Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 33/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 28 października 2013 roku o godz. 16.15 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 33 /2013

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 października 2013 roku o godz. 16.15 w  Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

   

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący A. Olenderski  stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział  8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

 

Radny H. Janus obecny do godz. 18:40.

Radny R. Kinach obecny do godz. 19:05.

Radny M. Połczyński obecny do godz. 19:55.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KGFiR.

5.       Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno;

a) modernizacja i dostosowanie produkcji rolniczej ze względu na poprawę:

- jakości produktów rolnych (preferowanie zdrowej żywności),

- ochrony środowiska i higieny utrzymania zwierząt,

b) metody podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych,

c) pomoc rolnikom w pozyskiwaniu środków krajowych i funduszy unijnych oraz wskazywanie pozostałych źródeł finansowania działalności rolniczej,

d) współpraca instytucji działających na rzecz rolnictwa z samorządem lokalnym, w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich,

e) zmiana zasad funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020.

6.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zamknięcie obrad.

 

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono, porządek obrad został przyjęty

8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KGFiR.

Protokół został przyjęty  7 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności w 8 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punkty 5- stan rolnictwa w naszej Gminie.

 

 

 

Wyczerpującą informację o stanie rolnictwa w imieniu Kierownika Zespołu Doradztwa Rolniczego w Obornikach przedstawił Doradca Rolników Pan Maciej Tyrakowski.

Wszyscy członkowie Komisji otrzymali informację pisemną o stanie rolnictwa i działalności Zespołu Doradczego w powiecie obornickim w 2013 roku.

Treść złożonej informacji:

Dokonując oceny aktualnej sytuacji w rolnictwie należy podkreślić, że duży wpływ na sytuację w produkcji roślinnej miało to, że w marcu i prawie do końca pierwszej dekady kwietnia na obszarze całego kraju zalegała pokrywa śnieżna i trwała zimowa przerwa w wegetacji. Ruszenie wegetacji roślin ozimych nastąpiło dopiero na początku drugiej dekady kwietnia i było opóźnione w porównaniu do terminów średnich wieloletnich o około 3 tygodnie. W drugiej dekadzie kwietnia przystąpiono do siewów zbóż jarych, a w trzeciej dekadzie miesiąca rozpoczęto siew kukurydzy uprawianej na zielonkę i na ziarno.. Wielu rolników nie kryło obaw, że nawozy azotowe zastosowane na początku marca ulegną wypłukaniu - na szczęście okazało się, że do tego nie doszło, a wysiane nawozy zadziałały od samego początku wegetacji korzystnie wpływając stan ozimin.

Warunki atmosferyczne w okresie wegetacji wiosną i latem były dobre - wprawdzie pierwsze opady deszczu po zimie miały miejsce w naszym powiecie dopiero 9.05.2013 i na słabszych gruntach pojawiły się pierwsze objawy niedoborów wody, ale w okresie maj - lipiec opady wyniosły ponad 300 mm, co wpływało korzystnie na stan upraw - w efekcie plony zbóż i rzepaku w gminie Rogoźno w 2013 roku były dobre i wg szacunku doradcy rolników Pana Macieja Tyrakowskiego przedstawiają się następująco :  w dt/lha

 

pszenica ozima

-    49

pszenica jara

-     38

pszenżyto ozime

-    44

żyto ozime

-     38

jęczmień ozimy

-      49

jęczmień jary

-      41

Owies                                -                       

36

mieszanki zbożowe

38

rzepak

-      39

 

Opóźnione siewy wiosną i niedobór opadów w okresie sierpnia i wrześniu sprawiły, że

przewidywane plony buraków cukrowych będą niższe o 10-20 % w stosunku do roku

ubiegłego.

W tym roku nie można się też spodziewać rekordowych plonów kukurydzy i ziemniaków, bo wg szacunków będą one również o 10 - 20% niższe niż w ubiegłym roku.

W I dekadzie października 2013 ceny za 1 tonę głównych zbóż były o 20 - 30 % niższe niż

w 2012 roku i przedstawiały się następująco:

Pszenica konsumpcyjna - 700 - 730 zł  ,  pszenica paszowa - 640 - 680 zł

Jęczmień    -   680-720 zł    ;   pszenżyto - 580 - 620 zł ;   Żyto -    480-550 zł

Niestabilna jest sytuacja na rynku ziarna rzepaku - w czasie zbiorów w bieżącym roku cena

skupu wynosiła ok. 1200 - 1600 zł z 1 tonę w zależności czy rolnik podpisał umowę z

firmami skupującymi ziarno rzepaku.

Aktualnie za tonę rzepaku można uzyskać 1500 - 1550 zł, ale część rolników mających takie

możliwości nie sprzedało rzepaku i czeka na przewidywane wyższe ceny ziarna.

Produkcja zwierzęca

Obserwowany od czerwca br wzrost zapotrzebowania zakładów przetwórczych na mleko

wywołał systematyczny wzrost cen mleka z poziomu 1,40 zł do ponad 1,60 zł za litr mleka

dla dużych producentów - mniejszym producentom nie uzyskującym premii za dużą skalę

produkcji płaci się aktualnie za mleko od 1,25 zł do 1,35 zł za 1 litr.

Pozytywnie przez producentów mleka został przyjęty fakt, źe opłaty za przekroczenie limitów w produkcji mleka w poprzednim roku kwotowym wyniosły 3,2 grosze za litr i nie były tak wysokie jak się tego obawiano.

Jednak zapowiedź likwidacji mlecznych kwot produkcyjnych i urynkowienie produkcji mleka jest oceniana przez rolników negatywnie - uważają to za jeden z przejawów zapowiedzianych reform całej Wspólnej Polityki Rolnej, w efekcie czego nastąpi zmniejszenie w budżecie UE nakładów na rolnictwo i wydatków na działania interwencyjne na rynkach rolnych. Dla rolników powiatu obornickiego zasadnicze znaczenie ma cena żywca wieprzowego – po wielu załamaniach cen wieprzowiny wiele gospodarstw ograniczyło produkcję, a niektóre całkowicie zlikwidowały produkcję trzody chlewnej.  W efekcie pogłowie świń w Polsce na koniec lipca 2013 roku wynosi niewiele ponad 11 min sztuk, co oznacza spadek o 3,90% w stosunku do roku ubiegłego - aktualne pogłowie świń w Polsce kształtuje się na poziomie lat 60-tych ubiegłego wieku.


Zapowiadane wsparcie dla odbudowy pogłowia świń w Polsce ma być skierowane do gospodarstw utrzymujących powyżej 150 macior, z czego nie jest zadowolona większość właścicieli mniejszych stad świń w kraju.

Od jakiegoś czasu ceny żywca wieprzowego zaczęły znowu spadać i w I dekadzie października zakłady mięsne płacą 5,50- 5,70 za 1 kg.

Duże problemy mają rolnicy, którzy nastawili się na produkcję żywca wołowego - z powodu wprowadzenia w Polsce zakazu uboju rytualnego porównaniu do grudnia 2012 roku dostają za każdy kilogram żywca wołowego 1,50 - 2 zł mniej, co w praktyce oznacza, że rolnik który w ostatnim okresie sprzedał osiem buhajów otrzymał za nie taką zapłatę, jaką jeszcze pod koniec minionego roku dostałby za siedem sztuk. Aktualnie ceny żywca wołowego za 1 kg wynoszą - buhaje     6,80 - 7,20 zł,

jałówki    6,40 - 6,70 zł,

krowy 5,00-5,50 zł.

Większość rolników uważa, że mimo dopłat obszarowych, które uzyskali po wejściu Polski do UE ich sytuacja się nie poprawiła, bo niższe dopłaty niż państwach starej piętnastki i wzrost kosztów środków produkcji niwelują wpływy z tych dopłat przez co rolnictwo 12 nowych państwach UE staje się coraz mniej konkurencyjne na jednolitym rynku UE. Rolnicy z zainteresowaniem obserwowali w ostatnich miesiącach wahania kursu euro do złotego, bo od niego zależą stawki dopłat bezpośrednich. Ogłoszony przez Centralny Bank Europejski kurs ero do złotego z 30 września brany do wyliczenia stawek dopłat bezpośrednich w 2013 roku wynosi 4,2288 zł i jest wyższy jak w 2012 roku, kiedy wynosił 4,1038 zł.

W efekcie wg projektu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi płatności do 1 ha w 2013 roku w przybliżeniu wyniosą :

jednolita płatność obszarowa - 830,30 zł do 1 ha ; w 2012 roku 732,06 zł

uzupełniająca płatność bezpośrednia  -   139,39 zł do 1 ha ; w 2012 roku 211,80 zł

płatność zwierzęca do TUZ -  238,93 zł do 1 ha ; w 2012 roku 306,99 zł

płatność do strączkowych -  719,43 zł do 1 ha ; w 2012 roku 672,56 zł

Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej i pieniądze płynące do polskiego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej sprawia, że mimo trudnej sytuacji w rolnictwie część rolników planuje inwestycje, które pozwolą na modernizację technologii produkcji i ułatwią prace w gospodarstwie.

 

Jednak sytuacja dochodowa większości gospodarstw rolnych nie pozwala na sfinansowanie

inwestycji rozwojowych z własnych środków.

Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych, oprócz środków własnych, mogą być

uruchomione Rozporządzeniem Rady Ministrów z 26.04.2007 roku kredyty preferencyjne.

Jednak   w   I   półroczu   2013   roku   brakowało   środków   finansowych   na   dopłaty   do

oprocentowania kredytów preferencyjnych.

W II połowie roku sytuacja uległa poprawie - aktualnie rolnicy mogą się ubiegać o kredyty z

linii IP podstawowy, MR młody rolnik, NT nowe technologie i KZ zakup gruntów,   a ich

oprocentowanie płacone przez rolników wynosi 3,00 %.

Systematycznie rosną ceny ziemi rolniczej - wg GUS od 20.06.2013 w Wielkopolsce średnie ceny gruntów rolnych należą do najwyższych w kraju i za 1 ha wynoszą :

grunty dobre   klasy I, II i Ilia   -  43463 zł,

grunty średnie klasy Illb, IV     -   36923 zł,

grunty słabe    klasy V , VI       -  26070 zł,

Zainteresowanie rolników kredytami preferencyjnymi jest aktualnie mniejsze niż w latach ubiegłych, co jest nie tylko efektem wyższego ich oprocentowania, ale także zdaniem wielu rolników małej opłacalnością produkcji i niestabilności na rynkach produktów rolnych, co może utrudnić spłatę kredytu.

Dodatkowo ważnym źródłem finansowania inwestycji w gospodarstwach i modernizacji obszarów wiejskich są fundusze UE płynące na polską wieś w ramach wielu działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 13 ; obok dopłat obszarowych stały się one dodatkowym i bardzo ważnym źródłem finansowania jakie w ramach Wspólnej Polityki Rolne płyną na modernizację polskiej wsi i rolnictwa.

Duże zainteresowanie wielkopolskich rolników funduszami modernizacyjnymi UE sprawiło, że w większości działań PROW 2007-13 środki finansowe z puli dla województwa wielkopolskiego zostały wykorzystane i naborów na większość działań w 2013 już nie było -jednak w kwietniu OR ARiMR w Poznaniu dokonał ostatniego naboru w działaniu 121 Modernizacja gospodarstw rolnych. Wnioski złożyło ponad 5600 rolników, ale przewiduje się, że na dotacje może liczyć ok. 750 rolników wyłonionych zgodnie z procedurą i warunkami przyznawania pomocy w tym działaniu PROW.

 

W 2013 roku rolnicy z Wielkopolski mogli jeszcze przystąpić między innymi do realizacji pakietów Programu Rolnośrodowiskowego oraz podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w nieodpłatnych szkoleniach finansowanych z programu FAPA. Planowane zmiany zasad funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 - 2020 nie zapowiadają polepszenia uwarunkowań ekonomicznych dla produkcji rolniczej, a jednocześnie stawiają coraz wyższe wymogi w zakresie standardów higieny produkcji, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt, uzależniając wypłatę pełnej wysokości dopłat bezpośrednich od spełnienia powyższych wymogów zgodnie zasadą wzajemnej zgodności (cross-compliance).

Obok znajomości obowiązujących norm i standardów, w wielu gospodarstwach ich spełnienie wiąże z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych - np. modernizację budynków i zakup urządzeń zapewniających spełnienie warunków dobrostanu zwierząt, higieny produkcji i ochrony środowiska oraz z potrzebą prowadzenia dokumentacji w celu opisu technologii produkcji stosowanych w produkcji rolniczej .

Wymogi te zostały podzielone na trzy obszary i były wdrażane etapami:

Obszar A ( od 1.01.2009), obejmujący:

-   identyfikację i rejestrację zwierząt

-   zagadnienia ochrony środowiska Obszar B (od 1.01.2011), obejmujący

-   zdrowie publiczne

-   zdrowie zwierząt, w tym zgłaszanie chorób

-   zdrowotność roślin

Obszar C (od 1.01.2013, obejmujący

-    dobrostan zwierząt

W przypadku nieprzestrzegania wymagań, płatności bezpośrednie są zmniejszane proporcjonalnie do naruszeń obowiązujących wymogów oraz od tego czy wynikają z zaniedbania rolnika(nieumyślne) czy z winy rolnika(celowe).


Wspólna Polityka Rolna od samego początku funkcjonowania ulega nieustannym modyfikacjom, ale w ostatnich latach zakres i tempo zmian są zdecydowanie większe niż w okresie do 2000 roku.

Mimo wielu zmian Wspólna Polityka Rolna w latach 2014 - 2020 nadal będzie funkcjonowała tak jak poprzednich okresach w oparciu o dwa podstawowe filary.

-    Filar I finansowany w całości z budżetu UE zapewni wsparcie rolnictwa poprzez dopłaty bezpośrednie oraz finansowanie interwencji na rynku produktów rolnych.

-    Filar II ma wspierać poprawę konkurencyjności sektora rolnego UE, ochronę środowiska oraz będzie wspierał różnicowanie działalności gospodarczej i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Środki w ramach II filaru będą współfinansowane z budżetu UE i przez państwa członkowskie.

Szczegółowe założenia obu filarów WPR zostaną opracowane przez MRiRW do końca roku i

na początku 2014 roku uzgodnione z Komisją Europejską, co w praktyce może oznaczać że

na część programów pomocowych w przyszłym roku może nie być naborów.

Dla polskich rolników najważniejszym postulatem przy ustalaniu założeń WPR na lata 2014 -

20 było zrównanie dopłat bezpośrednich dla gospodarstw rolnych we wszystkich państwach

UE.

Budżet dla Polski na finansowanie I filara WPR jest zbyt mały aby ten cel osiągnąć - ale w

trakcie negocjacji uzyskano możliwość przesunięcia 25% z kwoty 10 mld euro przyznanych

Polsce na II filar - pozwoli to na zwiększenie dopłat bezpośrednich o 25 euro, co łącznie z

funduszami przyznanymi na I filar pozwoli wypłacać polskim rolnikom ok. 245 euro do 1 ha

upraw.

Nowe fundusze przyznane  na inwestycje w rolnictwo,  przetwórstwo i obszary wiejskie w

ramach PROW 2014-20 będą przekazywane beneficjentom na nowych zasadach mimo, że

wiele działań będzie w dużym zakresie kontynuacją dotychczasowych programów.

W nowym PROW planuje się uruchomienie około 20 działań,    w tym między innymi

działania będące kontynuacją obecnego programu takie jak :

Modernizacja gospodarstw rolnych,   Premia dla młodych rolników, Restrukturyzacja

małych   gospodarstw, Program   Rolnośrodowiskowy   z   wyłączeniem   Rolnictwa

ekologicznego, które ma funkcjonować jako całkowicie odrębne działanie, Płatności dla

obszarów ONW oraz Obszarów Natura 2000,  Scalanie gruntów,   Zalesianie,    Tworzenie

grup producentów,    Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk

żywiołowych, Przetwórstwo i marketing produktów rolnych,   Rozwój przedsiębiorczości,

Podstawowe usługi i odnowa wsi   i Program Leader


Z nowych działań PRO W 2014 - 20 pozytywnych efektów można oczekiwać w wyniku

realizacji takich działań jak:

Transfer wiedzy - wsparcie do organizowanych szkoleń, pokazów,    konferencji dot.

innowacji i dobrych praktyk w rolnictwie skierowanych do rolników i doradców rolniczych

Doradztwo -    gospodarstwa i grupy gospodarstw będą mogły uzyskać dofinansowanie

pomocy doradczej świadczonej przez uprawnione podmioty doradcze

Współpraca - działanie mające wspierać podejmowane inicjatywy współpracy między

różnymi podmiotami funkcjonującymi w sektorze rolnym i przetwórczym

Biorąc pod uwagę wiele aspektów, w tym potrzeby doradcze rolników, specyfikę rolnictwa w powiecie obornickim oraz zadania uwzględniające cele Wspólnej Polityki Rolnej i polityki rolnej państwa polskiego działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w tym Zespołu Doradczego w powiecie obornickim w 2013 roku   obejmuje następujące zadania:

1.        Działania na rzecz modernizacji produkcji rolniczej i poprawy jakości produktów rolnych z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

2.        Działania na rzecz dostosowania produkcji rolniczej w zakresie higieny produkcji, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt do wymogów Zasady Wzajemnej Zgodności

3.        Wskazywanie możliwych źródeł finansowania oraz pomoc rolnikom w pozyskiwaniu środków krajowych i funduszy Unii Europejskiej na modernizację i restrukturyzację gospodarstw rolnych oraz na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich

 

4.    Edukacja rolników w zakresie prowadzenia rachunku ekonomicznego i funkcjonowania gospodarstw rolnych w gospodarce rynkowej oraz zmian w zasadach funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem PROW 2014-20

5.    Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie BHP w rolnictwie, propagowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia oraz wspieranie przedsiębiorczości

5.       Bieżące przekazywanie informacji rynkowych

Współpraca z samorządami lokalnymi i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa.

Radny A. Nadolny zapytał, jakie rośliny będą zaliczane do kryterium zazielenienia.

Doradca M. Tyrakowski odpowiedział, że do grupy tych roślin zaliczane będą rośliny strączkowe, do których ma być przyznana płatność dodatkowa.

Radny M. Połczyński powiedział, że wszystko to, co zostaje przez Unię i Rząd przygotowywane, jest wielką niewiadomą.

M. Tyrakowski wyjaśnił, że jest to niewiadome, ponieważ negocjacje wciąż trwają. Nadmienił, że budżet unijny  ma zostać zatwierdzony w styczniu. Dodał, że w Polsce podział na poszczególne działania ma zostać zatwierdzony w roku 2015.

Radny H. Janus zadał pytanie odnośnie rolnictwa zrównoważnego.

Zapytał, jakie rośliny będą wchodziły w skład obowiązku posiadania 4 upraw?

Zapytał, „czy nie chodzi w tym przypadkiem o to, żeby nikt w to nie wchodził?”

M. Tyrakowski odpowiedział, że wniosków na oś po środowiskową ma być mniej niż było do tej pory.

Radny H. Janus powiedział, że pojawiają się pogłoski, że program rolnictwa zrównoważonego pozostaje tylko dla małych gospodarstw, ponieważ gospodarstwo powyżej 20h nie otrzyma dopłaty.

M. Tyrakowski wyjaśnił, że tak wynika z założeń projektów progów:

- 100% płatności od 0,1 ha do 10 ha,

- 50% płatności od 10,1 ha do 20 ha

Radny P. Wojciechowski zadał pytanie związane z funkcjonowaniem Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020.

Zapytał, czy zdaniem M. Tyrakowskiego będą to środki większe czy nie?

M. Tyrakowski odpowiedział, że na pewno nie będą to środki większe, ale na pewno trudniejsze, dodał że już sama zapowiedz modernizacji gospodarstw rolnych  ma przynieść 20% wzrostu GWA, mówi o tym że zwiększenie tych środków jest niewykonalne.

Radny H. Janus zapytał, jak uwagi M. Tyrakowskiego odnoszą się do zapewnień mediów o tym, że nasz Rząd odniósł sukces jeśli chodzi o rolnictwo w latach 2014-2020.

Dodał, że jest to całkiem inna bajka.

M. Tyrakowski odpowiedział, że uwagi te dotyczą całego budżetu.

Dodał, że jest kryzys i cały budżet jest zagrożony.

Radny Z. Hinz zapytał kto posiada kompetencje uprawniające do kontrolowania rolników i jak często rolnicy są takimi kontrolami nękani, jakie wnioski są z tych kontroli wyciągane?

M. Tyrakowski wyjaśnił, że odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających ze złożenia wniosku jest osoba wnioskująca, która jest zobowiązana do przestrzegania określonych zasad i tym samym jednostką odpowiedzialną za dochodzenie czy zasady te są przestrzegane jest ARiMR, Biuro Wojewódzkie Poznań. Dodał, że wybór gospodarstwa kontrolowanego odbywa się w drodze losowania.

Nadmienił, że jednostka ta posiada uprawnienia do kontrolowania wszystkich zasad.

Radny H. Janus poinformował, że pamięta jak w roku 2003 odbyła się dyskusja nad wejściem Polski do UE i było 10 lat na wyrównanie stawek z Państwami byłej Unii.

M. Tyrakowski odpowiedział, że było to do 100% płatności do plonu referencyjnego . Dodał, że plon referencyjny był wtedy niski.

Radny H. Janus zapytał, czy zostało to uzgodnione w Kopenhadze?

M. Tyrakowski odpowiedział, że tak. Dodał, że do 2020 roku Polska nie ma szans dorównać do tych Państw.

Radny P. Wojciechowski odnośnie wypowiedzi radnego H. Janusa, „… że nasz Rząd odniósł sukces jeśli chodzi o rolnictwo w latach 2014-2020” nadmienił, że nie można tego budżetu porównywać  do roku 2020 w stosunku do roku 2013-2020 gdyż wiadomo że wtedy dopłaty te były nierówne i przez 7 lat Polscy rolnicy nie otrzymywali pełnych dopłat, dopiero w roku 2013 osiągnęli pełne 100% dopłaty i na obecną chwilę rolnicy zostali pozbawieni tych pełnych dopłat. Z analizy otrzymanej informacji wynika że zabrano również 50% środków na rozwój obszarów wiejskich.

Nadmienił, że proponuje się zabranie 25% kwoty z rozwoju obszarów wiejskich z 10.000.000 euro na dopłaty bezpośrednie.. Zapytał, czy nie jest to sztucznie wymyślone, żeby większe środki wpłynęły na dopłaty bezpośrednie, które obecnie wynoszą ok. 215 euro/h po to aby utrzymać 245euro/h. Dodał, że średnia jest i tak o wiele wyższa i osiąga ok. 265euro/h. Zapytał, czy to nie jest po to, aby rolnicy zobaczyli ten niby wynegocjowany sukces, który przełoży się na wyższe dopłaty bezpośrednie, ale równocześnie kosztem rozwoju obszarów wiejskich z II filaru, gdzie w byłej perspektywie lat 2007-2013 było 13 mld/euro na ten budżet, obecnie mamy 9,7 i planuje się zabrać 25%, które w takim przypadku powoduje brak środków na modernizację gospodarstw rolnych, i uderzy to w najbardziej ekonomiczne gospodarstwa, które mają kontakt z rynkiem i zostaną one wskazane na lata nierównych konkurencji z zachodem.

M. Tyrakowski dodał, że jeszcze nic nie jest przesądzone i po zakończonych negocjacjach będzie można powiedzieć jak będzie naprawdę.

Radny H. Janus powiedział, że nie rozumie tego, jak negocjacje  nie są jeszcze skończone skoro sukces został ogłoszony już dawno.

Radny P. Wojciechowski dodał, że negocjacje mają zostać zatwierdzone w miesiącu listopadzie.

Radny A. Nadolny dodał, że o kryzysie też mówiono że się zakończył a tym czasem on się chyba dopiero zaczyna.

Radny P. Wojciechowski dodał, że po szczegółowej analizie otrzymanego sprawozdania wnioskuje, że drastyczne ciecia na Wspólną Politykę Rolną zaczną się od 2015 roku, gdzie na dzień dzisiejszy na Wspólną Politykę Rolną są przewidziane ponad 29 mld zł, na 2014 rok 27 mld zł a na rok 2015 przewidzianych jest 19,5 mld zł.

M. Tyrakowski wyjaśnił, że wszystkie działania po środowiskowe, ekologiczne będą ucięte.

Radny P. Wojciechowski dodał, że zmniejszenie środków o 9.5mld zł oznacza, że zostaną zmniejszone środki na dopłaty bezpośrednie, jak również środki w II filarze na rozwój obszarów wiejskich.

M. Tyrakowski powiedział, że uważa że środki na dopłaty bezpośrednie nie zostaną zmniejszone, choć zależy to ok. kursu euro.

Dodał, że płatności obszarowe nie mają zostać zmniejszone, II filar natomiast ma zostać zmniejszony.

Radny A. Olenderski zapytał, jaki % gospodarstw rolnych w naszym powiecie może uzyskać dopłaty na modernizację gospodarstw rolnych?

M. Tyrakowski wyjaśnił, że z wstępnych założeń wynika, że  tylko poważne inwestycje mają prawo być realizowane. Dlatego, że 20% wzrost wskaźnika GWA , jest 20 % wzrostem dochód z działalności rolniczej.

Dodał, że tylko bogatsze gospodarstwa mogą sobie pozwolić na poważniejsze inwestycje.

Radny A. Olenderski dodał, że jeśli pieniądze te będą tak trudne do zdobycia ( mowa o programie zachowania dobrostanu zwierząt), to przyczynia się to do zmniejszenia lub całkowitego zamknięcia

produkcji zwierzęcej dla gospodarstw, które nie będą mogły spełnić określonych warunków.

M. Tyrakowski wyjaśnił, że nie wszystkie wymogi wynikające z Polskiego Prawa dotyczącego np. dobrostanu zwierząt są egzekwowane przez zasadę Wzajemnej Zgodności.

Radny P. Wojciechowski odnośnie zmniejszenia budżetu poinformował, że na terenie naszego Powiatu duża ilość rolników korzystała z tych środków i było to jedno z najbardziej pożądanych działań odnośnie wykorzystania środków przeznaczonych na inwestycje.

M. Tyrakowski dodał, że zgadza się z wypowiedzią przedmówcy, nadmienił, że jest to działanie dla bogatszej części rolników.

Radny A. Olenderski poprosił o przybliżenie tematu związanego z żywnością genetycznie modyfikowaną.

Powiedział, że w ostatnim czasie coraz częściej zdarza się, że produktach spożywczych pojawiają się tzw. Mole spożywcze, co jest zjawiskiem niepokojącym. Dodał, że kiedyś takie sytuacje nie miały miejsca.

M. Tyrakowski odnośnie żywności genetycznie modyfikowanej wyjaśnił, że w Polsce jest zakaz uprawy takich roślin, co nie oznacza, że nie można takimi roślinami żywić.

Dodał, że nie można stwierdzić tego, czy pokarmy są genetycznie modyfikowane czy nie.

Nadmienił, że cały świat jest nastawiony na inne dobra, które człowiekowi powinny być niezbędne. Dodał, w dzisiejszych czasach wszystko zależy od pieniądza.

Powiedział, że cieszy się z tego, że w Polsce jest zakaz uprawy takich roślin, choć jako kraj wiele na tym tracimy, ponieważ nie ma bariery na import żywności wyprodukowanej taniej. Dodał, że z punktu widzenia ekonomicznego być może naszej kukurydzy nie będziemy konsumować, tylko spożywać tą sprowadzoną ponieważ będzie ona tańsza.

Radny H. Janus zapytał ile państw UE wprowadziło ten zakaz ?

Zapyta, czy jest to tylko „wymysł” Polskiego Rządu?

M. Tyrakowski odpowiedział, że jest to  na pewno decyzja Polskiego Rządu, ale nie posiada wiedzy odnośnie tego, czy jeszcze jakiegoś innego Państwa.

Radny H. Janus poinformował, że rolnicy uprawiający kukurydzę muszą oznaczać ją etykietami z napisami „nie są genetycznie modyfikowane”, gromadzić faktury, ponieważ  są kontrolowani przez Inspekcję Ochrony Roślin, z czego muszą być sporządzane protokoły. Dodał, że w przypadku nie przestrzegania tych zasad nakładane są wysokie kary.

M. Tyrakowski dodał, że jest zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt, nadmienił, że niestety ale sporadycznie mączki te są stosowane. Poinformował, że w przypadku kiedy Inspekcja Weterynaryjna stwierdzi, że w paszy jest ta mączka, to wówczas wszystkie zwierzęta, które miały dostęp do paszy sporządzonej przy udziale tej mączki muszą zostać „zlikwidowane”.

Radny H. Janus odnośnie uprawy kukurydzy dodał, że jeśli na fakturze nie jest napisane że nie jest to GMO, to wówczas pobierane są próby z pola, które wykażą, czy jest ona genetycznie modyfikowana czy nie.

Radny A. Olenderski zapytał, co z likwidacją form mlecznych? Poinformował, że na terenie Powiatu Obornickiego zanotowano 14.229 szt. bydła.

M. Tyrakowski dodał, że nie są to tylko krowy, tylko bydło w ogóle.  

Radny A. Olenderski nadmienił, że mówi się o tym, że kwoty mleka mają przestać obowiązywać i ma zostać urynkowiona cena. Zapytał, czy jest to przyszłość daleka, czy bliska?

M. Tyrakowski odpowiedział, że ma to zacząć obowiązywać od roku 2017. Dodał, że nie jest to wielkim zagrożeniem dla rolników z naszego regionu.

Radny A. Olenderski zapytał, czy prawdą jest, że ma przestać obowiązywać spółka cukrowa?

M. Tyrakowski odpowiedział, że zmiany mają obowiązywać od 2017 roku.

Radny A. Olenderski zapytał o wprowadzenie pełnej księgowości w gospodarstwie rolnym, która byłaby udręką dla rolników.

M. Tyrakowski poinformował, że byłoby to udręką nie tylko dla rolników, ale także dla państwa, ponieważ wprowadzenie podatku dochodowego do każdego gospodarstwa spowoduje, że każde rozliczenie będzie poddawane kontroli. Dodał, że na pewno każde gospodarstwo nie zostanie objęte tym podatkiem dochodowym. Nadmienił, że podatek ten będzie obowiązywał przy określonej produkcji rocznej.

Radny A. Olenderski poinformował, że w roku 2012 na edukację rolników przeznaczono 21.920 zł, w roku 2013 na cel ten przeznaczono 104.960 zł. Dodał, że biorąc pod uwagę Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020 zauważa się potrzebę edukacji rolników poprzez takie ośrodki jak Ośrodki Doradztwa Rolniczego itd.

M. Tyrakowski wyjaśnił, że doradztwem  nie zajmuje się tylko WODR. Dodał, że firm prywatnych zajmujących się prowadzeniem działań w zakresie doradztwa rolniczego jest więcej.

Podsumowując wypowiedź Inspektora M. Tyrakowskiego Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że w przedstawionej informacji poruszono wszystkie wątki dotyczące stanu rolnictwa w Gminie Rogoźno.

Radny A. Jóźwiak czy Obcokrajowcy, którzy dzierżawią ziemię w Polsce otrzymują dopłaty obowiązujące w Polsce, czy według swoich stawek macierzystych?

M. Tyrakowski wyjaśnił, że poprosił o zadanie tego pytania na sesji Rady Miejskiej, na której obecny będzie przedstawiciel ARiMR. Poinformował, że Obcokrajowiec może złożyć wniosek na płatność i prawdopodobnie otrzyma płatność obowiązującą w Polsce.

Dodał, że obowiązuje zasada, że rolnik może złożyć wniosek w miejscu zamieszkania lub w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

Radny H. Janus zapytał, co z rolnikiem mieszkającym w Niemczech?

M. Tyrakowski odpowiedział, że jego zdaniem otrzyma płatność do obszaru wynikającego z miejsca prowadzenia działalności gospodarczej czyli w Polsce otrzyma płatność obowiązującą w Polsce a mając drugie gospodarstwo w Niemczech otrzyma płatność obowiązująca w Niemczech.

Burmistrz zapytał radnego R. Kinacha o prace związane z regulowaniem rzeki Wełny. Powiedział, że została zmniejszona kwota na wykonanie robót, ale nikt o tym Gminy nie poinformował.

Radny R. Kinach wyjaśnił, że miało to być 300.000 zł, kwota ta została obniżona do sumy 150.000 zł, ogłoszono przetarg, który wygrał firma „WOTKANS’ z Poznania na łączną kwotę 80.000 zł.

Burmistrz B. Janus zapytał kiedy praca zostaną zakończone?

Radny R. Kinach odpowiedział, że do końca października br. prace zostaną zakończone.

Radny Z. Hinz zapytał na czym polegają prace związane z regulowaniem rzeki. Zapytał, czy brzegi tej rzeki będą w jakiś sposób niwelowane?

Radny R. Kinach poinformował, że na sesji Rady Miejskiej będzie obecny Kierownik Francuzik, który udzieli szczegółowych informacji związanych z tym tematem.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy w związku z tym, że została obniżona kwota na wykonanie robót, to czy nie można było ogłosić przetargu na wykonanie faszynowania rzeki?

Radny R. Kinach wyjaśnił, że faszynowanie rzeki wiązałoby się z kosztami ok. 400.000 zł.

Dodał, że rzeka została pogłębiona na ok. 1 m. Nadmienił, że prace wykonywane były na odcinku od mostu kolejowego do mostu przy jeziorze.

Radny P. Wojciechowski zapytał kto zajął się finansowaniem tych robót?

Radny R. Kinach wyjaśnił, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski podziękował Inspektorowi M. Tyrakowskiemu za szczegółowe omówienie głównego tematu posiedzenia Komisji.

 

Ogłoszono 10 min. przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 6 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a)       delegowania przedstawiciela Gminy do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach. Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny M. Połczyński zgłosił kandydaturę Radnego R. Szuberskiego.

Radny P. Wojciechowski poprosił o wyjaśnienie, czym wspomniana Komisja się zajmuje.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zadania Komisji polegają na: ocenie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu, opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie Powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa, przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powiatowych służb i inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniowanie projektu budżetu powiatu, w tym w zakresie opiniowanie projektów prawa miejscowego i innych projektów prawa związanych z zakresem jej działania i opiniowanie wniesionych przez Starostę innych niż wymienione zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Burmistrz zapytał, czy racji przynależności do tej Komisji przysługuje dieta.

Radny P. Wojciechowski odpowiedział, że przysługuje zwrot kosztów. Zapytał również kto wchodzi w skład tej Komisji i ilu liczy ona członków.

Sekretarz odpowiedział, że w skład Komisji wchodzi Starosta jako przewodniczący, Radni delegowani przez Radę Powiatu, dwaj Radni delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji, trzy osoby powołane przez Starostę z pośród osób wyróżniających się wiedzą w zakresie, w którym działa Komisja, oraz cieszących się w społeczności Powiatu autorytetem i zaufaniem, w szczególności przedstawiciele Samorządów Gminnych, Organizacji Pozarządowych, Pracowników Oświaty a także instytucji zajmujących się zwalczaniem patologii społecznych i zapobieganiu bezrobociu.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy Radny Szuberski wie o zgłoszonej kandydaturze.

Udzielono Radnemu odpowiedzi, że Radny Szuberski wie o zgłoszonej kandydaturze.

do głosowania.

Sumą głosów 7 „za” w obecności 7 członków Komisji zgłoszona została kandydatura Radnego R. Szuberskiego.

b)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno. Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag Przystąpiono do projektu uchwały nie było.

c)       nazewnictwa ulic. Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski. Poinformował, że drodze wewnętrznej, obejmującej działkę gruntu nr 121 położonej w Rogoźnie, wykazanej w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę: ul. Olchowa.  

Drodze wewnętrznej obejmującej działki gruntu nr. 1537/3, 1537/5, 2397/4, położonej w Rogoźnie, wykazanej w załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę ul. Paderewskiego.

Radny R. Kinach odnośnie ul. Olchowej zapytał, kto nadał taką nazwę tej ulicy, kto był wnioskodawcą takiej nazwy?

R. Piątkowski wyjaśnił, że nazwa nadana została na wniosek Urzędu.

 

d)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag do projektu uchwały nie było.

 

e)       określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2014. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag do projektu uchwały nie było.

 

f)        określenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2014. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag do projektu uchwały nie było.

 

g)       określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag do projektu uchwały nie było.

 

Radny Z. Hinz poinformował, że do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej zostanie wniesiona autopoprawka o rozpatrzenie punktu 7h, który będzie dotyczył  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Środka Pomocy Społecznej.

Radny Z. Hinz poinformował, że zaproponowane zostaną dwa projekty uchwał, pierwszy będzie dotyczył przekazania skargi Radzie Miejskiej ( Komisji Rewizyjnej),  drugi projekt uchwały będzie dotyczył przekazania skargi Burmistrzowi Rogoźna.

Radny Z. Hinz dodał, że pismem od Wojewody przekazana została treść skargi na GOPS w Rogoźnie, w której zdaniem osoby składającej skargę zostały naruszone przepisy ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Przewodniczący Rady nadmienił, że sprawa jest na tyle poważna, że powinna zostać rozstrzygnięta z zachowaniem przepisów i zasad, co do których powinna zostać zachowana daleko idąca ostrożność. Dodał, że Wojewoda skierował treść pisma na adres Rady Miejskiej, która biorąc pod uwagę podległość GOPS Burmistrzowi Rogoźna, ma prawo przekazać skargę do rozpatrzenia Panu Burmistrzowi. Poinformował, że z treścią skargi Radni mogą się zapoznać w Biurze Rady Miejskiej.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej jest organem właściwym do rozpatrzenia tej sprawy. Zapytał, czy nie powinien rozpatrzeniem tego pisma zająć się Pan Burmistrz?

Radny Z. Hinz odpowiedział, że również ma co do tego wątpliwość ponieważ obawia się, że kiedy sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna, może zostać ona upubliczniona z racji tego, że Komisja musiałaby zapoznać się z materiałem i powołać osoby zainteresowane. Dlatego uważa, że odpowiednim Organem do rozpatrzenia tej skargi jest Pan Burmistrz, który jest organem nadzorującym pracę GOPS.

Radny A. Jóźwiak zapytał, jaka jest opinia Pana Burmistrza w tej sprawie?

Burmistrz zawnioskował za Wysokiej Rady, aby to ona zajęła się rozpatrzeniem sprawy.

Dodał, że jeśli Wojewoda skierował skargę na adres Rady Miejskiej, to uważa że ona powinna zająć się jej rozpatrzeniem.

Burmistrz dodał, że trudno jest stwierdzić dlaczego Wojewoda skierował pismo na adres Rady a nie do Burmistrza, który jest bezpośrednim przełożonym GOPS.

Radny Z. Hinz wyjaśnił, że wczuwa się w osobę skarżącą i zastanawia się dlaczego nie skierowała sprawy na adres Urzędu, tylko skierowała ją bezpośrednio do Wojewody. Z racji delikatności sprawy poprosił o rozważne jej rozpatrzenie.

Burmistrz wyjaśnił, że z racji tego, że kilka osób już zapoznało się z treścią skargi nie jest ona tajemnicą. Dodał, że decyzja o tym, kto rozpatrzeniem skargi ma się zająć należy do Rady Miejskiej.

Radny M. Połczyński jako przykład podał podobną sprawę, która już kiedyś w Gminie miała miejsce i wtedy Pan Burmistrz podejmował decyzje.

Radny Z. Hinz dodał, że przekazanie skargi KR spowoduje, że będzie musiała podjąć decyzje w związku z tym czy skarga jest zasadna, czy niezasadna. Dodał, że Rada nic więcej w tym temacie nie będzie mogła zrobić.

Burmistrz dodał, że on sam jako organ jednoosobowy też sprawy nie rozstrzygnie.

Radny Z. Hinz wyjaśnił, że Burmistrz ma takie same możliwości jak KR, tylko działa jednoosobowo.

Radny A. Nadolny dodał, że rozmowa toczy się tak naprawdę nie wiadomo o czym, ponieważ Rada nie miała możliwości  zapoznania się z treścią skargi.

Ogłoszono przerwę w trakcie, której Radni zapoznali się z treścią skargi zgłoszonej na działalność GOPS w Rogoźnie.

Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt. 7 – Wolne głosy i wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Burmistrz B. Janus, który wprowadził radnych w temat wniosku złożonego przez Lasy Państwowe.

Radny A. Olenderski odczytał treść wniosku złożonego przez B. Janusa Burmistrza Rogoźna.

„ W związku ze złożonym wnioskiem Lasów Państwowych Nadleśnictwo Oborniki z dnia 27 sierpnia 2013 r. (data wpływu 30.08.2013 r.) uzupełnionymi pismami z dnia 01 i 02 października 2013 r. w sprawie prośby o rozważanie możliwości nieodpłatnego przejęcia na mienie gminne zabudowanej nieruchomości, położonej w Wełnie, gm. Rogoźno, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 717 o pow. 1.771m2 w udziale wynoszącym 19458/28942, w skład której wchodzą dwa lokale mieszkalne nr: 7/2 i 7/3, wracam się z wnioskiem o wyrażenie w powyższej sprawie opinii przez Komisję na najbliższym jej posiedzeniu”.

Burmistrz B. Janus dodał, że do przejęcia są dwa lokale mieszkalne, w tym jedno z mieszkań zajmuje lokator, który dopuścił się zaległości finansowych na kwotę ok. 15. 000 zł. ( brak wody i prądu). Dodał, że zgodnie z przepisami prawa, w przypadku przejęcia tego mieszkania na mienie gminne, zaległości te przechodzą na Gminę.

Radny A. Olenderski zapytał, czy jest taka możliwość, że po przejęciu przez Gminę tych mieszkań, Gmina zmusi najemców do wykupu mieszkań?

Burmistrz odpowiedział, że nie.

Radny A. Nadolny zapytał poprosił radnego A. Jóźwiaka o wyrażenie opinii w tej sprawie.

Burmistrz wyjaśnił, że jeśli Gmina przejmie mieszkania, pomoże Nadleśnictwu.

Radny Z. Hinz zapytał, czy jest taka możliwość aby przejąć te mieszkania bez długów najemców?

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy przejmując te mieszkania, Gmina ma możliwość zamiany lokatorów i  przekazanie mieszkania, które obecnie  zajmuje uciążliwy  lokator rodzinie bardziej potrzebującej?

Burmistrz odpowiedział, że jest taka możliwość.

Radny A. Jóźwiak dodał, że może zmobilizowałoby to  innego lokatora do wykupu mieszkania na własność.

Radny M. Połczyński dodał, że jeśli byłaby możliwość zamiany mieszkań i usytuowanie „lokatora z długami” w mniejszym mieszkaniu ( pokój z kuchnią), to można by wniosek Nadleśnictwa zaopiniować pozytywnie. Dodał, że w innym przypadku Gmina przejmie mieszkanie z lokatorem i długami.

Radny P. Wojciechowski dodał, że oby nie stało się tak, że Lasy Państwowe budynek mieszkalny sprzedadzą i Gmina będzie zobowiązana do zapewnienia tym lokatorem mieszkań zastępczych.

Radny A. Jóźwiak poinformował, że w takim przypadku Lasy sprzedałyby mieszkanie z lokatorem i zapewne nikt tego nie kupi. Dodał, że Lasy Państwowe wyzbywają się zbędnych mieszkań.

Radny A. Nadolny zapytał, do kiedy należy podjąć decyzję?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że w przypadku przejęcia tych mieszkań umowa zostanie spisana w formie aktu notarialnego. Dodał, że w przypadku przeniesienia lokatora, musi mieć on przygotowany lokal zastępczy.

Burmistrz dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że przejmując te mieszkanie Gmina może mieć z tego tytułu roszczenia.

Komisja podjęła wniosek następującej treści:

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie, na wniosek Pana Burmistrza Rogoźna wyraża pozytywną opinię w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Rogoźno budynku mieszkalnego w miejscowości Wełna, będącego we władaniu Nadleśnictwa Oborniki”.

 

Przystąpiono do omówienia wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2014.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że Burmistrz Rogoźna pismem następującej treści zwrócił się do KSSOiK oraz KGFiR o zaopiniowanie wyżej wymienionego wniosku.

 „ Na podstawie § 6 2 Uchwały nr XXVII/185/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sparwie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przekładam wniosek Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Ducha w Rogoźnie, który wpłynął do Urzędu Miejskiego dnia 30 września 2013 r. zarejestrowany po numerem 12766, w celu zaopiniowanie przez:

·                     Komisję Spraw Społecznych , Oświaty i kultury,

·                     Komisję Gospodarki Finansów i Rolnictwa”.

M. Kachlicka dodała, że pozytywne zaopiniowanie wyżej wymienionego wniosku, nie oznacza, że środki finansowe na wykonanie tych robót znajdą się w budżecie Gminy na rok 2014.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy tylko Parafia św. Ducha złożyła taki wniosek?

M. Kachlicka wyjaśnił, że wniosek taki w imieniu Parafii z Siernik złożył Radny M. Połczyński.

Radny M. Połczyński powiedział, że  Parafia w Siernikach jest jedyna Parafią, która otrzymała odpowiedź na złożony wniosek przez przygotowaniem projektu budżetu.

Poinformował, że podpisując się pod wnioskiem złożonym przez Parafię w Siernikach miał świadomość tego, że zostanie on odrzucony z racji braku kompletu dokumentów.

M. Kachlicka dodała, że do wniosku takiego musi zostać dołączony plan remontu, kosztorys, źródło finansowania.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy Proboszcz Parafii p.w. św. Wita w Rogoźnie złożył wniosek na finansowanie budowy dzwonnicy?

M. Kachlicka wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków można ubiegać się o dotacje na remont lub modernizację a nie o budowę czegoś nowego. Dodał, że na budowę nie ma dotacji przeznaczanych z budżetu Gminy. Nadmienił, że Ustawa o ochronie zabytków nie dopuszcza budowy czegoś nowego. Poinformował, że w  uchwale podjętej w roku 2008 zawarte jest co musi zawierać wniosek i jeśli nie spełnia on pewnych warunków, to podlega odrzuceniu.

Burmistrz poinformował, że KSSOiK wniosek złożony przez Parafię p.w. św. Ducha w Rogoźnie zaopiniowała pozytywnie.

Następnie zgłoszono wniosek następującej treści:

„Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Burmistrza Rogoźna o ujęcie w projekcie budżetu Gminy na 2014 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na rzecz Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Ducha Świętego w Rogoźnie”.

Sumą głosów 3 „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 5 członków Komisji wniosek został przyjęty.

Następnie  radny M. Połczyński zgłosił wniosek następującej treści:

„Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach o rozważenie możliwości zamontowania progu zwalniającego na drodze powiatowej nr 2032P w m. Sierniki, w okolicach przystanku autobusowego, od miejscowego Kościoła w stronę Bramy Pałacowej.

Niniejszy wniosek Komisja uzasadnia potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa przemieszczających się ww. drogą użytkowników.”

Niniejszy wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

Radny P. Wojciechowski poinformował, że o sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ul. Lipowej na jednym z dyżurów radnego Rady Miejskiej.

Dodał, że sprawa zgłaszana była w roku ubiegłym kilka razy, dotyczyła kierowcy  samochodu ciężarowego, który parkuje go na ul. Lipowej (za sklepem), powodując tym samym zagrożenie dla mieszkańców. Dodał, że sprawa zgłaszana była Panu Wiceburmistrzowi i do dnia dzisiejszego problem nie został rozwiązany. Poinformował, że do dnia dzisiejszego  samochód ten jest tam parkowany i stwarza zagrożenie dla poruszających się tą drogą mieszkańców.

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawa została przekazana Komendantowi Policji.

Zastępca Burmistrza dodał, że samochód ten rzeczywiście  stwarza zagrożenie dla osób przejeżdżających ta drogą.

Radny P. Wojciechowski dodał, że należałoby podjąć jakieś działania w tym temacie, zanim dojdzie do spowodowania wypadku.

Burmistrz B. Janus poinformował, że jedynym słusznym rozwiązaniem w tej sprawie byłoby ustawienie znaków zakazujący parkowania samochodów ciężarowych w tym miejscu.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy jest dozwolone parkowanie samochodów ciężarowych w takim miejscu?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że tak ponieważ nie jest ustawiony żaden znak zakazujący.

Radny Z. Hinz poinformował, że Pani D. Kołodziejczak wnioskowała o naprawę dziury w jezdni na ul. Lipowej, która powstała podczas dowożenia towaru potrzebnego do budowy kanalizacji. Dodał, że sprawa ta została zgłoszona na jednym z dyżuru Panu Burmistrzowi  i do dnia dzisiejszego nie została na droga naprawiona.

Radny P. Wojciechowski dodał, że do naprawy drogi zobowiązywali się wykonawcy kanalizacji, ale do dnia dzisiejszego nie zostało to naprawione.

Zastępca Burmistrza poinformował, że zostanie to naprawione podczas łatani dziur.

Radny Z. Hinz poprosił o poinformowanie zainteresowanej osoby, kiedy zostanie to naprawione.

Zastępca Burmistrza poinformował, że zostanie to naprawione w najbliższym czasie.

Radny A. Olenderski poinformował, że kierowca odwożący dzieci ze szkoły w Tarnowie w kierunku Karolewa do tej pory zatrzymywał się w pewnym miejscu gdzie wysiadała grupa dzieci. Dodał, że kierowca ten poinformował, że nie będzie się w tym miejscu zatrzymywał. Dodał, że w związku z tym dzieciaki te nie będą miały jak wrócić po szkole do swoich domów. Poinformował, że dzieci te będą musiały wysiadać  na przystanku w Karolewie.

Burmistrz poinformował, że Dyrektor szkoły powinien zwrócić się z tym problemem do Dyrektora ZEAPO i przedstawić mu jak sytuacja wygląda.

Dodał, że w przypadku kiedy nie ma wyznaczonego przystanku autobusowego, kierowca nie ma prawa zatrzymywać się w tym miejscu z uwagi na bezpieczeństwo dowożonych dzieci.

Radny A. Jóźwiak dodał, że omawiał podobny temat z Dyrektorem Jaworskim i poinformował on, że jeśli nie ma przystanku autobusowego, to kierowca nie może się zatrzymywać, ponieważ jeśli coś złego się wydarzy, to kierowca odpowiada.

Dodał, że musi być ustawiony znak i wtedy kierowca nie ponosi odpowiedzialności jeśli coś się wydarzy.

 

Na zakończenie Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym za uczestnictwo w obradach.

 

drukuj pobierz pdf