Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór na stanowiska: Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie - zakończony


 

Burmistrz Rogoźna

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

 

 

1.Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu budowlanym lub pokrewnym,
 2. umiejętność obsługi pakietów biurowych (np. Word, Exel, Open Office, Power Point, Corel),
 3. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 4. znajomości ustawy o drogach publicznych,
 5. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 6. znajomość ustawy o finansach publicznych,
 7. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 8. posiadanie prawa jazdy kat. „B”,
 9. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 10. korzystanie z pełni praw publicznych,
 11. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

2.Wymagania dodatkowe:

 

 1. wykształcenie wyższe o profilu budowlanym lub pokrewnym,
 2. doświadczenie zawodowe w pracy na pokrewnym stanowisku,
 3. dobre zarządzanie czasem pracy,
 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. umiejętność podejmowania decyzji,
 7. umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 8. zaangażowanie, komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność,
 9. mile widziana znajomość programów do kosztorysowania (np. Norma, Rodos).

 

 

3. Warunki pracy:

 1. Wymiar etatu: 1etat (dobowo: 8 godzin, tygodniowo 40godzin),
 2. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu i poza nim,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 8 godzin dziennie.
 3. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • budynek jednostka zajmuje pomieszczenia na czterech kondygnacjach budynku (pomieszczenia biurowe na drugim piętrze),
  • pomieszczenia biurowe jednostki nie są dostosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim,
  • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

 

4. Zakres zadań na stanowisku pracy:

 

 1. zlecanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 2. prowadzenie zarządu w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych:
  • kontrolę postępu robót przy remontach dróg gruntowych (utwardzanie i profilowanie),
  • kontrolę postępu robót w czasie realizacji remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej,
  • zlecanie i kontrola w czasie realizacji remontów przepustów i mostów,
  • zlecanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, ulic i placów, oraz bieżąca kontrola jego stanu
  • prowadzenie ewidencji pionowego oznakowania dróg i ulic,
  • ubezpieczenie dróg,
  • przyjmowanie zgłoszeń szkód komunikacyjnych i zgłaszanie do ubezpieczyciela,
  • zlecanie i kontrolowanie postępu robót przy wykaszaniu poboczy dróg i desykacji krzewów,
 3. współdziałanie z zarządami dróg w zakresie utrzymania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych położonych w granicach administracyjnych Gminy,
 4. współdziałanie z zarządcami i użytkownikami infrastruktury na terenie gminy w zakresie sprawnego jej funkcjonowania,
 5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań wynikających z zakresu czynności oraz ich weryfikacja,
 6. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
 7. wydawanie decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym wraz z kontrolą prawidłowości realizacji wydanych decyzji,
 8. nadzór i kontrola przydzielonych zadań i remontów od chwili podpisania umowy z Wykonawcą do końcowego rozliczenia, zakończonego protokołem odbioru robót,
 9. współudział przy opracowywaniu założeń projektowych dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej do projektowania powierzonego zadania,
 10. prowadzenie ewidencji przystanków oraz bieżąca kontrola ich stanu i zlecanie napraw,
 11. opiniowanie i zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
 12. zatwierdzanie faktur do zapłaty w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności z umieszczeniem na odwrocie pieczęci lub zapisu odręcznego (bieżące utrzymanie dróg, itp.),
 13. opracowywanie dla potrzeb Rady i Burmistrza informacji z realizacji zadań bieżącego utrzymania dróg  za pośrednictwem kierownika wydziału,
 14. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zagadnień realizowanych przez zajmowane stanowisko i kierowanie ich do Biura Rady za pośrednictwem kierownika Wydziału,
 15. informowanie przełożonych na bieżąco o sprawach związanych z realizacją inwestycji,
 16. udział w pracach komisji przetargowej,
 17. udział w zespołach inwentaryzacyjnych majątku gminy,
 18. zaangażowanie i kontrola wykonania wydatków w ramach planu finansowego roku budżetowego w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności,
 19. elektroniczny obieg dokumentów,
 20. obsługa urządzeń komputerowych i poligraficznych w Urzędzie,
 21. wykonywanie czynności zleconych przez przełożonych.

 

 

5. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / zakresie stażu pracy,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów naboru,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

6. Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane z przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborach.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmistrz Rogoźna z siedzibą w Rogoźnie, ul. Nowa 2; 64-610 Rogoźno (email: um@rogozno.pl).
 2. W UM w Rogoźnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@rogozno.pl.
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego.
 4. Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.
 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego z  uwzględnieniem trzech miesięcy, w których Burmistrz Rogoźna ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.
 6. Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz stosownych przepisów wykonawczych.
 7. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące numeru telefonu będą wykorzystywane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.
 8. Udostępnione dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze na stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

7. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty należy złożyć do: 1 lipca 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno z dopiskiem „oferta pracy –stanowisko urzędnicze referent - Wydział Rozwoju Gospodarczego”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

W przypadku nie przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych powyżej, oferty będą odrzucane (na etapie weryfikacji formalnej).Wstępna selekcja kandydatów związana z weryfikacją spełnienia wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie analizy nadesłanych dokumentów.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu sprawdzającego wiedzę i rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na BIP Rogoźno.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 785 009 411, 785 009 404.

 
Dokumenty do pobrania:
Wyniki Referent WRG.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-07-17 08:16:02)
rozmiar pliku: 24.8Kb

drukuj pobierz pdf