Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXIX/350/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rogoźno

Uchwała Nr XXXIX/350/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno, zmienioną Uchwałą Nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, łańcucha Burmistrza Rogoźna, łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie, sztandaru i pieczęci urzędowej oraz ustalenia zasad ich używania, a także zasad używania hejnału Gminy Rogoźno, oraz Uchwałą Nr XXVIII/271/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rogoźno, w ten sposób, że w załączniku nr 5 „Regulamin Rady Miejskiej w Rogoźnie” do Statutu Gminy Rogoźno:

1)    § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły „Otwieram ......... sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie”.”,

2)    § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Porządek obrad może obejmować w szczególności:

1)    informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

2)    sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady od ostatniej sesji,

3)    rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,

4)    wolne głosy, wnioski i informacje.”,

3)    § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

3. W przypadku rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący obrad udziela głosu referentowi projektu uchwały, następnie przedstawicielom komisji opiniujących ten projekt, a w dalszej kolejności pozostałym dyskutantom.

4. Czas na przedstawienie projektu uchwały przez wnioskodawcę ograniczony jest do 15 minut.

5. Radny może zabrać głos w sprawie będącej przedmiotem obrad dwa razy, z ograniczeniem czasowym wystąpienia do 3 minut każde.

6. Oprócz zabrania głosu, radny ma prawo do jednego „ad vocem” w tym samym punkcie obrad. Czas wypowiedzi „ad vocem” ograniczony jest do 1 minuty.

7. Ust. 5 i ust. 6 stosuje się odpowiednio w punkcie „wolne głosy, wnioski i informacje” obrad.

8. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom spoza Rady w sprawach tematycznie związanych z przedmiotem sesji objętych porządkiem obrad.

9. Przewodniczący obrad może udzielić głosu innym osobom obecnym na sesji w punkcie „wolne głosy, wnioski i informacje”. Czas wystąpienia jest ograniczony do 5 minut.

10. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący obrad może przedłużyć czas wypowiedzi.

11. Sprawozdanie komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez przewodniczących komisji.

12. Przewodniczący może zabierać głos w każdej chwili obrad.”,

4)    § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. ust. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam .......... sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie”.”,

5)    § 56 otrzymuje brzmienie:

„§ 56. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz jest do wglądu w Biurze Rady.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Uzasadnienie

doUchwały Nr XXXIX/350/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy.

Obecnie obowiązujący Statut Gminy Rogoźno przyjęty został Uchwałą Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno.

Ze względu na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z chorobą COVID-19, ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) wprowadzonych zostało szereg rozwiązań mających na celu m.in. ochronę zdrowia i życia obywateli oraz umożliwienie funkcjonowania w tym okresie organów administracji, w tym rad gmin.

Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie przez ustawodawcę możliwości zwoływania i odbywania obrad, sesji, posiedzeń, zgromadzeń, etc., a także podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania) – art. 15 zzx ust. 1 w/w ustawy.

Przepis ten pozwala na sprawne działanie rady gminy, a jednocześnie ma na celu ochronę zdrowia radnych i innych osób zapraszanych na sesję rady lub posiedzenie jej komisji.

Z tego względu, aby w trudnym okresie stanu epidemii nie ograniczać możliwości zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Rogoźnie, w tym w zakresie konieczności przewożenia Laski Przewodniczącego (z uwagi na otwieranie i zamykanie sesji przez Przewodniczącego - § 12 ust. 1 i § 23 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie), mając na celu ochronę zdrowia wszystkich osób biorących udział w sesji oraz ją przygotowujących, proponuje się zmiany, jak w treści uchwały.

Zmiany w Statucie Gminy Rogoźno wychodzą również naprzeciw oczekiwaniom radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie z Klubu „Aktywni dla Gminy Rogoźno”, którzy podczas sesji (w tym w dniu 27 stycznia 2020 r.) podnosili sprawę zbyt długo trwających obrad tej Rady. Rozwiązaniem tej kwestii jest przede wszystkim wprowadzenie systemu motywującego osoby biorące aktywny udział w sesji do konkretyzowania swoich wypowiedzi. Należy zauważyć, że sesja rady jest podsumowaniem pracy w jej komisjach.

Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.) zostały nałożone na wszystkie podmioty publiczne obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności tych stron i aplikacji w aspekcie architektoniczny, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.

Jednym z aspektów nowych przepisów jest obowiązek zgodności z wytycznymi WCAG 2.1.AA, w związku z którymi od 23 września 2020 r. publikowane materiały wideo będą musiały być uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących, a pliki dźwiękowe – dołączoną transkrypcję tekstową z nagrania.

Mając na uwadze powyższe przepisy, a także praktykę związaną z długością trwania sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie, poprzez dbałość o środki budżetu Gminy Rogoźno, powyższe zmiany wydają się być uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf