo jest obawa, że ludzie go zniszczą.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że co do ścieżki edukacyjno- przyrodniczej przy nadleśnictwie, to przyjeżdża mnóstwo wycieczek z Poznania, a z Rogoźna nikt. Nauczyciele nie kontaktują się bezpośrednio z nadleśnictwem, a wizyta w nadleśnictwie jest bezpłatna, ponieważ robią to pośrednicy, którzy biorą za to pieniądze.

 

Następnie zabrał głos Sołtys Sołectwa Ruda F. Szlas, który poinformował, że przybył na Komisję w sprawie oświetlenia na ul. Prusa o które proszą mieszkańcy. Jest tam wybudowanych już 5 domków, a docelowo na tej ulicy ma ich być 17. Dodał, że mieszkańcy zwracają się od Rady i do Pana Burmistrza o zmianę w budżecie i znalezienie środków na ten cel.

Radny P. Wojciechowski zapytał, od jak dawna na tej ulicy mieszkają osoby podpisane pod wnioskiem?

Sołtys Sołectwa Ruda odpowiedział, że wszystko są to nowe budowle.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że na Komisji SSOiK padła propozycja, aby w miesiącu lutym Komisja GFiR zajęła się tematem dot. organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Gminie Rogoźno. Dodał, że ten temat można by połączyć z stanem bezpieczeństwa w Gminie, czyli tematem z miesiąca kwietnia. Nadmienił, że w miesiącu lutym tematem priorytetowym jest stan służby zdrowia.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że również przychyla się do stanowiska, iż w kwietniu jest temat: stan bezpieczeństwa w naszej Gminie i można również omówić organizację zarządzania kryzysowego. Nadmienił, że temat służby zdrowia jest bardzo ważny i powinien być jedynym wiodącym tematem w lutym.

                Członkowie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa 7 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” zatwierdzili plan pracy Komisji, w wersji jaka została przedłożona przez Przewodniczącego Komisji na posiedzeniu w dniu 24.01.2011 r.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 8 – omówienie i projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że dotychczas był przedstawicielem Gminy Rogoźno w tej Radzie, ale nie będzie dalej tego robił.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski – prezentacji dokonała Sekretarz Gminy.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że może dodatkowo do uzasadnienia skserować, szczególnie dla nowych radnych, informację o SGiPW, jeśli jest taka wola ze strony radnych. Nadmienił, że reprezentował Gminę Rogoźno w tym Stowarzyszeniu już 4 kadencje, a także będąc radnym Rady Powiatu – Powiat Obornicki.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że jego stanowisko jest takie, aby dalej podtrzymać kandydaturę Pana Przewodniczącego Z. Hinza, jako reprezentanta Gminy Rogoźno w SGiPW.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/226/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 grudnia 2000 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/157/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. o utworzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 stycznia 2009 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu. Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska poprosiła, aby w tytule poprawić słowo „Działąnia” na „Działania” oraz usunąć z uzasadnienia wers 3 i 4 od końca, ponieważ omyłkowo zostały one skopiowane z poprzedniej uchwały.

Radny H. Janus zauważył, że Rogoźno jest jeszcze członkiem innych stowarzyszeń.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak m.in. WOKiSS, gdzie reprezentantem  jest Burmistrz i nie ma w uchwale określonej kadencyjności. Gmina jest również członkiem Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, gdzie reprezentantem jest Kierownik GOPS i Księgowa.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał radnego H. Janusa, czy jego pytanie związane jest z jakimś konkretnym wnioskiem?

Radny H. Janus wyjaśnił, że zadał pytanie ponieważ w stosunku do niektórych stowarzyszeń przygotowano nowe uchwały, a w stosunku do innych – nie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że na tej sesji.

Sekretarz Gminy powiedziała, że w Stowarzyszeniu „Komunikacja” reprezentantem był ówczesny Zastępca Burmistrza Pan K. Głów z imienia i nazwiska, a w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny” były radny Z. Nowak. Odnośnie Stowarzyszenia „S-11” i Stowarzyszenia TRAMPER, to w uchwałach jest napisane, że reprezentantem jest Burmistrz, bez imienia i nazwiska. W Lokalnej Grupie Rybackiej „7 Ryb” też reprezentantem jest Burmistrz.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – projekt przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” – projekt przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny A. Jóźwiak zapytał, kto jest właścicielem gruntów?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że łączna powierzchnia objęta opracowaniem wyniesie ok. 160 ha, z czego ponad 80 ha są to grunty gminne. Struktura własności pozostałych gruntów jest różna.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy przyjęcie uchwały będzie zakładało opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, jako działki w formie budowlanej, mieszkaniowej czy przemysłowej?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ  odpowiedział, że mieszkaniowej i co najwyżej usługowej. Będą to usługi o charakterze nieuciążliwym. Nie będzie to przemysł sensu stricte, co najwyższej jakieś przydomowe warsztaty. Projekt planu na pewno będzie usystematyzowany i szczegółowo rozpracowany. Na etapie tworzenia planu będzie można w wersji roboczej uczestniczyć i wnosić swoje uwagi.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy będą możliwe zakłady produkcyjne?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ  odpowiedział, że nie.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz – projekt wraz z autopoprawką przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski. Dodał, że łączny obszar, którego dotyczy uchwała to ok. 14 ha.

Radny H. Janus poprosił o dokładne wskazanie, gdzie znajdują się przedmiotowe działki. Zapytał, czy na wniosek właściciela jest dokonywana zmiana planu?

Burmistrz Rogoźna potwierdził.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że do porządku obrad wprowadzi autopoprawkę polegającą na dodaniu do punktu 7 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Związane jest to z pismem, które wpłynęło od Pana A. Obsta, który zwraca się z prośbą do Rady Miejskiej o podjęcie takiej uchwały. Dodał, że chodzi o budynek przy ul. Fabrycznej 5. Dzień po wysłaniu zaproszeń okazało się, że taki projekt będzie przygotowany, ale termin 7 dniowy został zachowany i dlatego projekt uchwały, zostanie wprowadzony do porządku obrad – autopoprawką.

Radny H. Janus powiedział, że w uzasadnieniu Pan A. Obst pisze o przywróceniu prowadzenia działalności w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a nie o przywróceniu pogotowia ratunkowego.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o przywrócenie lekarza rodzinnego świątecznego i nocnego. Jeśli Panu Obstowi uda się „załatwić” drugiego lekarza, to wtedy od 1 marca byłby kontrakt z NFZ. Uchwała jest potrzebna do podpisania umowy. Pan Mysłek już w grudniu poinformował Pana Obsta o tym, że ma wystąpić do Rady o bezprzetargowy tryb najmu pomieszczeń, ale zrobił to dopiero teraz, jak pojawiła się możliwość drugiego lekarza rodzinnego na Powiat, czyli na Rogoźno i Ryczywół.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, kto będzie ponosił koszty remontu?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że myśli, iż Pan Obst, ale musi to zostać jeszcze uzgodnione, jaka byłaby to kwota itd. Dodał, że przede wszystkim chodzi o szerokość drzwi i o ubikację dla niepełnosprawnych. Pozostałe pomieszczenia trzeba by było odmalować. Poinformował, że szpital w Obornikach nie będzie startował na chirurga w Rogoźnie dlatego, że nie mają USG, a jest to warunek, żeby mieć chirurga. Dodał, że temat ten oddał Panu Obstowi, który ma swojego lekarza, i się tym zajmuje.

Radny H. Janus zauważył, że istnieje niebezpieczeństwo, iż Pan Obst nie otrzyma kontraktu,   ale będzie miał dzierżawiony budynek na ileś lat.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że budynek dzierżawiony jest na konkretną działalność.

Radny H. Janus stwierdził, że nie ma takiego zapisu w uchwale.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że uchwała wyraża zgodę na bezprzetargowym tryb zawarcia umowy najmu.

Radny H. Janus zapytał, na jaki okres?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że we wniosku jest na okres nieoznaczony. Pogotowie jest aneksowane do końca czerwca na całe 5 głównych centrów dowodzenia. Wojewoda ogłasza przetarg na całą Piłę, na cały Poznań, na całe Leszno itd. Na Poznań potrzeba chyba 36 karetek, żeby firma wystartowała. Która firma wygra przetarg na karetkę pogotowia od czerwca – nie wiadomo.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, czy konsekwencją podjęcia uchwały będzie umowa zawarta między Panem Obstem i Gminą?

Burmistrz Rogoźna potwierdził.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, kiedy była ostatnia podwyżka wynagrodzenia Pana Burmistrza?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ostatnia uchwała odnośnie wynagrodzenia Burmistrza była podjęta 28 grudnia 2006 r. Aktualne wynagrodzenie ze wszystkimi dodatkami wynosi: 8.864 zł. Przez 4 lat nie było zmian w tym temacie. Pracownicy Urzędu mieli regulacje płacowe w 2007 r., 2008 r., 2009 r. i w 2010 r. Projekt uchwały przewiduje podwyższenie wynagrodzenia Burmistrza o średnią regulację za lata 2008-2010 (18%). Poinformowała, że do projektu uchwały została przygotowana autopoprawka, która mówi, iż uchwała wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2010 r., a nie z dniem 1 stycznia 2011 r. Nadmieniła, że taka uchwała powinna zostać podjęta na sesji, na której Burmistrz składał ślubowanie. Przyznała, że jest w tym jej wina, iż zaistniała taka sytuacja. Gdyby nie uwzględniono autopoprawki wyszłoby na to, że Burmistrz od 15 grudnia nie powinien otrzymać wynagrodzenia, pomimo że świadczył pracę.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy zgodne z prawem jest podejmowanie uchwały z mocą obowiązującą wstecz?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak, ponieważ Burmistrz świadczył pracę.

Radny H. Janus stwierdził, że Burmistrz się nie zmienił i uchwała z 2006 r. nadal pasuje.

Sekretarz Gminy powiedziała, że ukazał się artykuł w gazecie, który zmobilizował ją do prześwietlenia całej sprawy i bez względu na to, czy jest zmiana burmistrza, czy nie, to jest nowa kadencja w dniu ślubowania należało podjąć nową uchwałę.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, czy w §1 nie powinien być również ujęty dodatek stażowy?

Sekretarz Gminy powiedziała, że dodatek stażowy należy się z mocy prawa.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że z tego wynika, iż Rada nie decyduje o wysokości dodatku stażowego, ponieważ należy się on z mocy prawa i dlatego nie jest wykazany w uchwale.

Radny H. Janus stwierdził, że w poprzedniej uchwale był również ujęty dodatek stażowy. Zapytał, od czego liczony jest ten dodatek?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że od wynagrodzenia zasadniczego.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał, ile będzie wynosiło wynagrodzenie Pana Burmistrza, gdyby uchwała została podjęta?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że 10.540 zł brutto.

Radny A. Olenderski powiedział, że Rada podejmowała ostatnio decyzję co do swojego wynagrodzenia. Stwierdził, że zaproponowane kwoty, opierając się na przykładach środowiskowych, są zasadne, w odniesieniu do szefów innych gmin. Dodał, że nie słyszał, aby ktoś podwyżki nie otrzymał. Zasadność podwyższenia wynagrodzenia Burmistrza jest. Pomimo wszystko współpraca w poprzedniej kadencji dała efekt korzystny w postaci inwestycji dokonanych w Gminie. Nadmienił, że dla niego jako radnego i mieszkańca zachodniej części miasta jest ważne to, iż został załatwiony pozytywne temat kanalizacji sanitarnej. Wymagało to bardzo dużo pracy i chodzenia za tematem.

 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła dwie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza dotyczyła uwag przedstawionych w Uchwale Składu Orzekającego RIO w Poznaniu. Druga autopoprawka, przygotowanych autopoprawek do projektu budżetu na 2011 r., które spowodują zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych zawiadomień o przyznanych dotacjach z budżetu państwa.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że chciałby się odnieść do tematu poruszonego na ostatniej sesji przez radnego H. Janusa ws. braku uzasadnień przy niektórych uchwałach. Przyznał, że tak było i uchwały powinny mieć uzasadnienie. Odnośnie planów pracy w poprzednich kadencjach też nie było uzasadnień, a od momentu uchwalenia Statutu były również 2 inne uchwały, które nie miały uzasadnienia.

Radny H. Janus stwierdził, że nie zauważył ich wtedy. Poinformował, że wniosek złożony na ostatniej Komisji ws. naprawy rogatek na przejeździe kolejowym w Tarnowie, został zrealizowany chyba najszybciej w historii samorządu, bo już następnego dnia po jego otrzymaniu przez PKP. Poprosił Przewodniczącego Komisji, aby na sesji w swoich sprawozdaniach odczytywał wnioski, jakie podjęto na Komisji.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że było tak robione wcześniej i nadal będzie to kontynuował.

Radny A. Jóźwiak zgłosił wniosek o zainstalowanie sygnalizatora świetlnego wraz z wytyczeniem przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 11  w okolicach skrzyżowania z drogą powiatową Parkowo-Wełna. Chodzi o bezpieczeństwo autobusów szkolnych, dzieci i młodzieży korzystającej ze stacji kolejowej w Parkowie, która musi dojeżdżać do szkoły. Dochodzi tam do wielu kolizji i wypadków. Na szczęście w ostatnim czasie nie było wypadku śmiertelnego. Sygnalizator znacznie poprawiłby bezpieczeństwo za wzór sygnalizatora w Tarnowie i w Rożnowie.

Radny H. Janus powiedział, że popiera wniosek radnego. Dodał, że już za czasów, kiedy radnym był obecny sołtys J. Szmania wnioskowano o sygnalizator, ale ciągle GDDKiA go odrzucała, ponieważ trzeba by było doprowadzić prąd do skrzyżowania (ok. 300 m od budynków). Również odpisywali, że gdyby zamontowano sygnalizator to byłoby to jeszcze bardziej groźne, ponieważ pieszy jest mniej ostrożny jak są światła i myśli że ma pierwszeństwo i łatwiej o potrącenie przez samochód. Nadmienił, że popiera wniosek i należy go skierować do GDDKiA i czekać na odpowiedź.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że również popiera wniosek w całej rozciągłości. Dodał, że sam włączając się do ruchu, jadąc z Parkowa do Rogoźna, nigdy nie ma pewności, czy zdąży przez samochodami jadącymi z lewej strony. Zasugerował, aby przygotować uzasadnienie z poparciem szkoły w Parkowie, Sołectwa Parkowo i Sołectwa Kaziopole. Chodzi o to, aby wniosek umotywować na wszelkie możliwe sposoby.

Radny A. Jóźwiak dodał, że młodzież ze szkół średnich, ucząca się w Poznaniu, wraca w późnych godzinach popołudniowych i szczególnie od Parkowa do Wełny jest bardzo niebezpiecznie. Dodał, że tą trasą przejeżdża 16.000  samochodów na dobę, a w okresie letnim 20.000. Lokalnie mieszkańcy wiedzą, że jest zjazd na Wełnę i na Parkowo, ale jest to droga krajowa i jest tam duży ruch turystyczny z Poznania, ze Śląska, nad morze itd.

Wniosek radnego A. Jóźwiaka został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

 

Radny A. Nadolny poprosił w imieniu mieszkańców drogi Brzozowej w Parkowie o tłuczeń. Dodał, że droga została rozjechana przez śmieciarki. Rolnicy próbowali na własną rękę to naprawić, ale nie można tego opanować. Nie ma kamienia, a sama szlaka się przerabia. Nadmienił, że chodzi o nieduży odcinek drogi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wie o sprawie i pracownik Urzędu był na miejscu. Decyzje zostały podjęte. Dodał, że nie wie, czy tłuczeń został już zawieziony, czy czekają aż woda trochę wsiąknie, bo nie było sensu wrzucać tego w błoto.

Radny A. Nadolny powiedział, że gdyby nie padało w ciągu kilki najbliższych dni, to można by już to zrobić. Dodał, że najlepszy byłby gruz. Poinformował, że Pani Czubek z Parkowa zwracała się do niego z dwoma sprawami. Pierwsza dotyczyła tego, że na środku drogi gminnej stoi słup. Drogi tej nie było przez wiele lat, ale problem pojawił się z chwilą jak ktoś z tyłu zakupił działkę.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ta Pani sprzedała działkę i pojawił się problem. W polu ornym pojawiła się droga.

Radny A. Nadolny stwierdził, że droga była w miarę przejezdna póki nie doprowadzano wody.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nawieziono tam tłuczeń.

Radny A. Nadolny dodał, że z Powiatu również kilka wywrotek ziemi tam zawieziono. Jednak to wszystko jest kropla w morzu. Brakuje jeszcze 2 wywrotek, aby można było wjechać na posesję.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że wniosek w tej sprawie wpłynął od właścicieli, którzy zakupili działkę  z tyłu.

Radny A. Nadolny poprosił, aby pomóc tym mieszkańcom w tym temacie. Dodał, że w tej chwili woda z tej drogi wlewa się do garażu Pani Czubek.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wynika to m.in. z tego, że wszystkie rowy zostały zasypane. Kiedyś przy każdej drodze były rowy, a teraz ludzie sobie trawę tam sadzą, żeby ładnie wyglądało.

Radny R. Kinach złożył wniosek o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 241 z wyjazdem z osiedla Przemysława II w Rogoźnie. Dodał, że taki wniosek był już składany w 2009 r. do WZDW i do chwili obecnej nie doczekał się realizacji. Był robiony pomiar natężenia ruchu i od tamtej pory nic się nie dzieje.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że sprawa nie jest przedawniona. Dodał, że w miesiącu kwietniu w planie pracy jest: stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Przewodniczący Komisji Z. Hinz powiedział, że popiera wniosek radnego R. Kinacha. Nadmienił, że jest „za” konsekwentnym, uporczywym przypominaniem się.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że z tego co pamięta, to odpowiedź na ten wniosek była pozytywna.

Radny H. Janus powiedziała, że można ją odszukać, ale wydaje mu się, że odpowiedź była taka, że najpierw muszą zbadać poziom natężenia ruchu, a później przystąpią do realizacji.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że należałoby w nowym wniosku nawiązać do treści z tego pisma z 2009 r.

Wniosek radnego R. Kinacha został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.00

Protokół sporządziła: A. Potocka

Rogoźno, dnia 11 lutego 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf